Ob­zor č. 35 - 28. 8. 1995
Vel­ký pro­stor je v tom­to let­ním osmistránkovém ­čís­le Ob­zo­ru vě­no­ván osla­vám 150 let exis­ten­ce Olo­mouc­ko–praž­ské drá­hy. Ob­zor při­ná­ší po­drob­nou re­por­táž ze zvlášt­ní­ho pro­to­ko­lár­ní­ho vla­ku, kte­rý jel, za účas­ti mno­ha ofi­ci­ál­ních hos­tů, včet­ně mi­nis­tra do­pra­vy Ja­na Strás­ké­ho, dne 20. 8. 1995 z Olo­mou­ce do Pra­hy. V je­ho če­le by­la par­ní lo­ko­mo­ti­va 498.022, za ní pak br­něn­ský „Alba­tros“ (498.106).

Jíz­da pro­to­ko­lár­ní­ho vla­ku tr­va­la 8 ho­din a na všech ná­dra­žích, kde za­sta­vil, ale i tam, ku­dy vlak jen pro­jíž­děl, byl sle­do­ván množ­stvím di­vá­ků. Při všech za­sta­ve­ních za­zní­va­ly pro­je­vy před­sta­vi­te­lů mi­nis­ter­stva do­pra­vy, Čes­kých drah či zá­stup­ců míst­ní sa­mo­sprá­vy. Ne­zbyt­ným do­pro­vo­dem by­la i de­cho­vá hud­ba či vy­stou­pe­ní pě­vec­kých sbo­rů ne­bo ma­žo­re­tek. Na po­čest slav­né­ho vý­ro­čí že­lez­ni­ce byl v Pra­ze, na Žo­fí­ně, uspo­řá­dán slav­nost­ní Čes­ký bál. Kro­mě pro­to­ko­lár­ní­ho vla­ku by­la z Olo­mou­ce, Čes­ké Tře­bo­vé či Pra­hy vy­pra­ve­na řa­da zvlášt­ních vla­ků, ve­de­ných vět­ši­nou par­ní lo­ko­mo­ti­vou.

Ob­zor č. 36 – 4. 9. 1995
Do­zvu­ky vel­ko­le­pých oslav 150 let Olo­mouc­ko–praž­ské drá­hy na­jde­me i v dal­ším čís­le Ob­zo­ru. Kro­mě re­por­tá­že z oslav to­ho­to vý­ro­čí v čes­ko­tře­bov­ském uz­lu zde ale na­jde­me i dů­le­ži­tou ak­tua­li­tu – in­for­ma­ci o ná­stu­pu no­vé­ho ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le ČD do funk­ce. Dne 1. 9. 1995 se jím stal Ing. Ru­dolf Mlá­dek.

Na prv­ní stra­ně na­jde­me hned prv­ní ko­men­tář k té­to vol­bě s ti­tul­kem „Prv­ní do­jem: všech­no špat­ně“. Ob­zor se po­za­sta­vu­je mimo jiné nad tím, že se me­zi 53 kan­di­dá­ty na tu­to funk­ci ne­na­šel ani je­den, kte­rý by sku­teč­ně ro­zu­měl že­lez­ni­ci. Ing. Mlá­dek měl zku­še­nos­ti z ji­né­ho dru­hu do­pra­vy (tram­va­jo­vé); u ČD pra­co­val v do­bě své­ho zvo­le­ní pou­hé čty­ři mě­sí­ce.

Ob­zor dá­le po­uka­zu­je na tak­zva­ný pro­ti­stáv­ko­vý scé­nář, kte­rý při­pra­vi­lo mi­nis­ter­stva do­pra­vy pro jed­ná­ní vlá­dy ČR. S cí­lem co nej­ví­ce za­me­zit mož­né stáv­ce na že­lez­ni­ci ob­sa­ho­val ten­to scé­nář jed­nak ná­vr­hy le­gi­sla­tiv­ních úprav, ale po­čí­tal ta­ké s tak­zva­nou antipro­pa­gan­dou s vy­uži­tím sdě­lo­va­cích pro­střed­ků.

Ve­de­ní OSŽ vy­slo­vi­lo ve svém sta­no­vis­ku hlu­bo­ké roz­hoř­če­ní nad tím­to do­ku­men­tem a po­žá­da­lo Čes­ko­mo­rav­skou ko­mo­ru od­bo­ro­vých sva­zů o po­moc a pod­po­ru. Se svým zne­po­ko­je­ním z mož­né­ho ome­ze­ní od­bo­ro­vých práv se­zná­mi­li zá­stup­ci OSŽ rov­něž mi­nis­try vlá­dy ČR.

Na str. 2 na­jde­me zpra­vo­daj­ství z ak­ti­vu zá­stup­ců od­vět­ví in­fra­struk­tu­ry OSŽ, ko­na­né­ho 21. 8. Na pro­gra­mu by­la mi­mo ji­né dis­ku­se o změ­nách or­ga­ni­zač­ní od­bo­ro­vé struk­tu­ry OSŽ v rám­ci di­vi­ze do­prav­ní ces­ty. Pa­dl ná­vrh na zří­ze­ní re­pub­li­ko­vé ra­dy OSŽ pro in­fra­struk­tu­ru a územ­ních rad OSŽ na úrov­ni tří územ­ních cel­ků.

Zdeňka Sládková