První letošní jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC zahájil první místopředseda OSŽ.

Vladislav Vokoun byl prvním hostem jednání Podnikového výboru, které se konalo 21. ledna v domě Bohemika v Praze. Ve svém vystoupení popřál všem členům PV do nového roku zdraví a pohodu a pokračoval blokem informací o aktuálním dění. Popsal průběh jednání dozorčí rady Českých drah den předtím, které, jak řekl, „avizovaným záměrem převodu majetku z Českých drah na SŽDC se ale vůbec nezabývalo a o termínu převodu k 1. 4. 2016 silně pochybuji. Naše stanovisko k celé věci všichni znáte,“ řekl Vokoun. Vyjmenoval pak řadu věcí a kroků, které již měly být připraveny, k nim patří novelizace zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a konstatoval, že nejsou poskytovány služby podle unijního práva, problémem také stále zůstává cena za převáděný majetek. Vladislav Vokoun pak hovořil i o naší účasti v odborové centrále ASO a účasti zástupců OSŽ na jednání tripartity, zmínil se rovněž o naší účasti v tzv. Bezděkově komisi, která se zabývá řešením důchodové problematiky. Své vystoupení pak uzavřel informací o tom, jak budou v letošním roce poskytovány příspěvky na rekreaci bývalým zaměstnancům železnice a za jakých podmínek. Jednání pak pokračovalo kontrolou plnění usnesení, které se ujal předseda Podnikového výboru Mgr. Martin Malý.  Jednotlivé body usnesení a jejich plnění komentovali tajemníci PV. O jednání členů Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích hovořil tajemník PV Petr Štěpánek. V nastalé diskusi se pak mluvilo o kondičních pobytech zaměstnanců v letošním roce, které se nově týkají i dalších zaměstnání a o možnostech čerpání prostředků FKSP v organizačních jednotkách na rekreaci, kulturní a sportovní činnost. K další části jednání se pak dostavili zástupci zaměstnavatele - ředitel odboru personálního Ing. Pavel Koucký, spolu s Ing. Hanou Kohoutovou, Ing. Evženem Pospíšilem a Bc. Jitkou Dolejšovou. Osmého ledna dostal PV k projednání materiály, o kterých bude dnes ještě hovořeno. „V každém případě jsme připraveni na projednání všech materiálů souvisejících s aplikací PKS. Školení nové PKS SŽDC začne 27. ledna v Ostravě a pak budou stanoveny další termíny,“ řekl Koucký. S novinkami zaměstnance seznámí časopis „Moje železnice“ a prvního února budou otvírány obálky s nabídkami na kondiční pobyty. Prvního února dojde k otevření a obsazení pracoviště CDP Praha, tím začíná etapa obsazování tzv. „ostrých sálů“ a provozování cvičného sálu, sdělil dále. V další části dostal slovo tajemník PV Štěpánek, který seznámil s jednotlivými materiály, předloženými PV k projednání. Vysvětlení k nim pak podali, jak Ing. Koucký, Ing. Kohoutová a Ing. Pospíšil. O některých materiálech a pokynech se pak diskutovalo, týkalo se to zejména materiálu, který hovoří o vyslání zaměstnance na pracovní cestu. K materiálu, který se týká výstrojních součástek, navrhl tajemník PV Paleček zvýšení přídělu výstrojních bodů o 25 % z důvodu, že se šije z kvalitnějších materiálů, jejichž bodová cena je vyšší. Jednání PV uzavřel Ing. Pospíšil informací o zahájení prověrek BOZP od 15. února na pracovištích s tím, že prověrky budou i zaměřeny na stav sanitárních zařízení na pracovištích.

                                                                                              Miroslav Gloss


Výklad a příklady ke stravenkám SŽDC 2016 (doplněná verze ze 13.1.2016)   KE STAŽENÍ ZDE

 

Nová pravidla pro prezenční listiny na akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016

 Zde uvádíme odkazy  na  nový závazný vzor prezenční listiny pro všechny akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016 a to:  

                 ve formátu pdf KE STAŽENÍ ZDE             nebo       ve formátu xls KE STAŽENÍ ZDE

 

Změna oproti dosavadní praxi spočívá v tom, že nově je na prezenčních listinách u zaměstnanců třeba uvádět také osobní číslo zaměstnance (uvedeno na služebním průkazu nebo také např. na každé výplatní pásce).

 

U rodinných příslušníků  zaměstnance se nově uvádí také  jejich  rok narození  a osobní číslo zaměstnance, jehož jsou rodinným příslušníkem. (Podpis za dítě může učinit jeho zákonný zástupce)

 

U důchodců (bývalých zaměstnanců) je nově třeba na prezenčních listinách uvádět také rok narození, rok odchodu do důchodu a název organizační složky zaměstnavatele, ze které odešli do důchodu.

 

Za důchodce SŽDC se pro účely FKSP pokládají všichni důchodci, kteří odešli do důchodu od některé organizační složky SŽDC a dále také všichni bývalí zaměstnanci ČD, kteří odešli od některé organizační složky ČD do důchodu  před 1.1.2003.

 

Pravidla pro vyplnění prezenčních listin jsou názorně  uvedena příkladem ve vzoru - viz odkazy shora.

 

Mgr. Martin Malý, předeseda PV OSŽ SŽDC

Pozvánka, termíny školení a informace k přihlášení  KE STAŽENÍ ZDE

Text PKS SŽDC 2016 - 2017 - ve formátu pdf - ZDE

Pro informace klikněte zde:   Hlavní změny v PKS SŽDC 2016 - 2017

8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 14. 12. 2015

Dne 14. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace závěrečné jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Za účasti generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Pavla Surého a vedoucích představitelů všech odborových centrál při SŽDC byly předkládány návrhy zaměstnavatele a odborových centrál s následujícím výsledkem:

Základní nově sjednané parametry:

 • platnost základního textu PKS vč. přílohy č. 1 na období 2016 – 2017 (přílohy č. 2 – 4 mají platnost 1 rok),
 • zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti roku 2015,
 • základní sazba výkonové odměny: 4,3 %,
 • rozpětí základní sazby výkonové odměny u oblastních ředitelství, kde dojde k dohodě s odborovými organizacemi v rozpětí 4 až 12 % tarifní mzdy,
 • minimální výše objemu mzdových prostředků bez ostatních osobních nákladů pro výplatu výkonové odměny: 4,6 % mzdových tarifů stanovených zaměstnancům
 • profesní odměna v parametrech roku 2015,
 • rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na KOP o vybraná zaměstnání infrastruktury.

Ve středu 16. prosince 2015 bude provedeno technické čtení textu za účasti zaměstnavatele a odborových centrál – následně dojde ke zveřejnění textu.

 

Dne 3. prosince se sešla na půdě zaměstnavatele pracovní skupina pro OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) a výstrojní součástky. Jednání zahájil ředitel odboru NVZ Bc. Jiří Svoboda.  V úvodu shrnul rok 2015 a poté seznámil přítomné se zrealizovanými změnami,  na kterých jsme se dohodli při minulých jednáních.  Tyto nové výstrojní součástky jsou již v zásobovacím skladě v Hradci Králové, je však třeba vyskladnit součástky starší, proto je ne všichni již při objednání dostanou. Jedná se o nové letní kalhoty pánské i dámské (v novém střihu) s nově přidanou autosponou v pase,  nové střihy košil bez nárameníků a překlopky kapsičky a šátku pro ženy s oboustraným potiskem.  Zaměstnavatel  představil též nové termoprádlo (kalhoty a trika s dlouhým rukávem) pro určené profese infrastruktury.

Poté předal slovo ing. Luďkovi Kleprlíkovi, který seznámil přítomné s připravovanými  změnami . Jedná se hlavně o složení materiálů pro košile a bundokošile, opětovném umisťování loga SŽDC na výstrojní součástky  a návrhu zimního kabátu. Po představených dvou variantách se přítomní shodli na konečné podobě, když z každého vzorku preferovali něco jiného. Kabát je vyroben z nových materiálů s odepínací vložkou, zatavenými švy, klima membránou  a zakomponovanými reflexními prvky.  Podobné reflexní prvky budou nově  i na stejnokrojových sakách  a čepicích, což bezpochyby zvýší bezpečnost našich zaměstnanců.

Ing. Kleprlík poukázal na několik podnětů ze strany zaměstnanců na nekvalitní materiál, které zaměstnavatel řešil. Ve výsledku se ukázalo, že tito zaměstnanci většinou používají staré výstrojní součástky, mnohdy ještě z doby, kdy byli zaměstnanci ČD. A mnozí ani netuší, že nefunkční OOPP si musí vyměnit, což jim zaměstnavatel umožní.

Jednání se zúčastnil i náměstek ředitele CDP Praha Ing. Pavel Kolář, který představil požadavky na ustrojení zaměstnanců CDP tak, aby řádně reprezentovali SŽDC. V případě, že zaměstnavatel rozhodne o vystrojení těchto zaměstnanců, bude využito stávajících stejnokrojových součástek a tím i zajištění příspěvku na údržbu. OSŽ požadovalo zavedení trika s límečkem (bylo již vyzkoušeno na CDP v Přerově a využití by jistě našlo i na centrálních stavědlech), což není zatím ze strany zaměstnavatele akceptováno.

Věřím, že při dalších jednáních se zase někam posuneme a to nejenom ve zvýšení kvality výstrojních součástek a OOPP.

 

Miloš Paleček

tajemník  PV OSŽ SŽDC


 

Dne 7. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Odborové centrály, v návaznosti na předchozí jednání a návrhy zaměstnavatele, představily svůj společný návrh, v němž souhlasily s:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,

 • zvýšením příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,

 • zachováním profesní odměny,

 • definicí dělené směny dle PKS 2015,

 • definicí vícesměnného pracovního režimu,

 • rozšířením kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,

 • změnou hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,

 • akcemi sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

   

  a požadovaly úpravy ve:

 • zvýšeném odstupném v principech PKS 2015,

 • stanovení výše výkonové odměny,

 • zvýšení tarifních mezd,

 • doplnění nových bodů do základního textu PKS v oblasti přechodných ustanovení.

   

  Došlo k dohodě na základním textu PKS včetně příloh a není dojednáno:

 • nárůst sazeb tarifních mezd,

 • stanovení výše výkonové odměny,

 • zachování profesní odměny.

   

  Na základě dohodnutých skutečností rozhodl generální ředitel o vyplacení jednorázové mimořádné odměny se mzdou za měsíc listopad 2015 dle dohodnutých principů. 

  Jelikož nadále nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy, bude dalším jednacím dnem pondělí 14. 12. 2015 v sídle organizace.


Podkategorie

Právě přítomno: 332 hostů a žádný gestor