Ob­zor č. 17 – 30. 4. 1991

Ob­zor č. 17 – 30. 4. 1991 Ob­sáh­lý roz­ho­vor s ta­jem­ní­kem OSŽ Mi­ro­sla­vem Ja­náč­kem s ná­zvem „Ne­jsme pro­ti ra­cio­na­li­za­ci, jsme pro­ti bezdů­vodné­mu pro­pouš­tě­ní“ rea­gu­je na plá­no­va­né pro­puš­tě­ní 19 ti­síc za­měst­nan­ců ČSD do kon­ce ro­ku 1991.

Ta­jem­ník OSŽ v něm uzná­vá, že vzhle­dem k ra­di­kál­ní­mu po­kle­su pře­pra­vy je po­čet pra­cov­ní­ků ČSD vy­so­ký (260 ti­síc i se Slo­ven­skem, pozn. red.) a ra­cio­na­li­za­ce te­dy bu­de nut­ná. „Ny­ní jde o to, aby se ten­to akt vy­ko­nal kul­tur­ně, aby by­ly obě stra­ny – za­měst­na­nec i za­měst­na­va­tel – na tu­to čin­nost při­pra­ve­ny a aby by­ly do­dr­že­ny všech­ny le­gis­la­tiv­ní kro­ky,“ zdů­raz­nil. OSŽ, jak dá­le uve­dl, po­ža­du­je před pro­pouš­tě­ním pro­vést nej­prve ob­jek­ti­vi­za­ci no­rem spo­tře­by prá­ce vzhle­dem k bez­peč­nos­ti že­lez­nič­ní do­pra­vy a tech­no­lo­gii pro­vo­zu. „Tr­vá­me na tom, aby pří­pad­né dal­ší uvol­ňo­vá­ní pra­cov­ní­ků by­lo roz­vr­že­no do ně­ko­li­ka let a aby by­lo o uvol­ně­né pra­cov­ní­ky pat­řič­ně po­sta­rá­no.“ Ta­jem­ník OSŽ se vy­slo­vil i k chys­ta­né pri­va­ti­za­ci Me­cha­ni­za­ce tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství (MTH) a Že­lez­nič­ních opra­ven a stro­jí­ren (ŽOS). „Ústře­dí OSŽ s tě­mi­to ná­vr­hy ne­sou­hla­sí, pro­to­že pri­va­ti­za­ce ve smys­lu sou­čas­né le­gisla­ti­vy ne­ní při­pra­ve­na a ne­jsou před­po­kla­dy, že by pro­běh­la kul­tur­ním způ­so­bem,“ zdů­raz­nil.

K otáz­ce pri­va­ti­za­ce, jak se do­čí­tá­me dále v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, se opě­tov­ně vy­slo­vi­la i od­bo­ro­vá sek­ce že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství, kte­rá při­po­mně­la, že by ČSD po vy­čle­ně­ní ŽOS ztra­ti­la vět­ší část zis­ku z čin­nos­ti pro ci­zí od­bě­ra­te­le a zvý­ši­ly by se ná­kla­dy na opra­vy že­lez­nič­ních ko­le­jo­vých vo­zi­del v ŽOS s ohle­dem na nut­nost za­pra­co­vat do cen 50% od­vod z mezd a nut­ný zisk. „Zá­ro­veň by vy­čle­ně­ním ŽOS do­šlo k zá­sad­ním změ­nám v so­ci­ál­ním po­sta­ve­ní pra­cov­ní­ků těch­to or­ga­ni­za­cí,“ zdů­raz­ni­li zá­stup­ci ŽOS ve svém pro­hlá­še­ní.

„Po­strá­dá­me kon­cep­ci a od­po­věd­nost,“pí­še se v dalším kritickém sta­no­vis­ku, tentokrát od oblast­ní ra­dy sek­ce služ­by 11 OSŽ Pra­ha, na 1. stra­ně to­ho­to čís­la. Sek­ce po­ža­du­je, aby Ústřed­ní a Oblast­ní ře­di­tel­ství ČSD zve­řej­ni­ly stra­te­gii roz­vo­je ČSD na ob­do­bí ale­spoň dvou let včet­ně kon­cep­ce ří­ze­ní, vy­me­ze­ní pra­vo­mo­cí a od­po­věd­nos­tí, eko­no­mic­kých va­zeb, so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu a ře­še­ní otá­zek za­měst­na­nos­ti.

 

Ob­zor č. 18 – 7. 5. 1991

 „De­struk­ce že­lez­ni­ce by by­la hos­po­dář­skou a eko­lo­gic­kou ka­ta­stro­fou ČSFR“je vý­raz­ný ti­tu­lek ob­sáh­lé­ho člán­ku z ná­vště­vy bý­va­lé­ho ge­ne­rál­ní­ho ta­jem­ní­ka nej­vět­ší­ho od­bo­ro­vé­ho sva­zu stát­ních pra­cov­ní­ků Vel­ké Bri­tá­nie. Člá­nek měl dů­raz­ně va­ro­vat před tím, aby se Čes­ko­slo­ven­sko ­da­lo v ob­las­ti že­lez­ni­ce po­dob­nou ces­tou, ja­kou šla Vel­ká Bri­tá­nie.

 „Mno­zí li­dé u vás jsou pře­svěd­če­ni, že to hlav­ní, co ČSFR v sou­čas­né do­bě po­tře­bu­je, je fun­go­vá­ní zce­la vol­né­ho tr­hu. Chtěl bych pro­to při­po­me­nout, co se dí­ky úpl­ně vol­né­mu tr­hu sta­lo s hos­po­dář­stvím Vel­ké Bri­tá­nie,“ uve­dl pan Tho­mas v úvo­du své­ho vy­stou­pe­ní a zdů­raz­nil, že vol­ný trh ne­jen pro­hlu­bu­je so­ci­ál­ní ne­rov­nos­ti, ale na­víc ne­za­ru­ču­je ani hos­po­dář­skou efek­tiv­nost. „Jed­nou z nej­vět­ších tra­gé­dií ve Vel­ké Bri­tá­nii by­la ohrom­ná de­struk­ce a za­ví­rá­ní že­lez­nic, ke kte­rým do­šlo v 50. a 60. le­tech,“ ře­kl dá­le a při­po­mněl, že za­tím­co dří­ve by­lo mož­né do­jet vla­kem prak­tic­ky do kaž­dé ves­ni­ce, ny­ní ve Vel­ké Bri­tá­nii spo­ju­je že­lez­ni­ce pou­ze vět­ší měs­ta. Jízd­né ve­li­ce podra­ži­lo, sil­ni­ce jsou za­hl­ce­ny au­ty a ži­vot­ní pro­stře­dí se stá­le zhor­šu­je. „Zlik­vi­do­vat že­lez­ni­ci je vel­mi jed­no­du­ché, ale zno­vuvy­bu­do­vá­ní před­sta­vu­je vel­ký fi­nanč­ní pro­blém,“ po­zna­me­nal dá­le pan Tho­mas. „Kaž­dá ze­mě, kte­rá ome­zi­la své že­lez­ni­ce, dnes to­ho­to kro­ku li­tu­je. Mys­lím však, že va­še si­tua­ce je zce­la ji­ná. Má­te sil­né eko­lo­gic­ké hnu­tí, má­te mož­nost vy­užít na­še zku­še­nos­ti. Vě­řím, že nepro­pásne­te šan­ci k to­mu, aby­ste že­lez­ni­ci za­chrá­ni­li,“ ře­kl na zá­věr.

Ob­zor č. 18 za­zna­me­nal prv­ní sna­hu ome­zit re­žij­ní vý­ho­dy že­lez­ni­čá­řů. Fe­de­rál­ní mi­nis­ter­stvo fi­nan­cí to­tiž na­vrh­lo změ­nit je­jich cha­rak­ter z ta­rif­ní sle­vy na na­tu­rál­ní mzdu. Ústře­dí po­sla­lo na pří­sluš­ná mís­ta své ne­ga­tiv­ní sta­no­vis­ko. „Je zřej­mé, že ode­brá­ní re­žij­ních vý­hod by by­lo asi tou po­sled­ní kap­kou do již tak roz­bou­ře­né ná­do­by tr­pě­li­vos­ti že­lez­ni­čá­řů,“ kon­sta­tu­je se v člán­ku.    Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 246 hostů a žádný gestor