V ro­ce 1991 po­kra­čo­va­ly na že­lez­ni­ci struk­tu­rál­ní a or­ga­ni­zač­ní změ­ny. Z tohoto důvodu se ne­po­da­ři­lo ko­lek­tiv­ní smlou­vu ČSD na rok 1991 po­de­psat do kon­ce před­cho­zí­ho ro­ku a by­lo do­hod­nu­to, že KS na rok 1990 bu­de pla­tit až do 31. 3. 1991.

Do to­ho­to ter­mí­nu se mu­se­ly všech­ny stra­ny (vedení ČSD a dvě od­bo­ro­vé cen­trá­ly) do­hod­nout na ko­lek­tiv­ní smlou­vě no­vé. Ve­dou­cí práv­ní­ho a eko­no­mic­ké­ho od­bo­ru OSŽ v ob­sáh­lém člán­ku na stra­ně 1 a 3 vy­svět­lu­je, kte­rý­mi oblast­mi se bu­de ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní za­bý­vat.

Ob­zor č. 3 a 4 otis­ku­je roz­ho­vor na pokračo-vání s ře­di­tel­kou per­so­nál­ní­ho od­bo­ru fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva do­pra­vy, v němž no­vá ře­di­tel­ka do­sta­la mož­nost re­a­go­vat na ně­kte­ré po­mlu­vy ke své oso­bě. Ty se tý­ka­ly pře­de­vším je­jí prá­ce ve ve­dou­cí funk­ci za mi­nu­lé­ho re­ži­mu.

V čís­le 3 dá­le na­jde­me mi­mo ji­né zprá­vu z jed­ná­ní sek­ce že­lez­nič­ních opra­ven a stro­jí­ren (ŽOS). „Zá­stup­ci jed­not­li­vých ŽOS vy­slo­vi­li svůj ná­zor na bu­dou­cí or­ga­ni­zač­ní uspo­řá­dá­ní že­lez­nič­ní­ho prů­mys­lo­vé­ho opra­vá­ren­ství (ŽPO) a shod­li se na tom, že hol­din­go­vá spo­leč­nost by ohro­zi­la za­měst­na­nost i so­ci­ál­ní vý­ho­dy, vy­plý­va­jí­cí z pří­sluš­nos­ti k ČSD. Sek­ce od­vět­ví že­lez­nič­ní­ho prů­mys­lo­vé­ho opra­vá­ren­ství bu­de pro­to při jed­ná­ní na Ústřed­ním ře­di­tel­ství ČSD pod­po­ro­vat struk­tu­rál­ní za­čle­ně­ní ŽPO v rám­ci ČSD,“ uvá­dí se v člán­ku.

Zprá­va z jed­ná­ní před­se­dů sek­ce 24 (e­lekt­ro) od­rá­ží ne­spo­ko­je­nost s lik­na­vým ře­še­ním po­ža­dav­ku od­bo­rá­řů na za­řa­ze­ní pro­fe­se elek­tro­mon­tér do ka­ta­lo­gu děl­nic­kých po­vo­lá­ní u ČSD. „Účast­ní­ci olo­mouc­ké­ho jed­ná­ní se shod­li na tom, že je nut­no po­stu­po­vat da­le­ko ra­dikálně­ji ne­jen v té­to zá­le­ži­tos­ti. Uply­nu­lo už pří­liš mno­ho ča­su a zdá se, že na­še po­ža­dav­ky ne­jsou při­jí­má­ny na pat­řič­ných mís­tech s pl­nou váž­nos­tí. Ne­cha­li jsme se uchlá­cho­lit sli­by, že se o vě­cech jed­ná, ale sku­teč­né vý­sled­ky se ne­do­sta­vu­jí,“ pí­še se v člán­ku.

Zdeňka Sládková

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor