Ob­zor č. 21 – 28. 5. 1991

„Stáv­ko­vá po­ho­to­vost zru­še­na!“ozna­mu­je zprá­va z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, uve­řej­ně­ná na prv­ní stra­ně. Stáv­ko­vou po­ho­to­vost, vy­hlá­še­nou na pod­po­ru za­cho­vá­ní že­lez­ni­čář­ských jízd­ních vý­hod, ozna­či­lo Ústře­dí OSŽ ja­ko úspěš­nou.

Na roz­ho­du­jí­cím jed­ná­ní dne 15. 5. 1991 za účas­ti zá­stup­ců mi­ni­ster­stev prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí, fi­nan­cí a do­pra­vy a před­sta­vi­te­lů Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů to­tiž by­lo po pě­ti­ho­di­no­vém jed­ná­ní do­sa­že­no do­ho­dy o za­cho­vá­ní re­žij­ních vý­hod v pů­vod­ním roz­sa­hu.

Čás­ti za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ se zú­čast­ni­li zá­stup­ci že­lez­ni­čá­řů z Mo­ra­vy, kte­ří s ukon­če­ním stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti ne­sou­hla­si­li. Ar­gu­men­to­va­li pře­de­vším tím, že stá­le ješ­tě ne­ní vy­ře­še­no po­sta­ve­ní že­lez­ni­ce ve stá­tě a me­zi že­lez­ni­čá­ři pře­vlá­dá ne­dů­vě­ra k prá­ci mi­nis­ter­stva do­pra­vy i ve­de­ní ČSD. Na­vrh­li pro­to vy­hlá­sit ce­lo­sí­ťo­vou stáv­ku. Ústře­dí OSŽ však je­jich ná­vrh ne­při­ja­lo.

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se do­čí­tá­me mi­mo ji­né i to, že před­se­da OSŽ Zde­něk Škop od­mítl po­de­psat do­da­tek č. 2 ke ko­lek­tiv­ní smlou­vě na rok 1991, kte­rý se tý­kal zkrá­ce­ní tý­den­ní pra­cov­ní do­by lo­ko­mo­tiv­ních čet na 36 ho­din. Ne­po­de­psal jej pro­to, že ten­to po­ža­da­vek byl sou­čás­tí do­sud ne­po­depsa­né ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD a ře­še­ní jen to­ho­to pro­blé­mu by moh­lo po­dle je­ho ná­zo­ru ohro­zit pod­pis cel­ko­vé ko­lek­tiv­ní smlou­vy. Ze stra­ny ve­de­ní Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců to vy­vo­la­lo vel­mi ne­přá­tel­skou ode­zvu.

Ob­zor č. 21 ob­sa­hu­je rov­něž in­for­ma­ci o mož­nos­ti svo­bod­né vol­by lé­ka­ře, kte­rá platila pro všech­ny že­lez­ni­čá­ře na ce­lé sí­ti ČSD od 1. 6. 1991; v dal­ším člán­ku vy­svět­lu­je odvětvo­vý ta­jem­ník OSŽ slo­ži­tý po­stup při vy­po­řá­dá­vá­ní ma­jet­ku po bý­va­lém Re­vo­luč­ním od­bo­ro­vém hnu­tí.

 

Ob­zor č. 22 – 4. 6.1991

„Ko­lek­tiv­ní smlou­va ko­neč­ně po­de­psá­na!“do­čí­tá­me se v rá­meč­ku na prv­ní stra­ně to­ho­to čís­la. K pod­pi­su do­šlo 23. 5. 1991, po ukon­če­ní jed­ná­ní vlá­dy, kte­rá roz­hod­la o uvol­ně­ní úvě­ru pro že­lez­nič­ní do­pra­vu. No­vá ko­lek­tiv­ní smlou­va při­nes­la mi­mo ji­né pro ně­kte­ré pro­fe­se sní­že­ní pra­covní do­by a na­vý­še­ní do­vo­le­né o je­den tý­den. Pra­cov­ník ústře­dí OSŽ v člán­ku „Ně­ko­lik slov ke sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků“ upo­zor­nil na to, že úkol snížit po­čet pra­cov­ní­ků ČSD o 19 ti­síc (ně­kdy se uvá­dělo i 24 ti­síc) byl ro­ze­psán na oblast­ní ře­di­tel­ství a po­slé­ze na vý­kon­né jed­not­ky v pro­cen­tuál­ním vy­jád­ře­ní bez ohle­du na stá­va­jí­cí stav a míst­ní pod­mín­ky. Po­dle ná­zo­ru OSŽ ne­byl při sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků na vý­kon­ných jed­not­kách brán zře­tel na bezpe­čnostní před­pi­sy a práv­ní nor­my, včet­ně slu­žeb­ních před­pi­sů. „V mno­ha pří­pa­dech ne­ní re­spek­to­ván zá­ko­ník prá­ce, např. vý­po­vě­di ze stra­ny or­ga­ni­za­ce ne­jsou pro­vá­dě­ny na zá­kla­dě pro­ka­za­tel­ných or­ga­ni­zač­ních změn,“ uvá­dí au­tor v člán­ku mi­mo ji­né a při­po­mí­ná, že by od­bo­rá­ři neměli ­za­po­mí­na­t na to, že odborové orgány mají při těchto změnách prá­vo kon­troly.

Čís­lo 22 in­for­mu­je mi­mo ji­né o dal­ším osu­du „žo­sek“ (že­lez­nič­ních opra­ven a stro­jí­ren), a to ve zprá­vě z jed­ná­ní ná­měst­ka mi­nis­tra do­pra­vy s ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky ŽOS a pří­sluš­ných zá­vod­ních vý­bo­rů OSŽ. Vy­ply­nu­la z něj sna­ha o re­struk­tu­ra­li­za­ci a pri­va­ti­za­ci to­ho­to od­vět­ví. V zá­vě­ru člán­ku je otiš­tě­no sta­no­vis­ko jed­noho z ú­čast­ní­ků jed­ná­ní, před­se­dy ZV OSŽ ze ŽOS Pl­zeň: „Dí­len­ští za­měst­nan­ci se ví­ce než 100 let cí­ti­li vždy pl­no­práv­ný­mi že­lez­ni­čá­ři a teď je že­lez­ni­ce ze své­ho stře­du vy­lu­ču­je. Vy­ne­chám-li eko­no­mic­ká hle­dis­ka, uvě­do­mil si ně­kdo, jak těž­ký psy­chic­ký do­pad to na pra­cov­ní­ky že­lez­nič­ní­ho opra­vá­ren­ství bu­de mít? Pro­sí­me ostat­ní že­lez­ni­čá­ře o pod­po­ru, aby že­lez­nič­ní opra­vá­ren­ství zů­sta­lo na­dá­le ne­díl­nou sou­čás­tí s. o. ČSD.“

Pod ti­tul­kem „Ko­mu slou­ží prak­ti­ky ve­de­ní Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců?“ na­jde­me kon­fron­tač­ní ná­zo­ry zá­stup­ců Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců i Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů v sou­vis­los­ti s prů­bě­hem jed­ná­ní OSŽ při pod­pi­su do­dat­ku ke ko­lek­tiv­ní smlou­vě (jak je uve­de­no vý­še, OSŽ jej od­mít­lo po­de­psat).

Na po­sled­ní stra­ně to­ho­to čís­la je uve­řej­ně­na in­for­ma­ce o ak­cích Me­zi­ná­rod­ní­ho spor­tov­ní­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů USIC a pře­de­vším o 14. me­zi­ná­rod­ním mis­trov­ství v te­ni­se USIC, je­hož or­ga­ni­za­cí by­lo po­vě­ře­no Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů.                                        

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 238 hostů a žádný gestor