Ob­zor č. 25 - 25. 6. 1991

Vel­ká část Ob­zo­ru č. 25 je vy­hra­ze­na zpra­vo­daj­ství z ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­ce OSŽ, kte­rá se ko­na­la dne 15. 6. 1991 v Pra­ze.

Kon­fe­ren­ce schvá­li­la no­vé sta­no­vy a vy­lou­či­la dvo­jí člen­ství v od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ci. Zú­čast­ni­lo se jí 346 de­le­gá­tů ze 421 po­zva­ných. K otáz­ce tzv. dvo­jí­ho člen­ství by­la na kon­fe­ren­ci bo­ha­tá dis­ku­se. „Když se za­cho­vá dvo­jí člen­ství, prak­tic­ky se vy­ho­ví vět­ši­ně že­lez­ni­čá­řů a na­víc se pod­po­ří jed­no­ta od­bo­ro­vé­ho hnu­tí že­lez­ni­čá­řů.“ „Chys­tá se vznik růz­ných od­bo­rů po­dle po­li­tic­kých stran. Z to­ho­to dů­vo­du si mys­lím, že by ne­by­lo vhod­né, aby by­lo umož­ně­no dvo­jí člen­ství.“ jsou dva pří­kla­dy roz­díl­ných ná­zo­rů, kte­ré na té­to té­ma za­zně­ly v dis­ku­si. Při ná­sled­ném hla­so­vá­ní s pře­va­hou vy­hrál ná­zor dvo­jí člen­ství ne­u­mož­nit, pro­ti by­lo 40 de­le­gá­tů.

Před­se­da OSŽ před­ne­sl na kon­fe­ren­ci zprá­vu o čin­nos­ti OSŽ. V je­jím úvo­du shr­nul vý­voj v OSŽ v uply­nu­lém ob­do­bí. „Řa­da na­šich funk­cio­ná­řů vo­la­la po ra­di­kál­ních kro­cích, ně­kte­ří po stáv­ce, ale čas­to nám ne­sdě­li­li, čeho by­chom v sou­čas­né do­bě stáv­kou chtě­li ne­bo mě­li do­sáh­nout. Ze všech těch­to im­pul­sů jsme však vy­cí­ti­li oba­vy a ne­jis­to­ty li­dí, co bu­de zít­ra, po­zít­ří, za mě­síc,“ ře­kl Zde­něk Škop. V čás­ti své­ho pro­je­vu se vě­no­val i le­gisla­ti­vě a při­po­mněl, že při­je­tím pro od­bo­ry vel­mi ne­vý­hod­né no­ve­ly zá­ko­ní­ku prá­ce a zá­ko­na č. 2/1991 Sb. O ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní do­šlo k zá­sad­ním změ­nám v po­sta­ve­ní od­bo­rů na pra­co­viš­ti. „Dří­věj­ší spo­lu­roz­ho­do­vá­ní by­lo ve vět­ši­ně pří­pa­dů na­hra­ze­no pou­ze po­vin­nos­tí or­ga­ni­za­ce in­for­mo­vat ne­bo s ni­mi da­nou věc pro­jed­nat, bez mož­nos­ti od­bo­ro­vé­ho prá­va ve­ta. To nám znesnadni­lo na­ši prá­ci a ně­kte­ré otáz­ky a je­jich ře­še­ní po­ně­kud od­dá­li­lo,“ po­zna­me­nal Zde­něk Škop. Za hlav­ní úkol pro dal­ší ob­do­bí ozna­čil před­se­da OSŽ pl­ně­ní so­ci­ál­ní­ho pro­gra­mu a ob­ha­jo­bu so­ci­ál­ních a mzdo­vých po­ža­dav­ků od­bo­rá­řů.„Ote­vře­ně ří­kám, a ne­chci stra­šit, že jsme v ústře­dí roz­hod­nu­ti vy­užít tvrd­ší po­stu­py než do­sud. Ustu­po­vá­ní s na­ta­že­nou ru­kou v ro­li pro­seb­ní­ka – to ne­ní po­li­ti­ka na­še­ho sdru­že­ní,“ ře­kl na zá­věr před­se­da OSŽ.

Ob­zor č. 25 dá­le uve­řej­ňu­je ob­sáh­lou re­por­táž z prv­ní jíz­dy Eu­ro­ci­ty (2. červ­na, EC An­to­nín Dvo­řák) či ote­vře­ný do­pis na­zva­ný „SOS ze se­ve­ru Čech“, po­uka­zu­jí­cí na to, že vlád­ní or­gá­ny stá­le ne­ře­ší ka­tas­tro­fál­ní eko­lo­gic­kou si­tu­a­ci na čes­kém se­ve­ru.

 

Ob­zor č. 26 - 2. 7. 1991

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ na­jde­me in­for­ma­ci o tom, že se dne 18. 6. usku­teč­ni­la schůz­ka před­sta­vi­te­lů Ústře­dí OSŽ s před­se­dou Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní Ale­xand­rem Dub­če­kem. „Sna­hou Ú OSŽ by­lo se­zná­mit nej­vyš­ší­ho před­sta­vi­te­le par­la­men­tu se si­tua­cí na že­lez­ni­ci z po­hle­du pro­voz­ních za­měst­nan­ců a pro­jed­nat mož­nost usta­ve­ní per­ma­nent­ní sku­pi­ny pro do­pra­vu. Na jed­ná­ní by­la pro­za­tím do­hod­nu­ta spo­lu­prá­ce s par­la­ment­ní­mi ko­mi­se­mi při ře­še­ní si­tua­ce na že­lez­ni­ci a v do­pra­vě vů­bec,“ uvá­dí se v člán­ku.

Dal­ší in­for­ma­cí v té­to rub­ri­ce je avi­zo o usta­ve­ní no­vé od­bo­ro­vé or­ga­ni­za­ce, a to Unie že­lez­nič­ních za­měst­nan­ců. Ob­zor upo­zor­ňu­je na to, že pod vý­zvou pří­prav­né­ho vý­bo­ru jsou po­de­psá­ni vy­so­ce po­sta­ve­ní hos­po­dář­ští pra­cov­ní­ci, kte­ří ma­jí pro­sa­zo­vá­ní so­ci­ál­ních zá­jmů že­lez­ni­čá­řů pří­mo v po­pi­su prá­ce, pro­to je s po­di­vem, že o to­též chtě­jí usi­lo­vat v rám­ci od­bo­rů.

Člá­nek „Do­ta­ce že­lez­ni­ci – ano, ale se zá­ru­kou efek­tiv­ní­ho vy­uži­tí“ in­for­mu­je o tis­ko­vé be­se­dě u ku­la­té­ho sto­lu, kte­rá se usku­teč­ni­la 3. června v Pra­ze za účas­ti před­sta­vi­te­lů vlá­dy ČSFR, fe­de­rál­ní­ho shrá­máždě­ní, UIC a že­lez­nič­ních správ SNCF a ÖBB. Za­hra­nič­ní hos­té na be­se­dě ho­vo­ři­li o vzrůs­ta­jí­cím vý­zna­mu že­lez­ni­ce v evrop­ském do­prav­ním sys­té­mu i o šan­ci ČSFR stát se je­ho dů­le­ži­tou sou­čás­tí. Mi­nis­tr ho­spo­dář­ství Vla­di­mír Dlou­hý po­tvr­dil, že vlá­da si je vě­do­ma dů­le­ži­tos­ti že­lez­ni­ce pro na­ši eko­no­mi­ku. „Ovšem oče­ká­vá od je­jí­ho hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní, že při­jme jas­ná opa­tře­ní, smě­řu­jí­cí ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty a kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti. A to i přes­to, že dů­sled­ky mo­hou být so­ci­ál­ně bo­les­ti­vé a mo­hou při­nést ztrá­tu za­měst­ná­ní až pro sto ti­síc li­dí. Rov­něž je tře­ba po­čí­tat s ru­še­ním ne­ren­ta­bil­ních tra­tí a vy­řa­ze­ním čás­ti vo­zo­vé­ho a lo­ko­mo­tiv­ní­ho par­ku,“ dodal Vladimír Dlouhý.

Ob­zor č. 26 dá­le při­ná­ší mi­mo ji­né člá­nek o ne­vhod­ném cho­vá­ní ně­kte­rých že­lez­ni­čá­řů při zá­jez­dech le­hát­ko­vý­mi vo­zy ČSD či be­se­du s před­se­dy ZO OSŽ na po­me­zí Mo­ra­vy a Slo­ven­s­ka. V pří­lo­ze jsou otiš­tě­ny Sta­no­vy OSŽ a Sta­tut stáv­ko­vé­ho fon­du, při­ja­té na ce­lo­stát­ní kon­fe­ren­ci OSŽ.      

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 262 hostů a žádný gestor