Ani v do­bě let­ních prázd­nin se v hek­tic­kém ro­ce 1990 ne­za­sta­vi­la dů­le­ži­tá jed­ná­ní OSŽ. Svěd­čí o tom zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní teh­dej­ší nej­vět­ší sek­ce OSŽ – sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) dne 26. 7. a ná­sled­né­ho za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ z 31. 7. Jed­ná­ní sek­ce 11, kte­ré pro­běh­lo v Olo­mou­ci, se zú­čast­nil ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ivo Ma­li­na se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky. „Jed­ním z hlav­ních mo­ti­vů svo­lá­ní olo­mouc­ké schůz­ky by­la ne­spo­ko­je­nost pra­cov­ní­ků do­pra­vy a pře­pra­vy s plně­ním do­hod uza­vře­ných me­zi Ústře­dím OSŽ, Ústřed­ním ře­di­tel­stvím ČSD a Koordinačním výborem pro­voz­ních pra­cov­ní­ků Slo­ven­s­ka,“ pí­še se v úvo­du člán­ku. Ústřed­ní ře­di­tel Ivo Ma­li­na in­for­mo­val o po­stu­pu při ře­še­ní po­ža­dav­ků od­bo­rá­řů a zdů­raz­nil, že „klí­čo­vou zá­le­ži­tos­tí pří­štích týd­nů bu­de vy­ře­še­ní vzta­hu stá­tu a že­lez­ni­ce. Až pad­ne roz­hod­nu­tí o stát­ních do­ta­cích – mě­lo by to být v zá­ří – bu­de vše mno­hem jas­něj­ší,“ uve­dl a do­dal, že ne­zbyt­né pro efek­tiv­ní ří­ze­ní drá­hy bu­de rov­něž roz­dě­le­ní pra­vo­mo­cí me­zi FMD a ÚŘ ČSD. Představitelé Ústředního ředitelství ČSD podali zástupcům sekce 11 informace především o zásadách zařazování pracovníků do vyšší důchodové kategorie, poskytování jízdních výhod a o připravovaných úpravách zásad odměňování.

In­for­ma­ce­mi a po­ža­dav­ky ply­nou­cí­mi z to­ho­to jed­ná­ní – i z dal­ších sek­cí OSŽ – se za­bý­va­lo Ústře­dí OSŽ dne 31. 7. Ústře­dí OSŽ na tom­to jed­ná­ní rov­něž zva­žo­va­lo dů­vo­dy pro i pro­ti účas­ti v Čes­ko­slo­ven­ské Kon­fe­de­ra­ci od­bo­ro­vých sva­zů a po dlou­hé dis­ku­si člen­ství od­sou­hla­si­lo s tím, že dal­ší se­tr­vá­ní po­sou­dí prv­ní řád­ný sjezd OSŽ. Ústře­dí se dá­le mi­mo ji­né se­zná­mi­lo s po­stu­pem při re­or­ga­ni­za­ci že­lez­nič­ní­ho zdra­vot­nic­tví a při zři­zo­vá­ní že­lez­nič­ní ne­mo­cen­ské po­klad­ny. Před­sta­ven­stvo OSŽ před­lo­ži­lo Ústře­dí har­mo­no­gram pří­pra­vy ce­lo­stát­ní­ho sjez­du, kte­rý byl na­plá­no­ván na 12. prosinec1990.

Z dal­ších člán­ků sto­jí za zmín­ku mi­mo ji­né pře­hled změn, kte­ré ob­sa­ho­va­la při­pra­vo­va­ná no­ve­li­za­ce před­pi­su Ok 3 o při­dě­lo­vá­ní stej­no­kro­jů a oděv­ních sou­čás­tek, včet­ně za­ve­de­ní bo­do­vé­ho sys­té­mu, dá­le in­for­ma­ce Ces­tov­ní kan­ce­lá­ře OSŽ či ote­vře­ný do­pis pra­cov­ní­ků Most­ní­ho ob­vo­du v Plz­ni, kte­ří kri­ti­zo­va­li vý­ši pau­šál­ních ces­tov­ních ná­hrad po­slan­ců a srov­ná­va­li je­jich pod­mín­ky pro ces­to­vá­ní s tě­mi, v nichž ži­jí mi­mo do­mov pra­cov­ní­ci ČSD. „Rá­di by­chom uví­ta­li ně­kte­ré na­še po­slan­ce v na­šich obyt­ných vo­zech a ma­ringotkách pří­mo na ná­dra­žích, kde jsou uby­to­vá­ni až čty­ři pra­cov­ní­ci v jed­nom uby­to­va­cím od­dí­le. Na ně­kte­rých pra­co­viš­tích ne­ní ani mož­nost na­po­jit obyt­né vo­zy na zdroj vo­dy, tak­že si ji pra­cov­ní­ci po skon­če­ní prá­ce na mos­tě mu­sí no­sit ve vědrech,“ uvá­dí se mi­mo ji­né v do­pi­se před­se­do­vi fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní.

Na straně 3 najdeme rubriku „Cestovní kancelář OSŽ informuje“ a tabulky mezinárod-ních jízdních výhod. „Z našich poznatků vyplývá, že se CK OSŽ stává konkurencí a hrozbou pro mnohé skupiny, které využívaly účelové přepravy železničářů k získávání výhod pro sebe a blízké spolupracovníky, k neoprávněnému obohacování průvodčích, k úplatkům a protislužbám. Mnohé stížnosti železničářů jsou toho důkazem,“ uvádí se v článku. CK OSŽ rovněž poukazuje na některé soukromé cestovní kanceláře, které organizují nezajištěné zájezdy a zneužívají benevolence pracovníků cizích železnic. „Dělají ostudu všem československým železničářům a mohou být - pokud jim v tom nezabráníme - důvodem k zákazu jakéhokoliv cestování zvláštními vlaky a vozy našich železničářů do ciziny.“

                                                                                         Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 217 hostů a žádný gestor