25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Obzor č. 49 - 10. 12. 1991

Ve zpra­vo­daj­ství z vý­jezd­ní­ho jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ v Bratislavě se do­čí­tá­me, že již zřej­mě by­lo roz­hod­nu­to o bu­dou­cí po­do­bě že­lez­ni­ce. „Má zů­stat fe­de­rál­ní, spo­lu se spo­ji a energe­ti­kou, což je v sou­la­du s úsi­lím OSŽ,“ uvá­dí se v tex­tu. Účast­ní­ci jed­ná­ní vy­slech­li dá­le in­for­ma­ci o tom, že pracovní materiál Studie restrukturalizace s. o. ČSD“ byl ve značné části vládou ČSFR odmítnut s doporučením, aby byl koncipován novým způsobem.

Obzor č. 47 – 26. 11. 1991

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se mů­že­me do­číst o tom, že Před­sta­ven­stvo OSŽ dne 11. 11. jme­no­va­lo pra­cov­ní tým, kte­rý mu­sel bě­hem tří dnů zpra­co­vat sta­no­vis­ko OSŽ k ná­vr­hu re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD (ten schvá­li­la po­ra­da mi­nis­trů 8. 11. 1991). Ve­de­ní OSŽ ve sta­no­vis­ku kon­sta­tu­je, že má-li být re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD účin­ná a funk­ční, mu­sí ji pod­po­řit ne­jen ve­dou­cí pra­cov­ní­ci, ale všich­ni pra­cov­ní­ci ČSD i od­bo­ro­vé or­gá­ny. „Bu­de-li však stá­le do­chá­zet ke sni­žo­vá­ní již tak na­ru­še­ných so­ci­ál­ních jis­tot pra­cov­ní­ků, do­jde spíš k od­po­ru pro­ti ní a ta­ké ni­kdo ne­mů­že oče­ká­vat, že za to­ho­to sta­vu od­bo­ro­vé or­gá­ny tu­to re­struk­tu­ra­li­za­ci pod­po­ří,“ uvá­dí se v člán­ku.

Obzor č. 45 – 12. 11. 1991

Ob­zor č. 45 při­ne­sl po­drob­něj­ší in­for­ma­ce ze za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ než ob­vyk­le. To­to jed­ná­ní by­lo to­tiž vý­znam­né pří­tom­nos­tí dvou hos­tů – jed­ním z nich byl Kim Tho­mas, zá­stup­ce brit­ských od­bo­rů v Me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ci prá­ce, dru­hým ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ing. Jan Hampl.

Obzor č. 43 – 29. 10. 1991

Ob­zor č. 43 při­nesl po­měr­ně ob­sáh­lý vý­tah ze „Zá­sad do­prav­ní po­li­ti­ky“, kte­ré schvá­li­la vlá­da ČSFR na svém za­se­dá­ní dne 26. 9. 1991.

Obzor č. 41 – 15. 10. 1991

Na jed­ná­ní fe­de­rál­ní vlá­dy dne 5. zá­ří 1991 byl schvá­len se­znam pod­ni­ků, ur­če­ných pro pri­va­ti­za­ci. By­ly v něm za­hr­nu­ty stát­ní pod­ni­ky, pe­něž­ní ústa­vy, pod­ni­ky za­hra­nič­ní­ho ob­cho­du a ta­ké or­ga­ni­za­ce, je­jichž čin­nost se do­tý­ká že­lez­nič­ní do­pra­vy. In­for­mu­je o tom člá­nek na prv­ní stra­ně Obzoru č. 41 s ti­tul­kem „Ve vlá­dě o pri­va­ti­za­ci v do­pra­vě“.

Obzor č. 39 – 1. 10. 1991

Úvod­ní člá­nek na­zva­ný „O bu­douc­nos­ti že­lez­ni­ce“, psa­ný for­mou roz­ho­vo­ru s ústřed­ním ta­jem­ní­kem OSŽ M. Ja­náč­kem, in­for­mu­je o se­mi­ná­ři k re­struk­tu­ra­li­za­ci ČSD, zorga­ni­zo­va­ném fe­de­rál­ním mi­nis­ter­stvem do­pra­vy. Se­mi­ná­ře se zú­čast­ni­li před­sta­vi­te­lé ČSD a od­bo­ro­vých cent­rál na že­lez­ni­ci a moh­li na něm pre­zen­to­vat své ná­zo­ry k před­lo­že­né­mu ma­te­ri­á­lu.

Obzor č. 37 – 17. 9.1991

Nej­ví­ce in­for­ma­cí je v tom­to čís­le shr­nu­to v kost­ce v pra­vi­del­né rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“. Mi­mo ji­né se zde do­čí­tá­me o změ­nách v tra­ťo­vém ho­spo­dář­ství, kde do­šlo k ná­vr­hu na slu­čo­vá­ní vý­kon­ných jed­no­tek. Od­bo­rá­ři po­ža­do­va­li, aby se před tím­to kro­kem vza­ly v úva­hu otáz­ky za­měst­na­nos­ti, mzdo­vé a so­ci­ál­ní.

Obzor č. 35 – 3. 9.1991

„Váž­né vý­hra­dy ke stu­dii re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD“je otví­ra­cí člá­nek z jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ ze dne 27. 8. 1991, je­hož nej­dů­le­ži­těj­ší část pro­bí­ha­la za účas­ti mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la. Na pro­gra­mu to­tiž byl do­ku­ment, při­pra­ve­ný pro jed­ná­ní vlá­dy ČSFR – stu­die re­struk­tu­ra­li­za­ce ČSD.

Obzor č. 33 – 20. 8.1991

Jak jsme uved­li v minulém čísle, Ob­zor č. 32 si­ce sli­bo­val otisk­nout při­ja­té do­ho­dy s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD ohled­ně růs­tu mezd na že­lez­ni­ci, avšak v čís­le 33 ta­ko­vou in­for­ma­ci ne­na­chá­zí­me. V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, se do­čí­tá­me jen to, že ko­lek­tiv­ní jed­ná­ní ohled­ně vý­še a způ­so­bu roz­dě­le­ní ná­růs­tu mezd bu­de dá­le po­kra­čo­vat.

Obzor č. 31 – 6. 8. 1991

„S. o. ČSD ne­pl­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vu“, kon­sta­tu­je Ob­zor č. 31 na své prv­ní stra­ně.

Ob­zor č. 29 – 23. 7. 1991

V úvod­ním člán­ku to­ho­to čís­la se do­čí­tá­me, že ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní o KS na rok 1991 s ČSD, s. o., je stá­le ve sle­pé ulič­ce. Od­bo­ry to­tiž po­ža­do­va­ly vy­ře­šit otáz­ku od­stup­né­ho, ná­růs­tu mezd a zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti a ge­ne­rál­ní ře­di­tel ČSD ře­še­ní při­slí­bil.

Ob­zor č. 27 – 9. 7. 1991

I během let­ních prázd­nin se člán­ky tý­de­ní­ku Ob­zor za­bý­va­ly zá­važ­ný­mi té­ma­ty. Hned úvod­ní člá­nek „Pl­ně­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ohro­že­no!“ in­for­mu­je o tom, že na jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, kte­ré se ko­na­lo dne 25. 6. 1991 za účas­ti zá­stup­ců Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství, s. o., ČSD, za­zně­lo, že ÚŘ ne­za­ru­ču­je slí­be­ný ná­růst mezd ve vý­ši 22 % pro II. čtvrt­le­tí.

Právě přítomno: 146 hostů a žádný gestor