Obzor č. 37 – 17. 9.1991

Nej­ví­ce in­for­ma­cí je v tom­to čís­le shr­nu­to v kost­ce v pra­vi­del­né rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“. Mi­mo ji­né se zde do­čí­tá­me o změ­nách v tra­ťo­vém ho­spo­dář­ství, kde do­šlo k ná­vr­hu na slu­čo­vá­ní vý­kon­ných jed­no­tek. Od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li, aby se před tím­to kro­kem vza­ly v úva­hu otáz­ky za­měst­na­nos­ti, mzdo­vé a so­ci­ál­ní.

Dá­le se zde do­čí­tá­me o tom, že na zá­kla­dě po­ža­dav­ků zá­stup­ců ostrav­ské aglo­me­ra­ce se za účas­ti ta­jem­ní­ka Ú OSŽ usku­teč­ni­lo v Ost­ra­vě jed­ná­ní za úče­lem ře­še­ní otá­zek za­měst­na­nos­ti, mzdo­vé­ho ná­růs­tu a sys­té­mu in­for­ma­cí. V rub­ri­ce se do­čte­me i o vý­mě­ně ná­zo­rů, kte­rá za účas­ti předsedy OSŽ a ústřed­ní­ho ta­jem­ní­ka OSŽ pro­běh­la v Kr­no­vě. „V pod­sta­tě šlo o vy­jas­ně­ní ná­zo­rů na za­klá­dá­ní dal­ších fe­de­ra­cí a ob­dob­ných od­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí na že­lez­ni­ci,“ uvá­dí se v člán­ku s tím, že za­klá­dá­ní no­vých od­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí je v sou­čas­né do­bě ne­pro­duk­tiv­ní a na­hrá­vá hos­po­dář­ské­mu ve­de­ní na všech stup­ních ří­ze­ní.

Si­tua­ce v pod­ni­cích Au­to­ma­ti­za­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy (AŽD), kte­rým vzhle­dem k in­sol­vent­nos­ti ČSD po­kles­ly ob­jed­náv­ky o ví­ce než 60 %, by­la před­mě­tem roz­ho­vo­ru s před­se­dou OSŽ vý­rob­ní­ho zá­vo­du AŽD v Olo­mou­ci pod ti­tul­kem „Pře­cho­do­vé ob­do­bí je těž­ké, ale mu­sí­me ho vy­dr­žet.“ Do­čí­tá­me se zde mi­mo ji­né o vý­raz­ném po­kle­su vý­děl­ků za­měst­nan­ců AŽD či o dal­ších vi­zích pod­ni­ku, kte­rý po­čí­tal se spo­lu­pra­cí s vy­spě­lý­mi zá­pad­ní­mi fir­ma­mi. „Če­ká se však na zprů­hled­ně­ní eko­no­mic­ké si­tua­ce ČSD a sta­no­ve­ní jas­né kon­cep­ce dal­ší­ho vý­vo­je,“ od­po­ví­dá před­se­da ZV v roz­ho­vo­ru.

V sou­vis­los­ti se za­vá­dě­ním zkrá­ce­né pra­cov­ní do­by na že­lez­ni­ci zazně­lo od členů OSŽ množství kritických připomínek. Ob­zor pro­to ve svém 37. čís­le a ve dvou ná­sle­du­jí­cích čís­lech při­ne­sl po­drob­ně zpra­co­va­ná fak­ta, včet­ně zá­pi­sů z jed­ná­ní od­bo­rů se za­měst­na­va­te­lem, aby by­lo mož­no vy­vrá­tit ně­kte­ré fá­my ne­bo ob­vi­ně­ní, kte­ré se v té­to sou­vis­los­ti ob­je­vi­ly.

 

Ob­zor č. 38 – 24. 9. 1991

V roz­ho­vo­ru s mís­to­před­se­dou OSŽ s ná­zvem „Chce­me že­lez­ni­ci funk­ční, ob­chod­ně zdat­nou a per­spek­tiv­ní“ jsou shr­nu­ty hlav­ní prin­ci­py při­pra­vo­va­né re­struk­tu­ra­li­za­ce s. o. ČSD a ta­ké hlav­ní při­po­mín­ky OSŽ k to­mu­to ma­te­ri­á­lu. Stu­die uved­la mi­mo ji­né údaj o sní­že­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků nej­mé­ně o 50 ti­síc do ro­ku 1995 a kro­mě to­ho snížení o 25 ti­síc osob dů­sled­kem vy­čle­ně­ní or­ga­ni­zač­ních jed­no­tek ob­služ­né­ho cha­rak­te­ru.„Ústře­dí uzná­vá ne­vy­hnu­tel­nost ra­cio­na­li­za­ce po­č­tu pra­cov­ní­ků, roz­hod­ně však ne­sou­hla­si­lo a ne­sou­hla­sí, aby ve­de­ní s. o. ČSD vy­chá­ze­lo z in­de­xu po­č­tu pra­cov­ní­ků, kte­ré bu­de pro­pouš­tět, ale aby dů­sled­ně po­stu­po­va­lo ces­tou objek­ti­vi­za­ce no­rem spo­tře­by ži­vé prá­ce a vy­vi­nu­lo ma­xi­mál­ní úsi­lí o zmír­ně­ní so­ci­ál­ních do­pa­dů na uvol­ně­né pra­cov­ní­ky,“ uvá­dí se v jed­né z od­po­vě­dí mi­mo ji­né.

Ce­lá jed­na strán­ka Ob­zo­ru č. 38 se vě­nu­je s..r. o. Rail­re­klam, kte­rá vznik­la 1. 6. 1991 za úče­lem za­jiš­ťo­vá­ní rek­lam­ní čin­nost pro ČSD. Ob­zor se po­stup­ně za­bý­vá vše­mi hlav­ní­mi vý­tka­mi a po­le­mi­ka­mi, kte­ré se ko­lem vzni­ku té­to spo­leč­nos­ti vy­no­ři­ly. Je zde uve­řej­něn vý­pis z Pod­ni­ko­vé­ho rej­stří­ku a pro­stor pro své ná­zo­ry do­sta­li jak ve­dou­cí spo­leč­nos­ti Rail­Re­klam, tak ně­kte­ří pra­cov­ní­ci že­lez­nič­ních sta­nic. Ti uvá­dě­li mi­mo ji­né, že pro­střed­ky, kte­ré do­sud že­lez­nič­ní sta­ni­ce získávaly v ob­las­ti re­kla­my, slou­ži­ly k po­tře­bám drá­hy.„Jsem si jis­tý, že za sou­čas­ných pod­mí­nek jsme schop­ni za­jis­tit in­sta­la­ci a údrž­bu re­klam vlast­ní­mi pra­cov­ní­ky v pl­ném roz­sa­hu a na pat­řič­né od­bor­né úrov­ni včet­ně uza­ví­rá­ní smluv, aniž by se zvý­ši­ly mzdo­vé ná­kla­dy,“ uvá­dí na­pří­klad před­se­da ZV OSŽ v žst. Pra­ha hlav­ní ná­dra­ží.

V Ob­zo­ru na­jde­me i do­pis, kte­rý za­slal před­se­do­vi OSŽ vý­prav­čí žst. Pro­ti­vín a je­hož ob­sah byl shr­nut v ti­tul­ku: „Pro­sa­zu­je OSŽ do­sta­teč­ně pro­fe­si vý­prav­čí­ho?“. Před­se­da OSŽ Zde­něk Škop po­drob­ně od­po­vě­děl na všech­ny do­ta­zy pi­sa­te­le, kte­rý se mi­mo ji­né za­mě­řil na od­mě­ňo­vá­ní ně­kte­rých pro­fe­sí od­vět­ví do­pra­vy a pře­pra­vy ve srov­ná­ní s od­vět­vím lo­ko­mo­tiv­ní­ho ho­spo­dář­ství. „Je nut­né po­cho­pit, že ne všech­ny pro­blé­my lze vy­ře­šit pro všech­ny pro­fe­se ihned a tak, aby by­la vše­obec­ná spo­ko­je­nost. Mám však stej­ný ná­zor ja­ko pi­sa­tel do­pi­su v tom, že ty­to zá­le­ži­tos­ti v po­řád­ku ne­jsou a do­dá­vám, že je nut­né je ře­šit. Ne­bu­de to však hned,“ uvá­dí před­se­da OSŽ ve své od­po­vě­di mi­mo ji­né.

                                                                                       Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 188 hostů a žádný gestor