Ob­zor č. 5 - 10. 2. 1992

„Vlá­do, pro­buď se!“ Člá­nek s pal­co­vým ti­tul­kem na str. 1 a 2 otis­ku­je vý­ňat­ky z in­te­rpe­la­cí ně­ko­li­ka po­slan­ců Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní k otáz­ce za­sta­ve­ní pro­vo­zu na tzv. ne­ren­ta­bil­ních že­lez­nič­ních tra­tích.„To­to ka­tas­tro­fál­ní roz­hod­nu­tí bu­de mít ne­do­zír­né dů­sled­ky v ob­las­ti eko­no­mic­ké, so­ci­ál­ní a vy­vo­lá to na­pě­tí ve spo­leč­nos­ti,“ kon­sta­tu­je po­sla­nec Jind­řich Ko­neč­ný (Ob­čan­ské hnu­tí) a po­klá­dá otáz­ku, zda je vů­bec na mi­nis­ter­stvu do­pra­vy a fi­nan­cí ně­kdo, kdo pro­ble­ma­ti­ce že­lez­nič­ní do­pra­vy ro­zu­mí.

Připomíná rovněž zkušenosti z Velké Británie, kde pozastavení provozu na řadě tratí mělo vážné důsledky a obnovení provozu na těchto tratích je neuvěřitelně nákladné. „Co je nej­víc po­bu­řu­jí­cí na ce­lém po­stu­pu, je ad­mi­nist­ra­tiv­ní a ne­ob­jek­tiv­ní pří­stup ÚŘ ČSD,“ zdů­raz­ňu­je dá­le po­sla­nec a tvr­dí, že úda­je, kte­ré Ústřed­ní ře­di­tel­ství udá­vá, jsou čas­to zkres­le­né a ne­prav­di­vé. „V zá­vě­ru chci vlá­dě ří­ci, že jest­li schvá­lí za­mýš­le­ný pro­jekt, vy­že­ne li­di ne­bo pře­váž­nou část li­dí z ob­las­tí. Ty­to ob­las­ti se sta­nou pus­ti­nou a to by byl ne­od­pus­ti­tel­ný zlo­čin. Mo­hu ape­lo­vat na vlá­du je­di­nou vý­zvou, a si­ce: vlá­do – pro­buď se!“

Ar­gu­men­ty po­slan­ce Ko­neč­né­ho pod­po­řil i Ján Hor­ník (KHD) a do­dal, že na Slo­ven­sku by­ly zru­še­ny ně­kte­ré tra­tě, vý­hod­né pro eko­no­mi­ku, na­pří­klad trať Lip­tov­ský Hrá­dok – Liptovská Teplička ne­bo Ru­žom­be­rok – Ko­rytni­ca–Kú­pe­le. Rov­něž Mi­chal Ko­váč (HZDS) vy­jád­řil ne­sou­hlas s ru­še­ním tra­tí a po­žá­dal vlá­du, aby před­lo­ži­la na bu­dou­cí plé­num úda­je o tom, ko­lik se od­sta­ve­ním tra­ti ušet­ří a ko­lik ztra­tí. „Ře­še­ní ne­ga­tiv­ní eko­no­mic­ké si­tua­ce ČSD tím­to způ­so­bem je po­dle mé­ho ná­zo­ru ne­od­bor­né a zá­sad­ně chyb­né,“ ře­kl mi­mo ji­né po­sla­nec Ond­řej Huml (ODS) a upo­zor­nil, že dů­sled­kem ta­ko­vých kro­ků mo­hou být so­ci­ál­ní vý­bu­chy.

Proti zastavení provozu se postavily rovněž Děti země a Dopravní klub ČSFR.

Na stra­ně 1 se dá­le do­čí­tá­me o tom, že v Ra­kov­ní­ku za­há­jil čin­nost uzlo­vý stáv­ko­vý vý­bor, a to v po­boč­ném lo­ko­mo­tiv­ním de­pu. Zá­stup­ci stáv­ko­vé­ho vý­bo­ru vy­da­li pro­vo­lá­ní, jímž po­žá­da­li ces­tu­jí­cí ve­řej­nost o pod­po­ru v pří­pa­dě vy­hlá­še­ní stáv­ky a zá­ro­veň vy­zva­li ob­ča­ny, aby se se svý­mi pro­tes­ty pro­ti ru­še­ní tra­tí obra­ce­li na své vo­le­né zá­stup­ce ve Fe­de­rál­ním shro­máž­dě­ní, v Čes­ké ná­rod­ní ra­dě či pří­mo na ÚŘ ČSD.

Ve­de­ní OSŽ, jak se do­čí­tá­me v rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“, se v té do­bě chys­ta­lo na jed­ná­ní s před­sta­vi­te­li Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní, vlá­dy a s ústřed­ním ře­di­te­lem ČSD za účas­ti mi­nis­tra do­pra­vy. Ústře­dí OSŽ pro­to vy­zva­lo člen­skou zá­klad­nu OSŽ, aby do do­by ukon­če­ní těch­to jed­ná­ní ne­pod­ni­ka­lo žád­né in­di­vi­du­ál­ní či sku­pi­no­vé ak­ce.

Ob­zor č. 6 - 17. 2. 1992

„Do­pra­vá­ci jed­not­ně!“ je me­zi­ti­tu­lek pra­vi­del­né rub­ri­ky „Co se dě­je v ústře­dí“. Člá­nek in­for­mu­je o schůz­ce zá­stup­ců vět­ši­ny od­bo­ro­vých sva­zů v do­pra­vě, kte­ří se se­šli 29. 1. 1992, aby zhod­no­ti­li kri­tic­kou si­tu­a­ci v do­pra­vě a do­mlu­vi­li se na dal­ším po­stu­pu. Ze schůz­ky vze­šel spo­leč­ný po­ža­da­vek na sys­té­mo­vé ře­še­ní pro­ble­ma­ti­ky re­sor­tu do­pra­vy včet­ně le­gi­sla­tiv­ních opa­tře­ní, na zve­řej­ně­ní jme­no­vi­té od­po­věd­nos­ti před­sta­vi­te­lů stát­ní sprá­vy za vý­voj si­tua­ce a požadavek uskutečnit spo­leč­né­ jed­ná­ní pří­sluš­ných ve­dou­cích pra­cov­ní­ků re­sor­tu do­pra­vy se zá­stup­ci od­bo­rů. V prohlášení se dále uvádí, že ne­bu­de-li spo­leč­né jed­ná­ní zna­me­nat zá­sad­ní změ­nu pří­stu­pu k ře­še­ní pro­blé­mů v do­pra­vě, do­jde dne 10. 2. 1992 k usku­teč­ně­ní ohlá­še­né stáv­ky Od­bo­ro­vé­ho sva­zu ve­řej­ně sil­nič­ní do­pra­vy.„Po­kud ani ta­to ak­ce ne­při­ne­se vý­sled­ky, vstou­pí dne 6. 4. všech­ny od­bo­ro­vé sva­zy v do­pra­vě na 24 ho­din do ge­ne­rál­ní stáv­ky,“ uvá­dí se v pro­hlá­še­ní.

Dal­ší vý­znam­né jed­ná­ní se usku­teč­ni­lo 30. 1., ten­to­krát za účas­ti zá­stup­ců od­bo­rů na že­lez­ni­ci, ústřed­ní­ho ře­di­te­le ČSD a mi­nis­tra do­pra­vy. Před­se­da OSŽ na něm vy­slo­vil zá­sad­ní ne­sou­hlas se zá­mě­rem po­za­sta­vit pro­voz na ně­kte­rých že­lez­nič­ních tra­tích. Ústřed­ní ře­di­tel ČSD však na svém roz­hod­nu­tí tr­val a zo­pa­ko­val svá eko­no­mic­ké zdů­vod­ně­ní.

Té­hož dne se se­šli v Do­prav­ní ko­mi­si par­la­men­tu zá­stup­ci od­bo­ro­vých or­ga­ni­za­cí všech dru­hů do­prav s po­slan­ci Fe­de­rál­ní­ho shro­máž­dě­ní. Po­slan­ci při­slí­bi­li, že se bu­dou pro­ble­ma­ti­kou do­pra­vy za­bý­vat a že při­zvou na jed­ná­ní par­la­men­tu všech­ny za­in­te­re­so­va­né mi­nis­try.

Dne 3. 2. se se­šla mi­mo­řád­ně Ra­da do­pra­vy ČSFR, kte­rá do­spě­la k zá­vě­ru, že ře­še­ní si­tua­ce je nut­né rea­li­zo­vat na úrov­ni před­se­dů vlád a zá­ko­no­dár­ných sbo­rů.

O tom, že že­lezni­čá­řům v re­gio­nech již do­chá­ze­la tr­pě­li­vost, svěd­čí člá­nek „Že­lez­ni­ce ve va­ru“, kte­rý otis­ku­je jed­nak pro­hlá­še­ní uzlo­vé­ho stáv­ko­vé­ho vý­bo­ru Ra­kov­ník, kte­rý vy­jad­řu­je ne­sou­hlas s ru­še­ním tra­tí a vy­hla­šu­je od 1. úno­ra stáv­ko­vou po­ho­to­vost, jed­nak pro­hlá­še­ní že­lez­ni­čá­řů krko­nošské­ho re­gi­o­nu, kte­ré kro­mě ne­sou­hla­su s ru­še­ním tra­tí po­ža­du­je ra­di­kál­ní or­ga­ni­zač­ní změ­ny v ří­ze­ní ČSD.    

Zdeň­ka Slád­ko­vá