25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

V Obzoru č. 24, který vyšel 17 dní po konání I. řádného sjezdu Odborového sdružení železničářů, je sjezd zmíněn jen v jednom článku – v diskusním příspěvku ze sjezdu, otištěném na první straně. Jak jsme zdůvodnili v minulém čísle Obzoru, bylo to dáno velmi dlouhou výrobní lhůtou Obzoru.

Ač je v zá­hla­ví Ob­zo­ru č. 23 da­tum vy­dá­ní 17. 12, te­dy šest dní po I. řád­ném sjez­du OSŽ (ko­nal se 11. 12. 1990), o je­ho prů­bě­hu to­to čís­lo vů­bec ne­in­for­mu­je. Vý­ro­ba Ob­zo­ru by­la v té do­bě to­tiž do­sti zdlou­ha­vá, ce­lý pro­ces od re­dak­ce ke čte­ná­ři tr­val kolem 14 dní.

V prv­ním ro­ce exis­ten­ce OSŽ pat­ři­la k zá­klad­ním po­ža­dav­kům od­bo­rá­řů, kte­ří se prá­vem obá­va­li bu­dou­cí­ho pro­pouš­tě­ní za­měst­nan­ců, takzvaná de­fi­ni­ti­va.  V ob­sáh­lém člán­ku „De­fi­ni­ti­va v ČSD“ na první a třetí straně Obzoru č. 22 ro­ze­bí­rá pra­cov­ni­ce Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­nič­ní­ho tu­to pro­ble­ma­ti­ku pře­de­vším na zá­kla­dě pra­xe ně­kte­rých evrop­ských že­lez­nic, kte­ré vy­uží­va­jí sta­tus tzv. de­fi­ni­tiv­ních pra­cov­ní­ků, te­dy těch, kte­rým ne­ní mož­no dát vý­po­věď.

Úvod­ní člá­nek„Má že­lez­ni­ce v ČSFR bu­douc­nost?“ od pra­cov­ní­ka Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­nič­ní­ho Dr. De­ko­je shr­nu­je hlav­ní pro­blé­my sou­čas­né že­lez­ni­ce (podinvesto­va­nost, bez­kon­cepč­nost ří­ze­ní, špat­né so­ci­ál­ní pod­mín­ky za­měst­nan­ců aj.). „Tech­nic­ká a hlav­ně so­ci­ál­ní vy­ba­ve­nost pra­co­višť je kri­tic­ká, pod­mín­ky prá­ce v pro­voz­ních pro­fe­sích čas­to urá­že­jí lid­skou dů­stoj­nost,“ zdů­raz­ňu­je se v člán­ku.

„Vlá­da chá­pe a hod­lá ře­šit pro­blé­my do­pra­vá­ků“– člá­nek s tak­to op­ti­mis­tic­kým ti­tul­kem vy­šel po­té, co pre­mi­ér fe­de­rál­ní vlá­dy Ma­rián Čalfa při­jal dne 15. 10. mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la a před­se­du OSŽ a zá­ro­veň před­se­du Aso­cia­ce od­bo­ro­vých sva­zů v do­pra­vě Vác­la­va Vaň­ka.

Úvod­ním člán­kem to­ho­to čís­la Ob­zo­ru je roz­ho­vor s ře­di­tel­kou od­bo­ru Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD k no­vé mzdo­vé sou­sta­vě, je­jíž ná­vrh byl v té do­bě za­slán do vý­kon­ných jed­no­tek. „Té­měř všu­de vy­vo­lal zkla­má­ní a ne­spo­ko­je­nost,“uvá­dí se v úvo­du rozhovoru.

Na stránkách Obzoru č. 18 se již výrazně odráží blížící se I. řádný sjezd OSŽ. Převážnou část třetí strany tohoto čísla totiž zaplňuje předsjezdová diskuse. Je zde otištěn článek ZV OSŽ při Oblastním ředitelství ČSD v Olomouci a obsáhlá odpověď předsedy OSŽ Václava Vaňka.

„Žá­dá­me o re­spek­to­vá­ní práv od­bo­rů“ – pod tím­to ti­tul­kem je uve­řej­ně­no sta­no­vis­ko Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, za­sla­né před­se­do­vi vlá­dy ČSFR Ma­riá­nu Čalfo­vi, v němž OSŽ po­ža­du­je re­spek­to­vá­ní me­zi­ná­rod­ně uzná­va­ných práv od­bo­rů a od­mí­tá sna­hu vlá­dy ta­to prá­va oklešťo­vat.

Vý­raz­ný ti­tu­lek „Jsme pro­ti roz­dě­le­ní že­lez­ni­ce“ v Ob­zo­ru č. 16 před­zna­me­ná­vá roz­jit­ře­nou do­bu, kte­rá před­chá­ze­la roz­dě­le­ní jed­not­né čes­ko­slo­ven­ské že­lez­ni­ce na čes­kou a slo­ven­skou část (přes mno­hé pro­tes­ty k ní do­šlo od 1. 1. 1993, OSŽ zů­sta­lo jed­not­né do tr­nav­ské­ho sjez­du ko­na­né­ho 29. 5. 1993, pozn. red.).

Na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru čís­lo 15 se z vý­raz­né­ho ti­tul­ku do­zví­dá­me, že dis­ku­se před řád­ným sjez­dem OSŽ již by­la za­há­je­na. I. řád­ný sjezd OSŽ byl svo­lán do Pra­hy na 11. pro­sin­ce 1990 a je­ho hlav­ním úko­lem by­lo zhod­no­tit do­sa­vad­ní vý­sled­ky prá­ce a při­jmout pro­gra­mo­vé cí­le pro pří­ští ro­ky.

Ani v do­bě let­ních prázd­nin se v hek­tic­kém ro­ce 1990 ne­za­sta­vi­la dů­le­ži­tá jed­ná­ní OSŽ. Svěd­čí o tom zpra­vo­daj­ství z jed­ná­ní teh­dej­ší nej­vět­ší sek­ce OSŽ – sek­ce 11 (do­pra­vy a pře­pra­vy) dne 26. 7. a ná­sled­né­ho za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ z 31. 7. Jed­ná­ní sek­ce 11, kte­ré pro­běh­lo v Olo­mou­ci, se zú­čast­nil ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ivo Ma­li­na se svý­mi spo­lu­pra­cov­ní­ky.

„Propouštět se nebude!" Tento nekompromisně znějící titulek patří rozhovoru s tajemníkem OSŽ Miroslavem Janáčkem na první straně Obzoru číslo 13. M. Janáček v něm reaguje především na výsledky jednání zástupců OSŽ s představiteli federálního ministerstva dopravy a Ústředního ředitelství ČSD o ekonomické reformě na železnici.

Právě přítomno: 190 hostů a žádný gestor