Ob­zor č. 15 – 11. 4. 1994
I v dal­ším čís­le do­zní­va­ly ohla­sy na de­mon­stra­ci od­bo­rů z 22. 3. Na prv­ní stra­ně je uve­řej­ně­no sta­no­vis­ko ČMKOS s ti­tul­kem„De­mon­stra­ce uká­za­la sla­bi­ny na­ší de­mo­kra­cie“. ČMKOS ozna­či­la roz­hod­nu­tí Par­la­men­tu ČR schvá­lit no­ve­lu zá­ko­ní­ku prá­ce za ne­uvá­že­ný útok na po­sta­ve­ní za­měst­nan­ců a od­bo­rů.

Kri­ti­zo­va­la ukva­pe­né roz­ho­do­vá­ní po­sla­nec­ké sně­mov­ny, ne­do­sta­teč­nou vní­ma­vost vlád­ní koa­li­ce vů­či pro­blé­mům a mí­ně­ní ob­ča­nů a před­po­ja­tost ně­kte­rých sdě­lo­va­cích pro­střed­ků, ze­jmé­na ČT1, „kte­rá se svým zkres­le­ným in­for­mo­vá­ním o prů­bě­hu de­mon­stra­ce zpro­ne­vě­ři­la své­mu po­sta­ve­ní ve­řejnopráv­ní­ho sub­jek­tu,“ uvá­dí se v tex­tu.

Na stra­ně tři pak na­jde­me ohla­sy na de­mon­stra­ci, kte­ré shod­ně po­uka­zu­jí na ne­ob­jek­tiv­nost sdě­lo­va­cích pro­střed­ků. Dal­ší ná­zo­ry vy­jad­řu­jí pří­spěv­ky s ti­tul­ky „Od­bo­ry ne­jsou jen hrst­kou ´bos­sů´“ a „De­monstra­ce by­la spon­tán­ní a ne­by­la zma­ni­pu­lo­va­ná“.

Ob­zor č. 16 – 18. 4. 1994

Ob­zor po­měr­ně ob­sáh­le in­for­mu­je o prv­ním sjez­du Čes­komo­rav­ské ko­mo­ry od­bo­ro­vých sva­zů, kte­rý se ko­nal ve dnech 8. a 9. dub­na a kte­rý zvo­lil za před­se­du ČMKOS Ri­char­da Fal­bra. Sjez­do­vé­ho jed­ná­ní se ja­ko host zú­čast­nil před­se­da vlá­dy Vác­lav Klaus. Od­bo­rá­ři jej při­ví­ta­li sluš­ně a se zdvo­ři­lým po­tles­kem, se smí­chem však při­ja­li je­ho vý­rok: „Ne­do­mní­vám se, že by v po­sled­ní do­bě do­šlo k ja­ké­mu­ko­li pro za­měst­nan­ce sku­teč­ně si­tu­a­ci zhor­šu­jí­cí­mu vý­vo­ji v na­šem pra­cov­ním zá­ko­no­dár­ství“.

Osmistránko­vý Ob­zor otis­ku­je dal­ší část od­po­vě­dí ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD Ing. E­ma­nue­la Ší­pa na čte­nář­ské „Otáz­ky na tě­lo“. Je­den ze čte­ná­řů na­pří­klad při­po­mněl ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li je­ho slib, že vla­ky bu­dou do ně­ko­li­ka mě­sí­ců jez­dit čis­té. „Utek­lo ně­ko­lik mě­sí­ců a vla­ky vy­pa­da­jí po­řád stej­ně – špi­na­vé, ne­te­če vo­da atd. Jak je to mož­né?“ Ing. Šíp od­po­vě­děl po­měr­ně la­ko­nic­ky: „Od­po­věď je vel­mi jed­no­du­chá. Na­ši spo­lu­pra­cov­ní­ci od­vá­dě­jí ne vždy kva­lit­ní prá­ci. Uví­tám, když bu­de­te kon­krét­něj­ší, abych mo­hl vy­vo­dit dů­sled­ky.“

Ob­zor se dá­le na svých strán­kách vě­nu­je na­pří­klad otáz­ce hos­po­da­ře­ní s dráž­ní­mi by­ty a celou dvoustra­nu vyhradil his­to­rii i sou­čas­nos­ti že­lez­nic na Šu­ma­vě.

Zdeňka Sládková