Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny na webu OSŽ ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:

Podnikový výbor OSŽ SŽDC předal zaměstnavateli své stanovisko ke Směrnici č. 75 „Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání"

 

Všechny strany se shodly a odsouhlasily Dohodu o poskytování VO, a to nejméně do 30.9.2015. Základní (dle PKS) sazbou jsou 4%, zvýšená VO u ŘP je 8% u vyjmenovaných pracovišť. U pracovišť infrastruktury se využívá plné povolené rozpětí VO.

Zároveň byly projednány a schváleny Zásady FKSP OŘ Praha, které přináší zvýšené i nové benefity.

 

SŽDC OŘ Praha – Ing. Zdeněk Vondrák

OSŽ – Jaroslav Veselý, Libor Šimůnek

ADP -  Petr Lorenc

FVČ –Vladimír Mařinec

UŽZ  - Hana Francová


Vítězem výběrového řízení na realizaci KOP v roce 2015 se stala společnost Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.

Středisky KOP SŽDC 2015 jsou:

Rozpis termínů poukazů KOP na jednotlivá střediska je zveřejněn na stránkách O10 intranetu  SŽDC ve složce KOP 2015:  Rozdělení poukazů KOP 2015

Účast rodinných příslušníků účastníků KOP

Stejně jako v minulém roce je i letos možné, aby  splolečně se zaměstnancem SŽDC na KOP ve stejném termínu pobýval také 1 rodinný příslušník zaměstnance.

Kompletní nabídka a informace o postupu přihlašování RP a čerpání příspěvku z C-FKSP jsou uvedeny na stánkách O10 intranetu SŽDC ve složce KOP 2015:   Nabídka pro rodinné příslušníky KOP  a  Příspěvek z C-FKSP pro RP KOP

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v kategorii Informace v článku  Miroslava Glosse   

Jednal PV OSŽ SŽDC, mimo jiné i o problematice poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům

 

Ve středu 18. 2. 2015 se uskutečnilo jednání, které se týkalo problematiky FKSP. Za účasti ředitele OŘ Praha Ing. Vondráka, ekonomického náměstka Ing. Gánovského, Mgr. Malého (OSŽ), Ing. Zazvonila (ADP), předsedů s mandátem jednat na úrovni OŘ Praha pana Šimůnka (OSŽ) a pana Lorence (ADP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení. Bylo dosaženo shody v oblasti pokračování existence duálních rozpočtů u OJ OŘ Praha,  do 31. 3. 2015 jsou v platnosti "Zásady FKSP" z roku 2014.

Od 1. 4. 2015 bude zaměstnavatel poskytovat příspěvek na stravu ve výši 10 Kč pro segment řízení provozu. V následujícím týdnu dojde k definitivnímu schválení výše uvedených skutečností. Průběžně bude analyzována situace čerpání FKSP u OJ a nesníží se nárokovost  jednotlivých kapitol rozpočtu v daném roce.

V závěru se jednající strany  písemně zavázaly akceptovat výše uvedené skutečnosti.

Pražská hádanka

 

Mnoho lidí se ptá, proč se ještě neuzavřelo jednání o FKSP v OŘ Praha. Vy, kteří umíte pátrat a máte schopnosti vyhledávat na internetu, jste už jistě četli zvěsti o ošklivé OSŽ a rytířích z ADP. Velká organizace nechce dotovat stravenky pro zaměstnance řízení provozu z fondu! Malá organizace myslí na lidi a chce jim dopřát ještě levnější stravenku! To je skandál, že?

Protože malá organizace už všechny své argumenty zveřejnila, je určitě načase uvést i důvody, pro které velká organizace s tímto návrhem nesouhlasí.

 

 

Několik poznámek k dosavadním výsledkům vyjednávání o diferenciaci VO v rozmezí 3,7 – 12 % u OŘ SŽDC

Předně se domnívám, že je třeba kladně hodnotit skutečnost, že u všech OŘ se o využití možnosti diferenciace VO v rozmezí 3,7 – 12 % vede jednání a u žádného OŘ nepřevážil na straně odborů nebo vedení OŘ názor, že se otázkou  využití této novinky v PKS SŽDC 2015 vůbec nebudou zabývat. Potvrzuje se tím správnost přesvědčení týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ, kteří se zavedení této možnosti snažili intenzivně prosadit už při kolektivním vyjednávání PKS SŽDC 2014. Osobně mě také velice těší, že se do vyjednávání o diferenciaci VO u OŘ velice aktivně zapojily i ty odborové centrály, které měly o užitečnosti nové úpravy VO v PKS SŽDC největší pochybnosti (zejména ADP).

Podnikový výbor SŽDC se sešel poprvé v novém roce

Po sérii pěti aktivů-školení k nové Podnikové kolektivní smlouvě, proběhlo první jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 22. ledna. Tentokrát bez účasti zástupců hospodářského vedení a dalších hostů. Celé jednání vedl předseda PV Mgr. Martin Malý za asistence všech tří tajemníků PV, kteří doplňovali svým komentářem jednotlivá plnění úkolů v kontrole plnění usnesení.

PKS SŽDC 2015 a možnost zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracoviších řízení provozu a infrastruktury

Vážené kolegyně a kolegové,

nová PKS SŽDC na rok 2015 přináší vedle  navýšení mzdových tarifů o 2,9 % zvýšení základní přislíbené výše výkonové odměny ze 3,7 % tarifní mzdy na 4 % tarifní mzdy, zvýšení hodnoty stravenek ze 70 Kč na 80 nebo 100 Kč, či rozšíření seznamu profesí s nárokem na KOP o čtyři nové KZAM, také některé zcela nové prvky v ustanoveních upravujících výkonovou odměnu, které by měly umožnit zlepšení odměňování na nejzatíženějších pracovištích řízení provozu a infrastruktury. Jelikož principy těchto nových prvků úpravy VO vychází z původních návrhů týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ při vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC 2014, považuji za vhodné je zde alespoň v hrubých rysech prezentovat.

Vážené kolegyně a kolegové,

PV OSŽ SŽDC ve spolupráci s ESO OSŽ - Ú pořádá (stejně jako v minulých letech) školení OSŽ k nové PKS SŽDC, s.o. na rok 2015 pro zástupce ZO OSŽ, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru u SŽDC, s.o. v níže uvedených termínech a lokalitách, vždy v době  9:30 hod - 13:00 hod.

PROGRAM  ŠKOLENÍ:

Z jednání PV OSŽ SŽDC 11. prosince 2014: Aktivy spojené se školením k uzavřené PKS v SŽDC, s. o., proběhnou v lednu na šesti místech.

Prvním místem bude Plzeň 12. 1. 2015, dalším pak Praha 14. 1., Přerov 16. 1., Pardubice 19. 1., České Budějovice 20. 1. a nakonec Brno 23.1.2015. To byla jedna z posledních informací, které zazněly na jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 11. prosince. Po přivítání členů a hosta jednání předsedou PV Mgr. Martinem Malým dostal slovo hned na začátku pozvaný předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša.

 

Ve Štrbě jednal Podnikový výbor za účasti náměstka generálního ředitele SŽDC, s. o.  pro  řízení provozu.

Předtím, než došlo ke společnému jednání podnikových výborů, českého a slovenského, (text o tomto jednání viz. článek: Již druhé letošní setkání českého a slovenského Podnikového výboru ve slovenské Štrbě. ) jednal PV OSŽ SŽDC, s. o. za účasti zástupců zaměstnavatele, náměstka GŘ SŽDC, s. o. Ing. Josefa Hendrycha a ředitele odboru personálního Ing. Pavla Kouckého samostatně.V části, která se týkala kontroly plnění úkolů z minulých jednání a týkala se HZS, bylo mj. navrženo jednat s nově jmenovaným náměstkem GŘ pro správu majetku Tomášem Drmolou MBA ve věci objektů, které by chtěla užívat HZS SŽDC, zda jsou předmětem převodu majetku od Českých drah.

Podkategorie

Právě přítomno: 233 hostů a žádný gestor