Úvod­ní člá­nek„Má že­lez­ni­ce v ČSFR bu­douc­nost?“ od pra­cov­ní­ka Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­nič­ní­ho Dr. De­ko­je shr­nu­je hlav­ní pro­blé­my sou­čas­né že­lez­ni­ce (podinvesto­va­nost, bez­kon­cepč­nost ří­ze­ní, špat­né so­ci­ál­ní pod­mín­ky za­měst­nan­ců aj.). „Tech­nic­ká a hlav­ně so­ci­ál­ní vy­ba­ve­nost pra­co­višť je kri­tic­ká, pod­mín­ky prá­ce v pro­voz­ních pro­fe­sích čas­to urá­že­jí lid­skou dů­stoj­nost,“ zdů­raz­ňu­je se v člán­ku.

Po­dle au­to­ra však fe­de­rál­ní mi­nis­ter­stvo do­pra­vy ne­je­ví ocho­tu po­skyt­nout ČSD do­ta­ci, na dru­hé stra­ně se že­lez­ni­ce ne­chce za­čít cho­vat eko­no­mic­ky a je­ví se ja­ko beze­dný jí­cen na pe­ní­ze. Ře­še­ním je po­dle něj te­dy ne­jen nut­nost vlo­žit do že­lez­ni­ce ka­pi­tál, ale ta­ké dů­sled­ná ori­en­ta­ce na přepravní trh, na kli­en­ty a na kva­li­tu po­sky­to­va­ných slu­žeb.

V roz­ho­vo­ru s ta­jem­ní­kem Oblastní ra­dy od­vět­vo­vých sek­cí (OROS) Pl­zeň Ji­řím Brunclí­kem je osvět­len smy­sl a po­slá­ní to­ho­to or­gá­nu, je­hož vznik (na jaře 1990) byl do­pro­vá­zen ne­dů­vě­rou a oba­va­mi, aby ne­vznikl pla­ný by­ro­kra­tic­ký apa­rát a zby­teč­ný me­zi­člá­nek v OSŽ. OROS mě­ly slou­žit pře­de­vším ja­ko ser­vis­ní pra­co­viš­tě pro zá­klad­ní or­ga­ni­za­ce (v ob­las­ti Plz­ně jich by­lo 189), za­bý­vat se po­ža­dav­ky jed­not­li­vých sek­cí a být od­bo­ro­vým part­ne­rem Ob­last­ní­mu ře­di­tel­ství ČSD. Kro­mě to­ho se v té do­bě zá­stup­ci OROS Plzeň na po­žá­dá­ní vý­kon­ných jed­no­tek účast­ni­li množ­ství tzv. „ku­la­tých sto­lů“ a kon­kur­sů.

Ře­di­tel plá­no­va­cí­ho od­bo­ru ÚŘ ČSD na­psal pro Ob­zor člá­nek, v němž vy­svět­lu­je, jak bu­de fi­nan­co­vá­na že­lez­ni­ce, aby se na­pra­vi­lo její ne­spra­ved­li­vé po­sta­ve­ní na pře­prav­ním tr­hu. To se podle autorových slov pro­je­vu­je především tím, že v ná­kla­dech sil­nič­ní do­pra­vy ne­jsou za­hr­nu­ty ná­kla­dy na do­prav­ní ces­tu ani ná­kla­dy v sou­vis­los­ti se zne­čiš­ťo­vá­ním ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. „Pro za­jiš­tě­ní har­mo­ni­za­ce pod­mí­nek do­prav­ců na pře­prav­ním tr­hu do­jde k ú­čet­ní­mu od­dě­le­ní ná­kla­dů na in­fra­struk­tu­ru,“ uvá­dí se v člán­ku mi­mo ji­né. Au­tor zdů­raz­ňu­je, že v blíz­ké bu­douc­nos­ti bu­de vy­vi­nut sil­ný eko­no­mic­ký tlak na ra­cio­na­li­za­ci a efek­tiv­nost všech pro­vá­dě­ných čin­nos­tí.

V listu se dále můžeme mimo jiné dočíst o kra­lup­ské uby­tov­ně, kte­rá by­la v říj­nu 1990 po několika od­kla­dech ko­neč­ně ote­vře­na. ZV OSŽ té­to sta­ni­ce však zjis­til, že uby­tov­na by­la již od lé­ta vy­uží­vá­na ci­zin­ci, přes­to­že pro vlast­ní pra­cov­ní­ky ne­by­la ještě zko­lau­do­vá­na – ti za­tím byd­le­li v ne­vy­ho­vu­jí­cí uby­tov­ně. Si­tua­ce by­la na pří­kaz Ob­last­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD Pra­ha pro­vě­ře­na a stíž­nost byla uzná­na ja­ko opod­stat­ně­ná, ne­boť část lůž­ko­vé ka­pa­ci­ty by­la skutečně po­sky­to­vá­na ho­te­lu Sport v Kra­lu­pech, a to neoprávněně. V článku je uvedeno, že byl si­ce po­ru­šen zá­kon, ale osob­ní obo­ha­co­vá­ní z pro­ná­jmu ne­by­lo pro­ká­zá­no.                

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 180 hostů a žádný gestor