25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Ob­zor č. 11 – 22. 3. 1993

Před­se­da OSŽ Zde­něk Škop svým člán­kem na prv­ní stra­ně za­há­jil před­sjez­do­vou dis­ku­si. Mi­mo­řád­ný sjezd bu­de mít po­dle je­ho slov ty­to hlav­ní úko­ly: spra­ved­li­vě roz­dě­lit ma­je­tek tak, aby by­ly obě stra­ny (čes­ká a slo­ven­ská) spo­ko­je­ny, na obou stra­nách usta­vit od­bo­ro­vý or­gán a od­sou­hla­sit no­vé sta­no­vy. K pří­pra­vám sjez­du po­dá­vá in­for­ma­ce i pra­vi­del­ná rub­ri­ka „Co se dě­je v ústře­dí“. Uvá­dí se zde mi­mo ji­né, že při sto­pro­cent­ní účas­ti by mě­lo na mi­mo­řád­né­m sjez­du OSŽ být 528 de­le­gá­tů s hla­sem rozho­dují­cím.

Ob­zor č. 9 – 8. 3. 1993
V do­bě vy­dá­ní Ob­zo­ru č. 9 ži­lo Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů jed­nak tím, že na ČSD do­sud ne­by­la uza­vře­na ko­lek­tiv­ní smlou­va, a jed­nak pří­pra­va­mi na mi­mo­řád­ný sjezd OSŽ. Od­ra­zi­lo se to i v ak­tu­ál­ních zprá­vách na prv­ní stra­ně. Tam čte­ná­ře jis­tě ta­ké za­ujal ti­tu­lek „Vo­lá­ní o po­moc“, kte­rý je dal­ším upo­zor­ně­ním Se­ve­ro­če­chů, ten­to­krát ZV OSŽ lo­ko­mo­tiv­ní­ho de­pa Cho­mu­tov, na kri­tic­ký stav ži­vot­ní­ho pro­stře­dí v se­ver­ních Če­chách, kte­rý mů­že ohro­žo­vat zdra­ví za­měst­nan­ců, pře­de­vším těch, kte­ří pra­cu­jí ven­ku. Od­bo­rá­ři pro­to po­ža­do­va­li za­vá­dět útlum elek­trá­ren vždy již při zhor­še­ní rozpty­lo­vých pod­mí­nek a ni­ko­li až po vzni­ku ži­vel­ní po­hro­my.

Obzor č. 7 – 22. 2. 1993
Od­mě­ňo­vá­ní na že­lez­ni­ci – to by­lo jed­no z nej­dů­le­ži­těj­ších té­mat, kte­rá se pro­bí­ra­la na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru č. 7. Ve sta­no­vis­ku Ústře­dí OSŽ, na­zva­ném „Proč se od­bo­ro­vé cen­trá­ly ne­do­hod­ly?“ je vy­svět­lo­ván po­stoj OSŽ a Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců při ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní na Čes­kých dra­hách, při kte­rém Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců po­ža­do­va­la 19% ná­růst pro stroj­vůd­ce. „Nech­ce­me ni­ko­mu nic brát, ale od­mí­tá­me, aby na­dá­le by­la jed­na pro­fe­se (stroj­vůd­ci, pozn. redakce) ne­úměr­ně pre­fe­ro­vá­na na úkor ostat­ních,“ uvá­dí se ve sta­no­vis­ku Ústře­dí OSŽ. V po­drob­něj­ším člán­ku do­pl­ně­ném ta­bul­ka­mi mzdo­vých ta­ri­fů je po­té vy­svět­len ná­vrh změn v od­mě­ňo­vá­ní za­měst­nan­ců, kte­rý kal­ku­lo­val s ná­růs­tem mezd o 15,5 %, ale vzhle­dem k od­liš­ným po­ža­dav­kům FS se na něm od­bo­ro­vé cen­trá­ly ne­shod­ly.

Obzor č. 5 – 8. 2. 1993
„Přípravy na sjezd v plném proudu“, říká titulek článku z jednání Ústředí OSŽ, které se konalo 27. 1. 1993. Obzor upozorňuje, že se na jednání sešli „příslušníci dvou států a jednoho odborového svazu“. Cílem chystaného sjezdu bylo právě rozdělení OSŽ na dva republikové svazy, samozřejmě včetně rozdělení majetku. Na první straně najdeme dále i rozhovor se dvěma představiteli Slovenské komory OZŽ na téma chybějícího zákona o železnicích SR.

Ob­zor č. 3 – 25. 1. 1993
„Kaž­dý ki­lo­me­tr zru­še­né že­lez­ni­ce bu­du po­klá­dat za osob­ní pro­hru,“
ří­ká v prv­ní čás­ti roz­ho­vo­ru, uve­řej­ně­ném v č. 3 Ob­zo­ru, mi­nis­tr do­pra­vy Jan Strás­ký. Vy­jad­řu­je se v něm mi­mo ji­né ke svým plá­nům tý­ka­jí­cím se or­ga­ni­za­ce prá­ce na mi­nis­ter­stvu či k har­mo­ni­za­ci do­pra­vy. Ke vzta­hu mi­nis­ter­stva a ČD uve­dl: „Čes­ké drá­hy mu­sí být pod­ni­kem, kte­rý se za­bý­vá že­lez­nič­ní pře­pra­vou a co nej­mé­ně vším ostat­ním. Mu­sí mít roz­sáh­lé pra­vo­mo­ci, ale po­kud má do­stat od stá­tu v ro­ce 1993 7 mi­li­ard ko­run, mu­sí si stát na něj po­ne­chat ur­či­tý vliv.“

Ob­zor č. 1 – 11. 1. 1993

„ČSD za­nik­ly na zá­kla­dě zá­ko­na“
– zní ti­tu­lek člán­ku na 1. stra­ně, kte­rý se vra­cí k za­se­dá­ní Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní ČSFR ze dne 16. 12. 1992 a ci­tu­je ně­ko­lik myš­le­nek z vy­stou­pe­ní mís­to­před­se­dy fe­de­rál­ní vlá­dy An­to­ní­na Baudy­še. „Vzhle­dem k po­tře­bě za­cho­vá­ní so­ci­ál­ní a práv­ní jis­to­ty že­lez­ni­čá­řů je zvlášt­ní dů­raz kla­den na pře­chod pra­cov­ně­práv­ních vzta­hů,“ ře­kl A. Baudyš mi­mo ji­né. Zá­kon o zá­ni­ku s. o. ČSD schvá­li­lo 183 po­slan­ců, 13 se zdr­že­lo hla­so­vá­ní a ni­kdo ne­byl pro­ti. Ob­zor ten­to zá­kon uve­řej­nil uvnitř lis­tu v pl­ném zně­ní.

Ob­zor č. 49 – 14. 12. 1992

„Děl­nic­ké kon­čí!“ Zprá­va z tis­ko­vé kon­fe­ren­ce Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD, ko­na­né 7. 12. 1992, in­for­mu­je o změ­nách v ta­rif­ní po­li­ti­ce po 1. led­nu 1993, kon­krét­ně o zru­še­ní děl­nic­ké­ho jízd­né­ho. Mís­to něj by­ly od 3. 1. 1993 za­ve­de­ny tra­ťo­vé před­plat­ní jíz­den­ky. By­la do nich za­pra­co­vá­na sle­va v roz­pě­tí 19 – 23 % ve srov­ná­ní s oby­čej­ným jízd­ným.

Ob­zor č. 47 – 30. 11. 1992

Roz­dě­le­ní re­pub­li­ky již by­lo na pod­zim 1992 na do­sah – je­ho před­zna­me­ná­ním by­ly i změ­ny kom­pe­ten­cí v OSŽ plat­né od 1. 12. 1992, o nichž roz­hod­lo Ústře­dí OSŽ dne 18. 11. 1992. Tý­ka­ly se de­le­go­vá­ní kom­pe­ten­cí z Ústře­dí na Čes­kou a Slo­ven­skou ko­mo­ru, a to na pře­chod­né ob­do­bí, do ko­ná­ní sjez­du OSŽ.

Ob­zor č. 45 – 16. 11. 1992

„Ob­zor i po no­vém ro­ce čes­ký a slo­ven­ský“ – krát­ká zprá­va na prv­ní stra­ně in­for­mu­je o tom, že i po roz­dě­le­ní re­pub­li­ky (k 1. 1. 1993) bu­de Ob­zor při­ná­šet člán­ky a re­por­tá­že v obou ja­zy­cích.„Pro­to­že že­lez­ni­čá­ři v obou na­šich re­pub­li­kách bu­dou mít stá­le dost spo­leč­né­ho i po vzni­ku dvou sa­mo­stat­ných stá­tů, bu­de Ob­zor – ač vy­chá­zí v Pra­ze – psát na­dá­le ta­ké slo­ven­sky a o Slo­ven­sku. By­li by­chom rá­di, kdy­by se náš ča­so­pis stal jed­ním z po­jí­tek, kte­ré me­zi ná­mi zů­sta­nou,“ uvá­dí se v člán­ku.

Ob­zor č. 43 – 2. 11. 1992

Blí­ží­cí se roz­dě­le­ní Čes­ko­slo­ven­ska na dvě sa­mo­stat­né re­pub­li­ky se na pod­zim 1992 od­rá­že­lo i na mno­ha jed­ná­ních OSŽ. Za­bý­va­lo se jím i Ústře­dí OSŽ dne 20. 10. 1992, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“. Uvá­dí se zde, že k té­to pro­ble­ma­ti­ce na ústředí pro­bí­ha­la vel­mi ruš­ná dis­ku­se, při níž se pro­je­vo­va­ly ná­zo­ro­vé roz­dí­ly me­zi slo­ven­skou a čes­ko­mo­rav­skou čás­tí zá­stup­ců v ústře­dí. Jed­ná­ním o těch­to otáz­kách by se mě­ly po­dle člán­ku za­bý­vat i jed­not­li­vé od­vět­vo­vé sek­ce, kte­ré by mě­ly vy­jád­řit svůj ná­zor a ná­vr­hy na způ­sob ře­še­ní.

Ob­zor č. 41 –19. 10. 1992

Úvod­ní člá­nek s ti­tul­kem „K zá­sad­ní­mu ře­še­ní ne­jsou ani pro­střed­ky, ani sí­ly“ shr­nu­je vý­sled­ky jed­ná­ní Před­sta­ven­stva OSŽ s před­sta­vi­te­li ČSD v če­le s ústřed­ním ře­di­te­lem Ing. Kunstem. Jak z tex­tu vy­plý­vá, jed­ná­ní při­nes­lo ví­ce otá­zek než od­po­vě­dí – ať co se tý­ká mzdo­vé­ho ná­růs­tu, za­měst­na­nos­ti či kon­cep­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy. „Za­tím­co vy­stou­pe­ní hos­po­dář­ské­ho ve­de­ní by­lo pře­váž­ně teo­ret­ic­ké a vý­hle­do­vé, při­po­mín­ky od­bo­rá­řů by­ly ry­ze prak­tic­ké a na­lé­ha­vé,“ uvá­dí se v člán­ku. Od­bo­rá­ři upo­zor­ni­li na to, že pra­cov­ní­ci ne­od­chá­ze­jí jen pro­to, že ne­jsou spo­ko­je­ni s pla­ty a pra­cov­ní­mi pod­mín­ka­mi, ale jsou stá­le v ne­jis­to­tě, ne­vě­dí, co je če­ká; ni­kdo se to­tiž ne­vy­jád­řil, s ko­li­ka pra­cov­ní­ky bu­de drá­ha po­čí­tat.

Ob­zor č. 39 – 5. 10. 1992

V Ob­zo­ru č. 39 na­jde­me na prv­ní stra­ně tři otáz­ky pro ob­last­ní­ho ře­di­te­le OŘ Olo­mouc Ing. Voj­tě­cha Kno­p Kost­ku. Tý­ka­ly se mož­né­ho pro­pouš­tě­ní i osu­du tzv. ne­ren­ta­bil­ních tra­tí. Ten v sou­vis­los­ti se za­měst­na­nec­kou po­li­ti­kou ho­vo­ří o mož­ném od­čle­ně­ní čin­nos­tí, kte­ré ne­sou­vi­se­jí s vlast­ním pro­vo­zem ČSD. Co se tý­ká ru­še­ní tra­tí, oblast­ní ře­di­tel od­ka­zu­je na pro­bí­ha­jí­cí prů­zkum frek­ven­ce, z nějž má vze­jít roz­dě­le­ní sí­tě na ob­chod­ní a re­gio­nál­ní a ná­vrh na dal­ší ře­še­ní. „Ten­to ná­vrh by měl být před­mě­tem ve­řej­ně práv­ních ří­ze­ní a k ce­lé pro­ble­ma­ti­ce se mu­sí vy­jád­řit i stát­ní sprá­va a ve­řej­nost,“ uvá­dí Ing. Knop Kost­ka v od­po­vě­di. Krát­ký člá­nek na prv­ní stra­ně ozna­mu­je, že 22. 9. schvá­li­lo Mi­nis­ter­stvo prá­ce a so­ci­ál­ních vě­cí Čes­ké re­pub­li­ky zří­ze­ní Že­lez­nič­ní zdra­vot­ní po­jiš­ťov­ny se síd­lem v Pře­ro­vě.

Právě přítomno: 226 hostů a žádný gestor