Ob­zor č. 23 – 11. 6. 1991

Úvod­ní člá­nek Ob­zo­ru č. 23 ob­sta­ral před­se­da OSŽ Zde­něk Škop svým za­myš­le­ním nad blí­ží­cí se ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­cí OSŽ.

Je­jí svo­lá­ní ulo­žil I. řád­ný sjezd OSŽ pro­to, aby po­sou­di­la a schvá­li­la dopra­co­va­né sta­no­vy Sdru­že­ní. Kon­fe­ren­ce mě­la na­pří­klad roz­hod­nout o umož­ně­ní dvo­jí­ho člen­ství (tj. v OSŽ a ješ­tě jed­né od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ci). Před­se­da ve svém člán­ku uvá­dí, že oče­ká­vá, že se kon­fe­ren­ce vy­jád­ří i k sou­čas­né si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci. Ter­mín kon­fe­ren­ce byl sta­no­ven na 15. 6.

Člá­nek „V in­fra­struk­tu­ře vše při sta­rém“ shr­nu­je zá­vě­ry ze sek­ce OSŽ od­vět­ví 13 (tra­ťo­vé ho­spo­dář­ství), kte­ré by­lo roz­ší­ře­no o čle­ny ústře­dí za­stu­pu­jí­cí dal­ší od­vět­ví in­fra­struk­tu­ry (sdě­lo­va­cí a za­bez­pe­čo­va­cí tech­ni­ku a e­lekt­ro) a ta­ké o zá­stup­ce mi­nis­ter­stva do­pra­vy a Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD. Účast­ní­ci za­se­dá­ní kri­ti­zo­va­li mi­mo ji­né in­de­xo­vý způ­sob sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků, po­ža­do­va­li od­dě­le­ní in­fra­struk­tu­ry od ob­chod­ně pro­voz­ní čin­nos­ti a do­ře­še­ní po­sta­ve­ní pod­ni­ků MTH (Me­cha­ni­za­ce tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství) ve struk­tu­ře ČSD. „Zá­stup­ci že­lez­ni­čá­ři se ani na tom­to jed­ná­ní ne­do­zvě­dě­li per­spek­ti­vy své­ho od­vět­ví, ani co po­zi­tiv­ní­ho dě­lá FMD pro urych­le­né do­ře­še­ní kom­pe­ten­cí a tu­díž pro vy­jas­ně­ní po­sta­ve­ní s. o. ČSD ve stá­tě,“ kon­sta­tu­je se na zá­věr člán­ku.

V re­por­tá­ži „Vý­zkum­ný ústav do­prav­ní v Ži­li­ně v to­tál­ní kri­zi“ se do­čí­tá­me o pro­blé­mech, s ni­miž se po­tý­ká ten­to vý­zkum­ný ústav od změn, kte­ré na­sta­ly po re­vo­lu­ci; jde pře­de­vším o ne­do­sta­teč­nou kon­cep­ci, ma­lé za­káz­ky i so­ci­ál­ní ne­jis­to­ty za­měst­nan­ců.                                                                      Člá­nek „Po­tře­bu­je­me so­li­da­ri­tu“ in­for­mu­je o tom, že ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­ce OSŽ pro­jed­ná i ná­vrh na zří­ze­ní fon­du pod­po­ry čle­nů OSŽ, je­hož úče­lem bu­de v prv­ní fá­zi pod­po­ro­vat čle­ny OSŽ pře­de­vším při ne­za­vi­ně­né ztrá­tě za­měst­ná­ní, ve dru­hé fá­zi, po zís­ká­ní do­sta­teč­ných fi­nanč­ních pro­střed­ků do fon­du, by měl po­mo­ci i čle­nům OSŽ, kte­ří se do­sta­nou do tí­ži­vé ži­vot­ní si­tua­ce.

 

Ob­zor č. 24 – 18. 6. 1991

 „Ko­lek­tiv­ní smlou­va schvá­le­na, boj po­kra­ču­je“ je ti­tu­lek člán­ku před­se­dy OSŽ Zdeň­ka Ško­pa, shr­nu­jí­cí si­tu­a­ci po pod­pi­su ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD. Před­se­da OSŽ při­po­mněl, že OSŽ před zá­vě­reč­ným pro­jed­ná­vá­ním po­uži­lo ori­gi­nál­ní způ­sob při­po­mín­ko­vá­ní – uve­řej­ni­lo ná­vrh KS v Ob­zo­ru a da­lo tak mož­nost všem zá­jem­cům se k ně­mu vy­jád­řit. „Do­hod­nu­tá Ko­lek­tiv­ní smlou­va na rok 1991 ob­sa­hu­je sku­teč­né ma­xi­mum, co se da­lo v té­to do­bě do­sáh­nout. Mno­ho opráv­ně­ných ná­ro­ků že­lez­ni­čá­řů ne­by­lo pro­sa­ze­no, ale boj ne­skon­čil, po­kra­ču­je a bu­de po­kra­čo­vat tak dlou­ho, do­kud ne­bu­de prá­ce že­lez­ni­čá­řů spra­ved­li­vě o­hod­no­ce­na,“ uvá­dí před­se­da OSŽ.

V člán­ku z dvou­den­ní­ho jed­ná­ní sek­ce 24 (e­lekt­ro) OSŽ ve Štrbě se mů­že­me do­číst mi­mo ji­né, že čle­no­vé té­to sek­ce mě­li při­po­mín­ky k po­de­psa­né ko­lek­tiv­ní smlou­vě ČSD pře­de­vším pro­to, že se ne­po­da­ři­lo pro­sa­dit do KS zkrá­ce­ní pra­cov­ní do­by u elekt­ro­mon­té­rů trakč­ní­ho za­ří­ze­ní. Po dis­ku­si a vy­svět­le­ní pro­ble­ma­ti­ky čle­no­vé jed­ná­ní při­ja­li ná­zor, že zkrá­ce­ní pra­cov­ní do­by ne­bu­dou pro­sa­zo­vat, pro­to­že by to u ně­kte­rých vý­kon­ných jed­no­tek způ­so­bi­lo znač­né pro­blé­my v ob­sa­zo­vá­ní tur­nu­sů i ve fi­nanč­ních ná­kla­dech.

Ob­zor č. 24 při­ná­ší dá­le mi­mo ji­né člá­nek z be­se­dy s před­sta­vi­te­li že­lez­ni­čář­ských od­bo­rů Fran­cie, kte­rý porovnává pla­to­vé a so­ci­ál­ní pod­mí­nky že­lez­ni­čá­řů obou že­lez­nic, člá­nek za­mýš­le­jí­cí se nad do­pa­dem do­prav­ní čin­nos­ti na pří­rod­ní a ži­vot­ní pro­stře­dí či po­stře­hy ze Vše­obec­né čes­ko­slo­ven­ské vý­sta­vy.

Zdeň­ka Slád­ko­vá                                                                                                             

Právě přítomno: 275 hostů a žádný gestor