Vý­raz­ný ti­tu­lek „Jsme pro­ti roz­dě­le­ní že­lez­ni­ce“ v Ob­zo­ru č. 16 před­zna­me­ná­vá roz­jit­ře­nou do­bu, kte­rá před­chá­ze­la roz­dě­le­ní jed­not­né čes­ko­slo­ven­ské že­lez­ni­ce na čes­kou a slo­ven­skou část (přes mno­hé pro­tes­ty k ní do­šlo od 1. 1. 1993, OSŽ zů­sta­lo jed­not­né do tr­nav­ské­ho sjez­du ko­na­né­ho 29. 5. 1993, pozn. red.).

Ve­de­ní OSŽ a Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců vy­da­ly dne 23. 8. 1990 pro­hlá­še­ní, v němž vy­jád­ři­ly zne­po­ko­je­ní ze snah roz­dě­lit že­lez­ni­ci a pod­ří­dit ji ná­rod­ním vlá­dám. Ar­gu­men­tu­jí mi­mo ji­né tím, že změ­na při­ne­se ná­růst apa­rá­tů, což za­tí­ží eko­no­mi­ku. „Že­lez­ni­ce mů­že být ne­jen pá­te­ří do­pra­vy a sjed­no­cu­jí­cím prv­kem ho­spo­dář­ství na­ší fe­de­ra­tiv­ní re­pub­li­ky, ale i mo­de­lem a pří­kla­dem sla­dě­ní zá­jmů obou ná­rod­ních re­pu­blik a sil­né a pro­spe­ru­jí­cí fe­de­ra­ce,“ uvá­dí se v pro­hlá­še­ní dá­le. Obě od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce dá­le při­po­mí­na­jí, že stá­va­jí­cí le­gi­sla­ti­va ne­umož­ňu­je nor­mál­ní prá­ci od­bo­rů za­ru­če­nou me­zi­ná­rod­ní­mi kon­ven­ce­mi, zvláš­tě v ob­las­ti ko­lek­tiv­ní­ho vy­jed­ná­vá­ní.

Ob­zor dá­le při­ná­ší ob­sáh­lou zprá­vu z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, kte­ré se ko­na­lo 29. a 30. 8. v Čier­né nad Ti­sou a kte­ré se – kro­mě vý­še uve­de­né pro­ble­ma­ti­ky – za­bý­va­lo mi­mo ji­né pří­pra­va­mi I. řád­né­ho sjez­du (v sou­vis­los­ti s vnit­ro­po­li­tic­kou si­tua­cí uva­žo­va­lo o mož­nos­ti od­lo­že­ní sjez­do­vé­ho jed­ná­ní z pro­sin­ce 1990 na bře­zen 1991). Dru­hý jed­na­cí den byl vy­hra­zen pro­ble­ma­ti­ce jed­not­li­vých pro­fes­ních sek­cí.

Blížící se sjezd OSŽ připomíná informace o složení jednotlivých přípravných komisí sjezdu (organizační, obsahové a komise pro stanovy a strukturu).

Před­se­da OSŽ Vác­lav Va­něk v tom­to čís­le Ob­zo­ru uve­řej­nil in­for­ma­ci z 36. sjez­du me­zi­ná­rod­ní fe­de­ra­ce pra­cov­ní­ků do­pra­vy (ITF), kte­rý se ko­nal 1. – 9. 6. ve Flo­ren­cii. Vác­lav Va­něk na tom­to sjez­du jed­nal mi­mo ji­né o mož­nos­ti na­še­ho vstu­pu do té­to or­ga­ni­za­ce.

Vel­kou část ob­sa­hu 16. čís­la Ob­zo­ru za­ují­má kom­plet­ní text Ko­lek­tiv­ní smlou­vy stát­ní or­ga­ni­za­ce ČSD na rok 1990, kte­rá by­la uza­vře­na 23. srp­na. Jak do­klá­dá při­po­je­né sta­no­vis­ko OSŽ a Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců, smlou­va by­la uza­vře­na tak, aby se moh­la rea­li­zo­vat ta část smlou­vy, kte­rá je jed­no­znač­ně v zá­jmu že­lez­ni­čá­řů. „Sou­čas­ně obě od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce vy­jád­ři­ly ná­zor, že ta­to smlou­va roz­hod­ně ne­ní vý­cho­dis­kem a pří­kla­dem pro rok 1991. No­vá smlou­va mu­sí od­po­ví­dat me­zi­ná­rod­ním zvyk­los­tem a být zá­ru­kou od­bo­rář­ských svo­bod, práv a so­ci­ál­ních jis­tot pro že­lez­ni­čá­ře,“ uvá­dí se ve spo­leč­ném sta­no­vis­ku.

                                                                                   Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 198 hostů a žádný gestor