Obzor č. 11 – 23. 3. 1992

Ko­nec břez­na ro­ku 1992 znamenal konečný ter­mín pro uza­vře­ní ko­lek­tiv­ní smlou­vy ČSD a s ní sou­vi­se­jí­cí­ho za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy. Jak se do­čí­tá­me v člán­ku z mi­mo­řád­né­ho za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ, vše na­svěd­čo­va­lo tomu, že k do­ho­dě ne­do­jde. Ústře­dí OSŽ pro­to na svém mi­mo­řád­ném za­se­dá­ní dne 16. 3. roz­hod­lo, že v pří­pa­dě, že ne­bu­de ko­lek­tiv­ní vy­jed­ná­vá­ní do 31. 5. uza­vře­no, bu­de vy­uži­to zpro­střed­ko­va­te­le a po­té dal­ších zá­kon­ných kro­ků. Po­dob­ně ra­zant­ně hod­la­lo Ú OSŽ po­stu­po­vat i při pro­sa­ze­ní svých po­ža­dav­ků do no­vé mzdo­vé sou­sta­vy.

„Ne­spo­ko­je­nost že­lez­ni­čá­řů stou­pá“– pod tím­to ti­tul­kem na­jde­me vý­ňat­ky z pro­hlá­še­ní že­lez­ni­čá­řů k ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci na že­lez­ni­ci. Ně­kte­ré z nich by­ly vel­mi ne­kom­pro­mis­ní, na­pří­klad účast­ní­ci shro­máž­dě­ní že­lez­ni­čá­řů z oko­lí Chlum­ce nad Cid­li­nou po­ža­do­va­li zru­še­ní Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD a vy­jád­ři­li svo­ji při­pra­ve­nost k účas­ti na ge­ne­rál­ní stáv­ce; v po­dob­ném du­chu se nes­lo i pro­hlá­še­ní kon­fe­ren­ce ZV OSŽ žst. Ha­nu­šo­vi­ce. „Proč Ústře­dí OSŽ jas­ně ne­řek­ne dost ni­kam ne­ve­dou­cím de­ba­tám s ÚŘ ČSD A FMD (Fe­de­rál­ní mi­nis­ter­stvo do­pra­vy)? A ne­bo je již ta­ké pro­vá­zá­no s tě­mi­to in­sti­tu­ce­mi?“ pta­li se účast­ní­ci kon­fe­ren­ce. Sek­ce lo­ko­mo­tiv­ní­ho ho­spo­dář­ství OROS (Oblast­ní ra­da od­vět­vo­vých sek­cí) Pl­zeň po­ža­do­va­la svo­lá­ní ma­ni­fes­ta­ce pra­cov­ní­ků ČSD před bu­do­vu ÚŘ ČSD, vel­kou ne­spo­ko­je­nost s ne­plně­ním sli­bů ze stra­ny ve­de­ní ČSD vy­jád­ři­li i pra­cov­ní­ci žst. Ostra­va–Kun­či­ce a Ostra­va–Barto­vi­ce.

Obzor č. 12 – 30. 3. 1992

O tom, že kon­flikt me­zi od­bo­ry a ve­de­ním ČSD gra­do­val, svěd­čí pro­hlá­še­ní v rá­meč­ku na prv­ní stra­ně to­ho­to čís­la. Uvá­dí se v něm, že Ústře­dí OSŽ ne­sou­hla­sí s dal­ším (již je­de­nác­tým) ná­vr­hem no­vé mzdo­vé sou­sta­vy a vzhle­dem k to­mu, že při ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní (je­hož sou­čás­tí by­la i no­vá mz­do­vá sou­sta­va) ne­do­šlo k do­ho­dě, Ústředí OSŽ zmocnilo Představenstvo OSŽ, aby v případě neúspěšného řešení problému zprostředko­va­te­lem při­stou­pi­lo k vy­hlá­še­ní stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti.

Ob­zor zá­ro­veň ope­ra­tiv­ně uspo­řá­dal an­ke­tu k těm­to otáz­kám. Ná­zo­ry že­lez­ni­čá­řů sbí­ra­li re­dak­to­ři a spo­lu­pra­cov­ní­ci Ob­zo­ru v Čier­né nad Ti­sou, ve Zvo­le­nu, Čes­ké Tře­bo­vé, Plz­ni a Br­ně. V od­po­vě­dích ve vel­ké vět­ši­ně za­zní­va­la při­pra­ve­nost na stáv­ku, i když ně­kte­ří za­měst­nan­ci ČSD pro­je­vo­va­li i ur­či­tou skep­si, zda se stáv­kou vů­bec po­da­ří ně­če­ho do­sáh­nout. Do­tá­za­ní vy­jad­řo­va­li ne­spo­ko­je­nost pře­de­vším s pla­to­vým o­hod­no­ce­ním, s ne­schop­nos­tí ří­dí­cí­ho apa­rá­tu i s ma­siv­ním pro­pouš­tě­ním.

 „Kdy­by od­bo­ry vy­hlá­si­ly stáv­ku, tak se při­dá­me, pro­to­že na drá­ze se ne­změ­ni­lo vů­bec nic. Jen těs­ně po re­vo­lu­ci se zdá­lo, že se bu­de ně­co dít, ale pak to utich­lo a vše je při sta­rém,“ řek­la Ob­zo­ru do­zor­ky­ně vý­hy­bek z Plz­ně. „Stáv­ka je bl­bost, ale když ne­jsou mož­nos­ti, ji­né­ho ne­zbý­vá, aby se ně­co po­hnu­lo,“ uvedl ve­dou­cí po­su­nu v Čes­ké Tře­bo­vé. „Na­še sou­čas­né pla­ty jsou po mno­ha le­tech prá­ce v ne­pře­tr­ži­tém pro­vo­zu na po­kra­ji ži­vot­ní­ho mi­ni­ma. Rov­něž ne­ní ře­še­na na­še bez­peč­nost při vý­ko­nu služ­by. Do stáv­ky se za­po­jí­me,“ od­po­vě­děl prů­vod­čí v Br­ně.

Roz­hod­nu­tí vstou­pit do stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti pod­po­ři­ly i oblast­ní ra­da OSŽ služ­by 11 (do­pra­va a pře­pra­va) Praž­ské ob­las­ti, fe­de­rál­ní ra­da OSŽ sek­ce služ­by 11 i fe­de­rál­ní ra­da OSŽ sek­ce 14 (sdě­lo­vá­ci a za­bez­pe­čo­vá­ci) a 24 (e­lekt­ro), kte­ré v těch­to dnech, pl­ných na­pě­tí i od­hod­lá­ní, zaseda­ly.

Zdeň­ka Slád­ko­vá