Na dnešním jednání (Pá 14. srpna 2015) odborových centrál a vedení SŽDC zaměstnavatel odborovým centrálám předal návrh textu kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 - 2018 a současně návrh textu dohody o kolektivním vyjednávání o tomto dokumentu. Tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Na místě bylo dododnuto, že:

-  do 28.8.2015 jednotlivé odborové centrály předají  zaměstnavateli návrhy složení svých vyjednavacích týmů,

-  nejpozději do 11. září 2015 předají odborové centrály zaměstnavateli svoje společné stanovisko k  návrh textu PKS SŽDC předloženého dnes  zaměstnavatelem. Za účelem sjednání tohoto společného stanoviska se zástupci všech odborových centrál sejdou ke společnému jednání v pondělí 7. září v sídle centrály OSŽ  v Domě Bohemika v Praze Vysočanech,

- dne 17. září 2015 se uskuteční další společné kolektivní vyjednávání o textu PKS SŽDC na příští období, kde zástupci zaměstnavatele a odborových centrál budou podrobně prezentovat své návrhy a stanoviska,

- byly také navrženy další termíny kolektivního vyjednávání, a to 9. října, 19. října a  23. října 2015 a následně týdenní výjezdní jednání v termínu 2. - 6. listopadu 2015.

Lze konstatovat, že výše uvedené dohodnuté termíny dávají odborovým centrálám dostatečný časový prostor pro přípravu na další postup v kolektivním vyjednávání. Stanovisko OSŽ k návrhu textu PKS předloženého zaměstnavatelem a složení vyjednávacího týmu OSŽ   bude mj. předmětem jednání výjezdního PV OSŽ SŽDC ve dnech 20. - 21. srpna 2015.

Kromě problematiky zahájení kolektivního vyjednávání bylo předmětem dnešního jednání také vystoupení náměstka  GŘ SŽDC pro řízení provozu  Ing. Josefa Hendrycha na téma aktuálních problémů v segmentu řízení provozu, potvrzení  dosud provizorního rozpočtu FKSP SŽDC 2015 po schválení výsledků hospodaření SŽDC (a tím také celkového objemu FKSP) za rok 2014 správní radou SŽDC v nezměněné podobě, představení návrhu textu 2. změny předpisu SŽDC Zam1, představení návrhů na další rozvoj spolupráce na projektu Tým SŽDC a informace o pokračování realizace záměru elektronického zpřístupnění rozpisů směn zaměstnanců  SŽDC z úlohy EVYDO (včetně potvrzování případných změn v průběhu stanoveného období !!) prostřednictvím STKR, kdy se aktuálně jeví jako reálný termín spuštění této nové funkcionality STKR v průběhu měsíce listopadu 2015.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

 

Informace z jednání PV OSŽ SŽDC 25. června 2015 jsou ve Zpravodajství On-line OSŽ v článku:

MALÝ: „Nikdo z nás neviděl seznam objektů, které jsou určeny k převodu na SŽDC."

Reportáž z jednání PV OSŽ SŽDC 21. května je zveřejněna ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku Mroslava Glosse Stejnokroje pro zaměstnance Centrálního dispečerského pracoviště nejsou na pořadu dne

Vedle záležitostí uvedených v tomto článku se PV OSŽ SŽDC  na svém jednání zabýval mj. také postupem realizace přístupu zaměstnanců k rozpisům směn na vyrovnávací období elektronickou cestou přes STKR. S tímto požadavkem se vyjedavači OSŽ obrátili na zaměstnavatele už koncem roku 2014 a to v souvislosti s tím, že se  SŽDC zaměřilo na důsledné dodržování zákonné povinnosti zpracovat rozpisy směn na celé vyrovnávací období pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby (viz. opatření GŘ č. 7/2014).

Rozpis na celé vyjednávací období na jedné straně umožňuje zaměstnancům lépe dopředu plánovat své soukromé aktivity ve volných dnech, na druhé straně ale výrazně komplikuje možnost výměny směn mezi zaměstnanci, neboť zaměstnavatel musí pro případnou kontrolu ze strany inspekčních orgánů doložit včasné písemné seznámení zaměstnanců s provedenou změnou rozpisu směn. Plnění této povinnosti tradiční "papírovou" formou není zejména pro komandující provozních obvodů u řízení provozu  jednoduché a proto se v řadě PO brání výměnám směn u "turnusových zaměstnanců" (slovy PKS "zaměstnaců s pevným rozvržením pracovní doby na vyrovnávací období)" a tito potom po dohodě raději přecházejí do režimu letmo.

Vedení PV OSŽ SŽDC   vidí možnost snadnějšího řešení výměn směn právě v tom, že by zaměstnanci měli možnost nahlížet do svého rozpisu směn elektronicky z počítačů SŽDC  přes STKR. Přes STKR bude nejen možnost rychlé informace zaměstnanců o změně rozpisu směn, ale současně také možnost elektronického zadání  potvrzení o seznámení se s touto změnou s tím, že aplikace vygeneruje  komandující toto potvrzení pro doložení splnění povinnosti seznámení dotčených zaměstnanců pro případnou kontrolu ze strany inspekčních orgánů. Vedení SŽDC tento návrh OSŽ akceptovalo a činí kroky pro jeho realizaci. Podle infomací zástupců O10 GŘ SŽDC na jednání  PV OSŽ SŽDC 21.5.2015 je v  současné době  již provedena potřebná úprava docházkové úlohy EVYDO, není však bohužel ještě uzavřeno výběrové řízení na dodavatele úpravy samotného STKR. Z těchto informací je zřejmé, že se tuto novou funkcionalitu STKR nepodaří uvést do provozu před zahájením druhého vyrovnávacího období letošního roku, je však reálné, že bude uvedena do provozu někdy v průběhu druhého pololetí. Vedení PV OSŽ SŽDC  v každém případě považuje budoucí  zprovoznění této funkcionality STKR za velmi významné  zlepšení jak pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby (zejména "turnusáky")  tak také pro  komandující nebo jiné zaměstnance, kteří se tvorbou rozpisů směn zabývají.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

Dne 12. května 2015 v odpoledních hodinách proběhlo na GŘ SŽDC další kolo projednávání návrhu nového znění Směrnice SŽDC č.75 o posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Za OSŽ se jednání zúčastnili Mgr. Martin Malý - předseda PV OSŽ SŽDC,  Miloš Paleček - tajemník PV OSŽ SŽDC pro řízení provozu a JUDr. Petr Kožmín - vedoucí oddělení BOZP OSŽ, které ve spolupráci s oddělením ESO OSŽ-Ú zpracovalo pro PV OSŽ SŽDC odborné připomínky k návrhu směrnice.

V průběhu jednání zástupce zaměstnavatele předložil odborovým centrálám několik vstřícných návrhů změn textu, které jsou v souladu s požadavky OSŽ i většiny ostatních odborových centrál. Nejvýznamějším návrhem je změna v textu článku 3.2.1, kde zaměstavatel vyhověl požadavku na vypuštění povinnosti  periodického posuzování psychické způsobilosti u výpravčích a traťových dispečerů ve věku 41 - 64 let.  K periodickému posuzování psychické způsobilosti tak budou dle nové směrnice č. 75  vysíláni pouze  zaměstnanci vybraných profesí ve věku nad 64 let a to každé dva roky.

Jelikož po zapracování těchto  změn (a řady dalších dílčích změn dohodnutých na předchozích jednáních) je nová směrnice SŽDC č. 75 pro OSŽ i většinu ostatních OC již akceptovatelná (Přestože všechny připomínky OSŽ a dalších OC zaměstnavatelem akceptovány nebyly), bylo  projednávání směrnice dnešním jednáním ukončeno a směrnice v nejbližších dnech nabude platnosti a účinnosti.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

V dopoledních hodinách dne 12. května 2015 proběhlo v budově GŘ SŽDC další jednání Pracovní skupiny pro OOPP a VS.

Za OSŽ se jednání zúčastnili Pavel Krhounek, člen komise PV OSŽ SŽDC pro problematiku OOPP a VS a Bc. Daniel Cemper, oblastní inspektor BOZP OSŽ. Po informaci o plnění úkolů z minulého jednání, kdy ředitel odboru nákupu a veřejných zakázek Bc. Jiří Svoboda konstatoval, že většina z nich byla splněna nebo se realizuje (např. odlehčený materiál pro výpravčí, odstranění nárameníků a patkových kapes u košil, šátky ad.; diskutovat se ještě bude o „sandálech“ nebo výstroji budoucích dispečerů CDP), se debatovalo o nově vznesených podnětech na ochranné pracovní prostředky a výstrojní součásti.

V termínu 22. - 24. dubna 2015 se uskutečnilo společné výjezdní  jednání PV OSŽ SŽDC a PV OZŽ ŽSR.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:

V Beskydech se setkaly dva podnikové výbory - OSŽ a OZŽ

Informace z tohoto jednání jsou uvedeny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:  

Generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Pavel Surý překvapil svým příchodem na jednání Republikové rady

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny na webu OSŽ ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:

Podnikový výbor OSŽ SŽDC předal zaměstnavateli své stanovisko ke Směrnici č. 75 „Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání"

 

Všechny strany se shodly a odsouhlasily Dohodu o poskytování VO, a to nejméně do 30.9.2015. Základní (dle PKS) sazbou jsou 4%, zvýšená VO u ŘP je 8% u vyjmenovaných pracovišť. U pracovišť infrastruktury se využívá plné povolené rozpětí VO.

Zároveň byly projednány a schváleny Zásady FKSP OŘ Praha, které přináší zvýšené i nové benefity.

 

SŽDC OŘ Praha – Ing. Zdeněk Vondrák

OSŽ – Jaroslav Veselý, Libor Šimůnek

ADP -  Petr Lorenc

FVČ –Vladimír Mařinec

UŽZ  - Hana Francová


Vítězem výběrového řízení na realizaci KOP v roce 2015 se stala společnost Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.

Středisky KOP SŽDC 2015 jsou:

Rozpis termínů poukazů KOP na jednotlivá střediska je zveřejněn na stránkách O10 intranetu  SŽDC ve složce KOP 2015:  Rozdělení poukazů KOP 2015

Účast rodinných příslušníků účastníků KOP

Stejně jako v minulém roce je i letos možné, aby  splolečně se zaměstnancem SŽDC na KOP ve stejném termínu pobýval také 1 rodinný příslušník zaměstnance.

Kompletní nabídka a informace o postupu přihlašování RP a čerpání příspěvku z C-FKSP jsou uvedeny na stánkách O10 intranetu SŽDC ve složce KOP 2015:   Nabídka pro rodinné příslušníky KOP  a  Příspěvek z C-FKSP pro RP KOP

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v kategorii Informace v článku  Miroslava Glosse   

Jednal PV OSŽ SŽDC, mimo jiné i o problematice poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům

 

Podkategorie

Právě přítomno: 175 hostů a žádný gestor