Ob­zor č. 1 – 3. 1. 1994
Ob­zor č. 1, kte­rý vy­šel již na po­čát­ku ro­ku, ob­sa­hu­je hned ně­ko­lik dů­le­ži­tých in­for­ma­cí. Pře­de­vším tu, že by­la schvá­le­na no­vá struk­tu­ra Od­bo­ro­vé­ho sdru­že­ní že­lez­ni­čá­řů. Ústře­dí OSŽ roz­hod­lo o zří­ze­ní územ­ních ta­jem­ní­ků pro re­gio­ny Ús­tí nad La­bem, Hra­dec Krá­lo­vé, Čes­ké Bu­dě­jo­vi­ce, Pra­ha a Pl­zeň a ta­ké pě­ti ta­jem­ní­ků pro in­fra­struk­tu­ru.

Dal­ší krát­ká zprá­va na str. 1 in­for­mu­je o tom, že po slo­ži­tých jed­ná­ních by­la dne 23. 12. 1994 po­de­psá­na ko­lek­tiv­ní smlou­va Čes­kých drah. Ná­růst mzdy v ta­ri­fech byl do­hod­nut ve vý­ši 11.%, a mi­mo ji­né byl do­hod­nut i vyš­ší pří­pla­tek za prá­ci v no­ci.

Na stra­ně 2, v rám­ci in­for­ma­cí z re­gio­nů a od­vět­ví, se pí­še na­pří­klad o tom, že Oblast­ní ra­da od­vět­vo­vých sek­cí OSŽ Pra­ha vy­jád­ři­la pro­test pro­ti způ­so­bu pri­va­ti­za­ce uby­to­ven ČD, kte­rý zvo­li­lo ve­de­ní Čes­kých drah, a po­žá­da­la Ústře­dí OSŽ, aby o té­to zá­le­ži­tos­ti in­for­mo­va­lo před­se­du par­la­men­tu a par­la­ment­ní klu­by.

Na jed­ná­ní Ra­dy od­vět­vo­vé sku­pi­ny 23 (Hos­po­dář­ská ústřed­na že­lez­nic) OSŽ za­zně­la in­for­ma­ce o orga­ni­zač­ním uspo­řá­dá­ní ma­te­riá­lo­vé­ho za­bez­pe­če­ní Českých drah a o pri­va­ti­za­ci zá­so­bo­va­cích zá­vo­dů.

Ob­zor č. 2 – 10. 1. 1994
Na prv­ní strán­ce je otiš­tě­no za­myš­le­ní před­se­dy OSŽ Zdeň­ka Ško­pa s ti­tul­kem „Je­de­me dál“. Autor se v něm vrací ke stře­tu OSŽ s mi­nis­ter­stvem do­pra­vy ve vě­ci re­žij­ních vý­hod. Dů­sled­kem po­stu­pu před­sta­vi­te­lů ČD, pře­de­vším ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le E­ma­nue­la Ší­pa, by­la po­dle slov před­se­dy OSŽ otře­se­ná dů­vě­ra že­lez­ni­čá­řů ve ve­de­ní Čes­kých drah. Chy­by by­ly ale i na stra­ně od­bo­rá­řů: „Pro­je­vi­lo se, jak ne­šťast­ná je roz­tříš­tě­nost od­bo­ro­vé­ho hnu­tí na že­lez­ni­ci,“ zdů­raz­nil Zde­něk Škop.„Zá­klad­ním po­uče­ním pro bu­douc­nost je, že je­di­ně so­lid­ní jed­ná­ní rov­no­práv­ných part­ne­rů, kte­ří se na­vzá­jem uzná­va­jí a jsou za­inte­re­so­vá­ni na stej­né vě­ci, má šan­ci vy­ře­šit i ve­li­ce slo­ži­té pro­blé­my,“ shr­nu­je svo­ji úva­hu Zde­něk Škop.

Ob­zor čís­lo 2 ve svém os­mi­strán­ko­vém vy­dá­ní uve­řej­ňu­je ně­ko­lik ob­sáh­lých roz­ho­vo­rů, na­pří­klad s vrch­ním ra­dou mi­nis­ter­stva do­pra­vy (na té­ma jízd­ních vý­hod) a s práv­ní­ky OSŽ (na té­ma práv­ní po­mo­ci a práv­ní­ho za­stou­pe­ní čle­nů OSŽ).

Na­jde­me zde i čtvr­tou – a po­sled­ní – část se­ri­álu „Jak se ro­dí Ob­zor“, vě­no­va­nou ad­mi­ni­stra­ci a di­stri­bu­ci Ob­zo­ru.
Zdeňka Sládková