Ob­zor č. 1 – 13. 1. 1992

In­for­ma­ce v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se vra­cí k pro­sinco­vé­mu jed­ná­ní Ústře­dí OSŽ, na něž byl po­zván před­se­da Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců (FS) pan Slun­ka. K za­mýš­le­né spo­lu­prá­ci OSŽ a FS však ne­do­šlo – po­dle OSŽ z vi­ny před­se­dy FS, kte­rý pod­mí­nil svou spo­lu­prá­ci jed­ná­ním o při­dě­le­ní fi­nanč­ní­ho vy­rov­ná­ní stroj­vůd­cům, po­dle Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců by­la vi­na na stra­ně OSŽ.

Člá­nek „Opět roz­ruch ko­lem tzv. ne­ren­ta­bil­ních tra­tí“ ro­ze­bí­rá záměr Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD ome­zit osob­ní že­lez­nič­ní do­pra­vu o 10 – 15 % a za­sta­vit pro­voz na dva­ce­ti ne­ren­ta­bil­ních tra­tích ČSD, a to od GVD 1992/93. Au­to­ro­vi textu se v té do­bě ne­po­da­ři­lo zjis­tit, kte­rých tra­tí by se mě­lo za­sta­ve­ní pro­vo­zu tý­kat, a ne­do­sta­lo se mu ani od­po­vě­di na otáz­ku, co udě­la­lo ÚŘ ČSD pro zvý­še­ní efek­tiv­nos­ti na těch­to tra­tích.

Na straně 2 Ob­zor otis­ku­je dva ob­sáh­lé roz­ho­vo­ry – s před­se­dou OSŽ Zdeňkem Ško-pem a s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD Ing. Janem Hamplem. Ten in­for­mo­val mi­mo ji­né o tom, že ztrá­tu 10 mld. Kčs, s níž skon­čil roz­po­čet ČSD za rok 1991, bu­de tře­ba vy­kom­pen­zo­vat mi­mo ji­né za­sta­ve­ním pro­vo­zu na 135 tra­ťo­vých úse­cích, re­duk­cí se­řa­ďo­va­cích ná­dra­ží, úspo­ra­mi v ob­las­ti opra­vá­ren­ství a sní­že­ním po­č­tu pra­cov­ní­ků o cca 20 až 22 ti­síc. Před­se­da OSŽ Zde­něk Škop v reakci na tyto informace zdů­raz­nil, že pro­pouš­tě­ní mu­sí před­chá­zet sys­te­mi­za­ce pra­cov­ních míst na že­lez­ni­ci. „Tr­vá­me na tom, aby ta­to do­ho­da, kte­rá je za­kot­ve­na v ko­lek­tiv­ní smlou­vě v ob­las­ti za­měst­na­nos­ti, by­la na­pl­ně­na,“ uvá­dí se v roz­ho­vo­ru. Předseda OSŽ kri­ti­zo­val i zá­měr re­duk­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy s po­uka­zem na zku­še­nos­ti z brit­ských od­bo­rů, o pří­pad­ném od­bo­rář­ském pro­tes­tu se však v roz­ho­vo­ru ne­zmí­nil.

 

Ob­zor č. 2 – 20. 1. 1992

„Prv­ních dva­cet od­sou­ze­ných (dal­ší bu­dou ná­sle­do­vat)“– ten­to člá­nek na prv­ní stra­ně in­for­mu­je ús­ty tis­ko­vé­ho mluv­čí­ho ČSD o roz­hod­nu­tí s. o. ČSD re­du­ko­vat osob­ní do­pra­vu v roz­sa­hu 10 – 15 % a mi­mo­ to za­sta­vit pro­voz na 20 nej­mé­ně efek­tiv­ních tra­tích, a to k 31. 5. 1992. Člá­nek ob­sa­hu­je kom­plet­ní se­znam těch­to tra­tí. „Ne­při­ne­sou-li ta­to opa­tře­ní oče­ká­va­ný fi­nanč­ní efekt, bu­de nut­né kon­cem zá­ří 1992 za­sta­vit pro­voz na dal­ších cca 120 tra­tích, čímž by mě­ly být zís­ká­ny 2 mi­li­ar­dy ko­run. Ne­lze však vy­lou­čit, že při pro­hlou­be­ní pla­teb­ní ne­schop­nos­ti do­jde kon­cem ro­ku 1992 k dal­ší vý­raz­né re­duk­ci do­pra­vy,“ uvá­dí se v člán­ku.

In­for­ma­ci tis­ko­vé­ho mluv­čí­ho do­pl­nil ústřed­ní ře­di­tel ČSD Ji­ří Hampl ve svém pro­hlá­še­ní, jímž se sna­žil to­to roz­hod­nu­tí obhájit s odkazem na fi­nanč­ní­ po­tí­že ČSD i na to, že že­lez­ni­ce dlou­ho­do­bě po­sky­to­va­ly ve­řej­nos­ti so­ci­ál­ní ser­vis na úkor své­ho hos­po­dář­ské­ho vý­sled­ku. Po­dle je­ho slov sil­ně za­dlu­že­né a tech­nic­ky za­osta­lé ČSD ne­mo­hou na pře­prav­ním tr­hu kon­ku­ro­vat ostat­ním dopravcům ani kva­li­tou, ani ce­nou.„Ve­de­ní ČSD je pro­to nu­ce­no vel­mi dras­tic­kým způ­so­bem ome­zit veš­ke­ré ne­efek­tiv­ní čin­nos­ti a všech­ny sí­ly napřít tam, kde mů­že­me do­sáh­nout ren­ta­bi­li­ty,“ vy­svět­lu­je ge­ne­rál­ní ře­di­tel a pro­sí všech­ny ob­ča­ny, kte­ré re­strik­ce po­stih­nou, o po­cho­pe­ní.

Na prv­ní stra­ně je otiš­tě­no i sta­no­vis­ko Před­sta­ven­stva OSŽ k rozsáhlým restrikcím na ČSD.„Roz­hod­nu­tí ÚŘ ČSD o za­sta­ve­ní pro­vo­zu na ně­kte­rých tra­tích ČSD lze na zá­kla­dě po­znat­ků ze za­hra­nič­ních že­lez­nič­ních správ po­va­žo­vat pro­ka­za­tel­ně za pr­vot­ní krok k cí­li zá­sad­ním způ­so­bem po­tla­čit po­díl že­lez­nič­ní do­pra­vy na pře­prav­ním tr­hu,“ uvá­dí se v něm s do­dat­kem, že re­duk­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy je prav­dě­po­dob­ně dik­to­vá­na vel­mi ne­uvá­že­ný­mi roz­hod­nu­tí­mi vlád­ních či­ni­te­lů a zřej­mě i tla­ky zven­čí. „Před­sta­ven­stvo Ú OSŽ pro­to zá­sad­ně ne­sou­hla­sí se za­sta­ve­ním pro­vo­zu na tzv. ne­ren­ta­bil­ních tra­tích a uči­ní vše, co je v je­ho si­lách a mož­nos­tech, aby to­to na­nej­výš ne­uvá­že­né roz­hod­nu­tí ÚŘ ČSD by­lo pře­hodno­ce­no v zá­jmu to­ho­to stá­tu,“ uved­lo Před­sta­ven­stvo OSŽ ve svém usne­se­ní.Zdeň­ka Slád­ko­vá