Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku  31. zasedání Podnikového výboru OSŽ SŽDC

Jednání o stanovení výše výkonové odměny v OŘ SŽDC Praha nepřineslo ani 1.3. žádný výsledek. Zástupci OSŽ argumentovali nutností umožnit okamžitou odměnu za nadstandartní pracovní výsledky zaměstnancům, možností kontrolovat výši udělené výkonové odměny a vyhodnotit po určitém období skutečnou míru přiznaných odměn pro jednotlivá pracoviště. Tyto možnosti byly podporovány i ostatními odborovými organizacemi s jedinou výjimkou ADP, která možnosti pružné diferenciace, kontroly a vyhodnocení po ukončení daného časového období nepřijala a trvala na výrazně zvýšené výkonové odměně na úkor drtivé většiny zaměstnanců.

Vzhledem k těmto skutečnostem nebyla možná dohoda dle čl. 33 platné PKS SŽDC 2016 – 2017. Zaměstnavatel nyní dle svého oznámení přistoupí k uskutečnění výplaty zvýšené výkonové odměny ve vlastní pravomoci.

Je podivné, že zástupci ADP nadále nepřijímají názor, že motivační složka mzdy je určena pro všechny zaměstnance SŽDC a nikoli výhradně pro úzkou skupinu provozních zaměstnanců s nejvyšší tarifní mzdou na úkor většiny. Anebo to není podivné?

Libor Šimůnek

 

 

 

 

 

První letošní jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC zahájil první místopředseda OSŽ.

Vladislav Vokoun byl prvním hostem jednání Podnikového výboru, které se konalo 21. ledna v domě Bohemika v Praze. Ve svém vystoupení popřál všem členům PV do nového roku zdraví a pohodu a pokračoval blokem informací o aktuálním dění. Popsal průběh jednání dozorčí rady Českých drah den předtím, které, jak řekl, „avizovaným záměrem převodu majetku z Českých drah na SŽDC se ale vůbec nezabývalo a o termínu převodu k 1. 4. 2016 silně pochybuji. Naše stanovisko k celé věci všichni znáte,“ řekl Vokoun. Vyjmenoval pak řadu věcí a kroků, které již měly být připraveny, k nim patří novelizace zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a konstatoval, že nejsou poskytovány služby podle unijního práva, problémem také stále zůstává cena za převáděný majetek. Vladislav Vokoun pak hovořil i o naší účasti v odborové centrále ASO a účasti zástupců OSŽ na jednání tripartity, zmínil se rovněž o naší účasti v tzv. Bezděkově komisi, která se zabývá řešením důchodové problematiky. Své vystoupení pak uzavřel informací o tom, jak budou v letošním roce poskytovány příspěvky na rekreaci bývalým zaměstnancům železnice a za jakých podmínek. Jednání pak pokračovalo kontrolou plnění usnesení, které se ujal předseda Podnikového výboru Mgr. Martin Malý.  Jednotlivé body usnesení a jejich plnění komentovali tajemníci PV. O jednání členů Ústředí OSŽ v Rajeckých Teplicích hovořil tajemník PV Petr Štěpánek. V nastalé diskusi se pak mluvilo o kondičních pobytech zaměstnanců v letošním roce, které se nově týkají i dalších zaměstnání a o možnostech čerpání prostředků FKSP v organizačních jednotkách na rekreaci, kulturní a sportovní činnost. K další části jednání se pak dostavili zástupci zaměstnavatele - ředitel odboru personálního Ing. Pavel Koucký, spolu s Ing. Hanou Kohoutovou, Ing. Evženem Pospíšilem a Bc. Jitkou Dolejšovou. Osmého ledna dostal PV k projednání materiály, o kterých bude dnes ještě hovořeno. „V každém případě jsme připraveni na projednání všech materiálů souvisejících s aplikací PKS. Školení nové PKS SŽDC začne 27. ledna v Ostravě a pak budou stanoveny další termíny,“ řekl Koucký. S novinkami zaměstnance seznámí časopis „Moje železnice“ a prvního února budou otvírány obálky s nabídkami na kondiční pobyty. Prvního února dojde k otevření a obsazení pracoviště CDP Praha, tím začíná etapa obsazování tzv. „ostrých sálů“ a provozování cvičného sálu, sdělil dále. V další části dostal slovo tajemník PV Štěpánek, který seznámil s jednotlivými materiály, předloženými PV k projednání. Vysvětlení k nim pak podali, jak Ing. Koucký, Ing. Kohoutová a Ing. Pospíšil. O některých materiálech a pokynech se pak diskutovalo, týkalo se to zejména materiálu, který hovoří o vyslání zaměstnance na pracovní cestu. K materiálu, který se týká výstrojních součástek, navrhl tajemník PV Paleček zvýšení přídělu výstrojních bodů o 25 % z důvodu, že se šije z kvalitnějších materiálů, jejichž bodová cena je vyšší. Jednání PV uzavřel Ing. Pospíšil informací o zahájení prověrek BOZP od 15. února na pracovištích s tím, že prověrky budou i zaměřeny na stav sanitárních zařízení na pracovištích.

                                                                                              Miroslav Gloss


Výklad a příklady ke stravenkám SŽDC 2016 (doplněná verze ze 13.1.2016)   KE STAŽENÍ ZDE

 

Nová pravidla pro prezenční listiny na akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016

 Zde uvádíme odkazy  na  nový závazný vzor prezenční listiny pro všechny akce s příspěvkem z FKSP SŽDC 2016 a to:  

                 ve formátu pdf KE STAŽENÍ ZDE             nebo       ve formátu xls KE STAŽENÍ ZDE

 

Změna oproti dosavadní praxi spočívá v tom, že nově je na prezenčních listinách u zaměstnanců třeba uvádět také osobní číslo zaměstnance (uvedeno na služebním průkazu nebo také např. na každé výplatní pásce).

 

U rodinných příslušníků  zaměstnance se nově uvádí také  jejich  rok narození  a osobní číslo zaměstnance, jehož jsou rodinným příslušníkem. (Podpis za dítě může učinit jeho zákonný zástupce)

 

U důchodců (bývalých zaměstnanců) je nově třeba na prezenčních listinách uvádět také rok narození, rok odchodu do důchodu a název organizační složky zaměstnavatele, ze které odešli do důchodu.

 

Za důchodce SŽDC se pro účely FKSP pokládají všichni důchodci, kteří odešli do důchodu od některé organizační složky SŽDC a dále také všichni bývalí zaměstnanci ČD, kteří odešli od některé organizační složky ČD do důchodu  před 1.1.2003.

 

Pravidla pro vyplnění prezenčních listin jsou názorně  uvedena příkladem ve vzoru - viz odkazy shora.

 

Mgr. Martin Malý, předeseda PV OSŽ SŽDC

Pozvánka, termíny školení a informace k přihlášení  KE STAŽENÍ ZDE

Text PKS SŽDC 2016 - 2017 - ve formátu pdf - ZDE

Pro informace klikněte zde:   Hlavní změny v PKS SŽDC 2016 - 2017

8. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 14. 12. 2015

Dne 14. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace závěrečné jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Za účasti generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Ing. Pavla Surého a vedoucích představitelů všech odborových centrál při SŽDC byly předkládány návrhy zaměstnavatele a odborových centrál s následujícím výsledkem:

Základní nově sjednané parametry:

  • platnost základního textu PKS vč. přílohy č. 1 na období 2016 – 2017 (přílohy č. 2 – 4 mají platnost 1 rok),
  • zvýšení tarifních mezd o 2,0 % oproti roku 2015,
  • základní sazba výkonové odměny: 4,3 %,
  • rozpětí základní sazby výkonové odměny u oblastních ředitelství, kde dojde k dohodě s odborovými organizacemi v rozpětí 4 až 12 % tarifní mzdy,
  • minimální výše objemu mzdových prostředků bez ostatních osobních nákladů pro výplatu výkonové odměny: 4,6 % mzdových tarifů stanovených zaměstnancům
  • profesní odměna v parametrech roku 2015,
  • rozšíření okruhu zaměstnanců s nárokem na KOP o vybraná zaměstnání infrastruktury.

Ve středu 16. prosince 2015 bude provedeno technické čtení textu za účasti zaměstnavatele a odborových centrál – následně dojde ke zveřejnění textu.

Podkategorie

Právě přítomno: 165 hostů a žádný gestor