První informace a fotografie z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku: První společné jednání obou Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., zástupců za infrastrukturu a řízení provozu na Seči

 

Ve dnech 2.11. až 6.11. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Bylo zahájeno projednávání:

·           Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

·           Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vyjma bodu 1.1 obou směrnic, bylo dosaženo změny v ostatních návrzích. V bodu 1.1 obou směrnic nemá ADP mandát k dalšímu jednání. ADP vydá stanovisko k těmto směrnicím po konání VV ADP  12.11.2015.

K základním ustanovením PKS a jejím přílohám bylo dosaženo shody na:

-          Definici zaměstnanců letmo

-          Podmínkách nepřetržitého odpočinku v týdnu

-          Odměňování při zaškolování bod 3 čl.6

-          Odměnách při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru čl. 39

-          Odměnách z dohod pro pracovníka dozoru

-          Příplatku za práci přesčas

-          Příplatcích a odměnách, stravování a náhradách výdajů u HZS SŽDC

-          Oblasti pracovní doby, pracovní pohotovosti, dovolené a překážky v práci

-          Přestávkách na jídlo a oddech, přiměřené době na oddech a jídlo.

 

Není ukončeno jednání v oblasti sazeb tarifního odměňování, výkonové odměny, přílohy č.3 – stravování a přílohy č.4 – poskytování KOP.

Na příštím jednání bude také pokračovat jednání o konečné podobě směrnic:

·           Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

·           Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

Další jednání se uskuteční dne 18. 11. 2015.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku: Členové Podnikového výboru OSŽ SŽDC se ještě letos sejdou se svými slovenskými kolegy

 

Ve dnech 19. a 23. 10. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Došlo k dohodě o době platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy na období 1 roku tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Dále došlo k dohodě nad principy odpočinku na lůžku (bod 2.1.1.2). Byly dohodnuty principy předkládání materiálů zaměstnavatele k projednání a informování odborových organizací. Byl upřesněn text v oblasti pravidelného školení BOZP a v termínech vyhodnocení prověrek BOZP (nově v organizačních složkách do 31. 7.). Nově byl stanoven termín pro předkládání přehledu čerpání FKSP do 31. 8. 2016 resp. 28. 2. 2017. Nově byly dohodnuty principy vzájemné informovanosti v oblasti jízdních výhod. Došlo ke shodě nad upraveným zněním textů o překážkách v práci. Zaměstnavatel předložil souhrnný návrh v oblasti principů odměňování zaměstnanců (sazby tarifů A a B – po 20 letech), textu čl. 15 Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti a odst. 8 čl. 17 Dovolená přílohy č. 1 PKS a čl. 9 přílohy č. 2, který byl po dlouhé diskuzi přijat. Doposud nedošlo mj. k dohodě o délce stanovené týdenní pracovní doby a o výši sazeb tarifních mezd.

Zaměstnavatel předložil a představil zástupcům OC návrhy:

 • Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;

 • Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;

  Zástupci OC se zněním zásad FKSP a C-FKSP souhlasili, otevřená je pouze záležitost týkající se příspěvku rodinným příslušníkům zaměstnanců při účasti na KOP (dosud nedošlo k dohodě o poskytování KOP v PKS).

   

  Zaměstnavatel dále předložil a představil zástupcům OC návrhy:

 • Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

 • Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

   

  Další jednání se uskuteční ve dnech 2. – 6. 11. 2015.

   


Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:  Jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC bylo tentokrát velmi věcné a rychlé

 

Na jednání dne 17. 9. 2015 v sídle organizace došlo k uzavření vyhodnocení PKS SŽDC 2015 za 1. pololetí.

Dále byla oběma stranami podepsána Dohoda o zásadách kolektivního vyjednávání o uzavření Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015, sjednané mezi SŽDC a OC, včetně jejích změn.

Následně zaměstnavatel představil podrobně svůj návrh PKS, který odborovým centrálám předložil dne 14. 8. 2015. Odborové centrály poté podrobně seznámily zaměstnavatele se svým společným stanoviskem ze dne 7. 9. 2015, které bylo zasláno zaměstnavateli dne 9. 9. 2015.

Další jednání se bude konat v sídle zaměstnavatele v pátek 9. 10. 2015 od 10:00 hod.


Informace z tohoto jednání PV OSŽ SŽDC jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ  v článku:  „Na prodlužování fáze převodu majetku k SŽDC doplatí zákazníci,“ řekl generální ředitel SŽDC, státní organizace

Na dnešním jednání (Pá 14. srpna 2015) odborových centrál a vedení SŽDC zaměstnavatel odborovým centrálám předal návrh textu kolektivní smlouvy SŽDC na období 2016 - 2018 a současně návrh textu dohody o kolektivním vyjednávání o tomto dokumentu. Tím bylo zahájeno kolektivní vyjednávání. Na místě bylo dododnuto, že:

-  do 28.8.2015 jednotlivé odborové centrály předají  zaměstnavateli návrhy složení svých vyjednavacích týmů,

-  nejpozději do 11. září 2015 předají odborové centrály zaměstnavateli svoje společné stanovisko k  návrh textu PKS SŽDC předloženého dnes  zaměstnavatelem. Za účelem sjednání tohoto společného stanoviska se zástupci všech odborových centrál sejdou ke společnému jednání v pondělí 7. září v sídle centrály OSŽ  v Domě Bohemika v Praze Vysočanech,

- dne 17. září 2015 se uskuteční další společné kolektivní vyjednávání o textu PKS SŽDC na příští období, kde zástupci zaměstnavatele a odborových centrál budou podrobně prezentovat své návrhy a stanoviska,

- byly také navrženy další termíny kolektivního vyjednávání, a to 9. října, 19. října a  23. října 2015 a následně týdenní výjezdní jednání v termínu 2. - 6. listopadu 2015.

Lze konstatovat, že výše uvedené dohodnuté termíny dávají odborovým centrálám dostatečný časový prostor pro přípravu na další postup v kolektivním vyjednávání. Stanovisko OSŽ k návrhu textu PKS předloženého zaměstnavatelem a složení vyjednávacího týmu OSŽ   bude mj. předmětem jednání výjezdního PV OSŽ SŽDC ve dnech 20. - 21. srpna 2015.

Kromě problematiky zahájení kolektivního vyjednávání bylo předmětem dnešního jednání také vystoupení náměstka  GŘ SŽDC pro řízení provozu  Ing. Josefa Hendrycha na téma aktuálních problémů v segmentu řízení provozu, potvrzení  dosud provizorního rozpočtu FKSP SŽDC 2015 po schválení výsledků hospodaření SŽDC (a tím také celkového objemu FKSP) za rok 2014 správní radou SŽDC v nezměněné podobě, představení návrhu textu 2. změny předpisu SŽDC Zam1, představení návrhů na další rozvoj spolupráce na projektu Tým SŽDC a informace o pokračování realizace záměru elektronického zpřístupnění rozpisů směn zaměstnanců  SŽDC z úlohy EVYDO (včetně potvrzování případných změn v průběhu stanoveného období !!) prostřednictvím STKR, kdy se aktuálně jeví jako reálný termín spuštění této nové funkcionality STKR v průběhu měsíce listopadu 2015.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

 

Informace z jednání PV OSŽ SŽDC 25. června 2015 jsou ve Zpravodajství On-line OSŽ v článku:

MALÝ: „Nikdo z nás neviděl seznam objektů, které jsou určeny k převodu na SŽDC."

Reportáž z jednání PV OSŽ SŽDC 21. května je zveřejněna ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku Mroslava Glosse Stejnokroje pro zaměstnance Centrálního dispečerského pracoviště nejsou na pořadu dne

Vedle záležitostí uvedených v tomto článku se PV OSŽ SŽDC  na svém jednání zabýval mj. také postupem realizace přístupu zaměstnanců k rozpisům směn na vyrovnávací období elektronickou cestou přes STKR. S tímto požadavkem se vyjedavači OSŽ obrátili na zaměstnavatele už koncem roku 2014 a to v souvislosti s tím, že se  SŽDC zaměřilo na důsledné dodržování zákonné povinnosti zpracovat rozpisy směn na celé vyrovnávací období pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby (viz. opatření GŘ č. 7/2014).

Rozpis na celé vyjednávací období na jedné straně umožňuje zaměstnancům lépe dopředu plánovat své soukromé aktivity ve volných dnech, na druhé straně ale výrazně komplikuje možnost výměny směn mezi zaměstnanci, neboť zaměstnavatel musí pro případnou kontrolu ze strany inspekčních orgánů doložit včasné písemné seznámení zaměstnanců s provedenou změnou rozpisu směn. Plnění této povinnosti tradiční "papírovou" formou není zejména pro komandující provozních obvodů u řízení provozu  jednoduché a proto se v řadě PO brání výměnám směn u "turnusových zaměstnanců" (slovy PKS "zaměstnaců s pevným rozvržením pracovní doby na vyrovnávací období)" a tito potom po dohodě raději přecházejí do režimu letmo.

Vedení PV OSŽ SŽDC   vidí možnost snadnějšího řešení výměn směn právě v tom, že by zaměstnanci měli možnost nahlížet do svého rozpisu směn elektronicky z počítačů SŽDC  přes STKR. Přes STKR bude nejen možnost rychlé informace zaměstnanců o změně rozpisu směn, ale současně také možnost elektronického zadání  potvrzení o seznámení se s touto změnou s tím, že aplikace vygeneruje  komandující toto potvrzení pro doložení splnění povinnosti seznámení dotčených zaměstnanců pro případnou kontrolu ze strany inspekčních orgánů. Vedení SŽDC tento návrh OSŽ akceptovalo a činí kroky pro jeho realizaci. Podle infomací zástupců O10 GŘ SŽDC na jednání  PV OSŽ SŽDC 21.5.2015 je v  současné době  již provedena potřebná úprava docházkové úlohy EVYDO, není však bohužel ještě uzavřeno výběrové řízení na dodavatele úpravy samotného STKR. Z těchto informací je zřejmé, že se tuto novou funkcionalitu STKR nepodaří uvést do provozu před zahájením druhého vyrovnávacího období letošního roku, je však reálné, že bude uvedena do provozu někdy v průběhu druhého pololetí. Vedení PV OSŽ SŽDC  v každém případě považuje budoucí  zprovoznění této funkcionality STKR za velmi významné  zlepšení jak pro zaměstnance s nerovnoměrným rozvržením pracovní doby (zejména "turnusáky")  tak také pro  komandující nebo jiné zaměstnance, kteří se tvorbou rozpisů směn zabývají.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

Podkategorie

Právě přítomno: 336 hostů a žádný gestor