Ob­zor č. 25 - 19. 6. 1995
„Chce­me vy­jed­ná­vat do po­sled­ní­ho oka­mži­ku,“ uve­dl mís­to­před­se­da OSŽ Mi­ro­slav Ka­poun v roz­ho­vo­ru na prv­ní stra­ně. V té do­bě se ře­ši­lo, zda od­bo­ro­vé cen­trá­ly na že­lez­ni­ci vy­hlá­sí stáv­ku na pod­po­ru svých mzdo­vých i dal­ších po­ža­dav­ků. V do­bě uzá­věr­ky ješ­tě ne­by­lo jas­né, jak do­pad­nou jed­ná­ní s mi­nis­ter­stvem do­pra­vy a Čes­ký­mi dra­ha­mi a zda se ješ­tě po­da­ří hro­zí­cí stáv­ce za­brá­nit.

Ob­zor při­ná­ší dá­le in­for­ma­ci o tom, že dne 13. 6. 1995 Správ­ní ra­da ČD roz­hod­la o tom, že Ing. Šíp bu­de ke dni 14. 6. 1995 na zá­kla­dě do­ho­dy od­vo­lán a k té­muž dni bu­de jme­no­ván do funk­ce ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD do­sa­vad­ní vrch­ní ře­di­tel Ob­chod­ně pře­prav­ní di­vi­ze GŘ ČD Ing. Jo­sef Ba­za­la.

Uvnitř čís­la na­jde­me mi­mo ji­né re­por­táž z olo­mouc­kých noc­le­žen, kte­ré – stej­ně ja­ko noc­lež­ny jin­de v re­pub­li­ce – ře­ši­ly blí­ží­cí se pri­va­ti­za­ci. Ta ohro­žo­va­la mož­nost pře­spá­vá­ní pro­voz­ních pra­cov­ní­ků, ne­boť se oče­ká­va­lo, že trž­ní ce­ny, kte­ré no­vý vlast­ník na­sa­dí, mo­hou být pro vý­kon­né jed­not­ky neú­nos­né. Olomoucké nocležny ve snaze udržet rozpočet v rovnováze pronajaly část budovy soukromým firmám a kancelářím. Jejich provoz však velmi rušil odpočívající vlakové a lokomotivní čety.

Ob­zor č. 26 – 26. 6. 1995
„Stáv­ko­vá po­ho­to­vost skon­či­la smí­rem“ – pí­še se na prv­ní stra­ně. Vzhle­dem k to­mu, že se po­da­ři­lo pro­sa­dit hlav­ní po­ža­dav­ky od­bo­ro­vých cent­rál, by­la dne 20. 6. 1995 uza­vře­na do­ho­da me­zi od­bo­ry a mi­nis­trem do­pra­vy Ja­nem Stráským, na zá­kla­dě kte­ré by­lo de­fi­ni­tiv­ně roz­hod­nu­to o zru­še­ní chys­ta­né stáv­ky. „Po­dle té­to do­ho­dy bu­dou na Čes­kých dra­hách za­sta­ve­ny trans­for­mač­ní kro­ky a uči­ně­ny ně­kte­ré kro­ky zpět­ně. Do­šlo rov­něž k do­ho­dě o neplošném zvý­še­ní mezd v prů­měr­né vý­ši 840 ko­run na za­měst­nan­ce a na způ­so­bu pro­mít­nu­tí té­to část­ky jed­not­li­vým pro­fe­sím,“ shr­nu­je člá­nek.

Ob­zor in­for­mu­je i o prů­bě­hu te­le­viz­ních de­bat, kte­ré se v té do­bě na té­ma že­lez­ni­ce usku­teč­ni­ly. Ja­ko té­měř ne­pře­ko­na­tel­ný dis­ku­tér se v nich pro­je­vil před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek.

Ob­zor kon­sta­to­val i ten fakt, že Fe­de­ra­ce stroj­vůd­ců ko­le­gy z ostat­ních od­bo­ro­vých cent­rál pod­ra­zi­la tím, že se je­jí před­sta­vi­te­lé v do­bě před ohlá­še­nou stáv­kou se­šli se­pa­rát­ně s mi­nis­trem Stráským, aniž o svém jed­ná­ní in­for­mo­va­li ostat­ní. Fe­de­ra­ci šlo o to, aby pro stroj­ve­dou­cí zís­ka­la lep­ší fi­nanč­ní pod­mín­ky než pro ostat­ní že­lez­ni­čá­ře. Před­se­da OSŽ Ja­ro­mír Du­šek na je­jich ad­re­su ře­kl mi­mo ji­né: „Chtěl jsem ješ­tě do dneš­ní­ho do­po­led­ne vě­řit to­mu, že se po­da­ři­lo od­bo­ro­vé cen­trá­ly na že­lez­ni­ci na del­ší do­bu stme­lit a že bu­de­me do bu­douc­na po­stu­po­vat v jed­no­tě. Dne­šek tu­to mo­ji do­mněn­ku vy­vrá­til a je to pro nás dal­ší bo­ha­tá zku­še­nost v tom, že na stroj­vůd­ce ve Fe­de­ra­ci už spo­lé­hat v žád­ném pří­pa­dě ne­bu­de­me.“

„Nezamyslice - Morkovice. Najde se kupec?“ Pod tímto titulkem najdeme reportáž z této12km trati, ohrožené zastavením provozu. (Ke zrušení tratě došlo v roce 2005, na jejím místě vznikla v r. 2012 cyklostezka).
Zdeňka Sládková