Ob­zor č. 19 – 14. 5. 1991

Nej­ví­ce ak­tu­ál­ních zpráv jsme se v tom­to čís­le moh­li do­číst v rubrice „Co se dě­je v ústře­dí“. Na­jde­me zde mj. in­for­ma­ci o tom, že se ve­de­ní OSŽ obrá­ti­lo na mi­nis­tra prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí Petra Mille­ra s na­lé­ha­vou žá­dos­tí o pře­hod­no­ce­ní do­sa­vad­ní­ho pří­stu­pu MPSV k pro­ble­ma­ti­ce jízd­ních vý­hod že­lez­ni­čá­řů. OSŽ po­ža­do­va­lo po­ne­chat kom­pe­ten­ce pro sta­no­ve­ní té­to ta­rif­ní sle­vy re­sor­tu do­pra­vy.„Ústředí OSŽ vy­slo­vi­lo zá­sad­ní ne­sou­hlas se zá­mě­rem za­hr­nout jízd­ní vý­ho­dy do na­tu­rál­ní mzdy, což by vlast­ně vzhle­dem k sou­čas­né fi­nanč­ní po­li­ti­ce stá­tu vů­či ČSD zna­me­na­lo je­jich zru­še­ní,“ uvá­dí se v člán­ku.

OSŽ se dá­le obrá­ti­lo na před­se­du vlá­dy Mariana Čalfu, aby pře­hod­no­ti­l sna­hy fe­de­rál­ní­ho mi­nis­ter­stva fi­nan­cí ne­po­skyt­nout že­lez­ni­ci po­třeb­né fi­nan­ce do do­by, než bu­de sa­ma sol­vent­ní, a po­u­ká­za­lo na to, že bez stát­ních do­ta­cí se že­lez­ni­ce ne­obe­jde v žád­né z vy­spě­lých ze­mí.

Dů­le­ži­tá in­for­ma­ce za­zně­la i na ak­ti­vu před­se­dů ZV OSŽ Olo­mouc­ké ob­las­ti, je­hož se zú­čast­nil i před­se­da OSŽ Zde­něk Škop: ko­lek­tiv­ní smlou­va ČSD to­tiž ne­by­la v do­hod­nu­tém ter­mí­nu, tj. do 30. 4., po­de­psá­na a spor byl po­stou­pen k ří­ze­ní u zpro­střed­ko­va­te­le. „Po­kud ne­do­jde k pod­pi­su KS do 15. 5., mo­hou od­bo­ry při­stou­pit k dal­ším zá­kon­ným kro­kům, včet­ně vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti, pří­pad­ně stáv­ky,“ ře­kl na jed­ná­ní práv­ník OSŽ.

At­mo­sfé­ra na tom­to ak­ti­vu by­la bo­jov­ná. „V.dis­ku­si se pro­je­vi­la stá­le ros­tou­cí ne­spo­ko­je­nost se sou­čas­ným sta­vem ČSD a zvláš­tě s je­ho ří­ze­ním. Ně­ko­lik řeč­ní­ků vy­zva­lo Ústře­dí OSŽ k vy­hlá­še­ní ce­lo­sí­ťo­vé stáv­ky. Pře­vlá­dá ná­zor, že sou­čas­ným sta­vem ČSD ne­ní vi­nen jen po­kles pře­pra­vy, ale pře­de­vším ne­schop­né a ne­kon­cep­ční ří­ze­ní,“pí­še se v člán­ku. K otáz­ce hroz­by ru­še­ní tra­tí se vy­slo­vil oblast­ní ře­di­tel ČSD Knopp–Kost­ka, kte­rý zdů­raz­nil, že se žád­né ru­še­ní ne­ren­ta­bil­ních tra­tí ne­chys­tá, ale že ČSD bu­dou hle­dat nej­prve způ­so­by, jak sní­žit je­jich ztrá­ty. K ru­še­ní by by­lo mož­no po­dle je­ho slov při­stou­pit te­pr­ve teh­dy, kdy­by se žád­né ře­še­ní ne­na­šlo.

 

Ob­zor č. 20 – 21. 5. 1991

„Ve vlá­dě o ČSD roz­hod­nu­to“ –  zní ti­tu­lek člán­ku, informu­jí­cí­ho o roz­hod­nu­tí fe­de­rál­ní vlá­dy, kte­rá dne 8. květ­na 1991 při­ja­la usne­se­ní o pro­gra­mo­vé stra­te­gii že­lez­nič­ní do­pra­vy do ro­ku 1995. Vy­plý­vá z něj úkol při­pra­vit do srp­na toho roku  zá­sa­dy stát­ní do­prav­ní po­li­ti­ky, do zá­ří ná­vrh kon­cep­ce so­ci­ál­ní po­li­ti­ky, dá­le „pro­jed­nat mož­nost ru­še­ní pro­vo­zu na ne­e­fek­tiv­ních tra­tích a la­no­vých dra­hách, u kte­rých ne­bu­de za­jiš­tě­na úhra­da od ob­cí a re­gio­nů v ter­mí­nu za­há­je­ní plat­nos­ti GVD 1992/1993“. Vlá­da dá­le mj. roz­hod­la vy­ře­šit hos­po­da­ře­ní ČSD překle­no­va­cím úvě­rem ve vý­ši 4,7 mld. Kčs.

V sou­vis­los­ti s ne­při­ja­tel­ný­mi ná­vr­hy ře­še­ní jízd­ních vý­hod, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, vy­hlá­si­lo Ústře­dí OSŽ dnem 10. 5. 1991 stáv­ko­vou po­ho­to­vost.

O na­pja­té si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci vy­po­ví­dá i ti­tu­lek „Po­stu­po­vat ra­di­kál­ně­ji!“ z ak­ti­vů před­se­dů zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ, kde v dis­ku­si čas­to za­zní­va­la vel­ká ne­spo­ko­je­nost s do­sa­vad­ním vý­vo­jem. „Za­zněl i ná­zor, že sou­čas­ný stav ČSD ne­ní ná­hod­ný, ale že jde o zá­měr, jak zlik­vi­do­vat že­lez­ni­ci,“ pí­še se v člán­ku. Proto někteří předsedové základních organizací, především z Mostu a Ústí nad Labem, po-žadovali, aby ústředí postupovalo vůči hospo-dářskému vedení tvrději a nekompromisněji. Zároveň vyjádřili ústředí podporu v případě vyhlášení stávky.

„Ne­hod­lá­me dá­le pa­siv­ně přihlížet de­vas­ta­ci ČSD a upo­zor­ňu­je­me vlá­du ČSFR na mož­nost ma­so­vé pra­cov­ní ne­po­sluš­nos­ti s ne­do­zír­ný­mi ná­sled­ky,“uvá­dí se v ci­ta­ci z usne­se­ní praž­ské­ho ak­ti­vu.

Obzor dále otiskuje mj. zamyšlení o vztahu OSŽ a Federace strojvůdců a další příspěvek do diskuse o možné spolupráci s politickými stranami.

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 327 hostů a žádný gestor