Obzor číslo 11 informuje o dosavadním plnění sociálních a mzdových požadavků železničářů. Šlo například o požadavek zařadit všechny turnusové pracovníky do I. kategorie důchodového zabezpečení, dále o požadavek, aby po odpracování 20 let na dráze pracovníci a jejich rodinní příslušníci získali režijní výhody na cestování v I. vozové třídě, dále vytvořit novou mzdovou soustavu, která by zohledňovala odpracované roky, praxi, vzdělání, funkci, odpovědnost a produktivitu práce, či dořešit třístupňové řízení železnice, zjednodušit předpisy ČSD a dále mimo jiné navýšit fond odměn.

V „Prohlášení OSŽ", uvedeném na první straně, vyzývá představenstvo OSŽ své členy k jednotě a dává najevo, že již dále nebude tolerovat neplnění dohod ze strany ministerstva dopravy nebo Ústředního ředitelství ČSD. „Vyzýváme všechny orgány státní moci i správy, aby si s plnou odpovědností uvědomily, jakým hazardem je zahrávání si s důvěrou a trpělivostí železničářů," uvádí se v prohlášení.

Na stránkách Obzoru č. 11 dále najdeme informaci o činnosti Majetkové, správní a delimitační unie, která byla ustavena na všesvazovém sjezdu a jejímž úkolem byla inventarizace movitého i nemovitého majetku ÚRO (Ústřední rady odborů) a jeho rozdělení mezi nástupnické odborové organizace.

Celá druhá strana Obzoru č. 11 se věnuje založení Federace strojvůdců (stalo se v Brně 16. května 1990) a důsledkům tohoto kroku. Josef Malecha z LD Cheb označil vznik nové odborové oganizace za podvod na všech čestných strojvedoucích. „Ptám se vás, pánové Slunko a Chovanče, kdo dal mandát kolegům, kteří jeli do Brna utvořit zájmovou organizaci, k tomu, aby hlasovali pro odborovou? Kdo vás zvolil do vašich funkcí? Mohu zodpovědně prohlásit, že zástupci našeho lokomotivního depa žádný podobný mandát neměli a ani nemohli mít."

V podobném duchu se vyjadřuje v článku nazvaném „Ať rozhodne zdravý rozum" i člen ústředí OSŽ Jaromír Petruška, který poukazuje na to, že FS vznikla nejen pro nespokojenost části vedení sekce 12 s rychlostí plnění svých požadavků, ale také z osobních ambicí a touhy po moci. Jozef Luha z Rušňového depa Bratislava upozorňuje na možné důsledky dělení původně jednotné odborové organizace na menší složky: „Roztříštíme odbory, majetek, oslabíme organizaci a její možnosti jednat a hospodářské orgány si v konečném důsledku budou moci dělat, co se jim zachce." Podobné argumenty zaznívají i ve stanovisku lokomotivních čet LD Valašské Meziříčí. „Vznik FS podporuje kastovnictví a řevnivost u lokomotivních čet vůči ostatním profesím u ČSD," uvádí se v prohlášení mimo jiné.

V článku z jednání ústředí OSŽ, konaného v Košariskách u Spišské Nové Vsi ve dnech 6. – 7. června, se dozvídáme mimo jiné o přijetí směrnice pro hospodaření OSŽ či o ustavení komisí pro přípravu řádného sjezdu OSŽ.

„Odstoupení jako kritika" – to je název rozhovoru s Jaroslavem Salvetem, který odstoupil z funkce místopředsedy OSŽ. Tento krok podle svých slov dlouho zvažoval a své zdůvodnění dal všem členům ústředí písemně. „Dopis je kritický k práci předsednictva našeho sdružení. Měl být varováním, aby co nejdříve napravilo nedostatky ve své práci," říká v rozhovoru Jaroslav Salvet a doporučuje vedení OSŽ větší otevřenost a pravdivost vůči základním organizacím. „Jakékoliv odkládání, zamlčování, taktika a polopravdy vůči vlastním členům jsou krátkozraké, časem se vrátí v nedůvěře a pochybnostech. Veškeré jednání ústředí by mělo být zveřejněno, ať už jde o platy, kritiku, rozpočty. Nic z jednání ústředí by nemělo být tajné. Většina našich členů pochopí chyby, kterých se může ústředí dopustit, ale neodpustí nám neupřímnost a klamání," říká Jaroslav Salvet.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 196 hostů a žádný gestor