„Žá­dá­me o re­spek­to­vá­ní práv od­bo­rů“ – pod tím­to ti­tul­kem je uve­řej­ně­no sta­no­vis­ko Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, za­sla­né před­se­do­vi vlá­dy ČSFR Ma­riá­nu Čalfo­vi, v němž OSŽ po­ža­du­je re­spek­to­vá­ní me­zi­ná­rod­ně uzná­va­ných práv od­bo­rů a od­mí­tá sna­hu vlá­dy ta­to prá­va oklešťo­vat.

„Zá­sad­ně od­mí­tá­me do­sa­vad­ní, pro od­bo­ry ne­při­ja­tel­né pří­stu­py vlá­dy ČSFR a ze­jmé­na FMPSV k tvor­bě ná­vr­hů a po­uží­va­né for­my pro­jed­ná­vá­ní ná­vr­hů roz­ho­du­jí­cích práv­ních do­ku­men­tů upra­vu­jí­cích pra­cov­ně­práv­ní a so­ci­ál­ní po­sta­ve­ní za­měst­nan­ců, ja­ko je to­mu např. v pří­pa­dě pří­pra­vy zá­ko­na o ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní a ko­lek­tiv­ní smlou­vě a no­ve­li­za­ce zá­ko­ní­ku prá­ce,“ uvá­dí se ve sta­no­vis­ku mi­mo ji­né. V zá­vě­ru tex­tu OSŽ upo­zor­ňu­je, že k za­jiš­tě­ní opráv­ně­ných po­ža­dav­ků od­bo­rů vy­uži­je všech­ny do­stup­né pro­střed­ky včet­ně vý­straž­né stáv­ky.

Dal­ší člá­nek s ti­tul­kem„Ko­neč­ně!“ in­for­mu­je o tom, že se za­čí­ná tvo­řit so­ci­ál­ní pro­gram ČSD. Na prv­ní pra­cov­ní schů­zi dne 5. 9. byl sta­no­ven har­mo­no­gram pří­prav tak, aby by­lo mož­no so­ci­ál­ní pro­gram před­lo­žit již na pro­sin­co­vém sjez­du OSŽ.

Obsáhlý roz­ho­vor s člen­kou mzdo­vé ko­mi­se OSŽ in­for­mu­je o zá­sa­dách no­vé mzdo­vé sou­sta­vy ČSD, kte­rá by­la prá­vě v té do­bě před­lo­že­na k dis­ku­si do všech vý­kon­ných jed­no­tek ČSD. No­vě na­vr­ho­va­ný sys­tém při­ne­sl mi­mo ji­né za­ve­de­ní tzv. le­to­vých po­stu­pů. Ta­rif­ní mzda mě­la tvo­řit při­bliž­ně 60 % cel­ko­vé mzdy; dal­ší­mi slož­ka­mi byly pří­plat­ky za prá­ci přesčas, v no­ci, ve výš­kách či ve zvlášt­ních pod­mín­kách a tře­tí slož­kou byly vý­ko­no­vé pří­plat­ky po­dle kva­li­ty prá­ce. Do­dej­me, že zdro­je pro pří­pad­né na­vý­še­ní mezd, kte­ré si od no­vé mzdo­vé sou­sta­vy vět­ši­na za­měst­nan­ců sli­bo­va­la, nebyly vy­ře­še­né.

Na prv­ní stra­ně by­lo rov­něž otiš­tě­no pro­vo­lá­ní ústřed­ní­ho ře­di­te­le s. o. ČSD ke všem že­lezni­čá­řům. Ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČSD Ing. Ivo Ma­li­na v něm kon­sta­tu­je, že v mi­nu­lých le­tech vý­znam­ně po­kles­la spo­le­čen­ská pres­tiž že­lez­ni­čá­řů, s čímž sou­vi­sí úpa­dek káz­ně a dis­cip­lí­ny na že­lez­ni­ci. „Žá­dám pro­to všech­ny pra­cov­ní­ky ČSD o kva­lit­ní a bez­chyb­né pl­ně­ní po­vin­nos­tí na všech pra­co­viš­tích ze­jmé­na v ob­las­ti osob­ní do­pra­vy, a k to­mu ješ­tě o ode­vzdá­ní ně­če­ho na­víc, nad rá­mec da­ných po­vin­nos­tí, v zá­jmu zvý­še­ní spo­le­čen­ské pres­ti­že že­lez­ni­ce před na­ší ve­řej­nos­tí,“ zdů­raz­ňu­je ústřed­ní ře­di­tel a dodává, že ze stra­ny ÚŘ ČSD jsou při­pra­vo­vá­na opa­tře­ní pro uspo­ko­je­ní pra­cov­ních, so­ci­ál­ních a mzdo­vých po­ža­dav­ků že­lez­ni­čá­řů.

Na stra­ně 2 na­jde­me in­for­ma­ci o vy­hlá­še­ní an­ke­ty, v níž se mě­ly ZO OSŽ vy­jád­řit k ná­vr­hu od­lo­žit ter­mín sjez­du na po­zděj­ší do­bu, te­dy do kon­ce břez­na 1991, vzhledem k vnit­ro­po­li­tic­ké si­tua­ci a ne­vy­jasně­ností dal­ší­ho uspo­řá­dá­ní re­sor­tu do­pra­vy.  

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 276 hostů a žádný gestor