Dne 12. května 2015 v odpoledních hodinách proběhlo na GŘ SŽDC další kolo projednávání návrhu nového znění Směrnice SŽDC č.75 o posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání. Za OSŽ se jednání zúčastnili Mgr. Martin Malý - předseda PV OSŽ SŽDC,  Miloš Paleček - tajemník PV OSŽ SŽDC pro řízení provozu a JUDr. Petr Kožmín - vedoucí oddělení BOZP OSŽ, které ve spolupráci s oddělením ESO OSŽ-Ú zpracovalo pro PV OSŽ SŽDC odborné připomínky k návrhu směrnice.

V průběhu jednání zástupce zaměstnavatele předložil odborovým centrálám několik vstřícných návrhů změn textu, které jsou v souladu s požadavky OSŽ i většiny ostatních odborových centrál. Nejvýznamějším návrhem je změna v textu článku 3.2.1, kde zaměstavatel vyhověl požadavku na vypuštění povinnosti  periodického posuzování psychické způsobilosti u výpravčích a traťových dispečerů ve věku 41 - 64 let.  K periodickému posuzování psychické způsobilosti tak budou dle nové směrnice č. 75  vysíláni pouze  zaměstnanci vybraných profesí ve věku nad 64 let a to každé dva roky.

Jelikož po zapracování těchto  změn (a řady dalších dílčích změn dohodnutých na předchozích jednáních) je nová směrnice SŽDC č. 75 pro OSŽ i většinu ostatních OC již akceptovatelná (Přestože všechny připomínky OSŽ a dalších OC zaměstnavatelem akceptovány nebyly), bylo  projednávání směrnice dnešním jednáním ukončeno a směrnice v nejbližších dnech nabude platnosti a účinnosti.

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

V dopoledních hodinách dne 12. května 2015 proběhlo v budově GŘ SŽDC další jednání Pracovní skupiny pro OOPP a VS.

Za OSŽ se jednání zúčastnili Pavel Krhounek, člen komise PV OSŽ SŽDC pro problematiku OOPP a VS a Bc. Daniel Cemper, oblastní inspektor BOZP OSŽ. Po informaci o plnění úkolů z minulého jednání, kdy ředitel odboru nákupu a veřejných zakázek Bc. Jiří Svoboda konstatoval, že většina z nich byla splněna nebo se realizuje (např. odlehčený materiál pro výpravčí, odstranění nárameníků a patkových kapes u košil, šátky ad.; diskutovat se ještě bude o „sandálech“ nebo výstroji budoucích dispečerů CDP), se debatovalo o nově vznesených podnětech na ochranné pracovní prostředky a výstrojní součásti.

V termínu 22. - 24. dubna 2015 se uskutečnilo společné výjezdní  jednání PV OSŽ SŽDC a PV OZŽ ŽSR.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:

V Beskydech se setkaly dva podnikové výbory - OSŽ a OZŽ

Informace z tohoto jednání jsou uvedeny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:  

Generální ředitel SŽDC, s. o., Ing. Pavel Surý překvapil svým příchodem na jednání Republikové rady

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny na webu OSŽ ve Zpravodajství On - Line OSŽ v článku:

Podnikový výbor OSŽ SŽDC předal zaměstnavateli své stanovisko ke Směrnici č. 75 „Posuzování psychické způsobilosti k výkonu vybraných zaměstnání"

 

Všechny strany se shodly a odsouhlasily Dohodu o poskytování VO, a to nejméně do 30.9.2015. Základní (dle PKS) sazbou jsou 4%, zvýšená VO u ŘP je 8% u vyjmenovaných pracovišť. U pracovišť infrastruktury se využívá plné povolené rozpětí VO.

Zároveň byly projednány a schváleny Zásady FKSP OŘ Praha, které přináší zvýšené i nové benefity.

 

SŽDC OŘ Praha – Ing. Zdeněk Vondrák

OSŽ – Jaroslav Veselý, Libor Šimůnek

ADP -  Petr Lorenc

FVČ –Vladimír Mařinec

UŽZ  - Hana Francová


Vítězem výběrového řízení na realizaci KOP v roce 2015 se stala společnost Priessnitzovy léčebné lázně, a.s.

Středisky KOP SŽDC 2015 jsou:

Rozpis termínů poukazů KOP na jednotlivá střediska je zveřejněn na stránkách O10 intranetu  SŽDC ve složce KOP 2015:  Rozdělení poukazů KOP 2015

Účast rodinných příslušníků účastníků KOP

Stejně jako v minulém roce je i letos možné, aby  splolečně se zaměstnancem SŽDC na KOP ve stejném termínu pobýval také 1 rodinný příslušník zaměstnance.

Kompletní nabídka a informace o postupu přihlašování RP a čerpání příspěvku z C-FKSP jsou uvedeny na stánkách O10 intranetu SŽDC ve složce KOP 2015:   Nabídka pro rodinné příslušníky KOP  a  Příspěvek z C-FKSP pro RP KOP

Mgr. Martin Malý, předseda PV OSŽ SŽDC

.

Informace z tohoto jednání jsou zveřejněny ve Zpravodajství On - Line OSŽ v kategorii Informace v článku  Miroslava Glosse   

Jednal PV OSŽ SŽDC, mimo jiné i o problematice poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek zaměstnancům

 

Ve středu 18. 2. 2015 se uskutečnilo jednání, které se týkalo problematiky FKSP. Za účasti ředitele OŘ Praha Ing. Vondráka, ekonomického náměstka Ing. Gánovského, Mgr. Malého (OSŽ), Ing. Zazvonila (ADP), předsedů s mandátem jednat na úrovni OŘ Praha pana Šimůnka (OSŽ) a pana Lorence (ADP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení. Bylo dosaženo shody v oblasti pokračování existence duálních rozpočtů u OJ OŘ Praha,  do 31. 3. 2015 jsou v platnosti "Zásady FKSP" z roku 2014.

Od 1. 4. 2015 bude zaměstnavatel poskytovat příspěvek na stravu ve výši 10 Kč pro segment řízení provozu. V následujícím týdnu dojde k definitivnímu schválení výše uvedených skutečností. Průběžně bude analyzována situace čerpání FKSP u OJ a nesníží se nárokovost  jednotlivých kapitol rozpočtu v daném roce.

V závěru se jednající strany  písemně zavázaly akceptovat výše uvedené skutečnosti.

Pražská hádanka

 

Mnoho lidí se ptá, proč se ještě neuzavřelo jednání o FKSP v OŘ Praha. Vy, kteří umíte pátrat a máte schopnosti vyhledávat na internetu, jste už jistě četli zvěsti o ošklivé OSŽ a rytířích z ADP. Velká organizace nechce dotovat stravenky pro zaměstnance řízení provozu z fondu! Malá organizace myslí na lidi a chce jim dopřát ještě levnější stravenku! To je skandál, že?

Protože malá organizace už všechny své argumenty zveřejnila, je určitě načase uvést i důvody, pro které velká organizace s tímto návrhem nesouhlasí.

 

 

Několik poznámek k dosavadním výsledkům vyjednávání o diferenciaci VO v rozmezí 3,7 – 12 % u OŘ SŽDC

Předně se domnívám, že je třeba kladně hodnotit skutečnost, že u všech OŘ se o využití možnosti diferenciace VO v rozmezí 3,7 – 12 % vede jednání a u žádného OŘ nepřevážil na straně odborů nebo vedení OŘ názor, že se otázkou  využití této novinky v PKS SŽDC 2015 vůbec nebudou zabývat. Potvrzuje se tím správnost přesvědčení týmu kolektivních vyjednavačů OSŽ, kteří se zavedení této možnosti snažili intenzivně prosadit už při kolektivním vyjednávání PKS SŽDC 2014. Osobně mě také velice těší, že se do vyjednávání o diferenciaci VO u OŘ velice aktivně zapojily i ty odborové centrály, které měly o užitečnosti nové úpravy VO v PKS SŽDC největší pochybnosti (zejména ADP).

Podnikový výbor SŽDC se sešel poprvé v novém roce

Po sérii pěti aktivů-školení k nové Podnikové kolektivní smlouvě, proběhlo první jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o. v Praze 22. ledna. Tentokrát bez účasti zástupců hospodářského vedení a dalších hostů. Celé jednání vedl předseda PV Mgr. Martin Malý za asistence všech tří tajemníků PV, kteří doplňovali svým komentářem jednotlivá plnění úkolů v kontrole plnění usnesení.

Podkategorie

Právě přítomno: 230 hostů a žádný gestor