Mi­mo­řád­né osmistrán­ko­vé čís­lo Ob­zo­ru by­lo vě­no­vá­no I. řád­né­mu sjez­du Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Ob­sa­hu­je zpra­vo­daj­ství z jeho prů­bě­hu, zprá­vu o čin­nos­ti OSŽ, před­ne­se­nou do­sa­vad­ním před­se­dou OSŽ Vác­la­vem Vaň­kem, zprá­vu re­viz­ní ko­mi­se, dá­le ob­sáh­lý So­ci­ál­ní pro­gram ČSD, slo­že­ní no­vě zvo­le­né­ho Ústře­dí OSŽ a usne­se­ní sjez­du.

V Ob­zo­ru kro­mě to­ho na­jde­me i roz­ho­vor s mi­nis­trem prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí Pet­rem Mille­rem a ta­ké text Do­ho­dy me­zi ČSD, OSŽ a FS o po­sky­to­vá­ní prv­ků so­ci­ál­ních jis­tot pra­cov­ní­kům s. o. ČSD při ztrá­tě zdra­vot­ní ne­bo smys­lo­vé způ­so­bi­los­ti.

Prv­ní řád­ný sjezd OSŽ se usku­teč­nil 11. pro­sin­ce 1990 v Pra­ze. Or­ga­ni­zá­to­ři před­po­klá­da­li, že je­ho prů­běh bu­de hlad­ký, vzhle­dem k to­mu, že sjez­du před­chá­ze­la za­se­dá­ní všech 16 od­vět­vo­vých sek­cí, kte­ré si zvo­li­ly své zá­stup­ce do Ústře­dí OSŽ a předjedna­ly sjez­do­vé do­ku­men­ty. „Tak hlad­ký však je­ho prů­běh zda­le­ka ne­byl. V ně­ko­li­ka dra­ma­tic­kých mo­men­tech se do­kon­ce zdá­lo, že do­jde k roz­bi­tí jed­no­ty OSŽ, zá­věr jed­ná­ní – v sou­vis­los­ti se spo­rem ko­lem sta­nov – za­se vzbu­zo­val oba­vy, že zá­sad­ní do­ku­men­ty, od kte­rých mů­že OSŽ od­ví­jet svou čin­nost, ne­bu­dou schvá­le­ny,“ uvá­dí se ve zpra­vo­daj­ství ze sjez­du. Ná­zo­ro­vé stře­ty pro­běh­ly pře­de­vším k otáz­ce bu­dou­cí­ho uspo­řá­dá­ní Ústře­dí OSŽ. Všech­ny od­vět­vo­vé sek­ce (kro­mě sekce 11) pod­po­ři­ly do­sa­vad­ní pa­ritní­ za­stou­pe­ní jed­not­li­vých od­vět­ví v Ústře­dí OSŽ (kaž­dé od­vět­ví mě­lo dva zá­stup­ce, jed­no­ho za Česko, dru­hé­ho za Slo­ven­sko). Zá­stup­ci sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) však pro­sa­zo­va­li za­stou­pe­ní od­vět­ví po­dle po­č­tu pra­cov­ní­ků. Po dlou­hé a ost­ré dis­ku­si na­ko­nec sek­ce 11 s pa­ritním uspo­řá­dá­ním vy­jád­ři­la sou­hlas, ovšem s tím, že po­ža­du­je, aby od­vět­ví 11 mě­lo na­víc tři ta­jem­ní­ky s hla­sem po­rad­ním, za­stu­pu­jí­cí od­bo­rá­ře od­vět­ví do­pra­vy a pře­pra­vy z Čech, Mo­ra­vy a Slo­ven­s­ka.

Mno­ho při­po­mí­nek by­lo rov­něž k před­lo­že­ným sta­no­vám. Sjezd pro­to ome­zil je­jich plat­nost do 30. 6. 1991 s tím, že bu­de usta­ve­na ko­mi­se, kte­rá do to­ho­to da­ta zpra­cu­je sta­no­vy no­vé, na zá­kla­dě při­po­mí­nek ze sjez­du i ze za­se­dá­ní předsjez­do­vých od­vět­vo­vých sek­cí.

Sjezd zvo­lil za před­se­du Zdeň­ka Ško­pa, dá­le I. mís­to­před­se­du Mi­cha­la Ra­de­va, mís­to­před­se­du Ji­ří­ho Ry­vo­lu, ta­jem­ní­ka Mi­ro­sla­va Ja­náč­ka a dal­ší čle­ny Ústře­dí OSŽ s hla­sem roz­ho­du­jí­cím po dvou z jed­not­li­vých od­vět­ví. Zvo­li­lo rov­něž Re­viz­ní ko­mi­si OSŽ v če­le s před­se­dou Ti­bo­rem Rujde­rem.            

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor