25 let OSŽ

osz logo25a

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

Psali jsme před 25 lety

„Pře­de­vším se mu­sí­me ná­zo­ro­vě sjed­no­tit“, ří­ká v ob­sáh­lém roz­ho­vo­ru pro 5. čís­lo Ob­zo­ru prv­ní před­se­da Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů, Vác­lav Va­něk. V úvod­ních od­po­vě­dích vy­svět­lu­je, co jej při­ved­lo na že­lez­ni­ci i do od­bo­rů, a po­té nasti­ňu­je své prio­ri­ty, kte­rým se chce ve funk­ci před­se­dy vě­no­vat.

Usta­ve­no Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů – to je ti­tu­lek, kte­rý na prv­ní stra­ně Ob­zo­ru čís­la 4 ozna­mu­je his­to­ric­kou změ­nu: dnem 15. úno­ra za­ni­kl do­sa­vad­ní Od­bo­ro­vý svaz pra­cov­ní­ků že­lez­nič­ní, le­tec­ké a vod­ní do­pra­vy (OS PŽLVD) a vznik­lo Od­bo­ro­vé sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Rych­lost, s ja­kou se po­da­ři­lo za­klá­da­jí­cí sjezd OSŽ zor­ga­ni­zo­vat, při­pra­vit všech­ny po­třeb­né do­ku­men­ty a po­zvat všech 1265 de­le­gá­tů, za­stu­pu­jí­cích stej­ný po­čet zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí (zú­čast­ni­lo se jich 1211), je z dneš­ní­ho po­hle­du ob­di­vu­hod­ná.

Tře­tí čís­lo Ob­zo­ru vy­šlo sice s da­tem 20. břez­na, pře­poklá­dá­me však, že šlo o chy­bu tis­ku a správ­ně mě­lo být 20. úno­ra, ji­nak by­chom zde jis­tě na­šli in­for­ma­ce o za­klá­da­jí­cím sjez­du OSŽ, kte­rý se ko­nal 15. úno­ra.

Za­tím­co prv­ní čís­lo Ob­zo­ru z ro­ku 1990 od­rá­že­lo at­mo­sfé­ru pře­vrat­ných udá­los­tí ve spo­leč­nos­ti ješ­tě po­ně­kud okra­jo­vě, dru­hé čís­lo je již z pře­váž­né čás­ti vě­no­vá­no pří­pra­vě usta­vu­jí­cí­ho sjez­du OSŽ.

V té­to pra­vi­del­né rub­ri­ce se bu­de­me vra­cet ke čtvrt sto­le­tí sta­rým za­žlout­lým strán­kám Ob­zo­ru. Při­po­me­ne­me si tak do­bu těs­ně po lis­to­pa­do­vé re­vo­lu­ci 1989, kte­rá při­nes­la zá­sad­ní spo­le­čen­ské změ­ny i ra­di­kál­ní pro­mě­nu od­bo­rů a vznik Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů.

Právě přítomno: 124 hostů a žádný gestor