Web server OSŽ

OBZOR-2012-10: Podnikový výbor OSŽ SŽDC se dohodl na zrušení výborů SDC a RCP PDF Tisk Email
  
Čtvrtek, 01 Březen 2012 21:32

Velmi rušné bylo jednání Podnikového výboru OSŽ SŽDC, s. o., ve čtvrtek 23. února. Jedním z důvodů bylo i předchozí jednání se zaměstnavatelem 26. ledna k připravovaným organizačním změnám v řízení provozu a avizovanému snížení počtu zaměstnanců, kterého se účastnili tajemníci PV s předsedou Adolfem Hradílkem. Na jednání zazněl i názor z řad členů, že přechod pracovníků řízení provozu pod SŽDC nepřinesl nic dobrého! Pro uklidnění situace bylo se zaměstnavatelem dohodnuto, že k těmto organizačním změnám proběhnou pracovní porady se zaměstnanci. Důvodem k diskusi byl také anonymní dopis šířený mezi zaměstnanci a vyzývající k obhajobě práv zaměstnanců řízení provozu a k založení profesního svazu (pod OSŽ). Také počet provozních obvodů byl tématem široké diskuse, tedy jestli jich bude 16, nebo 35.

Tady vyzval předseda PV Adolf Hradílek členy podnikového výboru (za řízení provozu) k jasnému vyjádření s tím, že bude respektovat a prosazovat jejich názor. Hlasováním se většina zástupců v PV za řízení provozu přiklonila k počtu třiceti pěti!

Důležitým bodem byl návrh na zrušení stávajících výborů v SDC a RCP, který byl přijat, a následně bylo uloženo vytvořit výbory k příslušné organizační složce. Bylo ponecháno na dohodě (proti původnímu návrhu paritního zastoupení!), kolik členů bude příslušný výbor mít.

K oficiálnímu projednání záměru integrace řízení provozu s jednotkami SDC (nový název integrované jednotky bude Oblastní ředitelství) se na jednání dostavili zástupci hospodářského vedení SŽDC – ředitel odboru personálního Ing. Bakalář, ředitel odboru řízení RCP Ing. Jasenčák, ředitel odboru operativního řízení Ing. Koleš a vedoucí zaměstnaneckého oddělení Ing. Vytisková. Zástupci zaměstnavatele prezentovali novou organizační strukturu ředitelství SŽDC a nově zřizovaných organizačních jednotek (Oblastní ředitelství). Uvedli, že se sloučí stávající jednotky SDC a RCP. Součástí oblastních ředitelství bude 35 provozních obvodů (oproti stávajícím 37). Celková úspora plynoucí z této organizační změny se týká 74 zaměstnanců v řídících a administrativních funkcích, z nich zhruba u dvaceti se využije odchod do důchodu.

Souběžně s touto organizační změnou probíhá proces zavádění nových technologií a z toho plynoucí úspora cca 62 pracovních míst provozních zaměstnanců v průběhu I. čtvrtletí letošního roku. Pracovní porady se zaměstnanci k této integraci už běží a budou pokračovat na několika místech, řekl Ing. Jasenčák. Podle informace Ing. Bakaláře jsou v současné době zatím pozastaveny organizační změny, integrace některých správ tratí a správ sdělovací a zabezpečovací techniky (týká se čtyř SDC). Dotazy členů PV se týkaly důvodů k počtu provozních obvodů (proč zrovna 35) a proporcionality hranic těchto obvodů. Zazněla stížnost na nesprávnosti, které se vyskytly ve výplatách, a také otázka, proč nejsou k dispozici prostředky FKSP pro organizační jednotky. Na tyto věci reagoval Ing. Bakalář. Současně se jménem zaměstnavatele omluvil za chyby ve výpočtu mezd u některých zaměstnanců za leden 2012. Uvedl, že odborné útvary společně s dodavateli pracují na jejich odstranění v systému.

Závěru jednání podnikového výboru se účastnil předseda OSŽ Bc. Pejša, který informoval o očekávané novelizaci zákona 77 a zákona o dráhách, podmínkách výběrového řízení na technickou úroveň vozů a reagoval také na již zmíněný anonymní dopis šířený v železničních stanicích. PV odsouhlasil stanovisko k rozdělení centralizovaných prostředků FKSP s tím, že požaduje vyčlenění částky 5 milionů korun na sport a 13 milionů na rekreaci. Kriticky byl hodnocen liknavý přístup některých základních organizací OSŽ, které byly přímo jmenovány, k zaslání evidenčních listů. Předsedovi PV bylo také uloženo projednat s vedením SŽDC spuštění výběrového řízení na zařízení, které by poskytovalo komplexní ozdravné pobyty zaměstnanců.

Miroslav Gloss
 

 
Copyright © 2014 Web server OSŽ. Všechna práva vyhrazena.