Na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru čís­lo 15 se z vý­raz­né­ho ti­tul­ku do­zví­dá­me, že dis­ku­se před řád­ným sjez­dem OSŽ již by­la za­há­je­na. I. řád­ný sjezd OSŽ byl svo­lán do Pra­hy na 11. pro­sin­ce 1990 a je­ho hlav­ním úko­lem by­lo zhod­no­tit do­sa­vad­ní vý­sled­ky prá­ce a při­jmout pro­gra­mo­vé cí­le pro pří­ští ro­ky. Všech­ny zá­klad­ní or­ga­ni­za­ce OSŽ by­ly vy­zvá­ny, aby po­sí­la­ly svá sta­no­vis­ka a ná­mě­ty ke struk­tu­ře OSŽ. V dal­ší eta­pě se ZO mě­ly vy­jád­řit k pro­gra­mu OSŽ a ke sjez­do­vým do­ku­men­tům. V do­bě ne­exis­ten­ce in­ter­ne­tu hrál v před­sjez­do­vé dis­ku­si dů­le­ži­tou ro­li prá­vě ča­so­pis Ob­zor. Prv­ní pří­spě­vek do té­to dis­ku­se byl uve­řej­něn již v tom­též čís­le na stra­ně dvě. Stroj­ve­dou­cí z LD Pře­rov v něm mi­mo ji­né na­vr­hu­je vět­ší pro­fe­sio­na­li­za­ci OSŽ „Ne­ní únos­né, aby ce­lé OSŽ ´táh­li´ čty­ři, pět pla­ce­ných li­dí,“ uvá­dí au­tor a dá­le na­vr­hu­je vznik pro­fes­ních sek­cí tak, „aby kaž­dá sek­ce či pří­pad­ně i pro­fe­se v ní mě­la pří­mou mož­nost ře­še­ní svých zá­le­ži­tos­tí.“

Ob­zor ve svém 15. čís­le dá­le uvá­dí ob­sáh­lý roz­ho­vor s ústřed­ním ře­di­te­lem stát­ní or­ga­ni­za­ce ČSD Ing. Ivo Ma­li­nou, CSc. V člán­ku se ho­vo­ří mi­mo ji­né o roz­dě­le­ní kom­pe­ten­cí me­zi fe­de­rál­ním mi­nis­ter­stvem do­pra­vy a Ústřed­ním ře­di­tel­stvím ČSD i o řa­dě ná­mě­tů na uspo­řá­dá­ní ÚŘ ČD, kte­ré na ře­di­tel­ství za­sí­la­jí jed­not­liv­ci i sku­pi­ny pra­cov­ní­ků. „V řa­dě pří­pa­dů jde o dob­ré myš­len­ky, kte­ré lze v ur­či­tém kon­tex­tu vy­užít. Ně­kte­ré ná­vr­hy však vy­chá­ze­jí z ne­do­sta­teč­ných in­for­ma­cí. Při­jí­mám ini­cia­tiv­ní ná­vr­hy, ale stra­te­gii, roz­vo­jo­vé kon­cep­ce a sy­sté­my ří­ze­ní mu­sí ře­šit pro­fe­sio­ná­lo­vé,“ uvá­dí ústřed­ní ře­di­tel ČSD. K čas­té kri­ti­ce vzni­ku Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD ja­ko údaj­ně dal­ší­ho a zby­teč­né­ho člán­ku ří­ze­ní Ing. Ma­li­na uvá­dí, že pra­me­ní pře­de­vším z ne­in­for­mo­va­nos­ti o roz­dě­le­ní pra­vo­mo­cí a od­po­věd­nos­ti me­zi FMD a ÚŘ ČSD. Ivo Ma­li­na se vy­jád­řil i k anke­tám pro vy­slo­ve­ní dů­vě­ry či ne­dů­vě­ry ří­dí­cím pra­cov­ní­kům, kte­ré pro­běh­ly na vět­ši­ně pra­co­višť. „Ne­smí­me při­pus­tit, aby by­li od­vo­lá­ni schop­ní ve­dou­cí jen pro­to, že by­li ná­roč­ný­mi ve­dou­cí­mi,“ uve­dl mi­mo ji­né v od­po­vě­di na do­taz, zda by v těch­to an­ke­tách moh­ly hrát ro­li i osob­ní vzta­hy na pra­co­viš­ti.

Ob­zor při­ná­ší i ost­rou po­le­mi­ku jed­no­ho z čle­nů Ko­le­gia že­lez­nič­ní do­pra­vy. Ta­to or­ga­ni­za­ce, kte­rá si da­la za cíl spo­lu­pra­co­vat s ÚŘ ČSD při vy­tvá­ře­ní funk­ční že­lez­ni­ce, se do­sta­la do stře­tu s od­bo­ry, kte­ré je­jí čin­nost chá­pa­ly ja­ko za­sa­ho­vá­ní do svých kom­pe­ten­cí. „Sek­ce 11 ne­sou­hla­sí s tím, aby Ko­le­gium že­lez­nič­ní do­pra­vy za­stu­po­va­lo pra­cov­ní­ky z pro­vo­zu, je­li­kož je­ho in­for­ma­ce ne­vy­chá­ze­jí z je­jich pod­ně­tů a při­po­mí­nek,“ uved­la sek­ce 11 (pra­cov­ní­ků do­pra­vy a pře­pra­vy) OSŽ ve svém vy­jád­ře­ní. Ko­le­gium, kte­ré vznik­lo na dobro­volnickém zá­kla­dě ja­ko ja­ký­si po­rad­ní or­gán ÚŘ ČSD, v uve­de­ném člán­ku na tu­to kri­ti­ku rea­gu­je, há­jí své prá­vo na exis­ten­ci a tr­vá na tom, že do práv od­bo­rů ni­jak ne­zas­ah­uj­e.

Dvě re­por­tá­že v Ob­zo­ru č. 15 od­rá­že­jí at­mo­sfé­ru prázd­nin – prv­ní z nich je z z po­by­tu dě­tí u mo­ře v Bul­har­sku, or­ga­ni­zo­va­né­ho Od­bo­ro­vým sdru­že­ním že­lez­ni­čá­řů, dru­há z dět­ské­ho tá­bo­ra Jit­řen­ka, kte­rý na Šu­ma­vě ne­da­le­ko Su­ši­ce zor­ga­ni­zo­va­la ZO OSŽ OŘ Pl­zeň.

                                                                                          Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 210 hostů a žádný gestor