16.1. proběhlo ve společnosti ČD Cargo, a.s. další jednání o podobě PKS 2020-2021.

Ve shodě byl uzavřen celý základní text, mimo bod 2.3 (definice odpočinkové místnosti, kde se čeká na uzavření připomínkového řízení příslušné IN)

V příloze č.1 jsou neuzavřeny tyto body:
2.2 požadavek na doplnění textu ze strany FSČR a CS
4.4 požadavek OC na minimální délku směny, která zasahuje do dvou dnů na 11hod
5.8.2 neuzavřeno
15 požadavek všech OC na navýšení výměry dovolené o 1týden.

V příloze č.2 jsou neuzavřeny tyto body:
4.14.3 Požadavek FSČR a CS na novou odměnu pro flexibilní nástupy + některé další příplatky, které navrhovala FSČR a CS.

V příloze č.3 jsou neuzavřeny tyto body:
3.3.1 požadavek všech OC na maximální možnou úhradu stravenky ze strany zaměstnavatele dle daňových zákonů
3.7.1.2 požadavek všech OC na maximální možnou výši dle vyhlášky

Mzdové tarify: zaměstnavatel předložil nový návrh tabulky mzdových tarifů, a to s úpravou v TS1 a TS2 dle nové výše minimální mzdy. Dále zůstává ze strany ČDC požadavek na stávající výši všech TS. 

Zaměstnavatel navrhuje, aby vstoupila v účinnost 3.změna Katalogu zaměstnání, která zhruba 4500 zaměstnancům navyšuje +1TS. Pro zaměstnance, kteří nebudou dotčeni touto změnou Katalogu, navrhuje "kompenzační příplatek" ve výši 1,5% měsíčně z mediánové průměrné mzdy v ČDC (což je nyní 36tis.), převedeno na částku 540,-Kč. 
Odborové centrály s tímto nesouhlasily.

Další jednání bude probíhat 23.ledna. V 9:15hod se sejdou jen zástupci odborových centrál, aby se domluvili na dalších krocích. V 10:15hod bude následovat jednání za účasti zástupců ČD Cargo.

Projednána byla 2.změna Zásad hospodaření SF, kde byla zapracována nenávratá sociální výpomoc na operaci smyslových orgánů zaměstnanců, kteři by byli ohroženi případnou ztrátou zdravotní způsobilosti. 

 

Ve dnech 9.12 a 10.12 proběhla ve společnosti ČD Cargo, a.s. další jednání o podobě PKS ČD Cargo, a.s. 2020/2021.

Během těchto dvou dnů jsme spolu se zaměstnavatelem uzavřeli navržené technické změny a nekonfliktní návrhy obou stran. Zároveň byly projednány návhry na změny některých souvisejících interních norem.

V současné době jsou rozporem nebo neuzavřeny tyto body a články:

Základní text
2.2.3 "odpočinek na lůžku při souvislém rozdělení směny" požadavek FSČR a CS
2.2.4 požadavek FSČR a CS na doplnění PERs21-B-2008
2.2.5 "snížení ze 180min a 120min" požadavek FSČR a CS

Příloha č.1
2.2 požadavek na doplnění textu ze strany FSČR a CS
4.4 požadavek všech OC na minimální délky směny, která zasahuje do dvou dnů na 11hod
5.8.2 požadavek všech OC na snížení rozdílu mezi stanovenou a plánovnou pracovní dobou na +/- 5hod
13.4 požadavek FSČR a CS na doplnění pokynů k elektronickému provoznímu záznamu
15 požadavek všech OC na navýšení výměry dovolené o 1týden

Příloha č.2
14.4.3 požadavek FSČR a CS na novou odměnu pro flexibilní nástupy

Mzdové tarify - společný návrh OC je pro zaměstnavatele nepřijatelný. Snahou OSŽ je dokončit aplikaci Katalogu zaměstnání a v rámci mzdových požadavků zajistit minimálně růst reálné mzdy pro všechny zaměstnance.

Příloha č.3
3.3.1 požadavek všech OC na maximální možnou úhradu stravenky ze strany zaměstnavatele dle daňových zákonů
3.7.1.2 požadavek všech OC na maximální možnou výši dle vyhlášky

Ostatní články PKS jsou uzavřeny ve shodě nebo nebyly oproti současné platné PKS navrhovány na změnu.

 

Interní normy, které byly nebo budou během dalších jednání upravovány:

PERs-41-B-2011 Opatření o poskytování informací odborovým organizacím a srážkách ze mzdy

ORz-33-A-2015 Zásady hospodaření SF

ORz-46-A-2018 Poskytování KOP

Další jednání jsou naplánována na dny 16.1 a 23.1.

 

V pátek 29.11 proběhlo první kolo kolektivního vyjednávání ve společnosti ČD Cargo, a.s. již spolu se zaměstnavatelem. 

Přítomni byli výkonný ředitel Ing. Tóth, člen představenstva Ing. Škvařil, finanční ředitel Ing. Šimek, personální ředitel Ing. Bakalář, vedoucí oddělění O10/3 Mgr. Kreischová a Ing. Kreische. Výkonným ředitelem nám byla odprezentována aktuální situace v ČD Cargo, a.s., vize i plánované investice pro příští rok, včetně výhledu jednotlivých přeprav.

Poté proběhlo první čtení protinávrhu Podnikové kolektivní smlouvy 2020/2021. Byl až na drobné záležitosti uzavřen celý základní text, kde byly především technické změny.

Další jednání proběhnou ve dnech 9. a 10.12. 

O dalším vývoji vás budeme informovat prostřednictvím našeho twitterového účtu: https://twitter.com/PV_OSZ_CDC?lang=cs a následně na webových stránkách v sekci PV OSŽ ČD Cargo.

Na posledním jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s., byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČDC 2020/2021.

Tým kolektivních vyjednavačů byl zvolen ve složení:

- Nekola Radek (vedoucí týmu)
- Bc. Urbancová Marta
- Bc. Lomannčiková Blanka
- Doležal Petr
- Radkovič Zdeněk
- Skrečka Petr

Dále byl zvolen rozšířený tým, pro prvotní přípravu protinávrhu PKS ČDC:
- Hurychová Eva, Malounová Ivana, Gilg Tomáš, Závora Jiří, Kundrik Pavel, Heinz Rostislav, Kubička Petr.

O průběhu kolektivního vyjednávání vás budeme informovat na našem twitterové účtu a na webu v sekci "aktuálně v ČD Cargo. 

Usnesení 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. konané dne 17.května 2017 v Praze

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. ve formě tabulky:

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

Včera, tj. 19.11 2019 se sešly odborové centrály působící v ČD Cargo, aby připravily protinávrh Podnikové kolektivní smlouvy ČDC 2020/2021. 
Protinávrh je až na pár drobných variantních řešení ve shodě všech OC, včetně jednotného požadavku na nárust tarifních mezd. 
Na část jednání byli přítomni i zástupci vedení společnosti (výkonný ředitel, finanční ředitel, ředitel odboru personálního), aby představili a projednali se zástupci OC vize a segmenty podnikatelského plánu ČDC na rok 2020. 
Nejbližší termín kolektivního vyjednávání je 29.11., od 9:30hod. 

30.10 se uskutečnilo jednání zástupců odborových centrál a zástupců zaměstnavatele ČD Cargo.

Hlavním bodem programu byl návrh 3. změny Katalogu zaměstnání. Byly doprojednány poslední dvě profese, a to vozmistr a strojvedoucí. Všechny odborové centrály se shodly na textu, který se během jednání upravoval a finalizoval. Zda 3.změna Katalogu zaměstnání vstoupí v platnost bude předmětem kolektivního vyjednávání.

Dále byl OC předán návrh Podnikové kolektivní smlouvy ČD Cargo 2020/2021, a tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Ke zpracování protinávrhu se rozšířený tým kolektivních vyjednavačů OSŽ sejde 14.listopadu a následně 19.listopadu s kolektivními vyjednavači ostatních OC. Návrh PKS vychází ze stávajícího textu a obsahuje prakticky jen technické změny.

Informace z průběhu kolektivního vyjednávání budeme zveřejňovat na našem twitterovém účtu a na webu v sekci "aktuálně v ČD Cargo".

Ve dnech 16-18.10 společně zasedly na jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s. a PV OSŽ při ČD.

V bloku samostatného jednání PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl přítomen Předseda představenstva Ivan Bednárik, MBA. (informace jsou již zveřejněny na webu OSŽ, v sekci aktuálně). Dále byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS 2020/2021. Kolektivní vyjednávání by mělo být dle dohody o KV zahájeno nejpozději 15.listopadu, a to předáním návrhu PKS ČDC.

 

Dnes proběhlo jednání zástupců odborových centrál se zástupci zaměstnavatele ČD Cargo. Hlavním bodem bylo projednání navrhovaných změn v Katalogu zaměstnání.

Ve shodě jsou všechny úpravy v oblasti opravárenství. V provozních profesích budeme dále připomínkovat a specifikovat pracovní činnosti KZAM vozmistr a strojvedoucí, a to  na jednání 30.10. U dalších zaměstnání byly připomínky OSŽ z velké části přijaty. 

Dále byla projednána a odsouhlasena změna rozpočtu čerpání C-SF, v kapitole příspěvku na dovolenou. Nyní je možno čerpat příspěvek na zimní rekreaci z katalogu ČD travel. 

 

Podkategorie

Právě přítomno: 192 hostů a žádný gestor