Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 bylo zahájeno předáním návrhu zaměstnavatele generálním ředitelem Ing. Pavlem Surým odborovým organizacím dne 26. září 2017. Ze strany zaměstnavatele došlo k představení svého návrhu.

Struktura návrhu (podstatné změny oproti roku 2017):

 • jedna stupnice sazeb tarifní mzdy;
 • zavedení osobního příplatku (zejm. pro ocenění praxe a odborné způsobilosti zaměstnanců);
 • zvýšení základní sazby výkonové odměny (na 5 %);
 • zavedení zvláštní odměny (komerční odbavení, licence strojvedoucího, obsluha MUV 75 a MTW 100; výpravčí v žst. Praha hl. n. a v žst. Brno hl.);
 • zrušení profesní odměny;
 • změna způsobu poskytování odměny za střežení pracoviště a její zvýšení;
 • zavedení kondičního programu (každoroční poukázky pro vybraná zaměstnání) místo kondičních pobytů;
 • zavedení náborového příspěvku (30 000,- a 50 000,-) pro profese výpravčí, elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení, návěstní technik a zaměstnanec na pozici s požadavkem na licenci strojvedoucího.

Zaměstnavatel deklaroval, že jeho předložený návrh představuje zvýšení objemu MOON proti roku 2017 o více než 1,5 % s tím, že cílem je, aby v žádném tarifním stupni nedošlo při použití osobního příplatku podle navržených pravidel a nové výše min. výkonové odměny ke snížení mzdy oproti stávajícímu stavu.

Byl dojednán termín předložení společného stanoviska ze strany odborových centrál na den 16. 10. 2017. Zároveň bylo dohodnuto výjezdní kolektivní vyjednávání v Berouně od 16. do 20. 10. 2017.

Dne 16. 10. 2017 došlo k uzavření Dohody o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2017, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.  Dále došlo k uzavření Dohody o úhradě nákladů za místnosti pro činnost příslušných odborových organizací při SŽDC.

Dne 16. 10. 2017 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání v Berouně.

V úterý 17. 10. 2017 se generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý zúčastnil výjezdního kolektivního vyjednávání.

Základní body společného protinávrhu odborových organizací:

 • navrhují platnost PKS na období 2018 - 2019;
 • nesouhlasí s Kondičním programem, požadují zachování kondičních pobytů;
 • požadují úpravu ustanovení o penzijním spoření a životním pojištění zaměstnanců (požadují text dle stávající PKS) – požadavek na zachování vazby na koncepci;
 • navrhují navýšit finanční prostředky u akcí BOZP a soc. charakteru z 50 mil. na 60 mil.;
 • požadují úpravu ustanovení u odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti - stejně postupovat také u ztráty psychické způsobilosti a dále u zaměstnanců HZS při ztrátě fyzické způsobilosti; uplatnění zaměstnanců a navýšení násobků odstupného (3, 4, 5 na 4, 6, 7; zvýšení limitu z 35 000,- na 45 000,-); požadují zrušit podmíněnost odstupného nepřijetím nabízeného místa;
 • u Přílohy č. 1 požadují ponechat původní definici vícesměnného pracovního režimu dle stávající PKS (čl. 1, bod 13); ponechat původní definici přiměřené doby na oddech a jídlo (čl. 2, bod 1); u čl. 8 navrhují vypustit návrh zaměstnavatele o nemožnosti využití pružné pracovní doby u dlouhodobě uvolněných odborových funkcionářů; souhlasí s navýšením „sick-days“ (neplacených) o dva dny na celkem 5 dní v kalendářním roce;
 • u Přílohy č. 2 souhlasí se zaměstnavatelem navrženým zrušením sazby A a B; u osobního příplatku navrhují rozšířit zohlednění délky praxe a přidat další období (25, 30, 35+); nesouhlasí s možností diferenciace osobního příplatku vedoucím zaměstnancem (+ 1%); požadují aktualizaci každý měsíc;  u čl. 13 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 20, bod 2 navrhují zachovat text dle stávající PKS; navrhují navýšit příplatky u čl. 21 – příplatek za použití izolačních dýchacích přístrojů ze 150 Kč na 350 Kč; u čl. 22 – navrhují navýšit odměnu za odklízení pozůstatků usmrcených osob nebo zvířat z 250 Kč na 500 Kč; u čl. 24 souhlasí s návrhem zaměstnavatele; u čl. 27 písm. b) navrhují u překážek na straně zaměstnavatele navýšit z 60 % na 100 % průměrného výdělku zaměstnance; u čl. 33 - výkonová odměna – navýšit základní sazbu VO z 5 % na 6 %, navrhují rozšířit seznam pracovišť s vyšší pracovní zátěží;  navrhují rozpětí VO mezi 5 až 19 %; navýšení disponibilního objemu pro VO z 5,1 % na 8 %; u čl. 38 - zvláštní odměna – navrhují přidat zvláštní odměnu také zaměstnancům v zaměstnání signalista v žst. Brno hl. n. (500 Kč); u čl. 39 navrhují navýšit odměny o + 1 000 Kč dle bodu 1 a 2 a rovněž přidat odměnu při životním výročí 60 let věku (doplnit do bodu 1 čl. 39);
 • u Přílohy 2.1 navrhují při sloučení sazeb A a B dle návrhu zaměstnavatele vycházet ze stávající sazby B navýšené o 12 %, příplatek za režim práce navrhují ve stavu 2017; navýšit služební příplatek zaměstnancům HZS (+ 100 u každé sazby), rozšířit a zvýšit příplatky (o 100 %) za výšky, hloubky a  za práci u dalších strojů (rozšíření druhů strojů);
 • u Přílohy č. 3 navrhují navýšit nominální hodnoty stravenek na 110 Kč a 90 Kč; požadují dořešení stravného zaměstnanců HZS;
 • u Přílohy č. 4 požadují ponechat znění ve smyslu zachování kondičních pobytů dle stávající PKS; požadují přesun nárokovosti ze 3 na 2 roky u některých profesí;
 • u Přílohy č. 5 (Náborový příspěvek) – akceptují návrh zaměstnavatele.

 

Dále výjezdní kolektivní vyjednávání pokračuje projednáváním sporných bodů.

 


Kolektivní vyjednávání (KV) o uzavření PKS SŽDC na období po 31.12.2017 bylo zahájeno předáním návrhu textu PKS SŽDC 2018 zpracovaného zaměstnavatelem zástupcům odborových centrál (OC) působících při SŽDC na společném jednání 26. září 2017. Na tomto jednání bylo dále dohodnuto, že společné stanovisko OC  bude vyjednavačům SŽDC předáno nejpozději do 17 hodin prvního dne výjezdního kolektivního vyjednávání, které se uskuteční ve dnech 16. - 20 října. Zaměstnavatel také předložil OC návrh textu dohody o letošním kolektivním vyjednávání, která stejně jako v minulých letech neumožňuje zveřejnění návrhu textu PKS ani dílčích návrhů v kolektivním vyjednávání. Důvodem je zejména skutečnost, že se jedná o vnitřní záležitost SŽDC, kterou není vhodné ventilovat do externího prostředí mimo železnici. 

Vedení PV OSŽ SŽDC proto zvolilo následující postup v započatém kolektivním vyjednávání:

- Na jednání PV OSŽ SŽDC 27. září byly členům PV prezentovány hlavní novinky z návrhu PKS předloženého vedením  SŽDC a následně jim byl celý text návrhu přeposlán s tím, aby s ním mohli pracovat ve svých Výborech OSŽ a ZV OSŽ a informovat o jejho obsahu vhodným způsobem členy svých ZO OSŽ a poté zaslat na vedení PV připomínky a návrhy ke KV.

- Následně PV ustanovil ze svých členů sedmičenný tým kolektivních vyjednavačů OSŽ a tři poradce. Vedoucím týmu KV byl opět ustanoven předseda PV Mgr. Martin Malý.

- V dalším průběhu jednání PV však převládl názor, že ještě dříve, než budou týmem kolektivních vyjednavačů OSŽ vyhodnoceny připomínky a nápady z jednotlivých Výborů OSŽ a ZV OSŽ, je třeba už dopředu stanovit kolektivním vyjednavačům OSŽ závaznou minimální výši celkového mzdového nárůstu, který mají v protinávávrhu OC požadovat. Tuto hodnotu následně PV OSŽ SŽDC po delší diskusi  stanovil na 15 %.

- Dále bylo na jednání PV dohodnuto, že před podpisem nové PKS budou (stejně jako loni) svolány obě republikové rady OSŽ při SŽDC  (řízení provozu a infrastruktury) pro poradu o nejvhodnějším dalším postupu kolektivních vyjednavačů. Předpokládá se termín svolání tohoto jednání dne 6. prosince 2017 v Praze.

Je ale třeba zdůraznit, že kolektivní vyjedávání zdaleka není jen dohadování o mzdovém nárůstu, protože PKS upravuje celou řadu podmínek pracovního poměru zaměstnanců SŽDC, jako např. strukturu různých příplatků a odměn, zakotvení existence dalšch  benefiů (FKSP, PP, ŽP)  délku a uspořádání pracovní doby a přestávek,  překážky v práci, dovolenou, KOP, péči o BOZP, odstupné při skončení prac. poměru, atd. Teprve všechny tyto záležitosti ve svém souhrnu vytváří určitou kvalitu podmínek pro výkon zaměstnání u SŽDC a je proto třeba jim věnovat náležitou pozornost. Pro získání co největšího množství podnětných připomínek a nápadů ke všem oblastem, které PKS upravuje, byl dnes návrh textu PKS SŽDC 2018 zaslán přímo také  ještě všem členům republikových OSŽ (řízení provozu a infrastruktury) a členům poradní sekce OSŽ SON.

PPV OSŽ SŽDC Mgr. Martin Malý

 

-

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku Podnikový výbor OSŽ SŽDC schválil tým kolektivních vyjednavačů

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ ve dvou  článcích:

Na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC byli pozváni také odboroví zástupci zaměstnanců Správ osobních nádraží

Správy osobních nádraží budou posíleny přijetím nových zaměstnanců

 

 

 

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku Podnikový výbor OSŽ SŽDC přivítal nové členy

Zpráva předsedy PV OSŽ SŽDC na IV. konferenci OSŽ SŽDC 18.05.2017 je ke stažení ZDE

Z důvodu ochrany obchodních zájmů SŽDC nezveřejňujeme na webu OSŽ přílohy zprávy - grafy a tabulky se mzdovými údaji, které obdrželi všichni delegáti konference v písemné podobě a mohou je samozřejmě ve svých ZO OSŽ poskytnout neveřejně  všem členům OSŽ - zaměstnancům SŽDC.

Děkujeme za pochopení

Mgr. Martin Malý, PPV OSŽ SŽDC

 

Souhrn volebních výsledků ze tří  podnikových konferencí OSŽ 16., 17. a 18. května 2017 v Praze je zveřejněn ve Zpravodajství On-Line OSŽ v  článku:

SOUHRN: Jaké jsou výsledky jednání tří stěžejních podnikových konferencí OSŽ?

Informace z této konference jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku: Na Podnikovou konferenci OSŽ SŽDC dorazil i generální ředitel SŽDC Pavel Surý

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve  Zpravodajství On-line OSŽ v článku: Podnikový výbor potvrdil kandidáty navržené výbory OSŽ OŘ a Republikovou radou infrastruktury

Infornace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku:

Republiková rada infrastruktury navrhla své tajemníky a také členy Ústředí OSŽ

Členové Podnikových výborů se sešli na Slovensku v Podhajské

Tentokrát připadla role hostitelů slovenským kolegům a společné jednání českého PV OSŽ SŽDC  s členy PV OZŽ ŽSR (Železnice slovenskej republiky) se uskutečnilo ve dnech 14.-16. března v Podhajské. To je obec, kterou navštěvují také řady českých turistů, díky termálním lázním, kam se jezdí za odpočinkem a relaxací. Tady, v areálu lázní se sešli na společné večeři členové obou podnikových výborů spolu s pozvanými hosty. Místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV ŽSR Ing. Darina Fabuľová přivítala našeho generálního ředitele SŽDC Ing. Pavla Surého, za slovenskou stranu Ing. Miroslava Kocáka, náměstka GŘ ŽSR pro provoz, Ing. Dušana Šefčíka, náměstka GŘ pro ekonomiku, MSc Pavola Hudáka, náměstka GŘ pro lidské zdroje a Ing. Mário Oleša, ředitele O510 GŘ.Za hospodářské vedení SŽDCIng. Pavla Kouckého, personálního ředitele, Bc. Jitku Dolejšovou, dále předsedu OZŽ Mgr. Františka Zaparaníka, místopředsedu OZŽ Ľudevíta Mikloše, předsedu Podnikového výboru SŽDC Mgr. Martina Malého spolu s tajemníky PV. Samozřejmě také všechny přítomné české a slovenské členy PV. „Jsem velmi rád, že dobře funguje spolupráce nejen mezi naší a slovenskou železnicí, ale také mezi našimi a slovenskými odborovými svazy,“ řekl Ing. Surý. Zmínil se pochvalně o turnaji v kopané, který má hezkou přátelskou atmosféru a je každoročně pořádán Odborovým sdružením železničářů. „Setkáváme se nejen tady při sportu se slovenskými kolegy, ale i na takových akcích jako je brněnská VINOPA.“ Zmínil se také o uzavřené PKS na SŽDC a připomněl, že letošní rok je významný pro OSŽ konáním podzimního sjezdu. Popřál všem hezký večer a omluvil se, že se nemůže účastnit zítřejšího společného jednání. Druhý den, 15. 3. dopoledne měly oba podnikové výbory samostatná jednání. Náš PV s účastí Ing. Pavla Kouckého a Bc. Dolejšové zrekapituloval stav plnění uložených úkolů, u řady z nich konstatoval, že dále trvají. To se týkalo mimo jiné Hasičské záchranné služby SŽDC, kde tajemník PV Adolf Hradílek a člen PV Marcel Bortl informovali o hledání finančních prostředků na realizaci plánovaných staveb, kdy jsou vyčleněny prostředky na novou techniku a vybavení prostředky, ale nejsou prostory, kam je uložit. V bloku informací zazněla informace z jednání komise pro strukturu OSŽ, novém pojišťovacím produktu pro zaměstnance, jeho výhodnosti s použitím příspěvku zaměstnavatele.Jedná se o  pojištění s  jednotným příspěvkem SŽDC 750 Kč měsíčně, které by v případě uzavření smlouvy se SŽDC mohlo být novým zaměstnancům nabízeno namísto kapitálového životního pojištění pojištění NN Životní pojišťovny, které pojišťovna přestala novým zaměstnancům SŽDC nabízet ke 30.11. loňského roku. K tomu proběhla i rušná diskuse, kdy někteří členové PV dokonce navrhovali na nové produkty životného pojištění vůbec nepřispívat a namísto toho poskytovat pouze příspěvek na penzijní připojištění navýšený o 750 Kč. „Mělo by být ponecháno na vůli zaměstnance, jaký produkt si vybere,“ uzavřel diskusi o výhodnosti, nebo nevýhodnosti investičního životního pojištění tajemník PV Petr Štěpánek. O obsahu jednání Republikové rady řízení provozu 3. března v Praze a společném jednání OC s vedením SŽDC 24. února, kde byl předložen rozpis MOON a prostředků FKSP pro OJ hovořil předseda PV Martin Malý. Připojil také některé ze svých poznatků a dojmů z jednání železniční sekce ETF v Bruselu 9. března, kterého se účastnil. Mimo jiné poznamenal, že „podnikatel pan Jančura plánuje jezdit do Vídně s tím, že by se měnily posádky vlaků na hranicích, což by měla zajišťovat personální agentura, toho se rakouští železniční odboráři samozřejmě obávají.“ „Mnohé tu bylo již diskutováno,jedna z věcí, která trápí naše zaměstnance, jsou režijní jízdenky, to tu ještě nebylo otevřeno,“ zahájil své vystoupení Ing. Koucký. Celou věc budeme pozorně sledovat a jistě existuje názor, jak by se mělo postupovat z hlediska SŽDC, řekl. Dále hovořil o postavení zaměstnanců HZS u nás a na Slovensku. Doplnil také informace k novému produktu investičního životního pojištění, hovořil o tom, co se řeší v současné době  v oblasti čerpání prostředků z C-FKSP, začínajícím nástupu zaměstnanců na KOP s tím, že podle jeho názoru není problém akceptovat návrh OSŽ na  rozšíření portfolia ozdravných pobytů o tzv. dodatkové ozdravné pobyty pro pojištěnce ZP MV. O řadě témat ve vystoupení Ing. Kouckého se pak dlouze diskutovalo, na příklad o tom, jak by mohla probíhat nabídka ozdravných pobytů zaměstnanců, o pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu při dopravní nehodě na pracovní cestě, využívání prostor pro činnost odborové organizace atd. Tématu pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem se podrobně věnoval JUDr. Petr Večeř, vedoucí oddělení ESO OSŽ. V dalším bloku jednání pak předseda PV popsal uvažované varianty postupu volby tajemníků PV a předsedy PV na podnikové konferenci, na kterou zároveň pozval zástupce hospodářského vedení SŽDC. Při přípravě této konference mají velkou roli Výbory OSŽ při Oblastních ředitelstvích tím, že navrhují nejen delegáty konference, ale také kandidáty na tajemníky PV, na členy PV, členy Ústředí OSŽ a dávají návrh i na kandidáta na předsedu OSŽ. Dopolední jednání zakončil informací inspektor BOZP OSŽ Jaroslav Leština o prověrkách na pracovištích a termínech školení dobrovolných inspektorů BOZP při ZO. Poslední tečku udělal tajemník PV Adolf Hradílek sdělením, že fotbalový turnaj OSŽ SŽDC letos proběhne ve dnech 20.-22. června.

Společné jednání Podnikových výborů OSŽ SŽDC a OZŽ ŽSR zahájila Ing. Darina Fabuľová.

Po samostatných jednáních českého a slovenského PV proběhlo v odpoledních hodinách společné jednání za účasti již jmenovaných čtyř zástupců hospodářského vedení ŽSR a dvou zástupců SŽDC. Přítomné opět přivítala místopředsedkyně OZŽ a předsedkyně PV ŽSR Ing. Darina Fabuľová. O úvodní slova požádala personálního ředitele GŘ SŽDC Ing. Pavla Kouckého. „Pan generální ředitel Surý řekl včera večer téměř vše a tím bych mohl skončit,“ začal Ing. Koucký a popřál hned slovenským odborářům, aby na svém květnovém sjezdu dobře a odpovědně zvolili své zástupce. Hovořil pak o tom, co se od posledního setkání událo na SŽDC, vzpomenul nábor nových zaměstnanců a velké investiční akce, které se již v loňském roce začaly realizovat a letos pokračují. Hovořil o centralizaci v řízení provozu, která měla podle původních předpokladů přinést úsporu 1250 zaměstnanců, (dnes je to již 1289 zaměstnanců) kteří by měli z řízení provozu odejít, aniž by to mělo negativní vliv na naši firmu, dále o přijetí nových zaměstnanců do OJ Správ osobních nádraží a dalším očekávaném vývoji u SŽDC. Zmínil potřebu kvalifikovaných zaměstnanců a také jejich odměňování. To krátce okomentovala Ing. Fabuľová, že stejnou potřebu náboru kvalifikovaných zaměstnanců mají také, ale z velkého počtu zájemců je jen málo vhodných uchazečů o tuto práci. O situaci na slovenské železnici hovořil Ing. Kocák, náměstek generálního ředitele ŽSR pro provoz. „Co závidíme české straně, jsou rozsáhlé investice, druhá strana zase nám naše uspořádání“ řekl Kocák, poděkoval za pozvání a řekl, že si velmi váží toho, že udržujeme vzájemně tyto vztahy. Na slovenské železnici došlo během roku k výměně několika generálních ředitelů, zabezpečujeme správu a údržbu infrastruktury, prošli jsme do dnešního stavu také mnoha změnami, myslím, že současný model je nastaven dobře, máme rozběhnuté některé projekty centralizace kontrolingu činností, zajímaly by mě vaše zkušenosti, jaké máte, dodal Ing. Kocák. Za pozvání pak poděkoval předseda PV Martin Malý a navázal na informaci Ing. Kouckého o snižování počtu zaměstnanců v řízení provozu, že jsme zpočátku měli velké obavy z tohoto kroku. Přiblížil pak současnou strukturu SŽDC, přechod zaměstnanců (z RSM ČD) zabezpečujících správu budov, hovořil o kolektivním vyjednávání a podepsané PKS, navýšení tarifních mezd o 3,4 %. Připomněl také, že máme „supervolební rok“, kdy se bude v květnu volit do podnikových výborů, v říjnu budou parlamentní volby a v listopadu sjezd OSŽ. O složitém vyjednávání na ŽSR a uzavření Podnikové kolektivní smlouvy, které směřovalo až k vyhlášení stávkové pohotovosti, hovořila Ing. Fabuľová. „Jakýkoli nárůst mzdy byl podmiňován propouštěním zaměstnanců, s tím jsme zásadně nesouhlasili, stáli jsme před rozhodnutím, zda vstoupit od ostré stávky,“ dodala Ing. Fabuľová. Došlo to až k jednání před zprostředkovatelem, které trvalo téměř měsíc, potom došlo konečně k dohodě a částečnému navýšení mezd. Dnešní jednání PV bylo také poslední, předsjezdové a chtěli bychom posílit pravomoci podnikových výborů, uzavřela Ing. Fabuľová. Závěrečné slovo dostal předseda OZŽ Mgr. František Zaparaník. „Myslím, že si máme vždy co říci, je to o vzájemné spolupráci a dobrých vztazích a já vám chci velmi poděkovat, jsem rád, že jsem s vámi tady mohl být,“ Rozhovor s předsedou OZŽ přineseme v některém z čísel Obzoru.

Miroslav Gloss


 


Podkategorie

Právě přítomno: 222 hostů a žádný gestor