Oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je odborným oddělením Odborového sdružení železničářů – ústředí. Oddělení je tvořeno celkem 6 zaměstnanci – svazovými inspektory BOZP.

Náplň činnosti oddělení vychází především z Programu OSŽ a ze Stanov OSŽ, tedy ze základních odborových dokumentů, které byly přijaty na sjezdu OSŽ, z usnesení nejvyšších odborových orgánů – Ú OSŽ a Podnikových výborů OSŽ.

 

Další oprávnění pro činnost oddělení vychází z platných pracovněprávních předpisů v oblasti BOZP, zejména ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně se jedná především o ustanovení § 322 odst. 1 a 2 v němž je vymezena kontrolní pravomoc odborových orgánů a organizací.

Obsahové vymezení činnosti oddělení je např. obsaženo v § 101 až 108 zákoníku práce, v zákoně č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v celé řadě dalších zákonů, nařízeních vlády, vyhlášek, technických dokumentů, norem apod.

K hlavním úkolů oddělení BOZP patří zejména:

  • Vykonávání kontrolní činnosti nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů,
  • podílení se na připomínkování, zpracovávání, projednávání a posuzování právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP, interních předpisů zaměstnavatelů,
  • metodická pomoc, odborné konzultace a poradenství v oblasti BOZP
  • zvyšování a prohlubování znalostí a vědomostí členů a funkcionářů OSŽ, lektorská a školitelská činnost, pořádání odborných seminářů a kurzů BOZP,
  • spolupráce se zaměstnavateli v oblasti BOZP (prověrky, pracovní skupiny a komise, atd.),
  • přijímání a řešení oprávněných stížností členů a funkcionářů OSŽ.

Právě přítomno: 154 hostů a žádný gestor