Vážení přátelé, 

i ve II. pololetí letošního roku se uskuteční školení inspektorů BOZP ZO OSŽ. Tentokrát je určeno pro začínající inspektory nebo pro ty, kteří si chtějí po delší době  základní školení zopakovat ("opakování je matka moudrosti"). Školení se bude konat v RZ Prudká u Tišnova ve dnech 23. - 27. 10. 2017.

Zájemci se přihlašují buď telefonicky u pana Zdeňka Brady (tel. 737 275 064) nebo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Účastnický poplatek činí 500,- Kč. O zaplacení tohoto poplatku obdržíte potvrzení. Rovněž bude na závěr školení všem účastníkům předáno potvrzení pro zaměstnavatele o účasti na tomto školení. K účasti na školení je možno využít aplikaci ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) zákoníku práce. 

 

Těšíme se na Vaši účast! 

 

Oddělení BOZP

Přístup k prezentacím ze školení inspektorů BOZP pro pokročilé: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2A-MbQX4oNRM3FnUkJmcl9uV2M 

 

Vážení přátelé, tak jako každým rokem, tak i letos proběhnou v I. pololetí roku 2017 mimo jiné i tato školení inspektorů BOZP ZO OSŽ

 

1) Školení inspektorů BOZP ZO OSŽ ve dnech 27. - 31. 3. 2017 - HOTEL LESNÍ CHATA 

Tento týdenní seminář je určen primárně pro nově zvolené funkcionáře ZO OSŽ a rovněž pro Ty, kteří si chtějí po delší době zopakovat základní problematiku, která se týká jejich činnosti v oblasti BOZP. Obsahem tohoto školení budou základní povinnosti zaměstnavatele a práva a povinnosti zaměstnanců a odborové organizace na úseku BOZP, činnost inspektora BOZP ZO OSŽ, požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na stroje a zařízení z pohledu BOZP, šetření a odškodňování pracovních úrazů, poskytování první pomoci a základy požární ochrany i provádění kontrolní činnosti nad stavem BOZP. Během celého školení budou probíhat cvičení a ověřování znalostí. V závěru školení posluchači absolvují test. V případě jeho zdárného absolvování jim bude vydán průkaz inspektora BOZP, na základě kterého budou svoji ZO OSŽ pověřeni k výkonu kontrolní činnosti na úseku BOZP. Účastnický poplatek za toto školení činí 500,- Kč, po jehož zaplacení účastník obdrží potvrzení o jeho úhradě. Účastníkům školení doporučujeme si s sebou vzít alespoň základní právní předpisy, např. zákoník práce, popř. ÚZ BOZP (úplné znění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

2) Školení inspektorů BOZP ZO OSŽ ve dnech 24. - 26. 5. 2017 HOTEL ODDECH

Tento třídenní seminář je určen pro inspektory BOZP, kteří již mají za sebou výše uvedený týdenní semináře, tedy pro Ty, kteří již jsou držiteli průkazu inspektora BOZP. Obsahem tohoto školení budou víceméně cvičení a řešení praktických úkolů na úseku BOZP, provádění kontrolní činnost inspektora nad stavem BOZP u zaměstnavatele, šetření a odškodňování pracovních úrazů, právní minimum inspektora BOZP, apod. Účastnický poplatek za toto školení činí 300,- Kč, po jehož zaplacení účastní obdrží potvrzení o jeho úhradě. Účastníkům školerní doporučujeme si s sebou vzít alespoň základní právní předpisy, např. zákoník práce, popř. ÚZ BOZP (úplné znění - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci). 

Lektoři na těchto školení jsou z oddělení BOZP a z oddělení ESO. Zájemci o tato školení, hlaste se: 

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo přímo - Zdeněk Brada - 737 275 064 

Těšíme se na Vaši účast. 

 

JUDr. Petr Kožmín - vedoucí oddělení - svazový inspektor BOZP

 

 

Pracovní úrazovost je oblast, která představuje v činnosti odborů již tradičně důležitou součást odborové práce. Vždyť na následek pracovního úrazu v České republice zemře více než 100 lidí. V roce 2015 jen v České republice zemřelo na následek pracovního úrazu 132 osob, tolik osob se nevrátilo ze zaměstnání ke své rodině. Je to o 16 případů více než v roce 2014. Celkově v rámci ČR v roce 2015 utrpělo pracovní úraz s pracovní neschopností celkem 46 331 osob, z toho bylo 14 241 žen. K nejčastějším příčinám patřilo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko a používání nebezpečných nebo nesprávných pracovních postupů. Na straně zaměstnance bylo nejčastějším nedostatkem používání nebezpečných postupů nebo způsobů práce nebo nepoužívání předepsaných a přidělených OOPP, u zaměstnavatelů pak nesprávná organizace práce, nesprávný pracovní postup, nedostatečně vyhledaná pracovní rizika, apod. Pokud se jedná o počet pracovních úrazů v rámci působnosti našeho odborového svazu, pak se jednalo celkem o 1076 pracovních úrazů, z toho o 2 smrtelné pracovní úrazy. Pokud máte zájem o podrobnou statistiku pracovní úrazovosti, tedy kompletní zprávu svazové inspekce BOZP, tato je umístěna na webové stránce OSŽ v sekci BOZP/ke stažení. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            JUDr. Petr Kožmín, vedoucí oddělení BOZP

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

pro I. pololetí letošního roku byly opět schváleny vzdělávací aktivity OSŽ. V oblasti BOZP se jedná o tyto dvě školení: 

1) Školení pro pokročilé inspektory BOZP ZO OSŽ - 4. - 6. 4. 2016 - RZ Prudká 

Toto školení je primárně určeno pro inspektory BOZP ZO OSŽ, kteří již v minulosti absolvovali základní školení (5. denní) a získali průkaz inspektora. Jedná se tedy o nadstavbové školení, kdy se předpokládají již základní znalosti v oblasti BOZP a posluchači si potřebují rozšířit, případně oživit problematiku BOZP. Toto školení tedy probíhá zejména formou opakování a cvičení, tedy s převážně aktivním zapojením posluchačů. 

2) Školení pro inspektory (základní) BOZP ZO OSŽ - 23. - 27. 5. 2016 - LESNÍ CHATA Kořenov

Toto školení je primárně určeno pro ty zájemce ze ZO OSŽ, kteří budou pracovat jako inspektoři BOZP ZO OSŽ, pověření konkrétní ZO OSŽ. Úspěšným posluchačům tohoto školení se na závěr předává průkaz inspektora. Dalším krokem pak je získání pověření konkrétní ZO OSŽ k výkonu kontrolní činnosti na úseku BOZP. Dále toto školení slouží i pro ty, kteří si chtějí po určité době vše zopakovat, prohloubit své znalosti a dovednosti na úseku BOZP. 

 

Zájemci o školení, řiďťe se pokyny, které byly zveřejněny v OBZORU č. 5 a přihlašte se u p. Zdeňka Brady, tel. 737 275 064 nebo přímo e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Těšíme se na Vás. 

 

JUDr. Petr Kožmín

 

     Na základě obsahového a kalendářního plánu práce Ústředí OSŽ v roce 2015 byl na zasedání tohoto orgánu předložeb a schválen písemný materiál, který nese název „Informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2015“ Cílem tohoto materiálu je přinést informace o tom, jakým způsobem probíhaly, jaké závady a nedostatky byly v rámci konání prověrek zjišťovány, když hlavním zdrojem informací byly závěry z výkonu kontrolní činnosti oddělení BOZP OSŽ ústředí, obsažené v kontrolních protokolech svazových inspektorů BOZP a v zápisech prověrkových komisí. Oddělení BOZP provedlo ve sledovaném období v roce 2015 celkem 100 kontrol provádění prověrek BOZP v organizačních složkách u zaměstnavatelů, u kterých má Odborové sdružení železničářů svoji působnost. Nejvíce kontrol nad organizací a konáním prověrek BOZP bylo provedeno u s. o. SŽDC, ČD, a.s. a u ČD Cargo, a.s.

     Dle současné platné legislativy vyplývá pro zaměstnavatele povinnost organizovat alespoň jednou ročně prověrky BOZP na všech svých pracovištích a zařízeních v dohodě s odborovou organizací. Tato povinnost je zakotvena v ustanovení § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ale vyplývá i např. z mezinárodněprávního dokumentu – Úmluvy MOP č. 155, která byla naším státem ratifikována a je tedy závazná. Význam výše uvedeného ustanovení je především v tom, že zaměstnavatelé musí alespoň jednou v roce prověřit stav bezpečných pracovních podmínek na každém svém pracovišti a na základě případných zjištění přijmout opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

     Svazoví inspektoři bezpečnosti práce OSŽ tedy v rámci prováděných kontrol nad stavem BOZP prověřili svoji osobní účastí práci prověrkových komisí celkem ve sto případech.

 

 ORGANIZAČNÍ SLOŽKA (zaměstnavatel)

Počet kontrol prověrek BOZP

SŽDC

56

ČD

30

ČDC

11

SŽDC – HZS

1

DPOV Přerov

1

PARS Šumperk

1

 

 

CELKEM

100

 

     Nejdůležitější postavení při prověrkách však mají místně příslušné odborové organizace, které jsou partnerem zaměstnavatele a dle platných ustanovení se mají na organizaci a průběhu vlastních prověrek podílet a se zaměstnavatelem spolupracovat. Oddělení BOZP (svazoví inspektoři) pak namátkově prověřuje, zda jsou prověrky organizovány a prováděny v souladu s příslušnými právními a ostatními předpisy v oblasti BOZP. Můžeme konstatovat, že letošní prověrky BOZP u drážních zaměstnavatelů proběhli v souladu s ustanoveními PKS, tedy nejpozději do 31. 5. 2015. Podnikové kolektivní smlouvy tedy byly v tomto ustanovení rovněž splněny. Co se týká nedrážních zaměstnavatelů, pokud nestanoví příslušná kolektivní smlouva jinak, tak mohou stále probíhat. Zákon zaměstnavatelům neurčuje přesný termín pro uskutečnění prověrek BOZP. Pouze platí, že se mají konat nejméně jednou v roce. Do dnešního dne jsme neobdrželi žádnou informaci o tom, že by se tato zákonná povinnost u některých zaměstnavatelů porušovala.

     Výše uvedení zaměstnavatelé organizovali prověrky BOZP jednak na základě požadavků právních předpisů v oblasti BOZP, a také na základě svých interních předpisů a metodických pokynů, které byly vydány začátkem roku. Metodickými pokyny byly konkretizovány jednotlivé oblasti, které byly prověřovány prověrkovými komisemi. Jednalo se o tyto oblasti:

 

1. Systém zajištění a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a) Organizace a úroveň kontrolní činnosti na úseku BOZP

b) Spolupráce s příslušnými odborovými orgány při zajišťování BOZP

 

2. Výchova zaměstnanců k bezpečné a zdraví neohrožující práci

a) Provádění vstupních a periodických školení v oblasti BOZP

b) Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek

 

3. Prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání

a) Seznamování zaměstnanců s příčinami pracovních úrazů

b) Seznamování zaměstnanců s opatřeními proti opakování pracovních úrazů

 

4. Revize hodnocení rizik

      a) Hodnocení pracovních rizik v souvislosti se změnami technologií

      b) Aktualizace a měření rizikových faktorů pracovních podmínek

 

5. Výsledky prohlídek pracovišť a provozovaných technických zařízení

            a) Stav pracovišť, budov a komunikací

            b) Stav dopravních, manipulačních a skladovacích prostor

            c) Provádění prohlídek hnacích vozidel a služebních vozů

            d) Stav strojů, zařízení, nářadí a nástrojů, dopravních a mechanizačních prostředků

            e) Vybavenost zaměstnanců OOPP, mycími, čisticími a desinfekčními prostředky

            f) Poskytování ochranných nápojů zaměstnancům

 

Hodnocení prověrek svazovými inspektory BOZP podle oblastí jejich působnosti:

Praha:

 

     U prověrek, kterých se zúčastnil svazový inspektor, pracovaly prověrkové komise ve složení zástupce zaměstnavatele, zástupce odborové organizace, zástupce vlastníka objektu i zástupce poskytovatele pracovnělékařských služeb a prověrky byly prováděny dle schválené metodiky, až na samotnou kontrolu dokumentace BOZP, která většinou nebývá při prověrkách kontrolována.

Středočeský, Královehradecký a Pardubický kraj: 

     U všech prověřovaných prověrek byl přítomen odpovědný zástupce zaměstnavatele i systémový specialista GŘ pro BOZP. U kontrolovaných prověrek zaměstnavatele s.o. SŽDC byl vždy přítomen i zástupce příslušné odborové organizace. Z 50 % byl přítomen i zástupce poskytovatele pracovnělékařských služeb. Všechny kontrolované prověrky se uskutečnily ve stanovených termínech dle harmonogramu. Nejčastějšími závadami byl špatný stav podlah a komunikací, stezek, chybějící kryty na osvětlovacích tělesech, špatný stav sanitárního zařízení, nekvalitní malba, chybějící bezpečnostní nátěry, apod. U většiny kontrolovaných případů se však neprovádí kontrola základní dokumentace v oblasti BOZP, nebo se při fyzické kontrole postupuje formálnějším způsobem (z časových důvodů).

Plzeňský a Jihočeský kraj:  

     Pokud se týká kontrolovaných prověrek a účasti zástupců příslušných odborových organizací na těchto prověrkách, byla zaznamenána z jejich strany nedostatečná účast. Zájem o konání prověrek z jejich strany byl zejména v DKV Plzeň a na jeho pracovištích v PP a STP České Budějovice. Ani v jednom z kontrolovaných případů nebyl přítomen zástupce poskytovatele pracovnělékařských služeb. Tito zástupci procházejí tato pracoviště v rámci vykonávání dohlídek.

Ústecký, Liberecký a Karlovarský kraj:

     Na všech kontrolovaných prověrkách byli přítomni zástupci příslušných odborových organizací, zástupci zaměstnavatele i systémoví specialisté pro oblast BOZP. Zástupci poskytovatelů pracovnělékařských služeb se účastnili samotných prověrek asi v 50%. Nejčastějšími závadami byly nekvalitní malba, vadná podlahová krytina, neschůdnost stezek. V některých případech nelze řádně prokázat provádění revizí elektrických zařízení.

Jihomoravský, Zlínský kraj a Kraj Vysočina

     Ve výše uvedené oblasti v zásadě probíhaly kontrolované prověrky v souladu s opatřeními a harmonogramy zaměstnavatelů. Samotné prověrky se ovšem spíše provádějí pouze jako zběžná kontrola pracovišť. Kontrola dokumentace BOZP se téměř v žádném v kontrolovaných případech neprováděla. U s. o. SŽDC probíhaly prověrky BOZP v souladu s harmonogramem, avšak stávalo se, že nebyla navštívena všechny pracoviště zaměstnavatele. Zástupci zaměstnavatele tvrdili, že si tato pracoviště již obešli nebo jim bylo nahlášeno, že se na nich nevyskytují žádné závady, proto na ně již není nutno zajíždět. Účast zástupců místně příslušných odborových organizací byla na dobré úrovni, pouze zástupci infrastruktury SŽDC se kontrolovaných prověrek většinou neúčastnili. Zástupce byl někdy přítomen na pracovišti, ale na další pracoviště již nejel. Zástupci poskytovatelů pracovnělékařských služeb se prověrek většinou neúčastnili a zaměstnavatelé doložili, že dohlídky jsou prováděny v jiných termínech.

Olomoucký a Moravskoslezský kraj: 

     Provedení a zajištění prověrek ze strany zaměstnavatele bylo výborné. Vždy byl zajištěn i dostatečný počet dopravních prostředků tam, kde nebyla zajištěna přeprava vlaky. Zásadně byl dodržován i harmonogram konání prověrek. U s. o SŽDC OŘ Ostrava a Olomouc, ČD Cargo, a.s. – PJ Ostrava i SOKV Ostrava, u DKV – PJ Olomouc byla v rámci prověrek prováděna i podrobná kontrola dokumentace a revizí s kontrol u elektrického nářadí a spotřebičů. Mezi nejčastější závady patřily špatné podlahy, nedostatečně provedené bezpečnostní nátěry, nevyhovující stav stezek a komunikací, plísně a nedostatečné zajištění plynových lahví sodobarů a ručních hasicích přístrojů proti pádu. Samotná účast zástupců poskytovatelů pracovnělékařských služeb byla v letošním roce velmi vysoká. Kladně lze hodnotit i účast členů místně příslušných odborových organizací v prověrkových komisích. Ve většině případů byli na prověrkách přítomni inspektoři BOZP ZO OSŽ, ale i předsedové nebo další členové ZV OSŽ.

Další poznatky o prověrkách BOZP: 

 

       K mnoha zjištěným závadám a nedostatkům na úseku BOZP by nemuselo být vůbec v rámci prověrek BOZP zjišťováno, pokud by byla funkční kontrolní činnost ze strany zaměstnavatelů, a to v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení je zaměstnavatel povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímat opatření k předcházení rizikům. Zaměstnavatelé jsou totiž povinni dle ustanovení § 101 odst. 1 zákoníku práce zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci a pečovat o BOZP. Tato povinnost je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení u zaměstnavatelů.

     Realita však často je taková, že zaměstnavatelé výše uvedené povinnosti neplní v souladu s právními předpisy, ale spíše čekají až na to, že se budou konat prověrky BOZP a zjištěné závady se zaevidují.

 

     Na tomto místě je však nutno připomenout, že dokonce i samotní zaměstnanci mají zásluhu na tom, že existují a přetrvávají některé závady v oblasti BOZP. V souladu s ustanovením § 106 odst. 4 písm. f) jsou zaměstnanci totiž povinni oznamovat svým nadřízeným nedostatky a závady na pracovišti, které ohrožují nebo by bezprostředně a závažným způsobem mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců při práci a nečiní tak vždy a vhodnou formou.

 

      V oblasti poskytování předlékařské první pomoci došlo oproti minulým letům ke značnému zlepšení v oblasti vybavování lékárniček první pomoci na pracovištích. Obsah těchto lékárniček již nebyl ve stavu, kdy by byla většina léků a dalších prostředků již expirována, což je zásluhou toho, že jsou častěji prováděny kontroly ze strany zaměstnavatelů a zástupců zdravotnictví. Častější zjišťovanou závadou, která se v této oblasti vyskytuje, je chybějící nebo nevyhovující označení míst pro poskytování první pomoci, čímž dochází k porušení nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Příloha, čl. 8 a nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění.

 

       Kladně lze hodnotit to, že většina závad, zjištěných při prověrkách v roce 2014 byla odstraněna. I počet závad starších dva a více let má v mnoha organizacích klesající tendenci. Většina závad starších dva a více let náleží RSM. Počet zaevidovaných závad prověrkovými komisemi má trvale sestupnou tendenci, ale charakter a povaha těchto zjištěných závad se neustále opakuje. 

 

       Součástí prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle metodiky a opatření, vydaného k prověrkám, by měla být i kontrola dokumentace BOZP. Zde je však nutno konstatovat, že k tomuto nebylo vždy prověrkovou komisí přistoupeno a samotná prověrka BOZP spočívala jen ve fyzické kontrole všech pracovišť u zaměstnavatelů.

      Pokud se jedná o dodržení termínu pro provedení prověrek BOZP u ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s. o., který byl stanoven v dohodě s odborovými organizacemi do 31. 5. 2015, tento termín byl dodržen a prověrky tak mohly být včas ukončeny a vyhodnoceny.

     

        V rámci své účasti v prověrkových komisích svazoví inspektoři BOZP prováděli kontrolní činnost, při které nebyly zjištěny závady a nedostatky, které by představovaly ohrožení života.            

                                           

         Zaměstnanec má nejen právo, ale i povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Od zaměstnance se očekává to, že bude svým přístupem pomáhat uplatňovat právními předpisy stanovená a zaměstnavatelem přijatá opatření a účastnit se na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde má své důležité postavení právě odborová organizace a inspektor BOZP ZO OSŽ. Závady, které zjistí odborová organizace a její inspektor by měly být prostřednictvím ZV ZO OSŽ předávány zaměstnavateli a následně by mělo být kontrolováno jejich odstranění.

 

       Přetrvávajícím problémem je kvalita osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), např. nekvalitní rukavice a obuv. Na kvalitu zejména obuvi je stále nejvíc připomínek a podnětů. Obuv většinou není schopna vydržet stanovenou vynášecí dobu, zde se jedná většinou o stížnosti profesí, které se pohybují v rámci výkonu své práce v kolejišti. Jako

problém vidíme i to, že se do dnešního dne zaměstnanci nenaučili uplatňovat reklamace, tedy využívat správný postup v případě zjištění nekvalitního sortimentu OOPP. Reklamace tedy v adekvátním množství v praxi neexistují, neuplatňují se a takovým způsobem je velice problematické pak řešit případnou změnu sortimentu, kterou bychom si přáli.

 

 

 

 

Přehled nejčastějších závad a nedostatků

Druh závady

Porušení právních předpisů BOZP

nesprávné označení regálů ve skladech

z. č. 309/2006 Sb., § 2, § 4; NV č. 101/2005 Sb., § 3, Příloha, čl. 10

nevyhovující stav stezek, komunikací, přechodů přes koleje

z. č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) a d); NV č. 101/2005 Sb., Příloha, čl. 5; NV č. 168/2002 Sb., Příloha č. 4, čl. 1 a 2

chybějící kryty na osvětlovacích tělesech

z. č. 309/2006 Sb., § 4 odst. 1 písm. a); NV č. 101/2005 Sb., Příloha, čl. 2

nedostatečně prováděný úklid pracovišť

z. č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. e); NV č. 361/2007 Sb., § 55a

nevyhovující stav sanitárních zařízení

z. č. 309/2006 Sb., § 2 odst. 1 písm. c); NV č. 361/2007 Sb., § 54

nezajištěné kanály a šachtice v kolejišti

z. č. 309/2006 Sb., § 2 a § 4; NV č. 101/2005 Sb., Příloha, čl. 7

zatékání ze střech

z. č. 309/2006 Sb., § 2; NV č. 101/2005 Sb., § 3, Příloha, čl. 3

nevyhovující stav malby v místnostech

z. č. 309/2006 Sb., § 2; NV č. 101/2005 Sb., Příloha, čl. 3; NV č. 361/2007 Sb., § 55b

nedostatečné zajištění upevnění hasicích přístrojů a plynových lahví u sodobarů

z. č. 309/2006 Sb., § 2 a § 4; NV č. 101/2005 Sb., § 3; V č. 246/2001 Sb., § 3

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

     Zajištění účasti zástupců jednotlivých odborových organizací v prověrkových komisích považuje oddělení BOZP OSŽ Ú jako prioritní záležitost v rámci svých vytyčených dlouhodobých úkolů.

                                                   

      K naplnění tohoto úkolu se oddělení BOZP snaží využívat pořádaná školení inspektorů BOZP ZO OSŽ pro začátečníky i pokročilé, na kterých je vyzdvihována důležitost a význam účasti zástupců příslušných odborových organizací při samotných prověrkách. O reálném stavu se následně snažíme přesvědčit při plánované kontrolní činnosti při prověrkách, ale i během celého roku.       

     Závěrem můžeme na základě získaných poznatků a výsledků letošních prověrek BOZP konstatovat, že tyto proběhly v souladu s ustanovením § 108 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými ustanoveními Podnikových kolektivních smluv ČD, a.s., ČD Cargo, a.s. a SŽDC, s. o. a splnily svůj účel – prověření stavu pracovišť a zařízení zaměstnavatelů.

 

 

 

 

Oblast pracovní úrazovosti patří k důležitým oblastem, na které se zaměřuje činnost odborových organizací. Na následek pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zemře v České republice každý rok více než 100 lidí. V roce 2014 se v působnosti Odborového sdružení železničářů staly celkem 2 smrtelné a 992 ostatních pracovních úrazů. Úkolem odborových organizací je dohlížet na to, jakým způsobem zaměstnavatelé šetří pracovní úrazy a jak je odškodňují. Jde nám o to, aby byl pracovní úraz správně a spravedlivě odškodněn. Vždyť mnohdy je to bohužel to poslední, co můžeme pro našeho člena nebo členku udělat..........Podrobné informace o pracovní úrazovosti za rok 2014 lze nalézt v písemném materiálu "Informace o vývoji pracovní úrazovosti v roce 2014", který je k dispozici v části KE STAŽENÍ.

Dle dostupných statistických údajů Evropské agentury pro BOZP vyplývá, že se jedná v rámci Evropy o druhý nejčastěji uváděný zdravotní problém, který souvisí s prací.

Podkategorie

Právě přítomno: 172 hostů a žádný gestor