Úvod­ním člán­kem to­ho­to čís­la Ob­zo­ru je roz­ho­vor s ře­di­tel­kou od­bo­ru Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD k no­vé mzdo­vé sou­sta­vě, je­jíž ná­vrh byl v té do­bě za­slán do vý­kon­ných jed­no­tek. „Té­měř všu­de vy­vo­lal zkla­má­ní a ne­spo­ko­je­nost,“uvá­dí se v úvo­du rozhovoru.

Že­lez­ni­čá­ři to­tiž vě­ři­li, že no­vá mz­do­vá sou­sta­va bu­de ma­xi­mál­ně jed­no­du­chá a jas­ná, což se ne­sta­lo. Dal­ší čas­tou ná­mit­kou od­bo­rá­řů by­lo, že no­vá mz­do­vá sou­sta­va ne­ní pří­liš mo­ti­vu­jí­cí a podhodno­cu­je pro­voz­ní pro­fe­se, pro­je­vi­lo se v ní to­tiž vý­raz­něj­ší mzdové roz­li­še­ní me­zi děl­ní­ky a technicko­hospo­dářský­mi pra­cov­ní­ky. I z to­ho­to dů­vo­du ji od­mít­li mi­mo ji­né zá­stup­ci ZO OSŽ z od­vět­ví 13 (tra­ťo­vé ho­spo­dář­ství), jak se uvá­dí v dal­ším člán­ku, zprá­vě z jed­ná­ní té­to sek­ce OSŽ. K no­vé mzdo­vé sou­sta­vě by­lo vy­hlá­še­no při­po­mín­ko­vé ří­ze­ní za účas­ti Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů a Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců a je­jí za­ve­de­ní by­lo předpokládá­no od 1. 7. 1991 (pozn.: tento ter­mín však ne­byl do­dr­žen; v lé­tě 1991 byl do­hod­nut dal­ší: 1. 1. 1992; v lis­to­pa­du 1991 by­lo pro řa­du po­kra­ču­jí­cích roz­po­rů do­hod­nu­to dal­ší po­su­nu­tí ter­mí­nu na 1. 4. 1992; přes mno­hé ne­vy­ří­ze­né při­po­mín­ky od­bo­rů by­la mz­do­vá sou­sta­va od 1..4. 1992 z roz­hod­nu­tí ústřed­ní­ho ře­di­te­le za­ve­de­na; by­la však ozna­če­na za „pro­za­tím­ní“ s tím, že se bu­de dá­le upra­vo­vat s přihlédnutím k při­po­mín­kám od­bo­rů).

Ob­zor dá­le in­for­mu­je o dal­ší schů­zi pra­cov­ní ko­mi­se za­bý­va­jí­cí se tvor­bou so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu ČSD. „Zá­stup­ci Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů při­šli na jed­ná­ní s po­ža­dav­kem za­pra­co­vat do so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu prv­ky de­fi­ni­ti­vy pro že­lez­ni­čá­ře a ozna­či­li ten­to úkol za prio­rit­ní,“ uvá­dí se v člán­ku. Ob­zor zároveň na stra­ně 3 uve­řej­ňu­je studii Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­ni­čá­řů, kte­rá by moh­la slou­žit ja­ko pod­klad pro tvor­bu so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu ČSD.

Právě přítomno: 283 hostů a žádný gestor