„Vlá­da chá­pe a hod­lá ře­šit pro­blé­my do­pra­vá­ků“– člá­nek s tak­to op­ti­mis­tic­kým ti­tul­kem vy­šel po­té, co pre­mi­ér fe­de­rál­ní vlá­dy Ma­rián Čalfa při­jal dne 15. 10. mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la a před­se­du OSŽ a zá­ro­veň před­se­du Aso­cia­ce od­bo­ro­vých sva­zů v do­pra­vě Vác­la­va Vaň­ka.

„Do­šlo tak k vy­vr­cho­le­ní snah uvést pro­ble­ma­ti­ku čs. do­pra­vy na úro­veň fe­de­rál­ní vlá­dy a ře­šit si­tu­a­ci, kte­rá v do­prav­ním sys­té­mu to­ho­to stá­tu na­stá­vá,“ pí­še se v úvo­du člán­ku. Před­se­da OSŽ na jed­ná­ní mi­mo ji­né po­uká­zal na to, že úlo­ha do­pra­vy v na­šem ho­spo­dář­ství je ne­ustá­le pod­ce­ňo­vá­na a v dů­sled­ku dě­le­ní kom­pe­ten­cí je dro­be­na a dě­le­na. Na jed­ná­ní se dis­ku­to­va­lo pře­de­vším o nut­nos­ti ře­šit hos­po­da­ře­ní ČSD i po­sta­ve­ní za­měst­nan­ců (v té do­bě že­lez­ni­čá­ři vě­ři­li ve spl­ně­ní svých před­stav o de­fi­ni­ti­vě). Před­se­da vlá­dy pro­je­vil sna­hu na­sto­le­né pro­blé­my ře­šit a při­slí­bil svo­ji účast na jed­ná­ní se zá­stup­ci Aso­cia­ce od­bo­ro­vých sva­zů v do­pra­vě.

Zá­stup­ce pra­cov­ní­ků do­pra­vy a pře­pra­vy v Ústře­dí OSŽ Zde­něk Škop (po­zděj­ší před­se­da OSŽ) uve­řej­nil člá­nek s ná­zvem „Má­me ro­zumpouží­vejme ho“ ja­ko za­myš­le­ní nad sou­čas­ným sta­vem v ob­las­ti do­pra­vy a pře­pra­vy, ale i v ostat­ních služ­bách. „Vzni­ka­jí­cí fe­de­ra­ce růz­ných slo­žek, ja­ko ko­merč­ních pra­cov­ní­ků lo­ko­mo­tiv­ních čet, po­su­no­va­čů, lze ozna­čit při­nej­men­ším za ne­zod­po­věd­né,“ zdů­raz­ňu­je Zde­něk Škop a vy­zý­vá k od­bo­rář­ské jed­no­tě a k tr­pě­li­vos­ti při pro­sa­zo­vá­ní spe­ci­fic­kých zá­jmů jed­not­li­vých sku­pin pra­cov­ní­ků. „Do­mní­vá­me se, že v bu­douc­nos­ti, za­čnou fun­go­vat trž­ní me­cha­nis­my, spo­leč­nost pře­jde jed­no­znač­ně na hod­no­ce­ní ko­ru­nou, kdy hod­no­ta člo­vě­ka ne­bo pra­cov­ní sku­pi­ny bu­de fi­nanč­ně za­bez­pe­če­na po­dle pří­no­su k zis­ku, do­čká­te se vše­ho to­ho, co prá­vě teď ihned po­ža­du­je­te.“

O tom, že prá­ce ko­mi­se pro pří­pra­vu so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu ČSD ne­pra­cu­je tak, jak od­bo­rá­ři oče­ká­va­li, in­for­mu­je člá­nek s ti­tul­kem „ÚŘ ztrá­cí dech (ne­bo zá­jem?)“. Z člán­ku vy­plý­vá ne­spo­ko­je­nost s pra­cí ně­kte­rých čle­nů ko­mi­se a ne­do­dr­žo­vá­ní do­hod­nu­tých ter­mí­nů.

V in­for­ma­ci z jed­ná­ní ústře­dí OSŽ se do­zví­dá­me, že na zá­kla­dě po­ža­dav­ků jed­not­li­vých od­vět­vo­vých sek­cí se sjezd usku­teč­ní v pů­vod­ně plá­no­va­ném ter­mí­nu, tj. 11. 12. 1990. Jak se v člán­ku dá­le uvá­dí, roz­sáh­lá dis­ku­se by­la k při­pra­vo­va­né­mu za­ve­de­ní 36ho­di­no­vé pra­cov­ní do­by pro stroj­ve­dou­cí. Ústře­dí OSŽ po­žá­da­lo Ústřed­ní ře­di­tel­ství ČSD, aby po­sou­di­lo mož­nost za­ve­de­ní kratší pra­cov­ní do­by i u dal­ších pro­fe­sí v ne­pře­tr­ži­tém pra­cov­ním re­ži­mu.

Za­jí­ma­vý člá­nek otis­ku­je Ob­zor na stra­ně 2 – jde o zku­še­nos­ti od­bo­rá­řů z Vel­ké Bri­tá­nie, kte­ří při­je­li na po­zvá­ní OSŽ na tý­den­ní ná­vště­vu do ČSFR. Brit­ští ko­le­go­vé upo­zor­ni­li na­še od­bo­rá­ře mi­mo ji­né na to, že čes­ko­slo­ven­ská že­lez­ni­ce sto­jí před ob­dob­nou si­tua­cí, kte­rou je­jich že­lez­ni­ce pro­dě­la­la v še­de­sá­tých le­tech, kdy do­šlo k za­sta­ve­ní stát­ních do­ta­cí do do­pra­vy, k od­dě­le­ní pro­vo­zu od in­fra­struk­tu­ry a k je­jí čás­teč­né pri­va­ti­za­ci, což se pro­je­vi­lo vel­mi ne­ga­tiv­ně. Mi­mo ji­né i tím, že vět­ši­na pře­prav pře­šla na sil­ni­ce, což pů­so­bí vel­ké po­tí­že. „Ra­di­li nám, aby­chom se sna­ži­li při­mět na­ši vlá­du k to­mu, aby za­uja­la k že­lez­ni­ci zce­la ji­ný po­stoj, aby se u nás do­pra­va ne­do­sta­la do stej­né si­tua­ce ja­ko u nich,“ uvá­dí se v člán­ku mi­mo ji­né.

Vel­ký pro­stor na tře­tí stra­ně to­ho­to čís­la Ob­zo­ru je vě­no­ván po­ža­dav­kům že­lez­ni­čá­řů z již­ní Mo­ra­vy, kte­ří na po­ra­dě zá­stup­ců z 31 ZO OSŽ sek­ce 11 (do­pra­va a pře­pra­va) kri­ti­zo­va­li pře­de­vším špat­nou in­for­mo­va­nost v OSŽ, chy­bě­jí­cí kon­takt Ústře­dí OSŽ se zá­klad­ní­mi or­ga­ni­za­ce­mi či ne­do­sta­teč­né za­stou­pe­ní služ­by 11 v Ústře­dí OSŽ.                                                                                                                             

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 239 hostů a žádný gestor