V rezortu železničního opravárenství, konkrétně v depech kolejových vozidel (DKV), panuje v současné době vzrušená a neklidná atmosféra, která je vyvolána rozhodnutím managementu Českých drah o reorganizaci v tomto sektoru. Tato situace je probírána jak v jednotlivých DKV na úrovni ZO OSŽ, tak i na vyšších úrovních (Podnikový výbor OSŽ ČD, Představenstvo OSŽ, Ústředí OSŽ), jakož i na četných jednáních se zaměstnavatelem. Zástupcům zaměstnavatele se však nedaří rozptýlit četné pochyby o správnosti tohoto kroku. Více světla do této nejistoty by mohlo přinést historicky první jednání mezi zástupci celostátního Výboru předsedů ZO OSŽ při DKV s vedením Představenstva Českých drah, které se bude konat 4. dubna v Praze v sídle OSŽ. V rozhovoru pro Obzor se k situaci vyjádřila tajemnice PV OSŽ při ČD Věra Nečasová.

Jaká je z pohledu OSŽ v krátkosti historie chystané reorganizace a co všechno jí předcházelo?
Organizační změny v tomto sektoru byly avizovány dlouhodobě. V minulých letech jsme často slýchali, že současná opravárenská činnost v rámci skupiny ČD je neefektivní a nekoordinovaná. Že železniční kolejová vozidla jsou podudržovaná, a že je potřeba zvýšit výkon opravárenských kapacit z důvodu konkurenceschopnosti železničního opravárenství na trhu. Zaměstnavatel již v průběhu let 2011 až 2014 prováděl analýzy i konzultace s interními i externími odborníky v oblasti údržby (PWC, Deloitte a jiné). Byla přitom ve všech pádech skloňována otázka úspor a racionalizace opravárenských procesů. Členové podnikového výboru OSŽ při ČD byli přítomni na mnoha jednáních, týkajících se uvažovaných změn a to již za doby předchozích generálních ředitelů. Materiály, které nám zaměstnavatel poskytoval, byly však vždy jen neurčitými vizemi, z nichž nebylo jasné, jaké konkrétní změny by měly v této oblasti nastat.

Jak reagoval PV OSŽ při ČD na tyto poněkud nejasné záměry zaměstnavatele?
OSŽ zřídilo pracovní skupinu pro řešení této záležitosti a otevřeným dopisem se obrátilo na tehdejšího generálního ředitele ČD Ing. Daniela Kurucze s požadavkem nastartovat společnou diskusi. Za tím účelem jsme společně s předsedou PV OSŽ při ČD Cargo Radkem Nekolou uskutečnili pracovní cesty, s cílem zmapovat všechny provozní jednotky a provozní pracoviště ve všech DKV ČD, SOKV na ČD Cargu a v DPOV. Z těchto poznatků jsme vypracovali dokument „Analýza stavu a činností opravárenství ve skupině ČD, a. s.“, se kterým jsme seznámili všechny předsedy ZO OSŽ. S tímto dokumentem byl seznámen také zaměstnavatel.

Co bylo, v krátkosti, obsahem této analýzy?
Podrobně jsme se v ní věnovali problematice fungování opravárenství, personální analýze a upozornění na budoucí nedostatek dělnických profesí, jakož i dalším aspektům, které ovlivňují opravárenskou činnost (SAP, odměňování zaměstnanců). Dokument obsahoval také celkové shrnutí a vlastní doporučení budoucího uspořádání opravárenství.

Přineslo toto doporučení nějakou změnu do pohledu zaměstnavatele na problematiku opravárenství?
Uplynula nějaká doba, v níž zaměstnavatel dál předkládal své vize a časové harmonogramy realizace optimalizace opravárenství. Pak došlo k výměně managementu Českých drah, a ten rozhodl optimalizaci opravárenství na ČD a DPOV zastavit. Na začátku roku 2016 pak nové vedení ČD vytvořilo pilotní projekt pod názvem „Realizace optimalizace údržby a provozu ČD“. Tento projekt byl zajišťován externím auditorem, firmou Deloitte v DKV Plzeň. (ČD Cargo přitom nastartovalo vlastní restrukturalizaci pod vedením této společnosti). Hlavním cílem dalšího postupu zaměstnavatele bylo oddělit provoz od údržby.

A reakce OSŽ?
Na tento krok OSŽ v roce 2016 bezprostředně reagovalo prostřednictvím Podnikového výboru OSŽ ČD. Byla ustanovena pracovní skupina pro synergie v opravárenství, načež jsme znova uskutečnili pracovní cesty do většiny provozních jednotek a na provozní pracoviště ve skupině ČD. Smyslem naší pracovní cesty byly především konzultace a sběr informací o tom, co se v průběhu dvou let uskutečnilo z hlediska udržení zaměstnanosti, pořízení nových investic, technologií nebo různých zlepšení v jednotlivých lokalitách. Na základě toho jsme opět zpracovali obsáhlý písemný dokument, který obsahoval vlastní zhodnocení zjištěného stavu v opravárenství.

Pak ovšem došlo k další výměně managementu Českých drah a do pozice člena představenstva ČD, zodpovídajícího za úsek techniky, správy a majetku GŘ ČD (ÚTSM) byl v roce 2017 jmenován bývalý přednosta DKV Praha Ing. Miroslav Kupec. Jak pod jeho vedením pokračovala reorganizace DKV?
Miroslav Kupec na začátku roku 2018 představil svoji vizi struktury segmentu údržby a provozu na odboru 12. Současné vedení ČD preferuje oddělení provozu od údržby na všech úrovních, a to již ke konkrétnímu datu - 1. červenci 2018. Od 1. února již byla provedena organizační změna, při níž došlo k rozdělení odboru kolejových vozidel na tři samostatné odbory (O12, O18 a O20) a současně byly zrušeny pozice přednostů provozních jednotek v jednotlivých DKV. Cílem zaměstnavatele je řídit údržbu a provoz tzv. z „centra“. Od 1. července 2018 má zaniknout současných pět DKV a tím pádem pozic vrchních přednostů. Následně budou zřízena tři centra údržby (Praha, Plzeň a Brno) a tři centra provozu (Praha, Plzeň, Olomouc). Současně by měly být optimalizovány některé provozní jednotky nebo provozní pracoviště.

Všechny tyto kroky, ať již uvažované, plánované, či provedené, vyvolaly značnou nejistotu ve všech dosavadních DKV. Čas běží a stále není v této věci jasno.
Ano, faktem je, že od začátku roku 2018 jsou informace (především o tom, v jaké oblasti centra údržby a provozu vzniknou, a jaký počet těchto center by měl být zachován) značně nejasné a stále se mění. Stále je zdůrazňována nutnost úspory a efektivity řízení. Nedokáži si ovšem vysvětlit, jak tyto úspory mohou vzniknout, když ze současných pěti dep vznikne šest samostatných výkonných jednotek, a nemělo by dojít k propuštění jediného zaměstnance v dělnické profesi. Jako jediná konkrétní „úspora“ se uvádí snížení pracovníků THP o šedesát.

Jakým způsobem probíhají v současné době jednání mezi vedením Českých drah a zástupci OSŽ?
Od počátku roku 2018 se Ing. Kupec zúčastnil dvou zasedání Podnikového výboru OSŽ při ČD a jednoho jednání celostátního Výboru předsedů ZO OSŽ DKV. Na těchto jednáních nastínil všem přítomným funkcionářům svoji představu nové struktury dep a vyslechl si pádné protiargumenty zástupců PV ČD a zástupců DKV. Popsané organizační změny na úseku ÚTSM jsou ale podle jeho vyjádření manažerská rozhodnutí, za něž jako člen představenstva nese zodpovědnost on a ne odbory!

A hlavní námitky a protiargumenty OSŽ k chystaným změnám?
Názor vedení OSŽ delší dobu sdělujeme jak na zasedání všech orgánů OSŽ, tak na jednáních za účasti zaměstnavatele. Také naši zástupci zaměstnanců v Dozorčí radě ČD, a. s., vznášejí připomínky proti změnám i na zasedáních tohoto orgánu. Jsme zásadně proti rozdělení údržby a provozu, zejména v současné době, kdy ČD jednají o smlouvách na zajišťování dopravy s hejtmany jednotlivých krajů, a také s Ministerstvem dopravy ohledně smluv v dálkové dopravě po roce 2019. Veškeré problémy se dle našeho názoru dají vyřešit v současné stávající struktuře DKV.

Které hlavní otázky si v souvislosti s očekávanými změnami nejčastěji kladou řadoví zaměstnanci a na co hlavně hledají odpověď?
Zaměstnance dlouhodobě trápí značná nejistota, zda opravárenství zůstane ve firmě, nebo bude časem vyvedeno do dceřiné společnosti. Informace jsou kusé, zmatečné a dle mého názoru nedostatečně připravené. Lidé v depech si kladou otázky, kdo a jakým způsobem bude organizovat předávku a přejímku vozidel, jaké provozní jednotky a provozní pracoviště zůstanou zachovány a která pracoviště budou utlumována.

Lidé se obávají také propouštění, případně dojíždění na vzdálenější pracoviště.
Názor Miroslava Kupce, že dojezdová vzdálenost zaměstnance do práce bude maximálně hodinu, je mylná. Hodně zaměstnanců dojíždí již teď z okolních vesnic. To znamená, že v případě zrušení pracoviště se ještě více prodlouží doba dojezdu do zaměstnání, a to podle mých informací nebudou zaměstnanci akceptovat. V současné době je nabídka volných pracovních míst široká a finanční podmínky pro tyto odborné profese podobné, nebo někde ještě lepší. Za srovnatelných podmínek nemusí pracovat o sobotách, nedělích, svátcích a po nocích.

Zdá se, že přes veškeré snahy OSŽ nehodlá vedení ČD ze svých plánů slevit. Existuje přesto ještě nějaká možnost, jak by OSŽ dokázalo přesvědčit vedení ČD o změnách v připravovaném scénáři?
Možnost existuje vždycky. PV OSŽ při ČD na svém minulém zasedání rozhodl, že požaduje konfrontaci s představiteli Představenstva ČD, včetně přítomnosti předsedy Představenstva ČD, ohledně současné situace v DKV. Jednání na toto téma se bude konat 4. dubna 2018 za účasti zástupců celostátního Výboru předsedů ZO OSŽ při DKV. Jsem optimista a věřím, že v této věci dojde k rozumné dohodě a nebude narušen sociální smír.

Děkuji za odpovědi.
Miroslav Čáslavský

Zkrácená verze tohoto rozhovoru je zveřejněna v Obzoru č. 7 ze dne 3. dubna 2018

 

Právě přítomno: 255 hostů a žádný gestor