OBZOR ke stažení

„Děkuji vám za přípravu a pomoc při organizování školení ke kolektivní smlouvě, která pořádalo ČD Cargo ve spolupráci s OSŽ. Zaměstnavatel tato školení hodnotil velice kladně,“ řekl v úvodu 43. zasedání Podnikového výboru (PV) OSŽ ČD Cargo (které se konalo ve čtvrtek 9. 2. 2017) jeho předseda a moderující Radek Nekola. Tradiční body (jako informace ze zásadních jednání, organizační, různé apod.) tentokrát doplnil nový bod „Příprava Podnikové konference OSŽ“, ta se uskuteční letos v květnu. Jako hosté se části jednání PV OSŽ ČD Cargo zúčastnili Ing. Mojmír Bakalář (ředitel odboru lidských zdrojů GŘ ČD), Ing. Zdeněk Štěpánek na snímku (ředitel odboru kolejových vozidel) a Ing. Radovan Maléř (metodik PaM).

V úvodu bloku informace ze zásadních jednání hovořil Radek Nekola například o novince – o opatření ohledně aplikace flexibility či o chystaném jednání odborových centrál s vedením společnosti (21. 2.), kde Radek Nekola požádá zaměstnavatele o novou systemizaci pracovních míst pro rok 2017. „Rád bych v letošním roce, i vaším prostřednictvím, vyhodnotil práci jednotlivých ředitelů: jak se jim daří nebo nedaří naplňovat početní stavy zaměstnanců,“ uvedl s tím, že z nedostatku zaměstnanců a velké nemocnosti pramení nárůst přesčasové práce a problémy s komandováním. „Zatím proběhlo první vyhodnocení rotace ředitelů. Domnívám se, že téma zaměstnanosti by mělo být jedním z kritérií hodnocení ředitelů, jak se jim daří při hledání nových zaměstnanců,“ uvedl Radek Nekola a požádal předsedy Výborů (OSŽ) o vyhodnocení rotace ředitelů z hlediska úrovně a vedení sociálního dialogu na provozních jednotkách. „I to je něco, co je třeba hodnotit,“ dodal.
Další informace patřily jednání dopravní tripartity (Radek Nekola mimo jiné konstatoval, že předložený materiál byl sice materiálem souhrnným, ten ale nepříliš reagoval na potřebu změn, které je potřeba udělat v budoucnosti, aby železnice „netrpěla“). „Vše je ovlivněno IV. železničním balíčkem, který je v současnosti aplikován novelou Zákona o drahách,“ poznamenal Radek Nekola.
Mluvilo se také o slevách za dopravní cestu (Nekola: „Pozitivně vnímám snahu zvýšit počet zpoplatněných silnic, bude to vytvářet lepší konkurenční vztah mezi silnicí a železnicí.“) či o „podílování“ nákladů mezi ČD a ČD Cargo za trakční energii „Uvidíme, s čím se setkáme v březnu na tripartitě. Nerad bych, abychom dopadli jako řidiči autobusů, kteří si sice vymohli zvýšení mezd, ale nikdo neřešil, kdo to zaplatí. Nakonec peníze nedostali a ještě to zostřilo vztahy sociálních partnerů,“ konstatoval Radek Nekola, který se okrajově zmínil i o změně zákona o SFDI, který by v budoucnu kompenzovat výpadky na straně SŽDC.
V následné diskusi k těmto bodům se nejvíce diskutovalo o „rotaci“ ředitelů PJ: „Těžko to lze srovnávat, ředitelé jsou teď v opačné roli, než když museli lidi propouštět. Nyní mají naopak obavu ze ztráty systemizovaných míst.“ „Kritický stav je u posunu, tam jsou největší přesčasy.“ tolik některé z názorů, které rovněž na jednání zazněly. Podle Radka Nekoly by nosným tématem letošního roku měla být především zaměstnanost, tedy schopnost podniku nabírat nové zaměstnance.
Podnikový výbor OSŽ ČD Cargo se zabýval i změnou organizační struktury OSŽ po VII. sjezdu. Petr Kubička referoval o prvním zasedání předsjezdové komise pro strukturu (25. 1.), kde zazněly první návrhy a požadavky, například na obnovení územních tajemníků (v terénu chybí – zejména pro pomoc základním organizacím). PV OSŽ ČD Cargo po dlouhé rozpravě doporučil svému zástupci v komisi pro strukturu (Petru Kubičkovi), aby podporoval obnovení územních tajemníků, případně „vznik“ nového zaměstnance na OSŽ-ústředí, který by měl základní organizace na starosti. „Jednodušší je asi jít cestou nového zaměstnance, kterého můžeme pověřit touto činností,“ konstatoval závěrem diskuse k tomuto bodu Radek Nekola.
Po přestávce vystoupil ředitel odboru kolejových vozidel Ing. Zdeněk Štěpánek, který popsal fyzický stav zaměstnanců SOKV (celkem 1172 zaměstnanců) a plánované výkony na letošní rok, jak v oblasti hnacích vozidel, tak i nákladních vagonů. „Obecně zaznamenáváme trend poklesu odpracovaných hodin (z důvodu menšího počtu udržovaných kolejových vozidel, delší dovolené, odchodů do důchodu). „Vedle běžně prováděných opravárenských zásahů (u hnacích kolejových vozidel) jsme v loňském roce prováděli i vyšší stupně oprav a v letošním roce máme ambice v tom pokračovat,“ poznamenal Zdeněk Štěpánek. I u nákladních vozů (u oprav nákladních vozů je rovněž evidován v počtu odpracovaných hodin pokles – o 7,3 %) se vedle běžných oprav rozjíždějí i opravy vyšších stupňů. „V meziročním srovnání jsme ale zvýšili výkon o 15 % - to je dobrý výsledek,“ uvedl Zdeněk Štěpánek. To podle něj vytváří „dobré předpoklady“ pro letošní rok. „Letošní plán je zvýšen o 20 % (revize a opravy), ale cíle jsou reálné, chce to plnit průběžně.“ Jak dále Zdeněk Štěpánek uvedl, cílem společnosti je produkci zvyšovat, nikoliv snižovat. „Podařilo se nám rozjet opravy výměnných nástaveb, i tento program bude pokračovat. Podařilo se nám rozjet i pracoviště na opravy nárazníků v Břeclavi, ty nyní nemusíme zadávat do externích kapacit.“
Telegraficky se Zdeněk Štěpánek zmínil o normování spotřeby práce (sledování normy spotřeby práce na základě skutečných výkonů), o posuzování kapacit („Stále máme rezervy, kapacity nejsou stoprocentně využívány!“), či o strategii opravárenství ve společnosti ČD Cargo, respektive o investiční činnosti, jak v oblasti stavební (do SOKV ve výši 74 milionů korun a 10 milionů Kč do PJ na zlepšení pracovních podmínek), tak i do kolejových vozidel: například jde o remotorizaci dieselového parku, či o uplatnění opce na další 3 lokomotivy Vectron.
V diskusi se členové PV nejvíce zajímali o směnnost při opravách („O zavedení nočních směn zatím u oprav hnacích vozidel a nákladních vozů neuvažujeme.“), o vyvazovací opravy lokomotiv řady 363.5 (téma je zatím otevřené) či o úpravy norem spotřeby práce ve srovnání s ČD: (Štěpánek: „Všichni děláme provozní ošetření, ale každý jinak!“)
Ředitel personálního odboru Ing. Bakalář se poté věnoval věkové struktuře zaměstnanců (mladí nepřicházejí, orientace na školy musí více zafungovat, musíme zaujmout mládež, opraváři stárnou). „Potenciál lidí pro zaměstnání na železnici je velmi nepříznivý. Polsko je nedostupný region a Slovensko už také, a lidé nejsou ochotni migrovat za prací. Omlazování je velmi limitovaná oblast. Nedokáži si představit, co bude za deset let - budeme mít problémy jak v opravárenství, tak i v provozu,“ konstatoval.
V závěru došlo i na povinnosti dominantního dopravce poskytovat některé činnosti vůči třetím dopravcům (viz novela Zákona o drahách), kde bylo konstatováno, že ČD Cargo je v jiné pozici než ČD (společnost ČD Cargo není sektorovým zadavatelem, například na vlečky společnosti ČD Cargo sice mohou vjíždět jiní dopravci, ale jen ti, kteří mají se společností ČD Cargo uzavřenou smlouvu). Nakonec pak Ing. Maléř informoval o Sociálním fondu u ČD Cargo.
Michael Mareš


 

Právě přítomno: 181 hostů a žádný gestor