„Pro ko­ho a proč 36 ho­din“je ti­tu­lek člán­ku pře­rov­ské­ho stroj­ve­dou­cí­ho, kte­rý ko­men­tu­je úsi­lí o za­ve­de­ní tý­den­ní 36ho­di­no­vé pra­cov­ní do­by pro stroj­ve­dou­cí a zmi­ňu­je i roz­po­ru­plné ohla­sy od ně­kte­rých dal­ších pro­fe­sí na že­lez­ni­ci k tomuto návrhu.

Autor vysvětluje, že strojve­dou­cí si ten­to pra­cov­ní re­žim zaslouží pro vel­ké za­tí­že­ní a od­po­věd­nos­t, což po­tvr­di­ly i vý­zku­my Že­lez­nič­ní­ho zdravotnictví. „Za­ve­de­ní zkrá­ce­né pra­cov­ní do­by je pod­mí­ně­no ra­cio­na­li­zač­ní­mi opat­ře­ní­mi v od­vět­ví lo­ko­mo­tiv­ní­ho ho­spo­dář­ství, kte­rá bu­dou rea­li­zo­vá­na pou­ze z fi­nanč­ních pro­střed­ků lo­ko­mo­tiv­ní­ho ho­spo­dář­ství, ni­ko­liv pře­roz­dě­lo­vá­ním pro­střed­ků z ostat­ních slu­žeb­ních od­vět­ví,“ vy­svět­lu­je au­tor a v zá­vě­ru člán­ku na­bá­dá ko­le­gy, aby si na­vzá­jem přá­li a ne­zá­vi­dě­li si.

Čís­lo při­ná­ší dá­le in­for­ma­ci z jed­ná­ní Fe­de­rál­ní ra­dy sek­ce 12 OSŽ, kte­rá se mi­mo ji­né za­bý­va­la dvo­jím člen­stvím stroj­ve­dou­cích (v OSŽ a Fe­de­ra­ci stroj­vůd­ců) z hle­dis­ka čer­pá­ní FKSP. „Při dvo­jím člen­ství se bu­de mu­set pra­cov­ník roz­hod­nout, kte­rou or­ga­ni­za­cí se ne­chá za­stu­po­vat,“ uvá­dí se v tex­tu.

Rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“ mi­mo ji­né in­for­mu­je o tom, že ve­de­ní OSŽ roz­hod­lo, že po­dá žá­dost o pro­ve­de­ní lust­ra­cí pra­cov­ní­ků apa­rá­tu a vo­le­ných funk­cio­ná­řů OSŽ.

Krát­ký člá­nek in­for­mu­je o po­č­tu pra­cov­ní­ků na Ústřed­ním ře­di­tel­ství ČSD. By­lo to 619 míst plus re­zer­va 13 pra­cov­ní­ků. Při­po­meň­me, že ČSD v té do­bě ješ­tě ne­by­lo roz­dě­le­no na čes­kou a slo­ven­skou část. „Dou­fej­me, že to­to čís­lo již ne­bu­de ni­kdy zvý­še­no,“ uvá­dí se v zá­vě­ru.

Ob­zor č. 4 dá­le uvá­dí roz­ho­vor s ře­di­te­lem Olo­mouc­ké ob­las­ti ČSD s pří­znač­ným ti­tul­kem „Při­pra­vit se na eko­no­mic­ké po­tí­že“ (v dů­sled­ku oče­ká­va­né­ho po­kle­su pře­pra­vy), re­por­táž ze ŽOS Nym­burk či Pro­vá­dě­cí po­ky­ny k do­ho­dě o po­sky­to­vá­ní prv­ků so­ci­ál­ních jis­tot pra­cov­ní­kům s. o. ČSD.

Zdeň­kaSlád­ko­vá

Právě přítomno: 247 hostů a žádný gestor