Ob­zor č. 45 – 16. 11. 1992

„Ob­zor i po no­vém ro­ce čes­ký a slo­ven­ský“ – krát­ká zprá­va na prv­ní stra­ně in­for­mu­je o tom, že i po roz­dě­le­ní re­pub­li­ky (k 1. 1. 1993) bu­de Ob­zor při­ná­šet člán­ky a re­por­tá­že v obou ja­zy­cích.„Pro­to­že že­lez­ni­čá­ři v obou na­šich re­pub­li­kách bu­dou mít stá­le dost spo­leč­né­ho i po vzni­ku dvou sa­mo­stat­ných stá­tů, bu­de Ob­zor – ač vy­chá­zí v Pra­ze – psát na­dá­le ta­ké slo­ven­sky a o Slo­ven­sku. By­li by­chom rá­di, kdy­by se náš ča­so­pis stal jed­ním z po­jí­tek, kte­ré me­zi ná­mi zů­sta­nou,“ uvá­dí se v člán­ku.

„Že­lez­ni­ce vo­lá SOS“ je člá­nek od pra­vi­del­né­ho do­pi­so­va­te­le Ob­zo­ru Ing. Pav­la Ďáska, kte­rý shr­nu­je hlav­ní pro­blé­my, s ni­miž se po­tý­ká že­lez­ni­ce po ro­ce 1990. Po­dle je­ho slov že­lez­ni­ce tr­pí té­měř každo­roční­mi per­so­nál­ní­mi změ­na­mi na pos­tu ústřed­ní­ho ře­di­te­le, exis­tenč­ní ne­jis­to­tou za­měst­nan­ců, roz­pa­da­jí­cí se tech­nic­kou a o­pra­vá­ren­skou zá­klad­nou či ne­do­stat­ky v ta­rif­ní po­li­ti­ce. Au­tor při­po­mí­ná, že se no­vá ak­cio­vá spo­leč­nost ČSD bu­de ve stá­tě se zde­vas­to­va­ným hos­po­dář­stvím a kle­sa­jí­cí vý­ro­bou vel­mi těž­ko pro­sa­zo­vat. „Čím ví­ce bu­de­me kvůli ne­do­stat­kům v ří­ze­ní pro­vo­zu a ob­chod­ní čin­nos­ti ztrá­cet i z to­ho má­la, co že­lez­ni­ci pro je­jí čin­nost stá­va­jí­cí hos­po­dář­ská zá­klad­na stá­tu po­sky­tu­je, tím dé­le bu­de ces­ta k ozdra­vě­ní že­lez­nič­ní per­spek­ti­vy tr­vat,“ uvá­dí au­tor.

Změ­nu k lep­ší­mu v té do­bě za­zna­me­na­ly vzta­hy me­zi jed­not­li­vý­mi od­bo­ro­vý­mi cen­trá­la­mi na že­lez­ni­ci. Na spo­leč­ném jed­ná­ní dne 4. 11. 1992 se zá­stup­ci těch­to or­ga­ni­za­cí do­hod­li na jed­not­ném vy­stu­po­vá­ní vů­či za­měst­na­va­te­li. „Přes­to­že ně­kte­ré vnitř­ní a ná­zo­ro­vé otáz­ky zů­sta­ly ne­vy­ře­še­ny, do­hod­ly se od­bo­ro­vé ústřed­ny na jed­not­ném po­stu­pu při jed­ná­ní se za­měst­na­va­te­lem i na po­tře­bě schá­zet se pra­vi­del­ně před jed­ná­ním s ústřed­ním ře­di­te­lem ne­bo před ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ním,“ uvá­dí se v tex­tu.

Ob­zor č. 46 – 23. 11. 1992

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se do­zví­dá­me mi­mo ji­né o jed­ná­ní Fe­de­rál­ní ra­dy sek­ce tra­ťo­vé­ho ho­spo­dář­ství OSŽ. To opě­tov­ně po­u­ká­za­lo na ne­do­sta­tek fi­nanč­ních pro­střed­ků na hlav­ní čin­nost, v je­hož dů­sled­ku do­chá­zí k dal­ší­mu zhor­šo­vá­ní sta­vu tra­tí a že­lez­nič­ní­ho spod­ku. Ne­utě­še­ná si­tua­ce by­la v níz­ké prů­měr­né mzdě v tom­to od­vět­ví a ta­ké v ne­jas­nos­tech ohled­ně pri­va­ti­za­ce ně­kte­rých čin­nos­tí, ze­jmé­na tra­ťo­vých stroj­ních sta­nic. „Na to však Ústře­dí OSŽ upo­zor­ni­lo již ně­ko­li­krát, ale zdá se, že ze stra­ny hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní je ce­lá ta­to zá­le­ži­tost brá­na na leh­kou vá­hu,“ kon­sta­tu­je se v člán­ku.

Na strán­kách Ob­zo­ru se ře­ši­la i otáz­ka za­měst­na­nec­kých zdra­vot­ních po­jiš­ťo­ven, ne­boť v té do­bě ne­by­lo jis­té, zda bu­de při­puš­tě­na kon­ku­ren­ce vů­či Vše­obec­né zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ně.

Ob­zor v tom­to čís­le za­čal otis­ko­vat čtyř­díl­ný se­ri­ál s ná­zvem „Jak vést ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní“ a ta­ké roz­ho­vor se švý­car­ským pod­ni­ka­te­lem, kte­rý měl za se­bou prá­ci ve dvou sou­kro­mých že­lez­nič­ních dra­hách. Do­ta­zo­va­ný ho­vo­řil o pod­ni­ká­ní na že­lez­ni­ci a zmí­nil mi­mo ji­né i to, že vět­ši­na pra­cov­ní­ků švý­car­ských sou­kro­mých drah je od­bo­ro­vě or­ga­ni­zo­vá­na. Zdů­raz­nil, že dů­le­ži­tým akcio­ná­řem sou­kro­mých že­lez­nič­ních drah ve Švý­car­sku je stát, kte­rý tím do­ka­zu­je svou pod­po­ru že­lez­nič­ní do­pra­vě.            

Zdeň­ka Slád­ko­vá

Právě přítomno: 164 hostů a žádný gestor