Zlepšování mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců, zachování a další rozvoj benefitů, zejména jízdních výhod, rozšíření členských výhod OSŽ a větší využívání prostředků elektronické komunikace, to jsou čtyři hlavní priority nového předsedy OSŽ Mgr. Martina Malého. Dovolil bych si k nim přidat ještě jednu - pátou: ochotu spolupracovat s představiteli všech podniků, kde OSŽ působí. Ostatně dočtete se to v prvním rozhovoru nového předsedy OSŽ pro Obzor.

Především gratuluji! V pátek 10. 11. 2017 jste byl zvolen předsedou Odborového sdružení železničářů, odborové organizace, která má přibližně 40 000 členů. Jaký jste si vytkl cíl, čeho chcete v nejbližších čtyřech letech dosáhnout?
V tuto chvíli bych to rychle a stručně shrnul do čtyř bodů:
- další zlepšování mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců,
- zachování a další rozvoj benefitů, zejména jízdních výhod zaměstnanců, rodinných příslušníků a důchodců,
- rozšíření stávající škály členských výhod OSŽ,
- pokračování modernizace organizačních postupů a způsobů přenosu informací v OSŽ ve směru většího využívání prostředků elektronické komunikace.

Jak hodnotíte výsledky a průběh VII. sjezdu OSŽ v Ostravě? Využijete služeb odcházejícího letitého předsedy Bc. Jaroslava Pejši? Když ano, jak?
Domnívám se, že sjezd proběhl ve velmi důstojné atmosféře a volební výsledky jsou výrazem svobodného rozhodování delegátů, kteří při svém hlasování pečlivě zvažovali všechny možné důsledky svého rozhodnutí. Vyrovnané počty získaných hlasů svědčí o pozitivním vnímání všech kandidátů.
Pokud se týká odcházejícího předsedy Bc. Jaroslava Pejši, tak se z mého pohledu jedná o člověka s mimořádnými zkušenostmi, zásluhami a kontakty, a rozhodně mám zájem o další spolupráci. I když už samozřejmě mám určité představy, považoval bych za nezdvořilé o nich veřejně hovořit dříve, než se na konkrétní podobě spolupráce spolu dohodneme.

Rozumím… Vaše zvolení do čela OSŽ znamená, že budete muset svolat konferenci Podnikového výboru OSŽ SŽDC a zvolit nového předsedu Podnikového výboru OSŽ SŽDC. Kdy se tak stane?
Mimořádná podniková konference OSŽ SŽDC se uskuteční ve středu 6. prosince v Praze, v kulturním sále železniční stanice Praha hl. n., a měl by na ní být zvolen jednak nový předseda PV OSŽ SŽDC - podle platného volebního řádu podnikového výboru bude volen ze dvou stávajících tajemníků za sekci infrastruktury - a také zde proběhne volba druhého tajemníka PV za sekci řízení provozu. Přípravu této konference bychom měli dokončit na nejbližším jednání PV OSŽ SŽDC ve čtvrtek 23. listopadu 2017.

„Je to v první řadě zlepšování mezd a sociálních podmínek zaměstnanců a nalezení vhodné podoby jízdních výhod a jejich zajištění do budoucna,“ taková byla vaše první odpověď médiím, konkrétně serveru Zdopravy.cz na otázku, co hodláte změnit či zlepšit s tím, že vaším klíčovým tématem je liberalizace železnice. Mimochodem, v otázce jízdních výhod a liberalizace železničního trhu se chcete ubírat vlastní cestou, nebo navážete na práci svého předchůdce?
V obou případech budu pochopitelně navazovat na práci svého předchůdce, nicméně s ohledem na dosavadní vývoj v obou těchto oblastech bude pochopitelně nutné posoudit další konkrétní kroky. Pokud se jedná o otázku liberalizace železniční dopravy, tak v uplynulém období vedení OSŽ zaměřovalo své úsilí, stejně tak jako většina ostatních odborových organizací působících na evropské železnici, především na snahu přesvědčit politické vedení své země, že liberalizace nemusí být vždy ta nejlepší cesta pro další rozvoj železnice, neboť s sebou přináší vedle možných pozitiv také celou řadu rizik. Nicméně přijetím čtvrtého železničního balíčku v Evropském parlamentu byla zřejmě zásadní otázka, zda liberalizace na železnici ano, či ne, pro nadcházející časové období už rozhodnuta. V této situaci tedy bude třeba se spíše soustředit jednak na prosazování spravedlivého nastavení podmínek, které umožní podnikům ČD, a. s., a ČD Cargo, a. s., úspěšně působit na postupně stále více liberalizovaném trhu, a jednak, což je z mého pohledu odborového předáka snad ještě důležitější, bude třeba nalézat a prosazovat vhodné legislativní či politické garance, že se soutěž mezi dopravci, ať už v osobní nebo nákladní dopravě ve snaze o snižování nákladů, nakonec nevydá cestou soutěže dopravců ve schopnosti snižovat cenu práce svých zaměstnanců, jako se to stalo u dopravy autobusové. V dnešní době ekonomického růstu se sice aktuálně dopravci začínají v některých případech o zaměstnance spíše přetahovat lepšími nabídkami, tato situace však nemusí trvat dlouho, neboť v případné zpomalení růstu nebo dokonce recese v ekonomice by tato zvýšená poptávka po zaměstnancích v dopravě mohla rychle vzít za své.
Pokud se týká problematiky režijních výhod, tak dosavadní vývoj našeho jednání s ministerstvem dopravy, Českými drahami, ČD Cargo a SŽDC o této problematice se podle mého soudu vyvíjí pozitivně a tomu je třeba průběžně přizpůsobovat naše další kroky.

Jaroslav Pejša v jednom ze svých posledních vystoupení ve funkci předsedy OSŽ - právě v souvislosti s vývojem kolem jízdních výhod – navrhl vyhlášení stávkové pohotovosti. Jaký je váš náhled na toto prohlášení?
Tady bych navázal na předchozí odpověď. Na poslední návrh tarifu jízdních výhod, zpracovaný ministerstvem dopravy, odborové centrály přes určité výhrady na svém jednání 6. listopadu reagovaly zasláním návrhu textu memoranda, které by mělo do budoucna garantovat postup ministerstva dopravy, Českých drah, ČD Cargo a Správy železniční dopravní cesty v duchu dosud dosažených dohod. To je dle mého soudu reakce adekvátní k dosavadnímu vývoji vyjednávání. Vyhlášení stávkové pohotovosti bych vnímal jako vhodný krok jedině v případě, že by se ministerstvo dopravy nebo vedení železničních společností stavěly k problematice řešení režijních výhod negativně. Domnívám se proto, že za současného stavu vyjednávání by stávková pohotovost musela představitelům ministerstva dopravy připadat trochu jako vlamování se do již otevřených dveří.

„Přeji všem, aby se nám dařilo fungovat jako tým, protože jenom takto se podaří zrealizovat co nejvíce z programu, který jsme si na toto období uložili.“ Cituji vaše poslední slova na sjezdu v Ostravě. Co jste měl konkrétně na mysli slovním spojením „fungovat jako tým“?
Chtěl jsem tím zejména zdůraznit myšlenku, že pro splnění obtížných úkolů, které máme před sebou, bude třeba společného úsilí všech funkcionářů OSŽ bez ohledu na příslušnost k jednotlivým podnikům. Považoval bych totiž za velice nešťastné, pokud by mé zvolení do funkce předsedy OSŽ členové vnímali v duchu titulku z deníku Zdopravy.cz, jako „převzetí otěží v OSŽ“ sekcí SŽDC. Předseda OSŽ musí podle mého mínění vyváženě spolupracovat s představiteli všech podniků, kde OSŽ působí.
Michael Mareš
 

Právě přítomno: 265 hostů a žádný gestor