Ob­zor č. 15 – 21. 4. 1992

Stej­ně ja­ko několik před­cho­zích vy­dá­ní Ob­zo­ru, i čís­lo 15 by­lo pl­né ná­zo­rů že­lez­ni­čá­řů k vy­hlá­še­né stáv­ko­vé po­ho­to­vos­ti. Vy­šly na prv­ní a dru­hé stra­ně pod ná­zvem „Kost­ky jsou vr­že­ny“. Z ně­kte­rých vy­bí­rá­me: „Za­ve­de­ní no­vé mzdo­vé sou­sta­vy lze při­rov­nat k dob­ré­mu poorá­ní pů­dy – je při­pra­ve­na na stáv­ku!“ (EÚ Olo­mouc); „Pe­ní­ze jsou jed­ním z fak­to­rů, pro kte­ré jsou li­di ochot­ni se od­hod­lat k ně­ja­ké­mu či­nu, včet­ně stáv­ky. Li­dé jsou na­štva­ní způ­so­bem, ja­kým byl mzdo­vý sys­tém za­ve­den.“ (žst. Par­du­bi­ce); „Nej­hůř do­pad­nou kva­lit­ní od­bor­ní­ci, kte­ří ma­jí ma­lou pra­xi. To je tra­gé­die, pro­to­že drá­ha šla tou ces­tou, že si za­cho­vá ne­kva­lit­ní pra­cov­ní­ky, ale zba­ví se těch kva­lit­ních.“ ( žst. Pra­ha–Ma­sa­ry­ko­vo n.) „Li­dé v nos­ných pro­fe­sích jsou dost na­štva­ní a na­víc ni­kdo přes­ně ne­ví, ko­lik bu­dou vlast­ně brát. Mys­lím, že li­di jsou so­li­dár­ní a že by ze so­li­da­ri­ty do stáv­ky šli i ti, kte­ří ma­jí mzdo­vé ná­růs­ty,“ (žst. Kra­lu­py nad Vl­ta­vou).

Ob­zor rea­gu­je i na ne­ob­jek­tiv­nost čes­ko­slo­ven­ské te­le­vi­ze při informování o požadavcích železničářů, a to v člán­ku „Ma­ni­pu­la­ci s fak­ty zvlád­la ČST pro­fe­sio­nál­ně“, kde se shod­ně vy­jad­řu­jí dva au­to­ři. „Že­lez­ni­čá­ři jsou hlu­pá­ci a vů­bec ne­vě­dí, co chtě­jí. Ta­ko­vý asi mu­sí být do­jem kaž­dé­ho ne­za­svě­ce­né­ho di­vá­ka, kte­rý sle­do­val Te­le­viz­ní no­vi­ny,“ uvá­dí se v prv­ním pří­spěv­ku. „Na zá­kla­dě to­ho, co vi­dím a sly­ším na pra­co­viš­ti, a po­rov­nám s tím, co jsem vi­děl na ob­ra­zov­ce, po­chy­bu­ji o Va­ší se­ri­óz­nos­ti, do­kon­ce se do­mní­vám, že ani je­den z pě­ti ´ná­hod­ně´ vy­bra­ných že­lez­ni­čá­řů na ČSD ne­pra­co­val,“ pí­še se v dru­hém z nich, adre­so­va­ném Čs. te­le­vi­zi ja­ko ote­vře­ný do­pis.

Ob­zor dá­le na prv­ní stra­ně uve­řej­nil po­zván­ku na mí­tink že­lez­ni­čá­řů před bu­do­vou Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství ČSD svo­la­ný na 22. dub­na.

Ob­zor č. 16 – 27. 4. 1992

„Že­lez­ni­čá­ři na­hlas vy­jád­ři­li, co si mys­lí o ve­de­ní ČSD“, ří­ká ti­tu­lek zprá­vy z mí­tin­ku před Ústřed­ním ře­di­tel­stvím ČSD, kde se dne 22. dub­na se­šlo ví­ce než ti­síc že­lez­ni­čá­řů. „Dnes jsme ta­dy hlav­ně pro­to, že nám ne­fun­gu­je vlast­ní pod­nik, ČSD, že se ve ve­de­ní dr­ží li­dé, kte­ří tam ne­pat­ří a kte­ří na své úko­ly ne­sta­čí,“ ře­kl v úvo­du před­se­da OSŽ Zde­něk Škop. Tři de­sít­ky řeč­ní­ků, kte­ří po­té vy­stou­pi­li na im­pro­vi­zo­va­nou tri­bu­nu na plo­ši­ně vo­zu Avie, zo­pa­ko­va­li ar­gu­men­ty, kte­ré ze stra­ny že­lez­ni­čá­řů za­zní­va­ly již ně­ko­lik mě­sí­ců před­tím: ve­de­ní ČSD ne­na­šlo způ­sob, jak vy­vést že­lez­ni­ci z kri­ze, ne­ní schop­no vy­tvo­řit fun­gu­jí­cí or­ga­ni­za­ci, stá­le od­klá­dá zá­važ­ná kon­cep­ční roz­hod­nu­tí, no­vá mz­do­vá sou­sta­va je ne­do­myš­le­ná a ne­spra­ved­li­vá k pro­voz­ním pro­fe­sím. Na závěr mítinku bylo přijato prohlášení, ve kterém účastníci vyjádřili nespokojenost s tím, že se za dva roky nepodařilo dosáhnout obratu v hospodaření ČSD a stále trvá nekoncepčnost a přešlapování na místě. Železničáři dále prohlásili, že jsou rozhodnuti organizovat různá shromáždění a akce do té doby, dokud se nepříznivá situace nezmění.

Ústřední ředitel ČSD Ing. Hampl na tiskové konferenci, uspořádané ihned po mítinku, uvedl, že kritická obvinění ze strany účastníků mítinku jsou oprávněná. Kritizovaný stav však nepřičetl neschopnosti hospodářského vedení, ale ob-jektivním skutečnostem, souvisejícím s probí-hajícími ekonomickými přeměnami hospo-dářství.

Pod sou­hrn­ným ti­tul­kem „Že­lez­ni­ce do­spě­la do kri­tic­ké­ho sta­vu“ je na stra­ně 1 a 2 uve­řej­něn vý­běr z re­zo­lu­cí a sta­no­vi­sek zá­klad­ních or­ga­ni­za­cí OSŽ k si­tu­a­ci na ČSD. Opa­ku­je se v nich po­ža­da­vek zru­šit ÚŘ ČSD ja­kož­to zby­teč­ný a ne­funkč­ní člá­nek ří­ze­ní, pře­nést ma­xi­mál­ní od­po­věd­nost a pra­vo­mo­ci na před­nos­ty vý­kon­ných jed­no­tek, při­pra­vit zá­kon o že­lez­ni­ci, pro­sa­zo­vat dří­věj­ší od­chod do dů­chodu pro tur­nu­so­vé pra­cov­ní­ky a upra­vit kri­té­ria od­mě­ňo­vá­ní tak, aby by­lo spra­ved­li­věj­ší k pro­voz­ním za­měst­nan­cům. Zaznívá v nich však také apel na společný postup všech odborových centrál na železnici.

Zdeň­ka Slád­ko­vá