25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

„Pro ko­ho a proč 36 ho­din“je ti­tu­lek člán­ku pře­rov­ské­ho stroj­ve­dou­cí­ho, kte­rý ko­men­tu­je úsi­lí o za­ve­de­ní tý­den­ní 36ho­di­no­vé pra­cov­ní do­by pro stroj­ve­dou­cí a zmi­ňu­je i roz­po­ru­plné ohla­sy od ně­kte­rých dal­ších pro­fe­sí na že­lez­ni­ci k tomuto návrhu.

V ro­ce 1991 po­kra­čo­va­ly na že­lez­ni­ci struk­tu­rál­ní a or­ga­ni­zač­ní změ­ny. Z tohoto důvodu se ne­po­da­ři­lo ko­lek­tiv­ní smlou­vu ČSD na rok 1991 po­de­psat do kon­ce před­cho­zí­ho ro­ku a by­lo do­hod­nu­to, že KS na rok 1990 bu­de pla­tit až do 31. 3. 1991.

Od ledna 1991 začal Obzor vycházet jako týdeník. Aby bylo možno dosáhnout slibovaného zlepšení informovanosti ZO OSŽ, přešla výroba Obzoru koncem roku 1990 z vydavatelství Práce, které mělo pro potřeby týdeníku příliš dlouhé výrobní lhůty, do nového soukromého nakladatelství. Všechny tyto změny probíhaly v hektické době kolem I. řádného sjezdu OSŽ a tato hektičnost se odrazila i na prvních číslech Obzoru roku 1991, která byla graficky  dosti nedokonalá.

Mi­mo­řád­né osmistrán­ko­vé čís­lo Ob­zo­ru by­lo vě­no­vá­no I. řád­né­mu sjez­du Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Ob­sa­hu­je zpra­vo­daj­ství z jeho prů­bě­hu, zprá­vu o čin­nos­ti OSŽ, před­ne­se­nou do­sa­vad­ním před­se­dou OSŽ Vác­la­vem Vaň­kem, zprá­vu re­viz­ní ko­mi­se, dá­le ob­sáh­lý So­ci­ál­ní pro­gram ČSD, slo­že­ní no­vě zvo­le­né­ho Ústře­dí OSŽ a usne­se­ní sjez­du.

V Obzoru č. 24, který vyšel 17 dní po konání I. řádného sjezdu Odborového sdružení železničářů, je sjezd zmíněn jen v jednom článku – v diskusním příspěvku ze sjezdu, otištěném na první straně. Jak jsme zdůvodnili v minulém čísle Obzoru, bylo to dáno velmi dlouhou výrobní lhůtou Obzoru.

Ač je v zá­hla­ví Ob­zo­ru č. 23 da­tum vy­dá­ní 17. 12, te­dy šest dní po I. řád­ném sjez­du OSŽ (ko­nal se 11. 12. 1990), o je­ho prů­bě­hu to­to čís­lo vů­bec ne­in­for­mu­je. Vý­ro­ba Ob­zo­ru by­la v té do­bě to­tiž do­sti zdlou­ha­vá, ce­lý pro­ces od re­dak­ce ke čte­ná­ři tr­val kolem 14 dní.

V prv­ním ro­ce exis­ten­ce OSŽ pat­ři­la k zá­klad­ním po­ža­dav­kům od­bo­rá­řů, kte­ří se prá­vem obá­va­li bu­dou­cí­ho pro­pouš­tě­ní za­měst­nan­ců, takzvaná de­fi­ni­ti­va.  V ob­sáh­lém člán­ku „De­fi­ni­ti­va v ČSD“ na první a třetí straně Obzoru č. 22 ro­ze­bí­rá pra­cov­ni­ce Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­nič­ní­ho tu­to pro­ble­ma­ti­ku pře­de­vším na zá­kla­dě pra­xe ně­kte­rých evrop­ských že­lez­nic, kte­ré vy­uží­va­jí sta­tus tzv. de­fi­ni­tiv­ních pra­cov­ní­ků, te­dy těch, kte­rým ne­ní mož­no dát vý­po­věď.

Úvod­ní člá­nek„Má že­lez­ni­ce v ČSFR bu­douc­nost?“ od pra­cov­ní­ka Vý­zkum­né­ho ústa­vu že­lez­nič­ní­ho Dr. De­ko­je shr­nu­je hlav­ní pro­blé­my sou­čas­né že­lez­ni­ce (podinvesto­va­nost, bez­kon­cepč­nost ří­ze­ní, špat­né so­ci­ál­ní pod­mín­ky za­měst­nan­ců aj.). „Tech­nic­ká a hlav­ně so­ci­ál­ní vy­ba­ve­nost pra­co­višť je kri­tic­ká, pod­mín­ky prá­ce v pro­voz­ních pro­fe­sích čas­to urá­že­jí lid­skou dů­stoj­nost,“ zdů­raz­ňu­je se v člán­ku.

„Vlá­da chá­pe a hod­lá ře­šit pro­blé­my do­pra­vá­ků“– člá­nek s tak­to op­ti­mis­tic­kým ti­tul­kem vy­šel po­té, co pre­mi­ér fe­de­rál­ní vlá­dy Ma­rián Čalfa při­jal dne 15. 10. mi­nis­tra do­pra­vy Ji­ří­ho Ne­zva­la a před­se­du OSŽ a zá­ro­veň před­se­du Aso­cia­ce od­bo­ro­vých sva­zů v do­pra­vě Vác­la­va Vaň­ka.

Úvod­ním člán­kem to­ho­to čís­la Ob­zo­ru je roz­ho­vor s ře­di­tel­kou od­bo­ru Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD k no­vé mzdo­vé sou­sta­vě, je­jíž ná­vrh byl v té do­bě za­slán do vý­kon­ných jed­no­tek. „Té­měř všu­de vy­vo­lal zkla­má­ní a ne­spo­ko­je­nost,“uvá­dí se v úvo­du rozhovoru.

Na stránkách Obzoru č. 18 se již výrazně odráží blížící se I. řádný sjezd OSŽ. Převážnou část třetí strany tohoto čísla totiž zaplňuje předsjezdová diskuse. Je zde otištěn článek ZV OSŽ při Oblastním ředitelství ČSD v Olomouci a obsáhlá odpověď předsedy OSŽ Václava Vaňka.

„Žá­dá­me o re­spek­to­vá­ní práv od­bo­rů“ – pod tím­to ti­tul­kem je uve­řej­ně­no sta­no­vis­ko Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, za­sla­né před­se­do­vi vlá­dy ČSFR Ma­riá­nu Čalfo­vi, v němž OSŽ po­ža­du­je re­spek­to­vá­ní me­zi­ná­rod­ně uzná­va­ných práv od­bo­rů a od­mí­tá sna­hu vlá­dy ta­to prá­va oklešťo­vat.

Právě přítomno: 159 hostů a žádný gestor