Ob­zor č. 19 – 9. 5. 1994
Ob­zor č. 19 při­ne­sl zpra­vo­daj­ství z pra­cov­ních ak­ti­vů ZO OSŽ, kte­ré se usku­teč­ni­ly na de­ví­ti mís­tech Čes­ké re­pub­li­ky a kte­ré by­ly vě­no­vá­ny jed­nak no­ve­li­za­ci zá­ko­ní­ku prá­ce, jed­nak struk­tu­rál­ním změ­nám v OSŽ. V rub­ri­ce vy­hra­ze­né pří­spěv­kům čte­ná­řů na­jde­me ješ­tě ohlas na od­bo­rář­skou de­mon­stra­ci, kte­rá pro­běh­la v Pra­ze na Sta­ro­měst­ském ná­měs­tí 22. břez­na.

„Ne­do­ká­ži po­cho­pit ne­při­mě­ře­ně podráždě­nou re­ak­ci vlád­ních či­ni­te­lů i ně­kte­rých pe­rio­dik, ze­jmé­na de­ní­ku blíz­ké­ho na­ší nej­sil­něj­ší po­li­tic­ké stra­ně, kte­rý ve svém ko­men­tá­ři na­zval účast­ní­ky ´lů­zou´,“ na­psal prů­vod­čí ze žst. Znoj­mo, kte­rý dá­le při­po­mněl, že de­mon­stra­ce se zú­čast­ni­lo ko­lem 40 ti­síc od­bo­rá­řů a pe­ti­ci od­bo­rů urče­nou par­la­men­tu ČR pod­po­ři­lo 630 ti­síc li­dí.

Ob­zor č. 20 – 16. 5. 1994

Po­znám­ka s ná­zvem „Být, či ne­být“ na prv­ní stra­ně osmistrán­ko­vé­ho čís­la se vě­nu­je člen­ství v od­bo­rech. Re­gio­nál­ní ta­jem­ník OSŽ Ivo Šer se v člán­ku za­mýš­lí mi­mo ji­né nad za­stu­po­vá­ním ne­od­bo­rá­řů od­bo­ro­vou or­ga­ni­za­cí. „Od­bo­ro­vý sněm by se měl váž­ně za­bý­vat ře­še­ním vzta­hu od­bo­rá­řů a těch, kte­ří z ja­kých­ko­li dů­vo­dů od­bo­ro­vě orga­ni­zo­va­ní ne­jsou,“ pí­še Ivo Šer. „Ne­mo­hu osob­ně sou­hla­sit s tím zá­vě­rem sjez­du, kte­rý ho­vo­ří o za­stu­po­vá­ní zá­jmů všech, te­dy i těch, kte­ří o to prak­tic­ky ne­sto­jí. Dě­je se tak na účet od­bo­rá­řů, a to ne­ní správ­né,“ do­dá­vá autor.

Ob­zor in­for­mu­je i o tom, že v pá­tek 6. květ­na byl slav­nost­ně za­há­jen pro­voz v Euro tu­ne­lu pod ka­ná­lem La Man­che.

Na­jde­me zde i člá­nek „DOM před pri­va­ti­za­cí“, kte­rý se vě­nu­je díl­nám pro opra­vu me­cha­nis­mů (DOM) a na pří­kla­du pře­rov­ské díl­ny uka­zu­je na hlav­ní pro­blé­my, kte­ré blí­ží­cí se pri­va­ti­za­ce při­ná­ší: jed­nak to byl od­liv mno­ha od­bor­ní­ků, jed­nak vel­ká ne­jis­to­ta me­zi za­měst­nan­ci.„Na­ši li­dé se již po­ma­lu smi­řu­jí s tím, že při­jdou o jízd­ní vý­ho­dy, ne­ní jim však jed­no, že by pri­va­ti­za­ce moh­la způ­so­bit roz­bi­tí do­sa­vad­ní struk­tu­ry DOM, kdy by drá­ze zů­stal jen ne­po­třeb­ný od­pad a vy­so­ké ná­kla­dy na údrž­bu, při­čemž no­vě vy­bu­do­va­ná pra­co­viš­tě, na­pří­klad v Olo­mou­ci, Kr­no­vě či v Jih­la­vě, by ně­ko­mu spad­la do klí­na,“ uvá­dí v roz­ho­vo­ru před­nos­ta pře­rov­ské DOM.
   
Zdeňka Sládková