OBZOR ke stažení

Třináct bodů měla na programu V. Podniková konference OSŽ při ČD, a. s., která se v úterý 16. 5. 2017 konala od 9.30 h v kulturním sále Fantovy budovy na pražském hlavním nádraží. Konferenci zahájil a následně řídil tajemník PV OSŽ při ČD, a. s, Antonín Leitgeb. V úvodu přivítal všechny přítomné včetně hostů - místopředsedy OZŽ Bc. Ľudevíta Mikloše a Jána Baláže ze Slovenska, místopředsedy OSŽ Mgr. Martina Malého (předseda PV OSŽ SŽDC) a Radka Nekolu (předseda PV OSŽ ČD Cargo), výkonného tajemníka OSŽ Martina Vavrečku, předsedu Republikové rady seniorů OSŽ Kurta Mužíka a přítomné vedoucí oddělení OSŽ-Ú. V průběhu jednání dorazil ředitel personálního odboru GŘ ČD JUDr. Ivo Veselý a v závěru jednání i předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek, M.Sc.

Po nezbytných administrativních úkonech (schválení programu konference, pracovního předsednictva ve složení Vladislav Vokoun, Antonín Leitgeb, Věra Nečasová, Zdenek Jindra, Jana Štanclová, Martin Janeček, schválení zapisovatelů, ověřovatelů zápisu, volby mandátové a volební komise, schválení skrutátorů a volby návrhové komise) se slova ujal I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při ČD, a. s., Vladislav Vokoun, který přednesl zprávu o činnosti PV OSŽ od doby IV. podnikové konference. V úvodu mimo jiné připomněl, že se za uplynulé období vystřídali tři ministři dopravy a čtyři generální ředitelé. „Jistě si umíte představit, jak těžké je při takové rotaci ´kádrů´ prosazovat a obhájit smysluplnou koncepční práci,“ poznamenal a dodal, že po většinu času měli zástupci OSŽ dojem, že hlavním úkolem některých představitelů ČD není rozvoj a udržení dobrého postavení firmy, ale naopak příprava na její další oslabení ve prospěch konkurence a lokálních zájmů určitých skupin. Podle jeho slov se díky pracovitosti zaměstnanců ČD i dobrou činností podnikového výboru a pozitivním lobbingem OSŽ u rozumné části orgánů státní správy podařilo, že jsou České dráhy stále pořád silným „hráčem“ na trhu veřejné železniční osobní dopravy. „Čeká nás však mnoho práce a přesvědčování zodpovědných, aby tomu tak bylo i nadále,“ podotkl Vladislav Vokoun.

Předseda PV dále krátce zhodnotil kolektivní smlouvy na ČD v uplynulém období, přičemž zdůraznil, že se podařilo udržet všechny zaměstnanecké výhody, jako je výměra dovolené, týdenní fond pracovní doby, KOP a jiné a kumulativně zvýšit reálnou hodnotu mezd. Připomněl, že po celé čtyři uplynulé roky byly České dráhy a PV OSŽ při ČD nuceny se zabývat problematikou prodeje nádražních budov. Přes výhrady podnikového výboru a přes negativní stanovisko všech tří zástupců v Dozorčí radě ČD byl nakonec prodej v roce 2016 odsouhlasen a OSŽ se proto muselo postarat o přibližně 300 zaměstnanců přecházejících k SŽDC. V další části své zprávy se Vladislav Vokoun věnoval některým transformačním krokům ve firmě, mimo jiné sloučení KCOD a RCVD v ZAP. Poznamenal, že OSŽ mělo k této transformaci výhrady, neboť preferuje krajské uspořádání.

Dalším tématem, kterému se Vladislav Vokoun obsáhle věnoval, byla otázka zaměstnanosti. „V tomto případě, zaplať pánbůh, za poslední čtyři roky - a tady o tom se nemusíme vzájemně přesvědčovat - se prakticky zastavilo propouštění. To ale naopak samozřejmě neznamená, že v některých profesích, na některých místech, nedošlo ke snížení stavů, ale většinou, v mnoha případech, se to řešilo cestou odchodu do důchodu, na bázi dobrovolnosti, dohodou,“ uvedl Vladislav Vokoun s tím, že jedinou výjimkou byli posunovači. „Je to v souvislosti s nasazováním nových souprav (RegioShark, RegioPanter), které se nemusí rozvěšovat. V tomto případě ale nejde o vůli zaměstnavatele, ale o změnu technologie. Nicméně z hlediska zaměstnanosti jsme v příznivém období.“
Další pasáž svého projevu věnoval Vladislav Vokoun IV. železničnímu balíčku (a s ním souvisejícímu poskytování některých služeb ostatním dopravcům) a také problematice otevírání trhu. „Zatím nám nebyl předložen jediný argument, abychom nabyli přesvědčení, že to bude ku prospěchu věci,“ řekl Vladislav Vokoun. Dále připomněl, že OSŽ ještě čeká diskuse ohledně řešení jízdních výhod. „Ujišťuji vás, že jednání povedeme tak, abychom dosáhli přijatelného řešení – včetně ceny – jak pro stávající držitele jízdních výhod, tak rozumné podmínky pro případné nové držitele z řad firem, které nemají přímou vazbu k ČD.“
V závěru své zprávy Vladislav Vokoun nastínil cíle a priority PV pro příští období. Jsou jimi hlavně důsledné prosazování pozitivní personální a zaměstnanecké politiky, zvyšování sociálních a pracovních podmínek zaměstnanců ve skupině ČD, udržení jízdních výhod a výhod FIP a aktivní podíl na rozvoji a udržení významu ČD a jejich dceřiných společností na železničním trhu. „Nemalým úkolem bude nadále zvýšení efektivnosti a stability všech orgánů OSŽ včetně základních organizací. Pokud se nám to vše podaří splnit, tak nemám strach o budoucnost našeho svazu,“ řekl v závěru Vladislav Vokoun.

Po zprávě předsedy podnikového výboru bylo na programu představení kandidátů do podnikového výboru, dále byl předložen návrh kandidátů na členy Ústředí OSŽ za ČD, a. s., návrh členů do Revizní komise OSŽ, návrh na předsedu Revizní komise OSŽ a návrh kandidáta na předsedu OSŽ na VII. sjezd OSŽ (kandidátem podnikového výboru OSŽ při ČD, a. s. byl Vladislav Vokoun). Všichni navržení kandidáti byli schváleni. Za zaznamenání stojí, že všichni kandidující získali výraznou podporu delegátů. Vladislava Vokouna jako kandidáta na předsedu OSŽ podpořilo 95 z přítomných 99 delegátů, 4 se zdrželi.

Vystoupení hostů zahájil ředitel personálního odboru GŘ ČD JUDr. Ivo Veselý, který přítomné delegáty ujistil, že si České dráhy považují, že mohou spolupracovat s odborovou organizací s takovým potenciálem, jaký má Odborové sdružení železničářů. „Velmi si tohoto partnerství ceníme,“ zdůraznil a dodal, že učiní vše pro to, aby sociální smír trval a aby příslušná zaměstnanecká práva nebyla ničím narušována.

Jednání podnikové konference pozdravili i dva místopředsedové OZŽ (Odborové združenie železničiarov) - Bc. Ľudevít Mikloš, předseda PV OZŽ ZSSK a Ján Baláž, předseda PV OZŽ Cargo ZSSK. Popřáli nově zvolenému vedení PV hodně zdaru v práci a uvedli, že se těší na další spolupráci při předávání zkušeností, neboť OSŽ i OZŽ se zabývají podobnými problémy.
Jménem Rady seniorů ČR i jménem Republikové rady seniorů (RRS) OSŽ pozdravil jednání předseda RRS Kurt Mužík. Poznamenal, že si velmi cení, že předseda PV Vladislav Vokoun pravidelně dochází na jednání RRS, ocenil hladký průběh konference a popřál nově zvoleným funkcionářům hodně zdaru.
Jednání pozdravili i dva místopředsedové OSŽ Mgr. Martin Malý (předseda PV OSŽ SŽDC) a Radek Nekola (předseda PV OSŽ ČD Cargo). Martin Malý připomněl, že by bylo užitečné, aby se všechny tři podnikové výbory pravidelně scházely (za uplynulé čtyřleté období se to podařilo pouze jednou). Radek Nekola jeho výzvu přijal a podpořil.

Vladislav Vokoun poté přečetl dopis předsedy OSŽ Bc. Jaroslava Pejši, který je dosud v pracovní neschopnosti. „V současnosti největší boj OSŽ vede o podobu liberalizace osobní železniční dopravy a tedy i o budoucí podobu Českých drah. 10. dubna letošního roku dosáhli kolegové Vladislav Vokoun a Martin Vavrečka významného úspěchu na plenárním zasedání tripartity a jak zástupci odborů, tak i zaměstnavatelů, odmítli harmonogram liberalizace navržený ministerstvem dopravy. Je to důležité vítězství, ale boj tím nekončí. V říjnu budou parlamentní volby a nová vláda zcela jistě přijde s dalšími návrhy v této oblasti,“ uvádí se v dopise mimo jiné. Předseda OSŽ dále navrhl, aby byly co nejdříve zahájeny rozhovory s jednotlivými hejtmany a radními pro dopravu, což by mělo být podpořeno kontaktní kampaní s cestující veřejností ve vlacích (například letákovými akcemi). V závěru svého dopisu Bc. Pejša vyzval delegáty, aby postupovali jednotně a snažili se vysvětlit svým kolegům v jiných podnicích, že České dráhy jsou místem, kde se rozhoduje o celkové síle OSŽ.

Zástupci podnikového výboru poté ocenili dlouholeté funkcionáře OSŽ. Jsou jimi: Jiří Arnold (DKV Brno), Josef Gazárek (bývalý vedoucí SKŽ Brno - Sdružený klub železničářů Brno), Petr Hána (bývalý předseda ZO OSŽ žst. Valašské Meziříčí), Josef Holec (bývalý předseda ZO OSŽ žst. Jihlava), Pavel Střihavka (bývalý předseda ZO OSŽ DKV Ústí nad Labem - vozové depo), Jaroslav Vavřík (dlouholetý člen ZO OSŽ žst. Brno hl. n. a vedoucí RZ Prudká), Petr Hána a Josef Holec se pro nemoc nemohli jednání zúčastnit.

Jiří Arnold, Josef Gazárek, Petr Hána, Josef Holec a Jaroslav Vavřík (Petr Hána a Josef Holec se pro nemoc nemohli jednání zúčastnit.) Po přestávce následovala zpráva volební komise a poté byla vyhlášena diskuse. Jako první vystoupil Augustin Skládal z DKV Olomouc, který ve svém projevu zdůraznil především nutnost spolupráce mezi odvětvími a profesemi: „Žádný člen OSŽ by neměl zapomínat na to, že bychom se neměli kastovat. Všichni jsme členové OSŽ. Kdo budete delegáty sjezdu, myslete na to,“ vyzval své kolegy.

Výkonný tajemník OSŽ Martin Vavrečka poté poblahopřál všem zvoleným funkcionářům a zdůraznil, že je důležité, jak silný mandát od delegátů konference dostali. Poté krátce informoval o stavu rekreačních zařízení v majetku OSŽ a vyzval delegáty, aby jejich nabídku prostřednictvím ČD travel nebo mezinárodního oddělení OSŽ-Ú více využívali. „Nezapomeňte, že jedete do svého,“ poznamenal.

Předseda návrhové komise Štěpán Lev poté přednesl usnesení V. podnikové konference. V něm je – kromě potvrzení všech hlasování v průběhu konference – rozsáhlá pasáž věnovaná obhajobě zájmů Českých drah a jejich zaměstnanců v procesu otevírání železničního trhu, a to především vyžadováním rovných podmínek a ochrana zájmů národního dopravce. Podnikovému výboru se dále ukládá úkol důsledně prosazovat pozitivní personální a zaměstnaneckou politiku a zvyšování životní úrovně, především pomocí kvalitních kolektivních smluv a také úkol nadále zvyšovat efektivnost a stabilitu všech orgánů OSŽ včetně základních organizací.

Na úplný závěr jednání přišel jednání pozdravit předseda představenstva Českých drah, a. s., Pavel Krtek. Shrnul hlavní oblasti, jimiž se vedení ČD v poslední době zabývá: je to otevírání trhu, jednání s kraji o provozování osobní dopravy, a důsledky IV. železničního balíčku. „Na všech platformách zdůrazňujeme, že máme zodpovědnost i vůči našim zaměstnancům,“ řekl Pavel Krtek. Ke IV. železničnímu balíčku poznamenal, že jej vítá, neboť jasně definuje pravidla hry. Předseda představenstva ČD poté shrnul výsledky hospodaření Českých drah, které bylo v roce 2016 úspěšné, a to i díky dceřiné společnosti ČD Cargo. „Současný investiční rating jsme obhájili, potvrdili jsme pověst seriózní firmy,“ dodal Pavel Krtek.

V závěru konference tajemník PV Antonín Leitgeb poděkoval delegátům za konstruktivní jednání a popřál jim i všem zvoleným funkcionářům hodně úspěchů v profesním i osobním životě.


Zdeňka Sládková, Michael Mareš
 

Právě přítomno: 136 hostů a žádný gestor