Ve spolupráci O10 GŘ ČD Cargo a OSŽ se v druhé polovině měsíce ledna budou konat pro všechny zaměstnance semináře k PKS ČD Cargo 2018. Tyto semináře jsou určeny pro všechny zaměstnance ČD Cargo a členy všech odborových organizací. Zájemce prosím, aby se vždy nahlásili příslušnému předsedovi Výboru PJ a SOKV v dané JOS. Seminářů se za zaměstnavatele zúčastní: Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10), Mgr. Pavla Kreischová, Bc. Věra Drncová (obě vedoucí oddělení) a Bc. Josef Kreische. Za OSŽ budou přítomni Předseda podnikového výboru Radek Nekola a tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

Termíny:

15. ledna 9hod PJ Praha (školící místnost Praha Libeň)

17 - 18.leden 9hod PJ a SOKV Ústí nad Labem (školící místnost SOKV)

22 - 23.leden 9:30hod, 8:30hod PJ a SOKV Ostrava (školící místnost SOKV)

24.leden 9hod PJ Brno (školící místnost OKV Břeclav)

30.leden 9hod PJ Česká Třebová, ŘP Česká Třebová (kulturní místnost žst. Pardubice hl.n.)

31.1 - 1.února 9hod, 8:30hod PJ a SOKV České Budějovice (školící místnost SOKV)

Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána kolektivní smlouva na rok 2018. Výsledkem je oboustranný kompromis, s nově stanovenou výši tarifních stupňů. Zaměstnancům bude zároveň vyplacena odměna za splnění hospodářský výsledek a to se mzdou za prosinec 2017. Zároveň došlo ke zvýšení benefitů, např. stravné, životní výročí atd.

Další informace budou zveřejněny postupně. 

Kolektivní vyjednávání ve společnosti ČD Cargo, a.s. o podobě PKS 2018 probíhalo v posledních dvou týdnech velmi intenzivně. Prakticky se podařilo uzavřít většinu sporných bodů, jako je délka dovolené, stanovená týdenní pracovní doba, náhradní stravování (navýšení hodnoty stravenky) i oblast příplatků.

Neuzavřeno stále zůstává: odchylka od stanovené týdenní pracovní doby pro zaměstnance letmo, výše stravného (v souvislosti s novelizovanou vyhláškou MPSV) a další možná motivace pro zaměstnance (jde o nový způsob, jak cíleně motivovat jednotlivá povolání).

Hlavní téma je samozřejmě nárůst mezd. Odborové centrály stále trvají na společném a jednotném návrhu, který předložili vrcholovému vedení v osobě Předsedy představenstva Ivana Bednárika, MBA. Ke shodě zatím nedošlo.

Další jednání bude probíhat příští středu, 13.12 od 12.30.

Ve dnech 30.10 - 2.11 2017 v hotelu EA Kraskov proběhlo internátní kolektivní vyjednávání, a to za účasti zástupců zaměstnavatele (Předseda představenstva Ivan Bednárik, člen představenstva Ing. Zdeněk Škvařil, finanční ředitel Ing. Martin Šimek, ředitel odboru 01 Ing. Tomáš Tóth, ředitel O10 Ing. Mojmír Bakalář a vedoucí oddělení sociální a mzdové Mgr. Pavla Kreischová) a zástupců jednotlivých odborových centrál.

V rámci tohoto čtyřdenního jednání byly vysvětleny všechny návrhy a názory jednotlivých delegací a došlo ke shodě nad některými články v PKS ČD Cargo 2018 (Osobní ohodnocení, Komplexní ozdravné pobyty - které budou od příští roku v samostatné interní normě a některé mzdové příplatky).

Část odborových organizací (na návrh OSŽ) předložilo v letošním roce zcela nový systém navýšení tarifních stupňů. Ovšem samotný nárůst mezd se zatím nepodařil uzavřít.

Dále jen pro připomenutí, ve společnosti ČD Cargo jsou Zásady hospodaření se Sociálním fondem uzavřeny na dobu neurčitou, a tudíž jsou v platnosti stávající. Samotný rozpočet je vždy uzavírán na začátku nového roku.

16.11 2017 bude pokračovat kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.

Včera, tj. 3.10 2017 bylo ve společnosti ČD Cargo, a.s. zahájeno kolektivní vyjednávání, a to předáním návrhu PKS 2018 zaměstnavatelem, na jednání odborových centrál a zástupců vedení ČD Cargo.

Návrh vychází ze stávajícího znění platné kolektivní smlouvy, s drobnými změnami. Dále nám byl předán návrh na změnu Zásad pro poskytování osobního ohodnocení, které jsou nedílnou součástí PKS.

9.10 se sejde rozšířený tým kolektivních vyjednavačů OSŽ.

16.9 proběhne jednání s ostatními odborovými centrálami, k přípravě společného protinávrhu.

30.10 - 2.11 se uskuteční výjezdní kolektivní vyjednávání spolu se zaměstnavatelem.

Všechny aktuální ifnormace budeme zveřejňovat na našem twitterovém účtu a na webu.

 

Na jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo dne 6.9 byli pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo 2018 zvoleni tito kolektivní vyjednavači:

- Nekola Radek (vedoucí týmů)

- Bc. Urbancová Marta

- Bc. Lomannčiková Blanka

- Skrečka Petr

- Radkovič Zdeněk

- Doležal Petr

 

Stejně jako v loňském roce, budeme i při letošním kolektivním vyjednávání pro aktuální a rychlé informace používat náš twitterový účet: 

https://twitter.com/PV_OSZ_CDC

 

 

Soutěžte s námi o hodnotné ceny. Zachyťte svým fotoaparátem nejen provoz našich vlaků, ale třeba i dění na Vašem pracovišti nebo jiné zajímavosti související s ČD Cargo.

Více informací najdete na http://www.cdcargo.cz/fotosoutez

 

Usnesení 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. konané dne 17.května 2017 v Praze

________________________________________________________

4. Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s.:

1.      Schvaluje:

1.     Jednací řád 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

2.     Volební řád 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

3.     Pracovní představenstvo 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. ve složení: Radek Nekola, Bc. Urbancová Marta, Skrečka Petr, Malounová Ivana, Závora Jiří

4.     Pracovní komise 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.:    

-       Mandátová komise: Šafránek Bohumil, Kaňová Radka, Englic Martin, Markvart Martin, Feber Miroslav

-       Volební komise: Kloboučník Ivan, Ing. Pavelková Miroslava, Herainová Dita, Šírová Anna, Froněk Tomáš

-       Návrhová komise: Jiránek Bořivoj, Procházka Alexandr, Hošnová Anna, Závorová Jiřina, Mitrič Radomír

Zapisovatele jednání: Hubicsák Mikuláš, Hanzalíková Martina

Ověřovatelé zápisu: Ing. Janáková Věra, Teplíková Miroslava, Šuláková Ivana

5.     Zprávu o činnosti PV OSŽ ČD Cargo, a.s. za uplynulé volební období, předloženou předsedou PV OSŽ ČD Cargo, a.s. panem Radkem Nekolou

                      

2.      Bere na vědomí:

1.    Vystoupení hostů 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

2.     Kandidaturu na předsedu OSŽ p. Vladislava Vokouna, Mgr. Martina Malého a  Bc. Jaroslava Pejšu

 

3.      Zvolila:

1.      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s. ve složení:

Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Bořivoj Jiránek, Linda Lišková, Bc. Blanka Lomnančiková, Jiří Závora, Eva Hurychová, Zdeněk Radkovič, Tomáš Gilg, Bohumil Šafránek, Ivana Malounová, Petr Kubička, Jindřich Nohal, Ing. Věra Janáková, Eva Chovancová, Petr Doležal, Marek Kochan Pavel Kundrik, Petr Skrečka, Heinz Rostislav, Antolič Pavel.

2.      Předsedu Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Radka Nekolu

3.      Tajemnici Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Bc. Martu Urbancovou

4.      Zvolila kandidáty na členy Ústředí OSŽ pro příští volební období:

Radka Nekolu, Martu Urbancovou, Petra Doležala, Bořivoje Jiránka a Petra Kubičku.

 

4.      Navrhuje:

1.     Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s. navrhuje VII. Sjezdu OSŽ zvolit za členy Revizní komise p.Lopraisovou Lenku, p.Stejskalovou Janu,

2.     Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s. navrhuje VII. Sjezdu OSŽ zvolit Předsedkyní Revizní komise p.Sasínovou Barunku.

 

5.      Doporučuje:

1.     Jako delegáty VII. Sjezdu OSŽ: Radkovič Zdeněk, Gilg Tomáš, Hurychová Eva, Rigová Monika, Lomnančiková Blanka, Heinz Rostislav, Závora Jiří, Skrečka Petr, Kácovský Ladislav, Lišková Linda, Malounová Ivana, Šafránek Bohumil, Teplíková Miroslava, Kundrik Pavel, Řičica Vladimír, Kochan Marek, Sýkora Petr, Pištora Tomáš, Nohal Jidřich, Lukášová Iveta.

 

6.      Ukládá:

Podnikovému Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s.

1.     V rámci ekonomických možností zvyšování úrovně PKS ČD Cargo, a.s.

2.     Být aktivní při společném obhajování práv a potřeb našich členů v rámci OSŽ.

Předsedovi Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s

1.     Pokračovat v plnění Memoranda o vzájemné spolupráci OSŽ a OZŽ na úrovni Podnikových Výborů.

Výborům OSŽ ČD Cargo, a.s. PJ a SOKV

1.     Vyžadovat důsledné plnění PKS a všech platných interních norem.

2.     Přenášet informace z jednání Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s.

 

7.      Vyslovuje poděkování:

1.     Všem členům a funkcionářům základních organizací OSŽ, za jejich práci pro členskou základnu a OSŽ, a to zejména těm, jejichž mandát vypršel a do nového volebního období již nekandidovali.

2.     Všem členům Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. za jejich práci během uplynulého volebního období.

3.     Členům přípravného výboru, členům všech pracovních komisí a zaměstnancům OSŽ za přípravu této konference.

 

Předseda návrhové komise: Bořivoj Jiránek

V prvním lednovém týdnu byla mezi naší společností a ČD, a.s., uzavřena smlouva, na základě které mohou být zaměstnancům (nikoliv rodinným příslušníkům) společnosti ČD Cargo, a.s., poskytovány In Karty s aplikací IN PLUS, která je nabízena za velice zajímavých, finančních podmínek.

Slevová elektronická aplikace IN PLUS je nahraná do nepřenosné čipové In Karty vystavené pro konkrétního zaměstnance společnosti ČDC s tzv. plovoucí platností na 1 rok od data jejího zakoupení.

Samotná In Karta je vystavena na dobu 6 let a lze do ní opakovaně dokupovat různé aplikace pro cestování vlaky Českých drah. Bez aplikací je tato In Karta používána v rámci ČDC, např. pro čerpání nafty, jako identifikátor pro přístupy do budov, kopírování apod.

In Karta s aplikací IN PLUS opravňuje držitele nejen k používání všech vlaků ČD ve 2. vozové třídě (bez zakupování dalších jízdenek; do vlaků SC Pendolino a do dalších vlaků s povinnou rezervací je třeba vždy ještě zakoupit místenku). Bližší podmínky použití najdete v Opatření ředitele O10 GŘ ČDC č. 14/2016 Poskytování In Karet s aplikací IN PLUS, které bude zveřejněno na Portále ČDC.

In Karta s aplikací IN PLUS se poskytne zaměstnanci ČDC:

a)     který má uzavřen pracovní poměr

b)     který nemá přiznány zaměstnanecké jízdní výhody, tzn. aplikaci železniční průkazka  

c)     který si o vystavení IN Karty včetně aplikace IN PLUS požádá

d)     který uhradí stanovený jednorázový příspěvek k dokoupení aplikace IN PLUS formou srážky ze mzdy.  Dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, se jedná o nepeněžní plnění poskytnuté zaměstnanci, které je zdanitelným příjmem zaměstnance (ustanovení § 6 odst. 1 a 3 zákona o Dani z příjmu). V kalendářním měsíci, ve kterém si zaměstnanec o IN Kartu s aplikací IN PLUS požádá, bude provedena na základě jeho souhlasu srážka příspěvku z jeho mzdy a zároveň dojde ke zvýšení základu pro daň a pro odvody na sociálním a zdravotním pojištění o stanovenou výši.

Každý zaměstnanec je zařazen do příslušné skupiny, ve které je stanovena konkrétní výše úhrady jeho příspěvku k dokoupení aplikace IN PLUS. Zařazení vybraných KZAM do příslušných kategorií zaměstnání jsou přílohou č. 1 Opatření ředitele O10 GŘ ČDC č. 14/2016 Poskytování In Karet s aplikací IN PLUS.

 

Kategorie zaměstnanců

Výše příspěvku zaměstnance v Kč

Kategorie I

1000,-

Kategorie II

1500,-

Kategorie III

2500,-

 

Zpracování veškeré administrace a vlastní výdej In Karet s aplikací IN PLUS, je pro zaměstnance společnosti realizován pouze prostřednictvím příslušných personálních pracovišť O10/1 GŘ ČDC.

Pokud zaměstnanec bude mít o výdej In Karty s aplikací IN PLUS zájem a není držitelem již vydané zákaznické In Karty se zakoupenou zákaznickou aplikací, dostaví se na příslušné personální pracoviště s  barevnou fotografií, která odpovídá aktuální podobě žadatele (rozměry 35 x 45 mm, čelní pohled s neutrálním pozadím, tzv. „průkazková fotografie“). Využití digitální fotografie není možné.

V případě, že zaměstnanec již má vydanou zákaznickou In Kartu se zakoupenou zákaznickou aplikací (např. aplikací IN 100 – síťová jízdenka), je možno zajistit nejen převod této In Karty do zaměstnaneckých In Karet, ale dále je možno zajistit i převod zakoupené zákaznické aplikace na úplně jinou In Kartu. V tomto případě je nezbytně nutné nejprve navštívit příslušné personální pracoviště, které v zájmu získání aplikace IN PLUS pro dotčeného zaměstnance zajistí veškeré nezbytné a návazné úkony.

Za informace děkujeme Bc. Věře Drncové, vedoucí personálního oddělení GŘ ČD Cargo.

Ve spolupráci O10 GŘ ČD Cargo a OSŽ se v druhé polovině měsíce ledna budou konat pro všechny zaměstnance semináře k PKS ČD Cargo 2018. Tyto semináře jsou určeny pro všechny zaměstnance ČD Cargo a členy všech odborových organizací. Zájemce prosím, aby se vždy nahlásili příslušnému předsedovi Výboru PJ a SOKV v dané JOS. Seminářů se za zaměstnavatele zúčastní: Ing. Mojmír Bakalář (ředitel O10), Mgr. Pavla Kreischová, Bc. Věra Drncová (obě vedoucí oddělení) a Bc. Josef Kreische. Za OSŽ budou přítomni Předseda podnikového výboru Radek Nekola a tajemnice PV Bc. Marta Urbancová.

 

Termíny:

15. ledna 9hod PJ Praha (školící místnost Praha Libeň)

17 - 18.leden 9hod PJ a SOKV Ústí nad Labem (školící místnost SOKV)

22 - 23.leden 9:30hod, 8:30hod PJ a SOKV Ostrava (školící místnost SOKV)

24.leden 9hod PJ Brno (školící místnost OKV Břeclav)

30.leden 9hod PJ Česká Třebová, ŘP Česká Třebová (kulturní místnost žst. Pardubice hl.n.)

31.1 - 1.února 9hod, 8:30hod PJ a SOKV České Budějovice (školící místnost SOKV)

Vážené kolegyně, kolegové,

Včera v dopoledních hodinách proběhlo jednání Předsedy podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo a Předsedy představenstva ČD Cargo, a to za účelem nepodepsání PKS ČD Cargo na rok 2017.

Na tomto jednání byla řešena problematika minimální mzdy u nejnižších tarifních stupňů a případné dopočty k této sazbě.

Dále zaměstnavatel přehodnotil vyplacení koncové odměny za překročení hospodářského výsledku roku 2016, a to z navrhovaných 2000,-Kč (odsouhlasených všemi odborovými centrálami mimo OSŽ), na 3500,-Kč. Za těchto okolností OSŽ připojilo svůj podpis k návrhu PKS ČD Cargo 2017.

Pro zaměstnance to v příštím roce znamená:

-       Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, na které se nevztahují jízdní výhody obdobný benefit (IN+)

-       Minimální délka směnu 6hod

-       Náborový příspěvek

-       Odměna za flexibilitu

-       Navýšení příplatku na noční směnu

-       Navýšení příplatku za nepravidelný nástup

-       Odstranění podmínky vícesměnnosti v nárokovosti na KOP

-       Navýšení odměny pro zaměstnance letmo

-       Navýšení odměny za řízení služebního motorového vozidla

-       Navýšení odměn za více činností v rámci pracovní smlouvy (tabulka D – osobní ohodnocení), plus doplnění nové činnosti za vykládku a čištění vozů.

Navýšení tarifních mezd: 2,9% a 3,4%

 

Věříme, že připojením podpisu a dokončením kolektivního vyjednávání všem zaměstnancům přinese v příštím roce klid, stabilní podmínky a jistotu.

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Právě přítomno: 182 hostů a žádný gestor