Kolektivní vyjednávání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, po 31. 12. 2017 dále pokračovalo v rámci výjezdního jednání v Berouně.

Došlo ke shodě v následujících oblastech:

 • odstupné (navýšení max. měsíční výše odstupného v bodě B) z 35 tisíc Kč na 40 tisíc Kč) a nabídky pracovního uplatnění v případě ztráty zdravotní, psychické či fyzické způsobilosti s dorovnáváním mzdy do původního průměrného výdělku po dobu jednoho roku;
 • navýšení Odměny při významném životním výročí a prvním skončení pracovního poměru na:
  • a)           nejméně jeden rok, avšak méně než pět let     10 000 Kč,

  • b)           nejméně pět let, avšak méně než dvacet let     12 000 Kč,

  • c)           dvacet a více let                                                15 000 Kč,

 • překážky na straně zaměstnavatele: sjednocení procentuální výše náhrady mzdy při prostojích a nemožnosti konat práci pro nepříznivé povětrnostní vlivy apod. na 85 % (písm. a) a b));

 • počtu pásem osobního příplatku na 8.

V rozporu zůstávají následující oblasti:

 • doba platnosti PKS;
 • možnosti prodloužení platnosti PKS;
 • podmínky přiměřené doby na oddech a jídlo;
 • výkonové odměny (minimální základní sazba; rozpětí výkonové odměny v případě dohody zaměstnavatele a odborových organizací OŘ; disponibilní výše objemu mzdových prostředků pro výkonové odměny);
 • výše tarifních mezd;
 • minimální výše osobního příplatku (v procentu vůči tarifní mzdě) a počty roků v jednotlivých pásmech;
 • hodnota stravenek;
 • kondiční program vs kondiční pobyty.

Došlo ke shodě nad textem Rámcových zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2018; Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2018 a Otázek a odpovědi k používání prostředků FKSP SŽDC vyjma možnosti příspěvku pro rodinné příslušníky na kondičních pobytech (viz rozpor v PKS kondiční program vs kondiční pobyty).

Další jednání proběhne 2. listopadu 2017 v sídle zaměstnavatele.


Právě přítomno: 163 hostů a žádný gestor