Ce­lá jed­na stra­na Ob­zo­ru č. 15 by­la vě­no­vá­na no­vě vznik­lé Fe­de­ra­ci po­su­no­va­čů, po Fe­de­ra­ci stroj­vůd­ců teh­dy tře­tí od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ci na že­lez­ni­ci. Au­tor se sna­žil na své re­por­tá­ži v že­lez­nič­ní sta­ni­ci Čes­ká Tře­bo­vá (kde v té do­bě pra­co­va­lo ko­lem 260 po­su­no­va­čů) zjis­tit, ja­ké dů­vo­dy ve­dou ně­kte­ré po­su­no­va­če ke vstu­pu do té­to or­ga­ni­za­ce.

Hlav­ním dů­vo­dem mě­lo být údajně nedostateč­né za­stu­po­vá­ní zá­jmů po­su­no­va­čů v rámci OSŽ. Před­sta­vi­te­lé míst­ní ZO OSŽ však uved­li, že v žst. Česká Tře­bo­vá ma­jí po­su­no­va­či vlast­ní dí­len­ský vý­bor OSŽ a ma­jí te­dy mož­nost spo­lu­roz­ho­do­vat na úrov­ni své­ho part­ne­ra, pří­sluš­né­ho ná­měst­ka ná­čel­ní­ka žst. Od­bo­ro­ví zá­stup­ci sta­ni­ce se dá­le zmí­ni­li i o špat­né spo­lu­prá­ci me­zi OSŽ a Fe­de­ra­cí po­su­no­va­čů (FP).

Re­dak­tor Ob­zo­ru ho­vo­řil i s míst­ní­mi čle­ny té­to fe­de­ra­ce. Ti mu k dů­vo­dům za­lo­že­ní FP řek­li mi­mo ji­né:„Vět­ši­na po­su­no­va­čů si mys­le­la, že sou­čas­né OSŽ pro po­sun nic ne­dě­lá, že jsou u po­su­nu špat­né pra­cov­ní pod­mín­ky, ne­vy­ho­vu­jí­cí šat­ny a hy­gie­nic­ká za­ří­ze­ní. Mno­zí ve­dou­cí pra­cov­ní­ci ČSD po­hlí­že­jí na po­sun ja­ko na pod­řad­nou prá­ci. Chce­me, aby sna­ha o zlep­še­ní těch­to pod­mí­nek by­la hlav­ní ná­pl­ní čin­nos­ti FP. Ni­ko­ho nepřemlou­vá­me ke vstu­pu do FP. Vý­sled­ky čin­nos­ti FP ča­sem uká­ží opod­stat­ně­nost je­jí­ho vzni­ku.“

Pod ná­zvem „Bu­douc­nost ne­jis­tá“ na­jde­me pří­spě­vek před­se­dy ZV OSŽ ŽOS Louny Pav­la Štille­ra. Uvá­dí v něm mimo jiné, že sni­žo­vá­ní po­č­tu oprav ná­klad­ních vo­zů zde ohro­žu­je za­měst­na­nost a pr­vo­řa­dým zá­jmem „žos­ky“ je te­dy shá­ně­t prá­ci. K ná­vr­hu pře­mě­nit ŽOS na ak­cio­vou spo­leč­nost se jak od­bo­ry, tak hos­po­dář­ské ve­de­ní po­sta­vi­ly zá­por­ně. „Na­ši pra­cu­jí­cí chá­pou, že sou­čas­ná si­tua­ce SO ČSD je slo­ži­tá. Proč by ale mě­li vstu­po­vat do ne­jas­né bu­douc­nos­ti, kte­rou by jim při­nes­la ak­cio­vá spo­leč­nost?“ V zá­vě­ru své­ho pří­spěv­ku au­tor uvá­dí: „Ústřed­ní ře­di­tel SO ČSD na prv­ním řád­ném sjez­du OSŽ ře­kl, že ŽOS­ky mu­sí do bu­douc­na zů­stat pev­nou sou­čás­tí SO ČSD. Chtěl bych od­po­věd­ným pra­cov­ní­kům FMD a ÚŘ ČSD po­lo­žit otáz­ku: Mys­lí­te si, že vy­čle­ně­ní ŽO­Sek do ak­cio­vé spo­leč­nos­ti bu­de zá­chra­nou drá­hy?“

 

Ob­zor č. 16– 23. 4. 1991

Článek na 1. straně s titulkem „Ko­lek­tiv­ní smlou­va při­pra­ve­na k pod­pi­su“ informuje o tom, že po dlou­hých jed­ná­ních by­lo 12. 4. do­hod­nu­to ko­neč­né zně­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD. „KS by­la ja­ko plat­ná do­ho­da me­zi vše­mi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi pa­ra­fo­vá­na. Stra­ny se do­hod­ly, že KS lze po­va­žo­vat za uza­vře­nou a k je­jí­mu de­fi­ni­tiv­ní­mu po­de­psá­ní do­jde oka­mži­tě po uza­vře­ní do­ho­dy me­zi ČSD a stá­tem, nej­poz­dě­ji do 30. 4. 1991.“

Ne­ná­pad­ný člá­ne­ček na stra­ně 2 in­for­mu­je o dál­no­pis­né zprá­vě ze dne 9. 4. 1991, v níž ústřed­ní ře­di­tel ČSD ozná­mil, že s oka­mži­tou plat­nos­tí ru­ší ná­zev ná­čel­ník a ob­no­vu­je ozna­če­ní před­nos­ta.

„Ukra­de­ný pod­nik“je člá­nek po­pi­su­jí­cí si­tu­a­ci v Na­kla­da­tel­ství do­pra­vy a spo­jů (NA­DAS). Píše se v něm mimo jiné o ne­vý­hod­ném ná­ku­pu počítačů, kte­rý za­jis­til specialista na výpočetní techniku. „Ten­to od­bor­ník je snad je­di­ný v pod­ni­ku, kte­ré­mu ne­va­dí, že na­kou­pe­ný sys­tém je za pr­vé mi­ni­mál­ně o jed­nu tře­ti­nu draž­ší než na­bíd­ky na na­šem tr­hu a za dru­hé, že ne­ní kom­pa­ti­bil­ní se sys­té­mem, kte­rý v NADASu už je. Když ně­kdo ně­co na­mít­ne, ris­ku­je, že do­sta­ne vý­po­věď, pro­to­že se sta­ne pře­by­teč­ným, ane­bo ode­jde na­ko­nec rad­ši sám,“ uvá­dí se v tex­tu.

Roz­sáh­lá re­por­táž na­zva­ná „Na be­se­dě v že­lez­nič­ní sta­ni­ci Cheb“ se za­bý­vá pro­blé­my osob­ní do­pra­vy a zvláš­tě vla­ko­vých čet (od­ba­vo­vá­ní ces­tu­jí­cích v ci­zí mě­ně, pro­ble­ma­ti­ka bez­peč­nos­ti) a ta­ké ná­klad­ní do­pra­vou, kte­rá tr­pí ztrá­tou pře­prav­ců, dá­va­jí­cím před­nost sil­nič­ní do­pra­vě.          

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 370 hostů a žádný gestor