Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny na webu OSŽ ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku:Podnikový výbor OSŽ SŽDC potvrdil a schválil rozdělení mandátů na podnikovou konferenci

Přehled změn dohodnutých při kolektivním vyjednávání u SŽDC pro rok 2017 v PKS SŽDC, Zásadách FKSP SŽDC a Směrnici SŽDC č. 29 (směrnice pro příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců SŽDC) je ke stažení ZDE

Dne 21.12.2016 byla mezi SŽDC a odborovými centrálami podepsána 1. změna  PKS SŽDC 2016 - 2017, která upravuje podobu této PKS na období od 1.1.2017.

Text 1. změny PKS SŽDC 2016 - 2017 ze dne 21.12.2016 ke stažení ZDE

Text PKS SŽDC 2016 - 2017 ve znění pro období od 1.1.2017 (tj.se zapracovanou 1. změnou ze dne 21.12.2016) ke stažení ZDE

Jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy SŽDC po 1. 1. 2017 pokračovala v sídle organizace dne 21. 12. 2016.

V 11:30 hod. podepsal generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Ing. Pavel SURÝ společně se zástupci všech odborových centrál 1. změnu Podnikové kolektivní smlouvy na období 2016 - 2017, která bude účinná od 1. 1. 2017.

Výsledek dnes projednávaných bodů:

1. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. a): Základní sazba výkonové odměny 4,5 %.

2. Příloha č. 2 čl. 33 bod 3. b): Rozpětí sazeb výkonové odměny v případě dohody u oblastních ředitelství 3,5 až 17 % tarifní mzdy.

3. Příloha č. 2 čl. 33 bod 4): Výše objemu pro výplatu VO v rámci disponibilních plánovaných (volných) mzdových prostředků 4,9 %.

4. Příloha č. 2 čl. 34 bod 3: Použitelné mzdové náklady na mimořádné odměny 1,0 %.

5. Příloha č. 2 čl. 38 Profesní odměna: Nově sjednána měsíční odměna 250 Kč také držitelům platné licence strojvedoucího.

6. Příloha č. 2.1: Sazby tarifních mezd sazeb A a B zvýšeny o 3,4 %.

7. Příloha č. 2.1 čl. 13: Sazby odměn pracovníka dozoru:

A: 71;

B: 75;

C: 80;

D: 85.

8. Příslib vyplacení mimořádné odměny 2 000 Kč/zaměstnanec v listopadu 2017 v případě splnění plánovaného hospodářského výsledku.

9. Změna Směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3.

U ostatních rozporných bodů bylo dohodnuto zachování dosavadního znění.

V úterý 27. 12. 2016 proběhne technické čtení a následně dojde ke zveřejnění sjednaného textu PKS ve znění 1. změny.


jsou zveřejněny na tomto webu ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku: Poslední řádné jednání Podnikového výboru SŽDC v roce 2016 zvolilo svou novou členku

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 13. prosince 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel postupně 4 návrhy s následujícím konečným postojem jednajících stran:

1. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí.

2. Oblast tarifní mzdy:   zaměstnavatel navrhuje navýšení stávajících sazeb A a B + 1,5 %. OC požadují + 5 %.

3. Profesní odměna: zaměstnavatel nově navrhuje znění dle roku 2016, s tím, že pro držitele licence strojvedoucího bude profesní odměna činit 250 Kč/měsíc. Přidání do PKS textu nevyplácení profesní odměny zaměstnanců pracujícím ve sjednaném období přípravy na výkon pracovní činnosti pod dohledem. OC souhlasí.

4. Výkonová odměna:   zaměstnavatel navrhuje základní sazbu VO 4,5% (nyní 4,3 %); rozpětí pro dohodnutou výkonovou odměnu OŘ 3,5 – 17 % (nyní 4 – 12 %). Použitelný objem pro výplatu výkonových odměn 5,2 % (nyní 4,6 %). OC požadují stav roku 2016

5. Odměna při významném životním výročí dle roku 2016. OC souhlasí.

6. Odměna z dohod pro pracovníka dozoru: navýšení všech sazeb. OC souhlasí.

7. Příplatek za dělenou směnu ve znění roku 2016. OC souhlasí.

8. Profese KOP: zaměstnavatel navrhuje profese dle roku 2016. OC požadují přeřazení pozice Operátor železniční dopravy do zaměstnání s nárokem na KOP jednou za dva roky (nyní jednou za tři roky).

9. Návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2017 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek, v případě kladného hospodářského výsledku SŽDC, jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017. OC souhlasí s podmínkou náhrady textu „kladného hospodářského výsledku“ za „kladného výsledku EBITDA“.

Na základě požadavku odborových organizací předložil zaměstnavatel vstřícně návrh změny směrnice SŽDC č. 29 – přidání zaměstnání kontrolor – defektoskopista, diagnostik do kategorie 3 (tj. navýšení příspěvku z 800 Kč na 1 100 Kč).

Jelikož nedošlo k dohodě, začal zaměstnavatel projednávat Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při nesjednání přílohy č. 2 Podnikové kolektivní smlouvy pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V případě nabytí účinnosti tohoto dokumentu, bude odměňování zaměstnanců SŽDC v roce 2017 totožné s odměňováním roku 2016. Dochází k úpravě odměňování sazeb A a B odměny z dohody pro pracovníka dozoru (vliv zvýšení minimální mzdy) a úpravě profesní odměny dle výše popsaného návrhu zaměstnavatele. Dopadem nesjednání přílohy č. 4 by byla nerealizace kondičních pobytů v roce 2017. Zaměstnavatel je připraven podepsat 1. změnu PKS SŽDC v dosud sjednaných textech základního textu PKS, přílohy č. 1 a přílohy č. 3.

Další jednání se uskuteční dne 21. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 30. listopadu 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh změny Pokynu Ř O10 č. 3/2013, který byl projednán a odsouhlasen.

Zaměstnavatel předložil návrh na vyplacení jednorázové mimořádné odměny generálního ředitele se mzdou za měsíc listopad 2016 ve výši 2 000 Kč pro zaměstnance SŽDC při splnění stanovených podmínek jako součást návrhu zaměstnavatele k vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016 – 2017.

Oblast tarifní mzdy: zaměstnavatel navrhuje + 0,8 % OC požadují + 6 %

Profesní odměna: přetrvává rozpor

Výkonová odměna předběžně ve shodě: zaměstnavatel navrhuje u dohodnutého okruhu zaměstnanců OŘ výkonovou odměnu v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %) při zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 5,0 % tarifních mezd (dosud 4,6 %).

KOP: OC navrhují rozšíření o jednu profesi v řízení provozu a přesuny u některých profesí řízení provozu z tříleté periody do dvouleté periody.

Další jednání se uskuteční dne 13. 12. 2016 v sídle zaměstnavatele.

 

jsou zveřejněny na tomto webu ve Zpravodajství On-Line OSŽ  v článku: Společné jednání Republikových rad (SŽDC) na Seči připomínalo malý sjezd

jsou zveřejněny na tomto webu ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku:  Jednání obou Republikových rad skončilo až pozdě večer

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 28. listopadu 2016 v sídle organizace předložil zaměstnavatel návrh nového znění bodu 2 článku 4 přílohy č. 1 – Stanovená období sjednaná pro rozvržení stanovené týdenní pracovní doby: v roce 2017 budou od 1. února 2017 vyrovnávací období stanovena takto:

 • u HZS od 1. února 2017 do 31. prosince 2017;
 • u ostatních zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou stanovenou týdenní pracovní dobou od 1. února 2017 do 30. června 2017, a od 1. července 2017 do 31. ledna 2018.

V dalších doposud rozporných bodech PKS nedošlo ke shodě (viz 1. společná informace). Zaměstnavatel navrhl zachování stávajícího členění a výše tarifních mezd a rozšíření využití možnosti zvýšené výkonové odměny v novém rozmezí 3,5 % až 17 % (dosud 4 % až 12 %)  při zvýšeném objemu použitelných prostředků na úroveň 4,8 % tarifních mezd (dosud 4,6 %). Odborové organizace setrvávají na svém požadavku nárůstu tarifních mezd o 8 %.

Došlo ke shodě a podepsání dokumentů:

1.       Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017

2.       Zásady hospodaření s CENTRALIZOVANÝMI PROSTŘEDKY fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2017

Oba dokumenty budou v nejbližších dnech zveřejněny na stránkách odboru personálního.

Další jednání se uskuteční dne 30. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

 

Kolektivní vyjednávání o 1. změně Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období 2016-2017 bylo zahájeno zasláním návrhu zaměstnavatele odborovým organizacím dne 18. října 2016. Návrh obsahoval text příloh č. 2, 3 a 4 PKS pro rok 2017 (platnost těchto příloh byla sjednána pouze pro rok 2016) a dále drobné úpravy základního textu PKS a přílohy č. 1.

Na společném jednání zaměstnavatele a odborových organizací dne 21. října 2016 byl návrh zaměstnavatele podrobně představen a byl uzavřen Dodatek č. 1 k Dohodě o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn. Byl domluven termín pro předání společného stanoviska odborových organizací na pondělí 31. října 2016.

V pondělí 31. října 2016 předali a představili zástupci odborových organizací společné stanovisko k návrhu zaměstnavatele již v rámci výjezdního jednání na Kraskově.

V úterý 1. listopadu 2016 zahájil generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý výjezdní kolektivní vyjednávání o 1. změně PKS SŽDC na období 2016-2017.

Došlo ke shodě v těchto původně sporných oblastech:

 • Základní text PKS bod 2.3.1: změna názvu Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb na Rámcové zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb
 • Základní text PKS bod 2.3.2: forma zveřejnění Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb: na intranetu SŽDC
 • Základní text PKS - Odstupné 3.1.6 bod B) písm. a): doplnění podmínky nepřetržitého odpracování 5 let před skončením pracovního poměru z důvodu ztráty zdravotní způsobilosti
 • Základní text PKS bod 4.8 a 4.9: zachování stávajícího textu
 • Základní text PKS bod 4.10 bod. 2. 3. a 4: sjednání platnosti příloh pro rok 2017 (analogicky upraveno bod 1 příloh 2., 3. a 4 tj. období platnosti od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017)
 • Příloha č. 1: v článku 6 bod 4 a v článku 7 bod 6 – prokazatelná žádost zaměstnance (tj. písemnou formou v listinné formě nebo e-mailem, nebo s využitím příslušné elektronické aplikace zaměstnavatele)
 • Příloha č. 2 stanovení sazby odměny za pracovní pohotovost: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 2 překážky na straně zaměstnavatele: zachování náhrad ve výši roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci přesčas: zachování ve výši a způsobu poskytování roku 2016
 • Příloha č. 2 příplatek za práci o sobotách a nedělích: ve výši stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: podmínky pro poskytnutí poukázky na jídlo v nominální hodnotě 100 Kč a 80 Kč stejné jako v roce 2016
 • Příloha č. 3: zvýšení nominální hodnoty další poukázky na jídlo u určených zaměstnanců HZS ze 40 Kč na 50 Kč
 • Příloha č. 4 podmínka nepřetržité odpracované doby nejméně 26 let pro zaměstnání v tabulce č. 3 (profese infrastruktury) 

Nedošlo ke shodě v těchto sporných oblastech:

 • Příloha č. 1: vyrovnávací období v roce 2017
 •  Příloha č. 2: tarifní mzdy (počet sazeb a výše tarifní mzdy)
 • Příloha č. 2: délka rozdělení pro poskytování příplatku za dělenou směnu
 • Příloha č. 2: výkonová odměna (minimální sazba výkonové odměny, minimální výše mzdových nákladů pro výkonovou odměnu, výše rozpětí základní sazby výkonové odměny v případě sjednání dohody s odborovými organizacemi na úrovni oblastních ředitelství)
 • Příloha č. 2: poskytování profesní odměny
 • Příloha č. 2: poskytování odměny při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru
 • Příloha č. 4: Výčet profesí s nárokem na KOP

Dále bylo jednáno o návrhu zaměstnavatele Rámcových zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb a o Zásadách C-FKSP. Zatím nedošlo ke shodě v některých ustanoveních. Dále byla představena příprava zveřejňování nabídek akcí, přehledu čerpání, přihlášek a žádostí FKSP apod. také do personálního portálu (STKR), která bude realizována v průběhu roku 2017. Příslušně byl upraven i text Rámcových zásad FKSP.

Další jednání se uskuteční dne 28. 11. 2016 v sídle zaměstnavatele.

Zasláním návrhu zaměstnavatele na 1. změnu PKS SŽDC 2016 - 2017 dne 18. 10.2016 odborovým centrálám bylo zahájeno u SŽDC kolektivní vyjednávání o podobě PKS na rok 2017. Na společném jednání odborových centrál a vedení SŽDC 21.10.2016 bylo dohodnuto, že odborové centrály sestaví společné stanovisko k tomuto návrhu zaměstnavatele 1. den výjezdního kolektivního vyjednávání v Kraskově, tj. 31.10.2016.

Zasláním návrhů zásad FKSP SŽDC pro rok 2017 zaměstnavatelem odborovým centrálám dne 27.10.2016 bylo poté zahájeno vyjednávání také o této problematice.

Vzhledem k tomu, že PV OSŽ SŽDC se na letošní kolektivní vyjednávání důkladně připravoval už na posledních třech zasedáních (viz. informace ze zasedání PV v srpnu, září a říjnu), má tým kolektivních vyjednavačů OSŽ zadány pro nadcházející vyjednávání jasné priority, na kterých se bude snařit s kolegy ostatních odborových centrál a s vedením SŽDC dohodnout.

Podle vývoje situace v kolektivním vyjednávání potom na dalších jednáních PV OSŽ SŽDC a zejména také na společném jednání republikových rad OSŽ řízení provozu a infrastruktury 24. - 25. listopadu bude možné tyto priority samozřejmě ještě upřesnit nebo doplnit.

Jelikož základní text PKS SŽDC 2016 - 2017 a příloha č. 1 (pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená ...) jsou  sjednány na 2 roky, budou předmětem letošního KV zejména otázky odměňování (příloha č.2), stravování (příloha č.3) a KOP (příloha č.4).

Z toho také vychází hlavní vyjednávací priority OSŽ pro KV o změnách PKS SŽDC na rok 2017:

V příloze pravidla pro dměňování:

- zachování existence dvou tarifních stupnic A a B (do 20 let praxe a 20 a více let praxe)

- co nejvyšší  navýšení  obou tarifních stupnic, u obou o stejná procenta

- zachování stávající struktury všech příplatků a případně u některých navýšení (při vyjednávání však jednoznačně preferujeme spíše nárůst mzdových tarifů a výkonové oměny)

- zachování stávající profesní odměny

- co nejvyšší navýšení objemu prostředků na výplatu výkonových odměn - Důvod - navýšení prostředků na výkonovou odměnu umožní v dohodě ředitelů OŘ a OJ a odborových organizací působících při těchto organizačních složkách se znalostí konkrétních pracovišť nebo skupin zaměstnanců zohlednít vyšší zátěž na některých pracovištích nebo povinnosti navíc (např. řidiči fererenti) přiznáváním  vyšší výkonové odměny než dosud (např. měsíčně, nebo čtvrtletně).

V příloze stravování a náhrady výdajů:

- navýšení stávající hodnoty stravenek (80  i 100 kč) o stejnou hodnotu

- snížení požadovaného počtu hodin délky směny (pod současných 12 hod, na 11 nebo 10 hod) pro vznik nároku na stravenku vyšší hodnoty

V příloze KOP:

- přesun KZAM provozních, vedoucích a ústředních dispečerů z tabulky č. 2 do tabulky č. 1 a tím sjednocení nároku na KOP (jednou za 2 roky) s traťovými dispečery

- rozšíření tabulky č. 3 o další vybrané profese infrastruktury

- snížení požadovaného počtu odpracovaných let pro vznik nároku na KOP u profesí infrastruktury (profese v tabulce č. 3) z 33 na 26 let (s předpokladem snížení na 20 let v PKS 2018). Důvod - postupný rovnoměrný náběh nárokovosti o 1/3 pracovníků infrastruktury ročně do tříletého cyklu střídání nároku na KOP

- zlepšování komfortu pobytu na KOP (garance možnosti jednolůžkových pokojů za příplatek, rozšíření diet o vegetariánskou variantu apod.)

V oblasti FKSP:

- navýšení v tabulce limitů v rámcových zásadách FKSP pro stravování při pořádání kulturních a sportovních akcí, nebo ještě lépe jejich úplné vypuštění s tím, že pravomoc na jejich stanovení se vrátí zpět na úroveň OŘ a OJ,

- navýšení v tabulce limitů v rámcových zásadách FKSP pro ceny do soutěží při pořádání kulturních a sportovních akcí, nebo ještě lépe jejich úplné vypuštění s tím, že se pravomoc na jejich stanovení vrátí zpět na úroveň OŘ a OJ

- navýšení stávajícího ročního limitu prostředků (200 Kč na osobu) u akcí  pro důchodce

Napsal: Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC a vedoucí týmu KV OSŽ

Podkategorie

Právě přítomno: 259 hostů a žádný gestor