Složení PV OSŽ SŽDC

Dne 26. 9. 2018 byl mimořádně svolán Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., z důvodu náhlého rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČD Cargo, a. s., o změně stanov, a to 27 dní před plánovanými volbami do Dozorčí rady ČD Cargo, a. s. Tímto usnesení valná hromada snížila počet zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze tří na dva.Podotýkám, že totožná valná hromada před čtyřmi měsíci rozhodla o navýšení počtu zástupců zaměstnanců v Dozorčí radě ze dvou na tři, bez ohledu na finanční náklady, které nyní uvádějí jako důvod změny. S touto informací jsme byli seznámeni dne 24. 9. 2018 vedením společnosti ČD Cargo, a. s., v úvodu jednání odborových centrál, a to že k této změně dochází bez jakéhokoliv racionálního důvodu. Bezprostředně po této informaci jsem požádal ministra dopravy pana Ťoka o urychlenou schůzku k této situaci. Schůzka se uskutečnila druhý den (25. 9.) ráno s vysvětlením našich obav o uskutečnění vyhlášených voleb do Dozorčí rady ČD Cargo v termínu, který by neohrozil celý chod společnosti, a dále o postupu a přístupu Představenstva ČD, a. s., k rozhodování o dění v ČD Cargo, a. s. Ministr dopravy přislíbil, že celou záležitost projedná s předsedou představenstva ČD, a. s. a ČD Cargo, a. s. V odpoledních hodinách mě informoval, že oba dva předsedové představenstva udělají vše proto, aby se moje obavy nenaplnily a volby do dozorčí rady proběhly dle schváleného harmonogramu. Taková rozhodnutí představenstva ČD, a. s., považuji za ohrožující a pro mne nepřijatelná z důvodu rozkolísávání společnosti ČD Cargo, a. s. 

      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., si na rozdíl od valné hromady uvědomuje časovou tíseň, a proto svým rozhodnutím umožní ve zkrácené lhůtě projednat všechny potřebné dokumenty týkající se připravovaných voleb, a tím zajistí, aby ve dnech 22. - 25. 10. 2018 mohly být volby uskutečněny. 

      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a. s., nově hlasoval a rozhodl o nominaci dvou kandidátů OSŽ na členy Dozorčí rady ČD Cargo, a. s.: Radka Nekoly a Bc. Marty Urbancové. 

     Chci touto cestou poděkovat Petrovi Skrečkovi, který byl kandidátem OSŽ, za jeho aktivní účast a osobní přístup. Byl bych moc rád a doufám, že se zaměstnanci nenechají otrávit přístupem představenstva ČD, a. s., a volby v naší společnosti ČD Cargo, a. s., proběhnou za vysoké účasti. 

 

Radek Nekola, předseda PV OSŽ ČD Cargo, a. s.

Ve dnech 27-29.8 se konalo pravidelné jednání Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Na tomto jednání byli zvoleni kolektivní vyjednavači pro kolektivní vyjednávání o podobě PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2019. Také byli zvolen rozšířený tým, který se bude podílet na zpracování prvotního protinávrhu. 

Vzhledem k tomu, že ve dnech 22-25.10 2018 budou probíhat ve společnosti ČD Cargo, a.s. volby zástupců zaměstnanců do Dozorčí rady, bude návrh PKS 2019 předložen až po uskutečnění těchto voleb. Očekáváme předložení návrhu poslední říjnový týden.

Kolektivní vyjednavači: 

Nekola Radek - vedoucí týmu, Bc. Urbancová Marta, Bc. Lomnančiková Blanka, Radkovič Zdeněk, Skrečka Petr, Doležal Petr.

Rozšířený tým:

Hurychová Eva, Lišková Linda, Malounová Ivana, Kubička Petr, Závora Jiří, Heinz Rostislav, Kundrik Pavel. 

 

Aktuální informace z kolektivního vyjednávání bude zveřejňovat na našem twitterovém účtu: https://twitter.com/PV_OSZ_CDC

 

Usnesení 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. konané dne 17.května 2017 v Praze

________________________________________________________

4. Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s.:

1.      Schvaluje:

1.     Jednací řád 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

2.     Volební řád 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

3.     Pracovní představenstvo 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s. ve složení: Radek Nekola, Bc. Urbancová Marta, Skrečka Petr, Malounová Ivana, Závora Jiří

4.     Pracovní komise 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.:    

-       Mandátová komise: Šafránek Bohumil, Kaňová Radka, Englic Martin, Markvart Martin, Feber Miroslav

-       Volební komise: Kloboučník Ivan, Ing. Pavelková Miroslava, Herainová Dita, Šírová Anna, Froněk Tomáš

-       Návrhová komise: Jiránek Bořivoj, Procházka Alexandr, Hošnová Anna, Závorová Jiřina, Mitrič Radomír

Zapisovatele jednání: Hubicsák Mikuláš, Hanzalíková Martina

Ověřovatelé zápisu: Ing. Janáková Věra, Teplíková Miroslava, Šuláková Ivana

5.     Zprávu o činnosti PV OSŽ ČD Cargo, a.s. za uplynulé volební období, předloženou předsedou PV OSŽ ČD Cargo, a.s. panem Radkem Nekolou

                      

2.      Bere na vědomí:

1.    Vystoupení hostů 4. Podnikové konference OSŽ ČD Cargo, a.s.

2.     Kandidaturu na předsedu OSŽ p. Vladislava Vokouna, Mgr. Martina Malého a  Bc. Jaroslava Pejšu

 

3.      Zvolila:

1.      Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo, a.s. ve složení:

Radek Nekola, Bc. Marta Urbancová, Bořivoj Jiránek, Linda Lišková, Bc. Blanka Lomnančiková, Jiří Závora, Eva Hurychová, Zdeněk Radkovič, Tomáš Gilg, Bohumil Šafránek, Ivana Malounová, Petr Kubička, Jindřich Nohal, Ing. Věra Janáková, Eva Chovancová, Petr Doležal, Marek Kochan Pavel Kundrik, Petr Skrečka, Heinz Rostislav, Antolič Pavel.

2.      Předsedu Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Radka Nekolu

3.      Tajemnici Podnikového výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. Bc. Martu Urbancovou

4.      Zvolila kandidáty na členy Ústředí OSŽ pro příští volební období:

Radka Nekolu, Martu Urbancovou, Petra Doležala, Bořivoje Jiránka a Petra Kubičku.

 

4.      Navrhuje:

1.     Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s. navrhuje VII. Sjezdu OSŽ zvolit za členy Revizní komise p.Lopraisovou Lenku, p.Stejskalovou Janu,

2.     Podniková konference OSŽ ČD Cargo, a.s. navrhuje VII. Sjezdu OSŽ zvolit Předsedkyní Revizní komise p.Sasínovou Barunku.

 

5.      Doporučuje:

1.     Jako delegáty VII. Sjezdu OSŽ: Radkovič Zdeněk, Gilg Tomáš, Hurychová Eva, Rigová Monika, Lomnančiková Blanka, Heinz Rostislav, Závora Jiří, Skrečka Petr, Kácovský Ladislav, Lišková Linda, Malounová Ivana, Šafránek Bohumil, Teplíková Miroslava, Kundrik Pavel, Řičica Vladimír, Kochan Marek, Sýkora Petr, Pištora Tomáš, Nohal Jidřich, Lukášová Iveta.

 

6.      Ukládá:

Podnikovému Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s.

1.     V rámci ekonomických možností zvyšování úrovně PKS ČD Cargo, a.s.

2.     Být aktivní při společném obhajování práv a potřeb našich členů v rámci OSŽ.

Předsedovi Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s

1.     Pokračovat v plnění Memoranda o vzájemné spolupráci OSŽ a OZŽ na úrovni Podnikových Výborů.

Výborům OSŽ ČD Cargo, a.s. PJ a SOKV

1.     Vyžadovat důsledné plnění PKS a všech platných interních norem.

2.     Přenášet informace z jednání Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s.

 

7.      Vyslovuje poděkování:

1.     Všem členům a funkcionářům základních organizací OSŽ, za jejich práci pro členskou základnu a OSŽ, a to zejména těm, jejichž mandát vypršel a do nového volebního období již nekandidovali.

2.     Všem členům Podnikového Výboru OSŽ ČD Cargo, a.s. za jejich práci během uplynulého volebního období.

3.     Členům přípravného výboru, členům všech pracovních komisí a zaměstnancům OSŽ za přípravu této konference.

 

Předseda návrhové komise: Bořivoj Jiránek

Na základě rozhodnutí PV OSŽ ČD Cargo, a.s. byl zřízen Twitterový účet, kde nás můžete sledovat: www.twitter.com/pv_osz_cdc

Naší snahou bude poskytovat rychlé, krátké a aktuální informace o jednáních sociálních partnerů ve společnosti ČD Cargo, případně další důležité zprávy z médií, které se budou týkat nákladní železniční dopravy. Chceme zde prezentovat naši práci, její hloubku a rozsah.

Složení PV OSŽ ČD Cargo, a.s. ve formě tabulky:

Kalendář akcí PV OSŽ ČD Cargo, a.s.

rok 2017 byl nejen pro vládu ČR, ale i pro OSŽ rokem volebním. Tento rok přinesl nejen podstatné změny ve složení jednotlivých ZV OSŽ, ale také ve vedení OSŽ, kde se objevily některé nové tváře.

Zda na podkladě těchto změn nastartuje OSŽ nový směr fungování, se teprve uvidí. V každém případě čekají celé OSŽ nelehké úkoly, které vycházejí ze změn v legislativě, a které by měly směřovat k zachování zaměstnanosti v regionech, kam proniká nejen robotizace, ale i zahraniční investoři.

Záleží pouze na každém z nás, jak si s danou problematikou poradíme. Neměla by to být pouze otázka pozice síly, protože ne nadarmo se říká: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Toto určitě není základním posláním odborů. Tím by měl být tlak na uzavření kvalitních kolektivních smluv a na růst mezd zaměstnanců v podnicích. Odbory by rovněž měly být politicky neutrální. Jejich hlavním cílem je přece chránit práva zaměstnanců.

Nelehký úkol čeká i vedení NeRV OSŽ, stejně tak jako v minulých letech, kdy byl ve vedení NeRV OSŽ Miroslav Novotný.

NeRV OSŽ si dovoluje poděkovat bývalému místopředsedovi OSŽ a předsedovi NeRV OSŽ Miroslavu Novotnému za jeho příkladnou dlouholetou činnost pro OSŽ a NeRV OSŽ, kdy se snažil hájit zájmy ZO OSŽ u jednotlivých společností, kde má OSŽ členskou základnu.

Na závěr mého zamyšlení mi dovolte popřát Vám úspěšný a pohodový rok 2018

 

Bc. Renata Dousková

místopředsedkyně OSŽ

a

předsedkyně NeRV OSŽ

Pars nova a.s. je tradiční česká firma s významným postavením na domácím trhu v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel.

Od roku 2008 je Pars nova a.s. součástí skupiny Škoda Transportation, která má v oboru dopravního strojírenství silné postavení na domácím i světovém trhu. Po začlenění do skupiny byly realizovány rozsáhlé investice do rozvoje technologií a výrobního zázemí, což podpořilo celkovou stabilizaci společnosti a vedlo k jejímu růstu. Spojení zázemí silné skupiny a více než 60ti let zkušeností společnosti Pars nova a.s. vytváří důležitý předpoklad pro úspěšné působení na trhu a pro naplňování požadavků klientů.

Společnost nabízí svým klientům technicky a ekonomicky zajímavá řešení, která vedou ke zvyšování efektivity, bezpečnosti a komfortu cestování po železnici a městskou hromadnou dopravou.

 

Hlavní činnosti firmy:

modernizace, rekonstrukce, hlavní a periodické opravy, opravy násilných poškození, výroba kolejových vozidel, výroba konstrukčních celků, výroba náhradních dílů železničních kolejových vozidel a tramvají.

 

Modernizace:

motorových vozů a jednotek, elektrických jednotek, elektrických lokomotiv, osobních vozů, tramvají, agregátů.

Přestavby:

motorových vozů na řídicí vozy.

 

Opravy:

motorových vozů a jednotek, elektrických jednotek, elektrických lokomotiv, osobních vozů.

 

Výroba a montáž:

konstrukčních celků, tramvají.

 

Pars nova a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001 TÜV CERT a ČSN EN ISO 14001:2005.

 

Za dobu existence podniku prošlo výrobními halami Pars nova a.s. několik tisíc vozidel, které se zde dočkaly potřebných modernizací a oprav.

 

Společnost vytváří modernizacemi kolejových vozidel ekonomickou alternativu nákupu vozidel nových.

 

Své novinky firma Pars nova a.s. prezentuje každoročně i na významných veletrzích jak v ČR, tak i v zahraničí:

 

InnoTrans Berlín – mezinárodní veletrh kolejových vozidel,

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno – Transport a Logistika,

Czech Raildays Ostrava – mezinárodní veletrh kolejových vozidel.

Znalosti a vysoká kvalifikace zaměstnanců, reference a dlouholeté zkušenosti získané z řady modernizačních a opravárenských projektů byly a jsou hlavním základem pro zahájení dalších perspektivních projektů.

 

Pars nova a.s. má sídlo v malebném Šumperku (35 tis. obyvatel), v podhůří Jeseníků. Má cca 800 zaměstnanců a je jednou z největších firem v šumperském regionu.

 

Podle informací předsedy ZO OSŽ Pavla Horáka se už přes dva roky čítají mezi nezařazené a statut těchto organizací má řešit sjezd OSŽ.

RYKO a. s. je ryze českou akciovou společností a díky kontinuálnímu růstu je v současné době přední železniční opravnou v Evropě. RYKO spojuje prostřednictvím svých 245 zaměstnanců výhody rodinné firmy s principy fungování evropsky uznávané opravny. Díky řadě certifikací a oprávnění poskytuje RYKO komplexní službu zahraničním a českým zákazníkům – majitelům železničních nákladních vozů napříč celou kontinentální Evropou v té nejvyšší kvalitě.

RYKO a.s. se specializuje na celou plejádu služeb souvisejících s kontrolou, technickou prohlídkou, opravou, rekonstrukcí nebo čistěním železničních nákladních vozů všech řad a typů. K tomu jsme vybaveni vyspělou linkou na opravy dvojkolí či podvozků, stejně jako boxovými stáními pro tryskání, lakování, běžné či rozsáhlé opravy. Čištění cisternových vozů a provádění těsnostních i periodických zkoušek vozů přepravujících třídu nebezpečnosti 2, 3, 6, 8 a 9 dle RID jsou samozřejmým doplněním jejich služeb, stejně jako mobilní servis. Vysoká flexibilita, profesionalita a rozmanitost poskytovaných služeb jsou základními principy jejich partnerství se zákazníky. Znalost potřeb zákazníků, kvalitní tým odborníků, vyspělá technologie a firemní kultura je cesta, kterou se v opravárenství vydali do 21. století.

Firma má 246 zaměstnanců, včetně odloučených pracovišť v Kralupech nad Vltavou a ve Škodovce Mladé Boleslavi.

V současnosti má zdejší odborová organizace 39 členů.

Společnost LEGIOS byla založena v Lounech v roce 1873 jako opravna železničních kolejových vozidel. Postupně se rozvinula i výroba nových vagónů a s tím související výstavba výrobních hal na opravy, servis a modernizace všech kolejových vozů.

Dnes se LEGIOS řadí se svou 140letou tradicí, masivními investicemi do moderních technologií a vlastním vývojovým centrem k nejstarším a největším evropským výrobcům a opravnám kolejových vozidel.

Mezi klíčové aktivity společnosti LEGIOS patří:

 výroba a prodej nových železničních nákladních vagónů, lokomotiv a železničních komponentů

 servis, opravy, modernizace a remotorizace použitých železničních vozidel všech značek

 výzkum a vývoj, projektová a konstrukční činnost

Společnost se stále častěji stává vítězem tendrů a díky mezinárodnímu obchodnímu růstu se dnes z firmy stal významný evropský hráč v oboru železniční techniky.

Export LEGIOS má široký záběr, dodává nejenom do Evropy, ale i do bývalých zemí SNS.

Společnost zaměstnává přes 1 300 zaměstnanců.

Kvalitě životního prostředí a šetrnému přístupu ke všem výrobním a obchodním činnostem přikládá LEGIOS velký význam.

V oblasti společenské odpovědnosti patří k hlavním cílům firmy produktový vývoj, výroba a prodej s minimálními riziky nepříznivých dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Společnost zavedla systém řízení, jehož součástí jsou i procesy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, environmentální systém řízení ISO 14001:2005 a systém řízení jakosti ISO 9001:2000.

Výrobní závody LEGIOS pokračují v dosavadní spolupráci s obcemi a obecně prospěšnými společnostmi a v oblastech své působnosti uplatňují principy sociální odpovědnosti. LEGIOS podporuje smysluplné projekty, které, ať už na místní nebo regionální úrovni, garantují konkrétní přínos pro lidi žijící v obcích dotčených podnikatelskou činností firmy.

 

Firma LEGIOS vlastní například certifikáty:

 

 Uznání od Eisenbahn-Bundesamt Bonn EBA k provádění svářečských prací na nádržích cisternových vozů pro přepravu nebezpečného nákladu podle RID.

 Osvědčení vydané Drážním úřadem ČR o způsobilosti výrobce ke svařování cisteren železničních cisternových vozů určených pro přepravu nebezpečných látek podle předpisu RID.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava D-8/2008 k nedestruktivnímu zkoušení drážních vozidel.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava Zv-25/2011 k svařování drážních vozidel.

 Oprávnění od Úřadu pro regulaci železniční dopravy Bratislava K-17/2008 k výrobě, montáži, opravám, rekonstrukcím a údržbě určených technických zařízení tlakových.

 Certifikát od výrobce brzdových zařízení DAKO-CZ Třemošnice k opravám brzdových přístrojů DAKO.

 Systém jakosti ISO 9001:2008

 Oprávnění k revizím vozů zařazených u ČD, Railion, ÖBB, ŽSR

 Environmentální systém řízení ČSN EN ISO 14001:2005

 LEGIOS – certifikovaným střediskem firmy Knorr-Bremse SfSF GmbH a DAKO-CZ v oblasti oprav brzdových zařízení

 Osvědčení udělené ČD opravňující k opravám mechanických dílů podvozků železničních kolejových vozidel dle platných TP

 Osvědčení udělené ČD opravňující k výrobě a opravám listových pružnic všech typů pro železniční kolejová vozidla dle platných TP

 Řada dalších vlastních oprávnění pro Českou republiku a zahraničí

Akciová společnost JLV, a.s. byla založena v roce 1992. Hlavním předmětem podnikání je zajištění kompletního servisu v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti. Kromě cateringových služeb nabízí společnost výrobu balených baget a sendvičů značky Dundee, provoz hotelu Abito, koncept firemní samoobslužné restaurace Momento, provoz bageterie Pappata. Dále prostřednictvím dceřiné společnosti JPServis provozuje obchodní síť prodejen PONT a prostřednictvím dceřiné společnosti BK Team restaurace Burger King.

JLV je členem odborného sdružení IRCG
(International Rail Catering Group).

Dalšími aktivitami firmy jsou pronájmy nebytových prostor.

Rozvíjejícím se tržním segmentem je revitalizace železničních stanic, na které se JLV podílí prostřednictvím svých dceřiných společností.

Podkategorie

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor