Ob­zor č. 25 – 29. 6. 1992

V již té­měř prázd­ni­no­vém Ob­zo­ru je znát úle­va po dlou­hém ko­lek­tiv­ním vy­jed­ná­vá­ní. Uby­lo konfrontačních člán­ků, při­by­lo ví­ce odlehču­jí­cích či nad­ča­so­vých, na­pří­klad o ces­to­vá­ní či his­to­rii že­lez­ni­ce. Jed­nou z vý­ji­mek je roz­ho­vor s ře­di­te­lem že­lez­nič­ní­ho uči­liš­tě v Kar­lo­vých Va­rech, je­hož ti­tu­lek „Ne­jis­tá bu­douc­nost“ vy­jad­řu­je teh­dej­ší si­tu­a­ci že­lez­nič­ních uči­lišť.

Od 1. 7. 1991 by­la Střed­ní od­bor­ná uči­liš­tě zce­la vy­čle­ně­na z ČSD a sta­la se příspěvko­vý­mi or­ga­ni­za­ce­mi, pří­mo ří­ze­ný­mi fe­de­rál­ním mi­nis­ter­stvem do­pra­vy. Od­ra­zi­la se na nich i pro­bí­ha­jí­cí re­struk­tu­ra­li­za­ce na že­lez­ni­ci. „Drá­ha sni­žu­je po­čet žá­ků a pro škol­ní rok 1992/93 po­ža­du­je u nás pří­pra­vu pou­ze 25 žá­ků, tj. jed­nu tří­du. Pro dal­ší rok, kdy ne­bu­de zá­jem ČSD, po­čí­tá­me s tím, že asi ne­bu­de mít zá­jem ani škol­ský úřad a bu­de­me se mu­set za­mě­řit na ně­co ji­né­ho,“ od­po­ví­dá ře­di­tel v roz­ho­vo­ru. Na zá­věr je zde otiš­tě­no i sta­no­vis­ko Ústřed­ní­ho ře­di­tel­ství (ÚŘ) ČSD k si­tu­a­ci že­lez­nič­ních uči­lišť, z ně­hož vy­plý­vá, že vzhle­dem ke sni­žo­vá­ní po­č­tu pra­cov­ní­ků na že­lez­ni­ci do­chá­zí k zá­sad­ní­mu sní­že­ní ná­bo­ru žá­ků, a to až na pě­ti­nu. „Ze­jmé­na u pro­voz­ních pro­fe­sí v od­vět­ví do­pra­vy a pře­pra­vy se na­bí­zí Čes­ko­slo­ven­ským stát­ním dra­hám eko­no­mic­ky i or­ga­ni­zač­ně vý­hod­něj­ší zís­ká­vá­ní pra­cov­ní­ků jed­nak z tr­hu pra­cov­ních sil, ne­bo z ab­sol­ven­tů ostat­ních ty­pů střed­ních škol,“ od­po­ví­dá ře­di­tel od­bo­ru pé­če o pra­cov­ní­ky ÚŘ ČSD.

V rub­ri­ce „Co se dě­je v ústře­dí“ se mů­že­me mi­mo ji­né do­číst stro­hou zprá­vu o tom, že 1. 7. 1992 kon­čí svou čin­nost Že­lez­nič­ní oprav­ny a stro­jír­ny (ŽOS) Pra­ha Bub­ny; ŽOS Hor­ní Slav­kov se pře­vá­dí pod mi­nis­ter­stvo vnit­ra ČR a ŽOS Kr­nov, Ostra­va, Čes­ká Tře­bo­vá, Lou­ny, Li­be­rec a Dě­čín pře­chá­ze­jí do Fon­du ná­rod­ní­ho ma­jet­ku s vy­psá­ním ve­řej­né sou­tě­že k pri­va­ti­za­ci v prv­ní vl­ně. Zbý­va­jí­cí ŽOS (Zvo­len, Vrút­ky, Tr­na­va, Šum­perk, Čes­ké Ve­le­ni­ce, Pl­zeň a Nym­burk) by­ly ur­če­ny pro dru­hou vl­nu pri­va­ti­za­ce. Ústře­dí OSŽ klad­ně kvi­to­va­lo, že pra­cov­ní­ci těchto opraven chtě­li i po pri­va­ti­za­ci zů­stat čle­ny Odborového sdružení železničářů.

V pří­lo­ze Ob­zo­ru č. 25 vy­šla ko­lek­tiv­ní smlou­va s. o. ČSD na rok 1992 v pl­ném zně­ní.

Ob­zor č. 26 – 7. 7. 1992

V in­for­ma­ci ze za­se­dá­ní Ústře­dí OSŽ se dočítáme, že před­se­da OSŽ na jednání mi­mo ji­né zdůraznil, že Čes­ko­slo­ven­sko je je­di­nou ze­mí z bý­va­lé­ho vý­chod­ní­ho blo­ku, kte­ré má po­de­psa­nou ko­lek­tiv­ní smlou­vu na že­lez­ni­ci. Na­pří­klad v Pol­sku, Ma­ďar­sku či Bul­har­sku se tak ne­sta­lo. Ústře­dí OSŽ na svém jed­ná­ní dne 23. 6. 1992 schvá­li­lo zá­měr pře­vést za­ří­ze­ní ÚKDŽ (Ústřed­ní kul­tur­ní dům že­lez­ni­čá­řů) v Pra­ze na ob­chod­ní spo­leč­nost s ru­če­ním ome­ze­ným. Ústře­dí se rov­něž za­bý­va­lo no­vou mzdo­vou sou­sta­vou, kte­rá by­la ne­vy­ho­vu­jí­cí zvláš­tě pro in­fra­struk­tu­ru a ně­kte­ré dal­ší pro­fe­se v pro­vo­zu. Mz­do­vá ko­mi­se pro­to vy­vo­la­la jed­ná­ní k je­jí re­kon­struk­ci a ná­pra­vě nej­ví­ce kri­ti­zo­va­ných ne­do­stat­ků.

Při­po­meň­me, že v ro­ce 1992 ČSD ani OSŽ ješ­tě ne­by­ly roz­dě­le­né, Ob­zor te­dy ob­sa­ho­val i člán­ky ze Slo­ven­s­ka a ve slo­ven­šti­ně. Na stra­ně 3 se za­bý­val mi­mo ji­né osu­dem tzv. Tra­tě mlá­de­že, úz­koko­lejky z Hronské Dúbra­vy do Ban­ské Štiavni­ce, je­jíž osud byl v té době ne­jis­tý, ne­boť by­la pro­hlá­še­na za ztrá­to­vou a zby­teč­nou. Jak vy­ply­nu­lo z uve­de­né­ho člán­ku, pra­cov­ní­ci ČSD i ob­ča­né té­to ob­las­ti se roz­hod­li za je­jí za­cho­vá­ní bo­jo­vat. Stě­žo­va­li si však na ne­zá­jem ve­dou­cích pra­cov­ní­ků na že­lez­ni­ci.

(Pro úplnost dodejme, že v ro­ce 2012 mi­nis­ter­stvo do­pra­vy Slo­ven­ské re­pub­li­ky ozná­mi­lo, že z eko­no­mic­kých dů­vo­dů od 9. pro­sin­ce 2012 osob­ní do­pra­vu na té­to tra­ti zru­ší. I dí­ky pe­ti­ci míst­ních ak­ti­vis­tů však mi­nis­ter­stvo své roz­hod­nu­tí změ­ni­lo a trať by­la za­cho­vá­na.)

Na mno­ha dal­ších člán­cích již je znát, že na­sta­la do­ba prázd­nin, ne­boť zde na­chá­zí­me ví­ce že­lez­nič­ních za­jí­ma­vos­tí, po­znat­ků z ces­to­vá­ní či na­pří­klad fo­tokvíz. Vel­ký pro­stor na čtvr­té stra­ně je vě­no­ván me­zi­ná­rod­ní­mu mis­trov­ství USIC ve vo­lejba­le, kte­rý se ko­nal v Pieš­ťa­nech.                 

Zdeň­ka Slád­ko­vá