Tradiční maraton kolektivního vyjednávání, tentokrát o podobě kolektivní smlouvy ČD, a. s., na rok 2019, pokračoval ve čtvrtek 29. 11. 2018 v odpoledních hodinách. Před samotným jednáním se ráno v týž den uskutečnila avizovaná schůzka odborových centrál, která si kladla za cíl sjednocení stanovisek k rozporným bodům kolektivní smlouvy.

Průběh dopolední schůzky byl místy velmi bouřlivý. Přestože všem zúčastněným bylo jasné, že v zájmu dosažení „jednatelné“ podoby kolektivní smlouvy se budou muset vzdát (nebo korigovat) některých svých požadavků, přistupovali na kompromisy jen velmi neradi a společná stanoviska se hledala obtížně. Důležitý je vždy výsledek a ten se nakonec dostavil. Na odpolední jednání se zaměstnavatelem odcházeli účastníci s návrhem, který obsahoval více než 90% shodu odborových centrál. Zbývající rozpory zástupci odborových centrál nepovažují pro další jednání za nepřekonatelné. Výsledek dopoledního jednání měl následně velmi pozitivní dopad na průběh kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem. Po vypořádání upravených návrhů vzešlých z předchozích jednání, došlo k projednání všech bodů kolektivní smlouvy, kde přetrvávají rozpory. Z dalšího textu zjistíte, že došlo k značnému pokroku při hledání shody a byla odstraněna celá řada rozporů. Další jednání se uskuteční dne 4. 12. 2018.

Stav projednaných kapitol po jednání dne 29. 11.

Kapitola 1.
- Spolupráce s odborovými organizacemi - SHODA
Kapitola 2. - BOZP, Sociální oblast, zaměstnanecké výhody - SHODA
Kapitola 3. - Zaměstnanost a mzdová politika - SHODA
Kapitola 4. - Pracovní doba (překážky v práci) - ČÁSTEČNÁ SHODA
                     ROZPOR je u bodů 4.2.2. a 4.2.3.
Kapitola 5. - Všeobecná ustanovení - SHODA
Kapitola 6. - Platnost PKS - SHODA

Příloha 1 PKS - Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená - ČÁSTEČNÁ SHODA
ROZPOR trvá v článku 3, 6 a 13. U ostatních článků je shoda (např. stanovená týdenní pracovní doba – včetně zrušení 38,5 h, rozsah dovolené apod.). U podmínek pro dělené směny hledáme společně se zaměstnavatelem řešení, které by vedlo k zamezení nadužívání tohoto institutu.

Příloha 2 PKS - Řád pro odměňování zaměstnanců ČD - ČÁSTEČNÁ SHODA
ROZPOR trvá v článku 18, , 20 a 30. Další zásadní rozpor je v oblasti tabulkové části (tarif a příspěvek na udržení odborné způsobilosti). V rámci jednání došlo ke shodě nad výší a rozsahem příplatku za praxi (všechny sazby byly zvýšeny o 100 Kč a došlo k přidání pásma 40+).

Další shoda byla dosažena u příplatku za režim práce, kde došlo k navýšení částky za nepravidelný nástup ze 70 na 100 Kč). Rovněž došlo ke zvýšení kompenzace za obtížnost pracovního režimu, při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem (ze 100 na 200 Kč).

Příloha 3 PKS - Stravování a náhrady výdajů - SHODA !!!
V průběhu dalšího jednání bude ještě diskutována nově vzniklá situace ohledně tzv. definice „průjezdu domovskou stanicí“, kde doufáme v dosažení oboustranně přijatelného řešení.

Příloha 4 PKS - Poskytování kondičních pobytů – ČÁSTEČNÁ SHODA
Neshoda panuje u bodu 1 (příspěvek zaměstnance 100 Kč/den a upřesnění některých nároků na KOP)

Příloha 5 PKS - Vybraná zaměstnání …... - SHODA
Příloha 6 PKS - Odměny za zabránění úniku tržeb - DÍLČÍ SHODA
Zásadní rozpor prozatím trvá nad výpočtovou základnou pro určení výše odměny. Odborové centrály razantně odmítají snížení reálné výše odměny z důvodu zavedení státní slevy.

Příloha 7 PKS - Stanovení délky doby započitatelné praxe - SHODA
Příloha 8 PKS - Zaměstnání, která…. - SHODA

V Praze dne 30. 11. 2018
Vladislav Vokoun, předseda PV OSŽ při ČD, a. s.
 

Právě přítomno: 254 hostů a žádný gestor