Dne 3. prosince se sešla na půdě zaměstnavatele pracovní skupina pro OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky) a výstrojní součástky. Jednání zahájil ředitel odboru NVZ Bc. Jiří Svoboda.  V úvodu shrnul rok 2015 a poté seznámil přítomné se zrealizovanými změnami,  na kterých jsme se dohodli při minulých jednáních.  Tyto nové výstrojní součástky jsou již v zásobovacím skladě v Hradci Králové, je však třeba vyskladnit součástky starší, proto je ne všichni již při objednání dostanou. Jedná se o nové letní kalhoty pánské i dámské (v novém střihu) s nově přidanou autosponou v pase,  nové střihy košil bez nárameníků a překlopky kapsičky a šátku pro ženy s oboustraným potiskem.  Zaměstnavatel  představil též nové termoprádlo (kalhoty a trika s dlouhým rukávem) pro určené profese infrastruktury.

Poté předal slovo ing. Luďkovi Kleprlíkovi, který seznámil přítomné s připravovanými  změnami . Jedná se hlavně o složení materiálů pro košile a bundokošile, opětovném umisťování loga SŽDC na výstrojní součástky  a návrhu zimního kabátu. Po představených dvou variantách se přítomní shodli na konečné podobě, když z každého vzorku preferovali něco jiného. Kabát je vyroben z nových materiálů s odepínací vložkou, zatavenými švy, klima membránou  a zakomponovanými reflexními prvky.  Podobné reflexní prvky budou nově  i na stejnokrojových sakách  a čepicích, což bezpochyby zvýší bezpečnost našich zaměstnanců.

Ing. Kleprlík poukázal na několik podnětů ze strany zaměstnanců na nekvalitní materiál, které zaměstnavatel řešil. Ve výsledku se ukázalo, že tito zaměstnanci většinou používají staré výstrojní součástky, mnohdy ještě z doby, kdy byli zaměstnanci ČD. A mnozí ani netuší, že nefunkční OOPP si musí vyměnit, což jim zaměstnavatel umožní.

Jednání se zúčastnil i náměstek ředitele CDP Praha Ing. Pavel Kolář, který představil požadavky na ustrojení zaměstnanců CDP tak, aby řádně reprezentovali SŽDC. V případě, že zaměstnavatel rozhodne o vystrojení těchto zaměstnanců, bude využito stávajících stejnokrojových součástek a tím i zajištění příspěvku na údržbu. OSŽ požadovalo zavedení trika s límečkem (bylo již vyzkoušeno na CDP v Přerově a využití by jistě našlo i na centrálních stavědlech), což není zatím ze strany zaměstnavatele akceptováno.

Věřím, že při dalších jednáních se zase někam posuneme a to nejenom ve zvýšení kvality výstrojních součástek a OOPP.

 

Miloš Paleček

tajemník  PV OSŽ SŽDC


 

Dne 7. 12. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Odborové centrály, v návaznosti na předchozí jednání a návrhy zaměstnavatele, představily svůj společný návrh, v němž souhlasily s:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,

 • zvýšením příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,

 • zachováním profesní odměny,

 • definicí dělené směny dle PKS 2015,

 • definicí vícesměnného pracovního režimu,

 • rozšířením kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,

 • změnou hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,

 • akcemi sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

   

  a požadovaly úpravy ve:

 • zvýšeném odstupném v principech PKS 2015,

 • stanovení výše výkonové odměny,

 • zvýšení tarifních mezd,

 • doplnění nových bodů do základního textu PKS v oblasti přechodných ustanovení.

   

  Došlo k dohodě na základním textu PKS včetně příloh a není dojednáno:

 • nárůst sazeb tarifních mezd,

 • stanovení výše výkonové odměny,

 • zachování profesní odměny.

   

  Na základě dohodnutých skutečností rozhodl generální ředitel o vyplacení jednorázové mimořádné odměny se mzdou za měsíc listopad 2015 dle dohodnutých principů. 

  Jelikož nadále nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy, bude dalším jednacím dnem pondělí 14. 12. 2015 v sídle organizace.


 

Dne 30. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Zaměstnavatel předložil sociálním partnerům nový komplexní návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 • mimořádnou odměnu generálního ředitele vybraným kategoriím zaměstnanců SŽDC,

 • zvýšení příspěvku na penzijní spoření u vybraných zaměstnání,

 • zvýšené odstupné v principech PKS 2015,

 • zachování profesní odměny,

 • definici dělené směny dle PKS 2015,

 • definici vícesměnného pracovního režimu,

 • rozšíření kondičních pobytů o vybraná zaměstnání infrastruktury,

 • stanovení výkonové odměny,

 • zvýšení tarifních mezd,

 • změna hodnoty stravenky pro zaměstnance se směnou v délce 12 hod. a více,

 • akcí sociálního a bezpečnostního charakteru v objemu 50 mil.

   

  Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek na odstupné roku 2015, zvýšení tarifních mezd, výkonové odměny, délky směny pro stravenky s vyšší nominální hodnotou.

  Požadavky OC zaměstnavatel nepřijal.

   

  Následně zaměstnavatel zahájil projednávání Opatření generálního ředitele SŽDC pro případ neuzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016.

   

  Jelikož nedošlo k uzavření podnikové kolektivní smlouvy na rok 2016 do 30. 11. 2015, jak bylo sjednáno v dohodě o kolektivním vyjednávání, proběhlo jednání o dalším postupu – další termín společného jednání je pondělí 7. 12. 2015 v sídle organizace.


Informace je zveřejněna ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku: 5. společná informace o průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC – 27. 11. 2015

Dne 18. 11. 2015 proběhlo v sídle organizace další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Generální ředitel SŽDC Ing. Pavel Surý předložil sociálním partnerům návrh zaměstnavatele, který obsahoval:

 • zvýšené odstupné v principech PKS 2015

 • zachování profesní odměny

 • úpravy definice mimořádné odměny

 • definici dělené směny dle PKS 2015

definici vícesměnného pracovního režimu

Odborové organizace s předloženým návrhem nesouhlasily a předložily formou společného protinávrhu požadavek úprav odstupného i některých navrhovaných definic. Požadované úpravy jsou pro zaměstnavatele nepřijatelné.

Dále zaměstnavatel předložil návrh 1. změny PKS SŽDC na rok 2015, který upravuje postup při tvorbě rozvrhu směn na 1. vyrovnávací období roku 2016 (od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016) resp. na stanovené období po 1. 1. 2016 (včetně).

OC vyjádřily souhlas. 1. změna PKS SŽDC na rok 2015 bude podepsána v pondělí 23. 11. 2015.

Zaměstnavatel též předložil návrh úpravy základních pojmů a principů rozvržení stanovené týdenní pracovní doby do směn pro rok 2016, v návaznosti na text 1. změny PKS SŽDC na rok 2015. OC s návrhem souhlasily.

Zaměstnavatel předložil návrh úprav čl. 14 a čl. 41 přílohy č. 2, který umožní na žádost zaměstnance odložit splatnost mzdy za práci přesčas a výkonové odměny za práci přesčas do výplaty mzdy za měsíc, kdy bude čerpáno dohodnuté náhradní volno za práci přesčas.

Odborová organizace ADP informovala jednající strany o možnosti dalšího jednání ve věci konečného znění směrnic SŽDC č. 29 a 39.

Na závěr došlo k dohodě o úpravách základního textu přílohy č. 4 PKS (Kondiční pobyty) a Dohody o poskytování KOP.

Další jednání se uskuteční dne 23. 11. 2015.


Ve dnech 12. - 13. listopadu 2015 se v kongresovém sále hotelu Jezezka na Seči uskutečnilo první společné jednání republikových rad OSŽ u SŽDC, tj.  Republikové rady řízení provozu (RR ŘP OSŽ) a Republikové rady infrastruktury (RRI OSŽ). Na závěr jednání obě republikové rady přijaly společné usnesení, které kolektivním vyjednavačům OSŽ doporučuje hlavní priority pro kolektivní vyjednávání o uzavření PKS SŽDC 2016:

- nepodkročení PKS SŽDC 2015

- nárůst mzdových tarifů

- navýšení prostředků na výkonovou odměnu (pro další zlepšení ohodnocení zatížených pracovišť, nebo jinak definovaných skupin zaměstnanců  řízení provozu a infrastruktury v dohodě ředitele OŘ a příslušných odborových orgánů). Nezavádění nových příplatků do PKS.

- zlepšení postavení zaměstnaců při ztrátě zdravotní způsobilosti (např. další navýšení odstupného)

- zavedení nárokovosti na  80 Kč nebo 100 Kč stravenku v závislosti na délce plánované směny (v současnosti  100 Kč stravenky náleží zaměstnancům v nepřetržitém pracovním režimu)

- obnovení nároku na KOP u vybraných profesí infrastruktury

 

                                                           Miloš Paleček, předseda RR ŘP OSŽ a Petr Štěpánek, předseda RRI OSŽ

 

První informace a fotografie z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On-Line OSŽ v článku: První společné jednání obou Republikových rad OSŽ SŽDC, s. o., zástupců za infrastrukturu a řízení provozu na Seči

 

Ve dnech 2.11. až 6.11. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Bylo zahájeno projednávání:

·           Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

·           Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

Vyjma bodu 1.1 obou směrnic, bylo dosaženo změny v ostatních návrzích. V bodu 1.1 obou směrnic nemá ADP mandát k dalšímu jednání. ADP vydá stanovisko k těmto směrnicím po konání VV ADP  12.11.2015.

K základním ustanovením PKS a jejím přílohám bylo dosaženo shody na:

-          Definici zaměstnanců letmo

-          Podmínkách nepřetržitého odpočinku v týdnu

-          Odměňování při zaškolování bod 3 čl.6

-          Odměnách při významném životním výročí a při prvním skončení pracovního poměru čl. 39

-          Odměnách z dohod pro pracovníka dozoru

-          Příplatku za práci přesčas

-          Příplatcích a odměnách, stravování a náhradách výdajů u HZS SŽDC

-          Oblasti pracovní doby, pracovní pohotovosti, dovolené a překážky v práci

-          Přestávkách na jídlo a oddech, přiměřené době na oddech a jídlo.

 

Není ukončeno jednání v oblasti sazeb tarifního odměňování, výkonové odměny, přílohy č.3 – stravování a přílohy č.4 – poskytování KOP.

Na příštím jednání bude také pokračovat jednání o konečné podobě směrnic:

·           Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

·           Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

 

Další jednání se uskuteční dne 18. 11. 2015.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku: Členové Podnikového výboru OSŽ SŽDC se ještě letos sejdou se svými slovenskými kolegy

 

Ve dnech 19. a 23. 10. 2015 se konala další jednání o podobě Podnikové kolektivní smlouvy Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, na období po 31. 12. 2015.

Došlo k dohodě o době platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy na období 1 roku tj. od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Dále došlo k dohodě nad principy odpočinku na lůžku (bod 2.1.1.2). Byly dohodnuty principy předkládání materiálů zaměstnavatele k projednání a informování odborových organizací. Byl upřesněn text v oblasti pravidelného školení BOZP a v termínech vyhodnocení prověrek BOZP (nově v organizačních složkách do 31. 7.). Nově byl stanoven termín pro předkládání přehledu čerpání FKSP do 31. 8. 2016 resp. 28. 2. 2017. Nově byly dohodnuty principy vzájemné informovanosti v oblasti jízdních výhod. Došlo ke shodě nad upraveným zněním textů o překážkách v práci. Zaměstnavatel předložil souhrnný návrh v oblasti principů odměňování zaměstnanců (sazby tarifů A a B – po 20 letech), textu čl. 15 Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti a odst. 8 čl. 17 Dovolená přílohy č. 1 PKS a čl. 9 přílohy č. 2, který byl po dlouhé diskuzi přijat. Doposud nedošlo mj. k dohodě o délce stanovené týdenní pracovní doby a o výši sazeb tarifních mezd.

Zaměstnavatel předložil a představil zástupcům OC návrhy:

 • Zásad pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;

 • Zásad hospodaření s centralizovanými prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, pro rok 2016;

  Zástupci OC se zněním zásad FKSP a C-FKSP souhlasili, otevřená je pouze záležitost týkající se příspěvku rodinným příslušníkům zaměstnanců při účasti na KOP (dosud nedošlo k dohodě o poskytování KOP v PKS).

   

  Zaměstnavatel dále předložil a představil zástupcům OC návrhy:

 • Směrnice č. 29 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty;

 • Směrnice č. 39 o poskytování příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty.

   

  Další jednání se uskuteční ve dnech 2. – 6. 11. 2015.

   


Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:  Jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC bylo tentokrát velmi věcné a rychlé

Podkategorie

Právě přítomno: 210 hostů a žádný gestor