Další z pravidelných jednání Ústředí OSŽ, které se uskutečnilo v Praze, v sídle OSŽ, dne 23. listopadu, bylo poznamenáno napětím vzniklým v souvislosti se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Jak v úvodním bloku informací ze zásadních jednání uvedl předseda OSŽ Bc. Jaroslav Pejša, tento zákon sice vstoupil v platnost již 1. 10. 2016, ale teprve nyní se začíná hledat řešení.

Jak jsme již uvedli na webu ve zprávě ze 17. 11. 2016, ze změny zákona vyplývá nová povinnost objednatele veřejných služeb vyloučit z nabídkového řízení vybraného dopravce, pokud nemá zaknihované akcie. České dráhy mají ze zákona o Českých drahách akcie v listinné podobě a nemohly by se tedy nabídkového řízení zúčastnit. OSŽ klade tuto situaci za vinu ministru dopravy Danu Ťokovi, který na tyto změny zákona nereagoval a nereagoval ani na připomínky Českých drah k této situaci. „Ministr dopravy sice přislíbil, že doby vyřešení této situace nevyhlásí výběrové řízení, ale jak může ručit za krajské hejtmany?“ poznamenal Bc. Pejša. Jak dále uvedl, řešením je buď novelizovat zákon o zadávání veřejných zakázek, nebo novelizovat zákon o Českých drahách. Problém, je, že je parlament zahlcen nevyřízenými zákony a tento zákon by bylo tedy třeba projednat přednostně.

Ústředí OSŽ po diskusi přijalo k této situaci usnesení, v němž zdůrazňuje, že by v důsledku změny zákona mohlo dojít k postupnému kolapsu národního dopravce. „Ústředí proto vyzývá předsedu vlády České republiky Mgr. Bohuslava Sobotku a ministra dopravy Ing. Dana Ťoka, aby se zasadili o legislativní řešení vzniklé situace. Zároveň Ústředí OSŽ ukládá předsedovi OSŽ, aby o této situaci informoval předsedu Poslanecké sněmovny, předsedu Senátu i předsedy jednotlivých poslaneckých a senátních klubů. Ústředí bude podrobně sledovat vývoj situace včetně postupu jednotlivých politiků při řešení uvedených problémů a vyvodí z toho důsledky,“ konstatuje se v přijatém usnesení.

V rámci bodu „informace ze zásadních jednání“ dále vystoupili místopředsedové OSŽ k situaci v jednotlivých podnicích. Vladislav Vokoun, I. místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ při Českých drahách a. s., shrnul hlavní připomínky OSŽ ke zprávě o otevírání trhu na železnici (podrobněji v rozhovoru s Vladislavem Vokounem v Obzoru i na webových stránkách). Zdůraznil, že OSŽ odmítá liberalizaci železničního trhu v situaci, kdy nejsou zajištěny potřebné legislativní podmínky. „Musí být jistota, že na dopravní trh nevstoupí dopravci, kteří si nedělají problémy s personálem či kvalitou služeb,“ poznamenal Vladislav Vokoun a dodal, že pokud nebudou potřebné podmínky garantovány, mohou na železnici nastat velké problémy. Vladislav Vokoun dále informoval o postupu kolektivního vyjednávání na Českých drahách. „Rozporů není mnoho,“ poznamenal a připomněl, že základní text PKS je téměř identický se smlouvou na rok 2016. „Předpokládám, že zítra (24. 11.) bude odstraněna většina rozporů; pak už to bude jen o nárůstu mezd,“ řekl Vladislav Vokoun a poznamenal, že věří, že si zaměstnavatel při jednání o mzdách uvědomuje situaci na trhu práce.

Místopředseda OSŽ a předseda PV OSŽ ČD Cargo Radek Nekola nejprve informoval o hospodářské situaci v ČD Cargo. Uvedl, že byla schválena cenová politika společnosti na rok 2017, která spočívá v rozhodnutí nezvedat ceny za přepravy, ale soustředit se na zisk objemů přepravy. Dále informoval o tom, že vše nasvědčuje tomu, že hospodářský výsledek ČD Cargo skončí v letošním roce pozitivně. Dále informoval o postupu kolektivního vyjednávání a uvedl, že obsah kolektivní smlouvy je z velké části dohodnut. „Naší snahou je promítnout nárůst mezd hlavně do tarifů,“ zdůraznil Radek Nekola a dodal, že věří, že by kolektivní smlouva mohla být projednána na začátku prosince.

Hlavním obsahem vystoupení místopředsedy OSŽ a předsedy PV OSŽ SŽDC Mgr. Martina Malého byla rovněž informace o kolektivním vyjednávání. Uvedl, že na SŽDC zůstává rozpor o nárůstu tarifních mezd, o objemu i výši výkonových odměn, o existenci profesní odměny, částečně o rozsahu KOP a o limitech v FKSP. Uvedl, že další kolektivní vyjednávání bude pokračovat v pondělí 28. 11. a dále informoval o připomínkách, které OSŽ zaslalo k vyhláškám o zřizování přechodu pro chodce v některých stanicích a o povinnosti míst sociální zařízení jen v těch stanicích, které jsou trvale obsazeny.

Místopředseda OSŽ a předseda Nedrážního republikového výboru Miroslav Novotný informoval o kolektivním vyjednávání na ŽPSV Uherský Ostroh, kde byl nasmlouván nárůst mezd o 5 % a navýšení penzijního a důchodového pojištění. Co se týká prodeje akcií tohoto podniku, odbory, jak uvedl, mají jiný názor než zaměstnavatel, který nepovažuje o prodej akcií za ohrožující, zatímco OSŽ se obává, že prodej může vyvolat některé organizační změny. Miroslav Novotný dále uvedl, že situace u OHL Brno je složitá a v současné době podnik opouštějí někteří manažeři.„Situaci budeme řešit po příjezdu španělských majitelů,“ uvedl Miroslav Novotný. Dále informoval o kolektivním vyjednávání na JLV (kde jsou rozdílné představy zaměstnavatele a odborů na mzdový nárůst) a u firmy Skanska (kde došlo k navýšení tarifů u vybraných profesí o 2 %). Zmínil se i o tom, že přes příslib financí do školství se zde situace příliš nezlepšila; bylo sice přidáno profesorům, ale nikoli mistrům odborného výcviku.

Následovala informace o průběhu a vyhodnocení prověrek BOZP v roce 2016 (bližší informace uveřejní Obzor v čísle 25), informace předsedy Revizní komise OSŽ Pavla Fraňka (mimo jiné pochválil úroveň školení pro předsedy ZO OSŽ v Kořenově). Ústředí OSŽ dále vzalo na vědomí plnění rozpočtu za devět měsíců rok 2016, seznámilo se s marketinkových plánem pro rekreační objekty v majetku OSŽ, se zprávou člena Ústředí OSŽ Petra Tomana o situaci ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (podrobnější informace najdete v některém z příštích čísel Obzoru) a v závěru jednání Ústředí OSŽ projednalo některé organizační záležitosti.

Zdeňka Sládková